Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Трудов стаж при пенсиониране

Страница 1 от [2] 12»

 Трудов стаж при пенсиониране Anastasia (гост) 19.06.2008 15:44

Здравейте, работничка през месец юли навършва необходимите години за пенсиониране. През 1973 г. е родила дете, което е отглеждала 3 години. Могат ли да й се зачетат за тр. стаж? За какъв период е било платено майчинството към 1973 г.?Благодаря

 RE: Трудов стаж при пенсиониране Красимира (гост) 19.06.2008 15:48

Дано това ти помогне :

Доника Недялкова Въпрос

Бихте ли ми разяснили как се е признавал за трудов стаж отпуска за отглеждане на дете преди 31.12.1967г., след това в интервала 1967 - 1984г. и след 1984г.? Предварително благодаря.

09-07-2004


Eмил Мирославов - Директор Дирекция "Трудово право и обществено осигуряване" Отговор

Времето, което се признава за трудов стаж на жените – майки и осиновителки за периода след 31.12.1967 г., се регулира от три различни и самостоятелни нормативни акта и в различни размери, поради което длъжностните лица, които зачитат трудов стаж срещата затруднения.
Първият нормативен акт, който регламентира трудовия стаж на неработещите жени-майки и осиновителки е Постановление №61 на Министерския съвет от 28.12.1967г., за насърчаване на раждаемостта / обн. ДВ, бр. 2 от 1968 г./. В разпоредбата на т.9, ал.4 и 5 от това постановление е предвидено, че на жените –майки или осиновителки, които са членове на Трудово-кооперативни земеделски стопанства или неработещи при бременност, раждане и за отглеждане на малко дете, ще им се зачита за трудов стаж такъв период от време, който отговаря на размерите на платените и неплатени отпуски, на които имат право работещите майки и осиновителки, съгласно разпоредбите на чл. 60 и 61 от Кодекса на труда от 1951г. Размерите на трудовия стаж, признат по този ред зависи от броя и поредността на родените деца, както и от възрастта на осиновеното дете и поредността му в семейството.
В точка 4 от Инструкция № 0-4 за уреждане на трудовия стаж на жените-майки и осиновителки, членки на ТКЗС или неработещи при бременност, раждане и за отглеждане на деца / обн. ДВ, бр.15 от 1970г.; изм. и доп. Бр. 85 от 1983г./, е предложена таблица със срокове в зависимост от поредността на децата, които се зачитат за трудов стаж на майките и осиновителките неработещи или членки на ТКЗС, при раждане /осиновяване/ на живо дете, което не е починало преди изтичането на тези срокове:

При раждане месеци при осиновяване от деня на
предаване на детето за
осиновяване до:

на първо дете 12 м. 10 и ½ месечна възраст на детето
на второ дете 14 м. 12 и ½ месечна възраст на детето
на трето дете 18 м. 16 и ½ месечна възраст на детето
на четвърто 12 м. 10 и ½ месечна възраст на детето
и всяко следващо

Особеното при зачитане на трудов стаж по тези нормативни актове е, че на жените –майки се признава трудов стаж в посочените в таблицата размери, като 45 календарни дни от тях се броят преди датата на раждането, а останалите 10 месеца и половина, след раждането. Например: детето е родено на 15.02.1968 г. Като се върнат 45 календарни дни назад, следва че 12 месеца за първо дете ще се броят от 01.01.1968г. до 01.01.1969г., от които месец и половина преди раждането, а останалите 10 месеца и половина след датата на раждането. Следователно, на неработещата майка, родила детето си на 15.02.1968 г., ще й се зачете трудов стаж в периода от 01.01.1968 г. до 01.01.1969г., ако до този момент не е започнала работа по трудово правоотношение. За неработещите жени-осиновителки, трудовият стаж се зачита от датата на предаване на детето за осиновяване до навършване на съответния период посочен в таблицата. Например: детето е родено на 15.02.1968 г. и е първо осиновено дете, за което следва да се признава времето до навършване на 10 и половина месечна възраст на детето. Ако осиновяването е станало два месеца след раждането на детето, т.е. на 15.04.1968 г.до навършване на 10 месеца и половина остават 8 месеца и половина, които следва да се зачитат за трудов стаж на неработещата осиновителка.
Посочените нормативни актове регламентират зачитането на трудов стаж на жените-майки или осиновителки, които са членки на ТКЗС или не работят за времето след 31.12.1967 г.
Зачитането на трудов стаж по тези нормативни актове е само за неработещите жени-майки и осиновителки при раждане и осиновяване на дете, което не е починало преди изтичането на посочените срокове. Ако детето е починало при раждане или след това, както и за починалите след като са били осиновени, редът и сроковете за признаване на трудов стаж е установен в разпоредбите на т.5 до т.9 от Инструкция № 0-4 от1979г.
При раждане на близнаци трудовият стаж на майката се определя по реда на последния близнак, но ако един от близнаците е трето дете, трудовият стаж се зачита като за трето дете.
При определянето на поредността на децата, с оглед зачитането на трудов стаж се вземат предвид рождените и осиновените деца от майката /осиновителката/, които са живи към деня на раждането /осиновяването/ и не са дадени за осиновяване от други лица. Доведените и заварените деца се вземат предвид при определяне на поредността на детето, за което ще се зачита трудов стаж, само ако са осиновени от майката.
По този ред се признава трудов стаж на неработещите жени-майки и осиновителки до 03.07.1984г., когато беше изменен и допълнен Указа за насърчаване на раждаемостта-УНР /обн. ДВ, бр.15 от 1968 г., последно изм. и доп. ДВ, бр.88 от 1993 г./ С изменението и допълнението на чл.3ж от УНР /конкретното изменение и допълнение е обн. ДВ, бр.51 от1984 г./ на неработещите жени-майки и осиновителки се признава трудов стаж от датата на раждането или датата на предаване на детето за осиновяване до навършване на 3-годишната му възраст. За разлика от нормативните документи действали до този момент, по УНР трудовият стаж се зачита /брои/ от датата на раждането или от датата на осиновяването на детето до навършване на тригодишната му възраст.
От 03.07.1984 г. неработещите жени-майки или осиновителки придобиват ново материално право, т.е. на тях съгласно УНР следва да им се зачита трудов стаж до навършване на 3-годишна възраст на децата. Ако до 03.07.1984 г. не са изтекли сроковете, които се зачитат за трудов стаж по реда на т.9, ал.4 и 5 от ПМС от 1967 г., на майките се зачита трудов стаж до навършване на тригодишна възраст на децата без прекъсване. Това са случаите, в които сроковете по двата нормативни акта се застъпват без пауза. Ако обаче, до 03.07.1984 г. са изтекли сроковете по ПМС № 61 от 1967 г., но детето не е навършило тригодишна възраст, на такива неработещи жени-майки или осиновителки, следва да се признае още трудов стаж, равняващ се на времето от 03.07.1984г. до навършване на три години на детето. Например: първо дете е родено на 01.07.1982 г. и съгласно разпоредбите на ПМС №61 от 1967 г., на майката се признава трудов стаж 12 месеца, от които 45 дни преди раждането, т.е. 12 месеца, считано от 15.05.1982 г. до 15.05.1983 г. Детето навършва три години на 01.07.1985 г. и ако до този момент майката не работи, следва да й се признае трудов стаж още за периода от 03.07.1984 г. до 15.05.1985 г.
От 01.01.1987 г. е в сила разпоредбата на чл.354, т.6 от Кодекса на труда от 1986 г., съгласно която за трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, когато майката или осиновителката се грижи за отглеждане на дете до навършване на тригодишната му възраст.
Зачитането на трудов стаж на неработещите жени-майки и осиновителки по УНР и чл.354, т.6 от КТ от 1986 г. не буди затруднения, тъй като периода който се признава е един и същ- от датата на раждането или датата на предаване на детето за осиновяване до навършване на тригодишна възраст.
Считано от 01.01.1993 г. с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на КТ, трудов стаж по чл.354, т.6 от КТ се зачита и на неработещи бащи ли осиновители, които се грижат за отглеждане на деца до 3-годишна възраст.
Трудовият стаж, който се зачита по посочените нормативни актове, се установява от органа, който признава права произтичащи от трудов стаж. За да бъде признат съответният размер трудов стаж, заинтересуваните лица следва да представят необходимите документи, които го удостоверяват. Такива документи са: акт за раждане на детето, решението на съда за осиновяване, декларация ог осиновителя за датата на фактическото предаване на детето за осиновяване, личен паспорт, трудова книжка, документи, от които е видно дали през същия период лицето няма трудов стаж признат по друг ред- заповеди за назначаване или уволняване, за отпуски и др., както и други документи, с които следва да се установи поредността на децата, когато това е необходимо. Съгласно разпоредбата на т.12, ал.1 от Инструкция № 0-4 от 1970 г., в сила до изменението й в ДВ, бр.85 от 1983 г., трудовият стаж придобит на основание т.9, ал.4 и 5 от ПМС № 61 от 1967 г., се установяваше с удостоверение, издадено от народния съвет по местожителството на майката /осиновителката/. Удостоверението се издаваше след справка по актовете за гражданско състояние по утвърден образец НМ-1. Ето защо, ако бъде предоставено такова удостоверение от неработещи жени-майки или осиновителки, би следвало да се приеме от органа, който зачита трудов стаж по този ред, тъй като то е удостоверителен документ по силата на посочената разпоредба.
Органът, който признава трудов стаж, следва да направи съответните справки по представените документи, да ги опише по подходящ начин, след което ги връща на притежателят им.
Това, което следва да знаят и двете страни по трудовото правоотношение е, че трудов стаж по тези нормативни актове се зачита само, когато са представени необходимите документи, които го удостоверяват. Ако от момента на представянето им зависи придобиването или изгубването на дадено право, произтичащо от този трудов стаж, представянето на документите от заинтересованото лице е желателно да се датира. Тази подробност е важна, с оглед определянето на момента /датата/, от който ще се признаят или откажат правата произтичащи от наличието на трудов стаж.

 RE: Трудов стаж при пенсиониране ЛС Профил 19.06.2008 15:49

при първо дете 12 месеца
при второ дете 14 месеца
при трето дете 18 месеца
при четвърто и всяко следващо 12 месеца

 RE: Трудов стаж при пенсиониране Anastasia (гост) 19.06.2008 16:18

Благодаря много!!!!

 RE: Трудов стаж при пенсиониране Александра (гост) 04.11.2008 09:56

Здравейте, ето още един казус: филолог-учител по български, е работил три години в комитет по планиранията, длъжността е била сверовчик. Този период не се зачита от сегашното ръководство на училището, в което въпросният човек работи сега, като трудов стаж по професията. Какви са вариантите за признаване на трите години за трудов стаж?
Благодаря предварително на всеки, който вземе компетентно и извлечено от опита отношение по казуса, защото съм търсила консултации от юристи и специалисти, но яснота така и не получих. Благодаря!

 Непризнат трудов стаж Александра (гост) 04.11.2008 09:57

Здравейте, ето още един казус: филолог-учител по български, е работил три години в комитет по планиранията, длъжността е била сверовчик. Този период не се зачита от сегашното ръководство на училището, в което въпросният човек работи сега, като трудов стаж по професията. Какви са вариантите за признаване на трите години за трудов стаж?
Благодаря предварително на всеки, който вземе компетентно и извлечено от опита отношение по казуса, защото съм търсила консултации от юристи и специалисти, но яснота така и не получих. Благодаря!

 RE: Трудов стаж при пенсиониране пешо (гост) 23.01.2009 14:30

Особен случай:
неработеща майка с три деца; първото родено октомври 1967, второто - май 1970 и третото - юли 1973 г.
как ще се смята поредността и дали първото дете ще влезе в сметката, защото макар и детето да е родено преди влизането на ПМС от 01.01.1968 предвидените 10 и ½ месечна възраст на първото дете изтичат по време на действие на постановлението. Т. е. дали останалите 7 и ½ ще се признаят? И дали преди 01.01.68 г. е имало нормативен акт за признаване на стаж на неработеща майка?

 RE: Трудов стаж при пенсиониране nansi77 Профил 30.11.2010 19:03

Здравейте на всички,имам нужда от вашата помощ,защото изчетох доста в интернет,но някои неща изобщо не ми станаха ясни.Тъй като всеки пише различно...така да започвам с питането. Става въпрос за мъж на 56 г. има трудов стаж по 1-ва категория труд 21г.8м.3д.,което като го изчислявах ми дава 35г.0м.3д. не знам дали смятам правилно и от 3-та категория има 6г.6м.9дни.Моля помагайте, и може ли да се пенсионира тази година до края? Благодаря предварително
P.S. и ако не му достига стаж може ли да си купи

 RE: Трудов стаж при пенсиониране tai61 Профил 30.11.2010 19:44

[[citat]]
nansi77 каза:
Ако не му достига трудов стаж , не може да се купи , купуването на стаж важи за навършили пенсионна възраст по чл.68 т.е. 63 год.[
Иначе вярно си превърнала категорията, но огледай добре дали си му включила всичкия трудов стаж, например военната служба? [/citat]] Отговор на nansi77(30.11.2010 19:03):

 RE: Трудов стаж при пенсиониране tai61 Профил 30.11.2010 20:06

Отговор на tai61(30.11.2010 19:44):
tai61 каза:
[[citat]]
nansi77 каза:
Иначе вярно си превърнала категорията, но сега виждам имаш и осем мес.това изглежда така 36г. 5 дни , 6 год.6 мес. ,56 год. всичко 98т 6м. 5 дни .НЕ СИ УТОЧНИЛА КАТЕГОРИЯТА ОТ КЪДЕ Е ПРИДОБИТА ,ПРИ ПОДЗЕМЕН ТРУД Е РАЗЛИЧНО.

 RE: Трудов стаж при пенсиониране jorro22 Профил 30.11.2010 20:20

Първа категория е два вида:
1. Презчисляване в пропоция 1 : 3 - за непосредствено заетие в подземна работа
и
2. Преизчисляване в пропорция 3 : 5 (ако не греша) за другите...
---
Кое как е - това го има в КСО - просто провери...

 RE: Трудов стаж при пенсиониране nansi77 Профил 01.12.2010 11:11

работил е в Национална следствена и военната служба му е включена...тъй като знам,че служители на МВР се пенсионират по-рано за това питам дали може да се пенсионира и за купуването на точки дали са валидни за тях....Благодаря за бързия отговор. А с теззи 98т.6м.5д. какво трябва да се направи за да се пенсионира тази година.

 RE: Трудов стаж при пенсиониране nansi77 Профил 01.12.2010 11:15

Другия ми въпрос е жена на 61г. има трудов стаж 30г.11м.19д. в първа категория в чуждо представителство(наземна стюардеса).и през това време в което е работила има 1г.7м. в трета категория и се е самоосигурявала. МОже ли да се пенсионира и ако няма точки,да си закупи.Мерси...проблема е,че като отидеш да питаш в някоя инстанция,никой не ти обяснява точно и ясно...от там идват проблемите.

 RE: Трудов стаж при пенсиониране ЛС Профил 01.12.2010 11:15

Отговор на nansi77(01.12.2010 11:11):
nansi77 каза:
работил е в Национална следствена и военната служба му е включена...тъй като знам,че служители на МВР се пенсионират по-рано за това питам дали може да се пенсионира и за купуването на точки дали са валидни за тях....Благодаря за бързия отговор. А с теззи 98т.6м.5д. какво трябва да се направи за да се пенсионира тази година.


А сега къде работи? Ако не е в момента в МРВ, няма как да се пенсионира по-рано.

 RE: Трудов стаж при пенсиониране ЛС Профил 01.12.2010 11:17

Отговор на nansi77(01.12.2010 11:15):
nansi77 каза:
Другия ми въпрос е жена на 61г. има трудов стаж 30г.11м.19д. в първа категория в чуждо представителство(наземна стюардеса).и през това време в което е работила има 1г.7м. в трета категория и се е самоосигурявала. МОже ли да се пенсионира и ако няма точки,да си закупи.Мерси...проблема е,че като отидеш да питаш в някоя инстанция,никой не ти обяснява точно и ясно...от там идват проблемите.


30г първа ли? Съмняваме да е първа категория този стаж.

 RE: Трудов стаж при пенсиониране nansi77 Профил 01.12.2010 11:31

така четох,че стюардеси пак влизат в първа категория

 RE: Трудов стаж при пенсиониране ЛС Профил 01.12.2010 11:34

Отговор на nansi77(01.12.2010 11:31):
nansi77 каза:
така четох,че стюардеси пак влизат в първа категория


Наземните стюардеси едва ли, то тогава и сервитьорите трябваше да са първа.

 RE: Трудов стаж при пенсиониране trz-to Профил 01.12.2010 11:36

Отговор на nansi77(01.12.2010 11:31):
nansi77 каза:
така четох,че стюардеси пак влизат в първа категория


НКТП:
"....пилот, щурман, радист, борден инженер (механик), парашутист, стюардеса (стюард) и борден съпроводител, работещи във въздухоплаването"

ПКТП:
"Транспорт
Чл. 6. Летателен състав от въздухоплаването, стюардеса, стюард и борден съпроводител..."

 RE: Трудов стаж при пенсиониране ЛС Профил 01.12.2010 11:36

Ей, но, добричкото ТРЗ ти копна да четеш :)

 RE: Трудов стаж при пенсиониране nansi77 Профил 01.12.2010 11:40

благодаря за бързите отговори и дадената полезна информация.

 RE: Трудов стаж при пенсиониране на_Дришльо_кака_му Профил 01.12.2010 11:42

добричко, а? :)
видя стюардеса и забрави да работи бе :)

Отговор на ЛС(01.12.2010 11:36):
ЛС каза:
Ей, но, добричкото ТРЗ ти копна да четеш :)

 RE: Трудов стаж при пенсиониране ЛС Профил 01.12.2010 11:45

Отговор на на_Дришльо_кака_му(01.12.2010 11:42):
на_Дришльо_кака_му каза:
добричко, а? :)
видя стюардеса и забрави да работи бе :)
:))) и на мен ако ми се привиди стюард, може да направя кат него :)))
А че си е добричко, добричко си е ;)))

 RE: Трудов стаж при пенсиониране на_Дришльо_кака_му Профил 01.12.2010 11:46

да се направиш на добра? ти това? не вервам бе :)

Отговор на ЛС(01.12.2010 11:45):

 RE: Трудов стаж при пенсиониране ЛС Профил 01.12.2010 11:47

Отговор на на_Дришльо_кака_му(01.12.2010 11:46):
на_Дришльо_кака_му каза:
да се направиш на добра? ти това? не вервам бе :)
Прати нЕкой стюард и ша видиш :Р

 RE: Трудов стаж при пенсиониране на_Дришльо_кака_му Профил 01.12.2010 11:50

готово :)
строй се пред вратата :)
Отговор на ЛС(01.12.2010 11:47):
ЛС каза:


Прати нЕкой стюард и ша видиш :Р

 RE: Трудов стаж при пенсиониране ЛС Профил 01.12.2010 11:57

Отговор на на_Дришльо_кака_му(01.12.2010 11:50):
на_Дришльо_кака_му каза:
готово :)
строй се пред вратата :)Сал туй ли бе :)

 RE: Трудов стаж при пенсиониране tai61 Профил 01.12.2010 17:20

Отговор на nansi77(01.12.2010 11:11):
nansi77 каза:
Това е нещо друго, да може . На тях им подготвят документите в самите служби , съветвам лицето да си провери при касиера, дават информация.

 RE: Трудов стаж при пенсиониране Don4eva Профил 27.09.2021 15:51

Здравейте колко години трудов стаж ще се зачита на неработеща майка, родила 15.11.1982г и отглеждала детето си до 3 годишна възраст?

 RE: Трудов стаж при пенсиониране TaNikKa Профил 27.09.2021 15:57

Отговор на Don4eva(27.09.2021 15:51):
Don4eva каза:
Здравейте колко години трудов стаж ще се зачита на неработеща майка, родила 15.11.1982г и отглеждала детето си до 3 годишна възраст?

Ако периодът не е удостоверен в документите за удостоверяване на трудов стаж, с удостоверението за раждане- 2години.

 RE: Трудов стаж при пенсиониране Don4eva Профил 27.09.2021 16:38

Времето, което се признава за трудов стаж на жените – майки и осиновителки за периода след 31.12.1967 г., се регулира от три различни и самостоятелни нормативни акта и в различни размери, поради което длъжностните лица, които зачитат трудов стаж срещата затруднения.
Първият нормативен акт, който регламентира трудовия стаж на неработещите жени-майки и осиновителки е Постановление №61 на Министерския съвет от 28.12.1967г., за насърчаване на раждаемостта / обн. ДВ, бр. 2 от 1968 г./. В разпоредбата на т.9, ал.4 и 5 от това постановление е предвидено, че на жените –майки или осиновителки, които са членове на Трудово-кооперативни земеделски стопанства или неработещи при бременност, раждане и за отглеждане на малко дете, ще им се зачита за трудов стаж такъв период от време, който отговаря на размерите на платените и неплатени отпуски, на които имат право работещите майки и осиновителки, съгласно разпоредбите на чл. 60 и 61 от Кодекса на труда от 1951г. Размерите на трудовия стаж, признат по този ред зависи от броя и поредността на родените деца, както и от възрастта на осиновеното дете и поредността му в семейството.
В точка 4 от Инструкция № 0-4 за уреждане на трудовия стаж на жените-майки и осиновителки, членки на ТКЗС или неработещи при бременност, раждане и за отглеждане на деца / обн. ДВ, бр.15 от 1970г.; изм. и доп. Бр. 85 от 1983г./, е предложена таблица със срокове в зависимост от поредността на децата, които се зачитат за трудов стаж на майките и осиновителките неработещи или членки на ТКЗС, при раждане /осиновяване/ на живо дете, което не е починало преди изтичането на тези срокове:

При раждане месеци при осиновяване от деня на
предаване на детето за
осиновяване до:

на първо дете 12 м. 10 и ½ месечна възраст на детето
на второ дете 14 м. 12 и ½ месечна възраст на детето
на трето дете 18 м. 16 и ½ месечна възраст на детето
на четвърто 12 м. 10 и ½ месечна възраст на детето
и всяко следващо

Особеното при зачитане на трудов стаж по тези нормативни актове е, че на жените –майки се признава трудов стаж в посочените в таблицата размери, като 45 календарни дни от тях се броят преди датата на раждането, а останалите 10 месеца и половина, след раждането. Например: детето е родено на 15.02.1968 г. Като се върнат 45 календарни дни назад, следва че 12 месеца за първо дете ще се броят от 01.01.1968г. до 01.01.1969г., от които месец и половина преди раждането, а останалите 10 месеца и половина след датата на раждането. Следователно, на неработещата майка, родила детето си на 15.02.1968 г., ще й се зачете трудов стаж в периода от 01.01.1968 г. до 01.01.1969г., ако до този момент не е започнала работа по трудово правоотношение. За неработещите жени-осиновителки, трудовият стаж се зачита от датата на предаване на детето за осиновяване до навършване на съответния период посочен в таблицата. Например: детето е родено на 15.02.1968 г. и е първо осиновено дете, за което следва да се признава времето до навършване на 10 и половина месечна възраст на детето. Ако осиновяването е станало два месеца след раждането на детето, т.е. на 15.04.1968 г.до навършване на 10 месеца и половина остават 8 месеца и половина, които следва да се зачитат за трудов стаж на неработещата осиновителка.
Посочените нормативни актове регламентират зачитането на трудов стаж на жените-майки или осиновителки, които са членки на ТКЗС или не работят за времето след 31.12.1967 г.
Зачитането на трудов стаж по тези нормативни актове е само за неработещите жени-майки и осиновителки при раждане и осиновяване на дете, което не е починало преди изтичането на посочените срокове. Ако детето е починало при раждане или след това, както и за починалите след като са били осиновени, редът и сроковете за признаване на трудов стаж е установен в разпоредбите на т.5 до т.9 от Инструкция № 0-4 от1979г.
При раждане на близнаци трудовият стаж на майката се определя по реда на последния близнак, но ако един от близнаците е трето дете, трудовият стаж се зачита като за трето дете.
При определянето на поредността на децата, с оглед зачитането на трудов стаж се вземат предвид рождените и осиновените деца от майката /осиновителката/, които са живи към деня на раждането /осиновяването/ и не са дадени за осиновяване от други лица. Доведените и заварените деца се вземат предвид при определяне на поредността на детето, за което ще се зачита трудов стаж, само ако са осиновени от майката.
По този ред се признава трудов стаж на неработещите жени-майки и осиновителки до 03.07.1984г., когато беше изменен и допълнен Указа за насърчаване на раждаемостта-УНР /обн. ДВ, бр.15 от 1968 г., последно изм. и доп. ДВ, бр.88 от 1993 г./ С изменението и допълнението на чл.3ж от УНР /конкретното изменение и допълнение е обн. ДВ, бр.51 от1984 г./ на неработещите жени-майки и осиновителки се признава трудов стаж от датата на раждането или датата на предаване на детето за осиновяване до навършване на 3-годишната му възраст. За разлика от нормативните документи действали до този момент, по УНР трудовият стаж се зачита /брои/ от датата на раждането или от датата на осиновяването на детето до навършване на тригодишната му възраст.
От 03.07.1984 г. неработещите жени-майки или осиновителки придобиват ново материално право, т.е. на тях съгласно УНР следва да им се зачита трудов стаж до навършване на 3-годишна възраст на децата. Ако до 03.07.1984 г. не са изтекли сроковете, които се зачитат за трудов стаж по реда на т.9, ал.4 и 5 от ПМС от 1967 г., на майките се зачита трудов стаж до навършване на тригодишна възраст на децата без прекъсване. Това са случаите, в които сроковете по двата нормативни акта се застъпват без пауза. Ако обаче, до 03.07.1984 г. са изтекли сроковете по ПМС № 61 от 1967 г., но детето не е навършило тригодишна възраст, на такива неработещи жени-майки или осиновителки, следва да се признае още трудов стаж, равняващ се на времето от 03.07.1984г. до навършване на три години на детето. Например: първо дете е родено на 01.07.1982 г. и съгласно разпоредбите на ПМС №61 от 1967 г., на майката се признава трудов стаж 12 месеца, от които 45 дни преди раждането, т.е. 12 месеца, считано от 15.05.1982 г. до 15.05.1983 г. Детето навършва три години на 01.07.1985 г. и ако до този момент майката не работи, следва да й се признае трудов стаж още за периода от 03.07.1984 г. до 15.05.1985 г.
От 01.01.1987 г. е в сила разпоредбата на чл.354, т.6 от Кодекса на труда от 1986 г., съгласно която за трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, когато майката или осиновителката се грижи за отглеждане на дете до навършване на тригодишната му възраст.
Зачитането на трудов стаж на неработещите жени-майки и осиновителки по УНР и чл.354, т.6 от КТ от 1986 г. не буди затруднения, тъй като периода който се признава е един и същ- от датата на раждането или датата на предаване на детето за осиновяване до навършване на тригодишна възраст.
Считано от 01.01.1993 г. с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на КТ, трудов стаж по чл.354, т.6 от КТ се зачита и на неработещи бащи ли осиновители, които се грижат за отглеждане на деца до 3-годишна възраст.
Трудовият стаж, който се зачита по посочените нормативни актове, се установява от органа, който признава права произтичащи от трудов стаж. За да бъде признат съответният размер трудов стаж, заинтересуваните лица следва да представят необходимите документи, които го удостоверяват. Такива документи са: акт за раждане на детето, решението на съда за осиновяване, декларация ог осиновителя за датата на фактическото предаване на детето за осиновяване, личен паспорт, трудова книжка, документи, от които е видно дали през същия период лицето няма трудов стаж признат по друг ред- заповеди за назначаване или уволняване, за отпуски и др., както и други документи, с които следва да се установи поредността на децата, когато това е необходимо. Съгласно разпоредбата на т.12, ал.1 от Инструкция № 0-4 от 1970 г., в сила до изменението й в ДВ, бр.85 от 1983 г., трудовият стаж придобит на основание т.9, ал.4 и 5 от ПМС № 61 от 1967 г., се установяваше с удостоверение, издадено от народния съвет по местожителството на майката /осиновителката/. Удостоверението се издаваше след справка по актовете за гражданско състояние по утвърден образец НМ-1. Ето защо, ако бъде предоставено такова удостоверение от неработещи жени-майки или осиновителки, би следвало да се приеме от органа, който зачита трудов стаж по този ред, тъй като то е удостоверителен документ по силата на посочената разпоредба.
Органът, който признава трудов стаж, следва да направи съответните справки по представените документи, да ги опише по подходящ начин, след което ги връща на притежателят им.
Това, което следва да знаят и двете страни по трудовото правоотношение е, че трудов стаж по тези нормативни актове се зачита само, когато са представени необходимите документи, които го удостоверяват. Ако от момента на представянето им зависи придобиването или изгубването на дадено право, произтичащо от този трудов стаж, представянето на документите от заинтересованото лице е желателно да се датира. Тази подробност е важна, с оглед определянето на момента /датата/, от който ще се признаят или откажат правата произтичащи от наличието на трудов стаж.

Според новите промени не са ли 3 години?

 RE: Трудов стаж при пенсиониране TaNikKa Профил 27.09.2021 17:01

3 минус 2 са. 30.09.1983г е преди 03.07.1984г. или 3-2+ времето от 03.07.1984г до 15.11.1985г. =2г3м12дни примерно

 RE: Трудов стаж при пенсиониране astora Профил Изпрати email 27.09.2021 19:13

Отговор на TaNikKa(27.09.2021 17:01):
TaNikKa каза:
3 минус 2 са. 30.09.1983г е преди 03.07.1984г. или 3-2+ времето от 03.07.1984г до 15.11.1985г. =2г3м12дни примерно

TaNikKa по твое време сигурно е било така

 RE: Трудов стаж при пенсиониране TaNikKa Профил 27.09.2021 19:18

Отговор на astora(27.09.2021 19:13):
astora каза:
TaNikKa по твое време сигурно е било така

Баничка беше по мое време, сега е гюзлеме.
Безгрешният пенсионер с ранната пенсия, в пенсионерския клуб да не ти хлопнаха вратата?

 RE: Трудов стаж при пенсиониране astora Профил Изпрати email 27.09.2021 20:14

Най ми е интересно била е по майчинство през 1973 сега 2021 на колко години се пенсионира.По чл 68 ал 3 искат 15г. дайствителен стаж значи без майчинство. На колко години тая жена се пенсионира

 RE: Трудов стаж при пенсиониране astora Профил Изпрати email 27.09.2021 20:27

Отговор на TaNikKa(27.09.2021 19:18):
TaNikKa каза:

Баничка беше по мое време, сега е гюзлеме.
Безгрешният пенсионер с ранната пенсия, в пенсионерския клуб да не ти хлопнаха вратата?
И ти беше здрава п....ка ,ама са си пияница

 RE: Трудов стаж при пенсиониране TaNikKa Профил 27.09.2021 21:12

Отговор на astora(27.09.2021 20:14):
astora каза:
Най ми е интересно била е по майчинство през 1973 сега 2021 на колко години се пенсионира.По чл 68 ал 3 искат 15г. дайствителен стаж значи без майчинство. На колко години тая жена се пенсионира

На 108т се е пенсионирала през 2008г, но това е друг казус в същата тема.

 RE: Трудов стаж при пенсиониране TaNikKa Профил 27.09.2021 21:15

Отговор на astora(27.09.2021 20:27):
astora каза:
И ти беше здрава п....ка ,ама са си пияница

Тия заучени изречения някъде другаде! Понадуй се още малко и ще получиш лидерство в Дискусията по всички теми! Боклук неблагодарен!
И вземи си разглоби ловното оръжие, ако въобще имаш такова, че има реална възможност да се гръмнеш!

 RE: Трудов стаж при пенсиониране astora Профил Изпрати email 27.09.2021 21:20

Отговор на TaNikKa(27.09.2021 21:12):
TaNikKa каза:

На 108т се е пенсионирала през 2008г, но това е друг казус в същата тема.
108т се пенсионират само в пияната ти глава

 RE: Трудов стаж при пенсиониране TaNikKa Профил 27.09.2021 21:31

Отговор на astora(27.09.2021 21:20):
astora каза:
108т се пенсионират само в пияната ти глава

Колко си ограничен? Не всички от първа и втора категория труд са работили само за ранна пенсия като теб!

 RE: Трудов стаж при пенсиониране pepa60 Профил Изпрати email 30.11.2021 06:58

Отговор на nansi77(30.11.2010 19:03):
nansi77 каза:
Здравейте на всички,имам нужда от вашата помощ,защото изчетох доста в интернет,но някои неща изобщо не ми станаха ясни.Тъй като всеки пише различно...така да започвам с питането. Става въпрос за мъж на 56 г. има трудов стаж по 1-ва категория труд 21г.8м.3д.,което като го изчислявах ми дава 35г.0м.3д. не знам дали смятам правилно и от 3-та категория има 6г.6м.9дни.Моля помагайте, и може ли да се пенсионира тази година до края? Благодаря предварително
P.S. и ако не му достига стаж може ли да си ку...
може да си купи само за образование, ако има висше или полувисше.

 RE: Трудов стаж при пенсиониране TaNikKa Профил 30.11.2021 08:14

Отговор на pepa60(30.11.2021 06:58):
pepa60 каза:
може да си купи само за образование, ако има висше или полувисше.

"- Оо Пе пи ...",
Вече всеки има възможността да си купи недостигащ осигурителен стаж до 5г стига да е навършил възрастта по чл.68 ал.1 и ал.2 от КСО.
КСО е изменян, допълван много пъти от 2003г.

Кренвирши не може да си купим!

 RE: Трудов стаж при пенсиониране jhoro Профил 30.11.2021 14:32

Отговор на TaNikKa(30.11.2021 08:14): Вече всеки има възможността да си купи недостигащ осигурителен стаж до 5г стига да е навършил възрастта по чл.68 ал.1 и ал.2 от КСО.
Тук си права!
Само едно допълнение:
„Чл. 9а. (5) Когато са внесени осигурителни вноски по ал. 1 за периоди на обучение, по-малки от 5 години, лицето има право да внесе осигурителни вноски по ал. 2 за разликата до 5 години.“
Учил - не учил, все тая!

По-интересно е - учил 5 години, а не достигат 3. Дали трябва да плати за целия срок на обучение или само за 3 години?

 RE: Трудов стаж при пенсиониране pepa60 Профил Изпрати email 30.11.2021 17:31

Плаща само толкова колкото му е необходимо, мой познат се пенсионира първа категория и плати само четири месеца. Изискахме от Института удостоверение и плати толкова колкото не му достига.

 RE: Трудов стаж при пенсиониране astora Профил Изпрати email 30.11.2021 18:02

Отговор на pepa60(30.11.2021 17:31):
pepa60 каза:
Плаща само толкова колкото му е необходимо, мой познат се пенсионира първа категория и плати само четири месеца. Изискахме от Института удостоверение и плати толкова колкото не му достига.
глупости за пьрва категория не може да се купи стаж- извинявам се стаж може но не и вьзраст

 RE: Трудов стаж при пенсиониране pepa60 Профил Изпрати email 30.11.2021 18:20

на себе си ли да вярвам, или на вас, за образование може да закупи, ако не вярвате задайте си въпроса в сайта на НОИ да ви отговорят.

 RE: Трудов стаж при пенсиониране astora Профил Изпрати email 30.11.2021 18:25

Отговор на pepa60(30.11.2021 18:20):
pepa60 каза:
на себе си ли да вярвам, или на вас, за образование може да закупи, ако не вярвате задайте си въпроса в сайта на НОИ да ви отговорят.
Вьзраст за ранно пенсиониране по 69 ал б и в не може

 RE: Трудов стаж при пенсиониране jhoro Профил 30.11.2021 19:05

Много объркани формулироовки!

Отговор на astora(30.11.2021 18:25): глупости за пьрва категория не може да се купи стаж- извинявам се стаж може но не и вьзраст
Как „да си купи възраст“? Като плати - по-млад ли става или по-възрастен?
„Купуването на стаж“ всъщност е плащане на осигурителни вноски за време, през което не е окигурен - на друго основание!

Другото - никой не се пенсионира „пьрва категория“! Годините стаж пьрва и втора категория се преизчисляват към трета.

Отговор на astora(30.11.2021 18:25): Вьзраст за ранно пенсиониране по 69 ал б и в не може

Възрастите - п очл. 68 и чл. 68а са си регламентирани!

Пп. Бъркаш „Пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер - чл. 68а“ с „Придобиване право на пенсия от военнослужещите ... - чл. 69“!
Алинеи „б“ и „в“ - няма в никой нормативен акт!

 RE: Трудов стаж при пенсиониране TaNikKa Профил 30.11.2021 19:08

Отговор на jhoro(30.11.2021 14:32):
jhoro каза:

Тук си права!
Само едно допълнение:
„Чл. 9а. (5) Когато са внесени осигурителни вноски по ал. 1 за периоди на обучение, по-малки от 5 години, лицето има право да внесе осигурителни вноски по ал. 2 за разликата до 5 години.“
Учил - не учил, все тая!

По-интересно е - учил 5 години, а не достигат 3. Дали трябва да плати за целия срок на обучение или само за 3 години?

Обаче сериозно си се взел за личния ми проверител!

 RE: Трудов стаж при пенсиониране astora Профил Изпрати email 30.11.2021 19:36

Отговор на jhoro(30.11.2021 19:05):
jhoro каза:
Много объркани формулироовки!Възрастите - п очл. 68 и чл. 68а са си регламентирани!

Пп. Бъркаш „Пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер - чл. 68а“ с „Придобиване право на пенсия от военнослужещите ... - чл. 69“!
Алинеи „б“ и „в“ - няма в никой нормативен акт!
II. ПЕНСИИ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ
1. КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА ЛИЦА, РАБОТИЛИ ПРИ ТЕЖКИ И ВРЕДНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД?

Считано от 01.01.2000 г., всички лица, които работят при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват в професионален пенсионен фонд за ранно пенсиониране, независимо от възрастта. Осигурителните вноски за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителите (работодателите).

До 31 декември 2015 г. включително, лицата, които са работили при тежки и вредни условия на труд придобиваха право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от ДОО по реда на § 4 от ПЗР на КСО.

От 1 януари 2016 г. правилата за придобиване право на пенсия от ДОО на лицата, работещи при условията на първа и/или втора категория труд са уредени в чл. 69б от КСО. От 01.01.2018 г. изискванията на разпоредбите на чл. 69б от КСО са:

1. Лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд, придобиват право на пенсия при следните условия:

навършили са възраст до 31 декември 2015 г. 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете;
от 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 55-годишна възраст. Изискващата се възраст за 2021 г. е 49 години и 8 месеца за жените и 53 години и 8 месеца за мъжете.
2. Лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, придобиват право на пенсия при следните условия:

навършили са възраст до 31 декември 2015 г. 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете;
от 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 60-годишна възраст. Изискваща се възраст за 2021 г. е 54 години и 8 месеца за жените и 58 години и 8 месеца за мъжете.
3. Лицата, които до 31 декември 2015 г. имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68 от КСО, при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените. От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 55-годишна възраст за мъжете и за жените. Изискващата се възраст за 2021 г. е 48 години за жените и 53 години.

4. Ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, те могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45 години и 4 месеца към 31 декември 2017 г. и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО. От 31 декември 2017 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 50-годишна възраст за мъжете и жените. Изискващата се възраст за жени и мъже за 2021 г. е 46 г.

Пенсия по т. 1-4 се отпуска, когато лицата не са придобили право на пенсия по чл. 168 от КСО или са променили осигуряването си по чл. 4в от КСО.

За преценяване правото на пенсия по т. 2 осигурителния стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.

Когато лицата, работещи при условията на първа и/или втора категория труд, които не са придобили право на пенсия по чл. 168 от КСО, поискат да им бъде отпусната пенсия от ДОО по т. 1-4, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те подават и заявление обр. УП-23, с който искат средствата по индивидуалната им партида в професионален пенсионен фонд да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на ДОО. Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториалното поделение на НОИ до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо пенсионноосигурителния фонд, в който лицето е осигурено, едновременно с подаването на заявлението за отпускане на пенсия от ДОО. В седемдневен срок от отпускане на пенсията, териториалното поделение на НОИ изпраща заявлението на пенсионноосигурителното дружество, освен ако до тази дата лицето не е променило осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО. В тези случаи пенсионноосигурителното дружество превежда средствата във фонд „Пенсии“ на ДОО в едномесечен срок от получаване на заявлението. Когато в индивидуалната партида няма натрупани средства, пенсионоосигурителното дружество уведомява НОИ.

Заявление обр. УП-23 се подава лично или от лице, упълномощено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, което се представя заедно със заявлението.

Специфичното тук е, че се създава правна възможност за осигурените лица да упражнят правото си на избор еднократно да променят осигуряването си от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО, като по този начин упражняват избора си за вида на пенсията, която ще получават – пенсия в пълен размер от ДОО, определена на разходопокривен принцип или на по-късен етап - когато придобият право по чл. 168 от КСО на срочна пенсия за ранно пенсиониране от ППФ. Последната се определя на капиталопокривен принцип, съобразно натрупаните средства в индивидуалната партида на лицето. Придобилите право на срочна пенсия от ППФ по реда на чл. 168 от КСО, могат да се възползват от правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 69б от ДОО, само при условие, че преди това са избрали да променят осигуряването си от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО.

Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 69б, ал. 1 и 2 от КСО след 31.12.2017 г. е показано по години в следната таблица:
 

 RE: Трудов стаж при пенсиониране astora Профил Изпрати email 30.11.2021 19:49

АКО НАМЕРИТЕ НАЧИН ДА СИ КУПИШ САМО 10 ДНИ ВЬЗРАСТ ЩЕ ВИ БЬДА БЛАГОДАРЕН
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване