Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. Самоосигуряващ се и граждански договор

 Самоосигуряващ се и граждански договор Пипи Профил 27.07.2004 14:14

Ако едно лице е съдружник в ООД и се осигурява като самоосигуряващ се / 29% - соц.осигуровки и 6% - зд.осигуровки/ и същото лице има сключен граждански договор за извършване на определена работа към друга фирма, то или др.фирма дължи ли социални и здравни осигуровки върху изплатената му сума и ако да в какъв размер, след като лицето се самоосигурява като съдружник в ООД-то.

 Re: Самоосигуряващ се и граждански договор Tikita (гост) 27.07.2004 15:28

КСО

чл.4. (3) (Частично обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица с Решение № 5 от 2000 г. по КД № 4 от 2000 г., ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
..........................................
6. (нова, ДВ, бр. 119 от 2002 г.) лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.

Осигуровките се дължат и удържат от възложителя - 29% ДОО и 6% ЗО, които са в съотношение 75:25.
Погледни наредбата за самоосигуряващите се лица.... (не помня как беше продължението на заглавието). Там сигурно ще намериш нещо по-подробно от моя лаконичен отговор.
Успех.
 

 Re: Самоосигуряващ се и граждански договор Krass (гост) 30.07.2004 16:50

Не съм съгласен, ето защо:

НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г.) (1) За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 КСО при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението.
(2) Лицата по ал. 1 внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 8 КСО.

а ето и цитираните членове и алинеи от КСО:

КОДЕКС за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.)

Чл.4
ал.(3) (Частично обявена за противоконституционна от КС на РБ относно работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст - ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
2. лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;
3. (обявена за противоконституционна от КС на РБ - ДВ, бр. 55 от 2000 г.)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
докторантите, ако не са осигурени за пенсия на друго основание;
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 112 от 2003 г.) регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители;


Чл.6
Ал.(8) (Доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г.) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за облагане доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Осигурителните вноски се внасят за сметка на осигурените лица в размерите, определени за фонд "Пенсии".

реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване