Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Съветът за МСС промени МСФО 1 и МСС27

27 May 2008, видяна 7024 пъти
реклама
Съветът за Международни счетоводни стандарти промени регламента за определяне на стойността на инвестициите в капитала на други предприятия в индивидуалните отчети на предприятие майка, съобщават от организацията.

Промяната е засегнала два от стандартите - МСФО 1 "Прилагане на Международните стандарти за финансово отчитане за първи път" и МСС27 "Консолидирани и индивидуални финансови отчети".
Използването на ретроспективния подход за определяне на първоначалната стойност на инвестициите при прилагане на метода "цена на придобиване" в съответствие с МСС 27, когато МСФО се прилагат за първи път, в редица случаи е свързано с неоправдано много усилия. Това е станало причина съветът да отмени изискването. Вместо него занапред ще се използва т.нар. условна стойност (deemed cost). За условна стойност на инвестициите в дъщерни, асоциирани или съвместно контролирани предприятия ще се приема или справедливата, или балансовата стойност на вложението.
От текста на МСС 27 е изключена дефиницията, свързана с метода "цена на придобиване" (себестойностния метод), и е добавено ново изискване. Според него дивидентите, разпределени към предприятие майка, трябва да се признават за приход в индивидуалните му отчети. Досегашното изискване беше дивидентите да се признават за приход до размера на разпределяне на печалбите, а ако този размер бъде превишен, с превишението да се намали стойността на инвестицията.
Промяната в МСС 27 касае също така определянето на първоначалната стойност на инвестициите в индивидуалните отчети на предприятие, станало майка в резултат на специфични типове реорганизация. Въвежда се изискване новообразуваната майка да признае инвестицията в индивидуалния си отчет в същия размер, в който тя е била призната от предишното предприятие майка, на датата на реорганизацията.
Промените, направени в МСФО 1 и МСС 27, влизат в сила за финансови отчети, обхващащи периоди след 1 януари 2009 г., като по-ранното прилагане е позволено.
В края на изтеклата седмица стана ясно, че Съветът по Международни счетоводни стандарти е направил поправки в редица МСФО в резултат от изпълнението на годишния проект за подобряване на стандартите.
Съветът реши да инициира проекта си за подобрение на стандартите (annual improvements project) през 2007 като начин да се направят необходими, но не особено належащи и срочни поправки в МСФО, които не са включени в други негови проекти. Органът, създаващ стандартите, е целял да намали усложненията, свързани с въвеждането на поправките в практиката, както и да издаде един документ, който ги обхваща, вместо отделен документ за всяка поправка.

Промяната в резултат на годишния план за подобрение на стандартите.
Поправките, издадени от съвета, са представени в две части:
* промени в счетоводното отчитане, свързани с представянето, признаването и измерването на определени обекти
* промени, касаещи терминологията и редакционни корекции на текстовете, които ще се отразят в незначителна степен на практиката.
Тези поправки влизат в сила за отчетни периоди, започващи след 1 януари 2009 г., като по-ранното им прилагане е разрешено.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР