Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Семинари > Стартира курс по „Оперативно счетоводство“, с продължителност 480 уч.часа. от 12 Март 2018г. в гр.София

СъбитиеСтартира курс по „Оперативно счетоводство“, с продължителност 480 уч.часа. от 12 Март 2018г. в гр.София
Дата12.03.2018
Мястогр.София, ул."Опълченска" 112А ет.8
ОрганизаторЦПО към Трейнър консулт ЕООД
ПрограмаОсновните учебни предмети, включени в програмата, са:

Същност и място на счетоводството в мениджмънта на фирмата. Характерни черти на счетоводството като система за създаване на информация. Принципи на счетоводството и съдържание;
Нормативна уредба по счетоводство. Актуален закон за счетоводството, национален сметкоплан, национални счетоводни стандарти. Счетоводен баланс – балансови квалификации на активите и пасивите;
Същност и елементи на счетоводния метод. Счетоводен баланс – същност и структура. Стойностни корекции в баланса;
Стопански операции и отражението им върху баланса. Методология на счетоводното отчитане. Първични счетоводни документи;
Балансови изменения. Видове. Счетоводни сметки и регистри. Начини на двустранно записване на счетоводни сметки;
Инвентарицазия на СМЗ. Видове. Документиране на резултати от процеса на инвентаризация;
Документооборот. Видове първични и вторични счетоводни документи. Попълване на ПКО, РКО, касова книга, фактури и др;
Работа със счетоводен софтуер Мicroinvest и Бизнес навигатор;
Отчитане на собствен и привлечен капитал и на заемните отношения. Отчет на собствения капитал;
Дълготрайни активи – същност и състав. Текущо и периодично отчитане. Счетоводно отчитане на операциите с дълготрайни активи;
Амортизационна политика на предприятието. Видове амортизации. Данъчно регулиране на амортизацията;
Краткотрайни материални активи – същност и състав. Текущо и периодично оценяване. Счетоводно отчитане на операциите с краткотрайни материални активи;
Инвентаризация на стоково-материални запаси. Видове. Документиране на резултатите от инвентаризацията. Осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията. Липси и излишъци;
Разчети на предприятието – същност и видове. Активни и пасивни разчетни сметки. Отчитане на доставчици и клиенти. Разчети с персонала. Отчитане на разчети с бюджета. Отчитане на ДДС. Същност. Данъчни режими на облагане в рамките на ЕС и РБ. Счетоводни документи и регистри за ДДС;
Разчети с осигурители – НОИ, Здравно осигуряване. Счетоводно отчитане. Разчетно-платежна ведомост;
Финансови средства на предприятието – класификация и оценяване. Счетоводно отчитане на паричните средства в лева и валута;
Отчитане на краткосрочните финансови активи – инвестиции – същност и видове. Акции и облигации. Ценни книжа. Счетоводно отчитане;
Отчитане на плащанията между предприятията. Същност. Форми на безналични плащания. Банков веримент. Незабавно инкасо. Акредитив. Чекове. Банков контрол при плащанията;
Отчитане на разходите. Същност, определение, класификация. Принципи на счетоводно отчитане;
Отчитане на разходи по икономически елементи. Отчитане на разходите по функционално значение. Счетоводни сметки. Калкулиране на себестойността на продукцията и услугите;
Счетоводно отчитане на финансовите и извънредни разходи. Разходи за бъдещи периоди;
Годишен финансов отчет;
ТРЗ и социално осигуряване – решаване на практически каузи в областта на регистрацията на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда; обработка и подаване на болнични в НОИ; прилагане на приложиво законодателство за командироване на лица в държави членки на ЕС и ЕИО, както и по международни договори, чиято страна е Република България; подаване на декларация 1 и 6 в НАП; попълване на УП 1, УП 2 и УП 3; други актуални проблеми в областта на социалното осигуряване;
Лектори/участнициКурсът се води от лектори с 20 г. практически стаж в областта на счетоводството.
Условия за записване/участиеИзисквания към кандидатите: Навършени 18 г., завършено средно образование.
Записването може да се заяви на посочените по-долу телефон и електронен адрес, както и на място в офиса на обучителната организация - гр.София, ул "Опълченска" 112А, ет.8
Допълнителни бележкиЗаписалите се до 08.03.2018 и предплатили цялата стойност на курса ползват 10% отстъпка.
Публикувал обяватаПетър Йорданов

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР