Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. Работодателят и майчинството

 Работодателят и майчинството Novak (гост) 13.08.2004 15:09

Здравейте!
Аз съм новак счетоводител. Така се случи, че към края на месеца трябва да изляза по майчинство. В момента съм в болнични след раждането, но той изтича. Моля да ми помогнете с възможно най-подробна информация какво трябва да направя за да изляза в отпуск по майчинство. Просто аз си оформям нещата, но гледам детенце и нямам време да се ровя и чета. Какви документи трябва да изготвя, пред НОИ трябва ли нещо да представям, после как се получава майчинството от работодателя и от мен и т.н. Благодаря ви предварително!

 Re: Работодателят и майчинството Titi (гост) 17.08.2004 11:51

Виж НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ
С друго не мога да ти помогна. Дано се намери някой по-вещ.

 Re: Работодателят и майчинството petia_iva Профил 17.08.2004 13:52

По принцип има образци на молби за излизане в отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст но ако не намериш си напиши една свободен текст като се позовеш на съответния член в кодекса на труда( ЧЛ164 КТ). След това ще си теглиш майчинството чрез работодателя след пускане на осигуровките само че вече параграфа е друг 420801 и е в размер на МРЗ за месец и съответно ако не е пълен месеца пропорционално на работните дни. Молбата си я приложи в досието. Ако няма да ползваш отпуска имаш право на 50% от МРЗ( чл.54 КСО) до навършване на две год. на детето. Работодателя дължи здравно 4,5% върху 120лв.
 

 Re: Работодателят и майчинството Tikva (гост) 17.08.2004 14:03

ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ


Нормативна уредба
Европейска социална харта
чл. 47, ал. 2 от Конституцията на Република България

чл. 164 и чл. 167 от Кодекса на труда (КТ)

Кодекс за социално осигуряване

Наредба за експертизата на работоспособността

Наредба за работното време, почивките и отпускитеЮридическа характеристика
Отпускът, който се предоставя за отглеждане на дете е проявна форма на специалната закрила, с която се ползва работещата жена - майка и която всяка от държавите, подписали и ратифицирали Европейската социална харта е поела ангажимента да гарантира посредством своето действащо национално законодателство.
Разпоредбата на чл. 27, т. 2 от Европейската социална харта разпростира тази особена закрила и върху работещия баща, като прогласява за приоритет на договарящите страни осигуряването на равни възможности и еднакво отношение към работещите мъже и жени със семейни задължения.

Правото на отпуск за отглеждане на дете е конституционно закрепено в текста на чл. 47, ал. 2 от Конституцията на Република България, съгласно който негов носител е работещата жена - майка.

Настоящата процедура е посветена на предпоставките и режима на предоставяне и ползване на платен отпуск за отглеждане на дете, регламентиран в разпоредбата на чл. 164 от Кодекса на труда.Осъществяване на процедурата
I. Обща характеристика на правото на отпуск за отглеждане на дете
По своята същност този отпуск е период от време, в рамките на който работещата майка не изпълнява поетите от нея трудови ангажименти и полага постоянни грижи за своето дете до навършване на определена възраст.

Въпреки липсата на еквивалентни насрещни престации, индивидуалното трудово правоотношение на работничката или служителката с работодателя продължава да съществува. За времето, през което е в отпуск, тя получава парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване).

За 2003 г. дължимата месечна сума на това обезщетение е 110 лева. Определеното за 2004 г. парично обезщетение за отглеждане на малко дете е в размер на 120 лева (чл. 10 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г.).

Продължителността на отпуска по чл. 164 КТ варира в зависимост от броя и поредността на родените деца. Работничката/служителката има право да ползва отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и отпуск от 6 месеца за всяко следващо дете (чл. 164, ал. 1 КТ).

Носител на субективното право на отпуск за отглеждане на дете е работещата жена - майка. То може да бъде упражнено и от една особена категория правни субекти, като в тази ситуация те ще ползват отпуск за отглеждане на детето:

1. право на отпуск за отглеждане на дете има работничката, която е осиновила дете (чл. 164, ал. 1, във връзка с чл. 163, ал. 6 КТ);

2. отпускът за отглеждане на дете може да се ползва от бащата (осиновителя), след получаване на съгласието на майката (осиновителката), съгласно чл. 164, ал. 3 КТ;

3. право на отпуск за отглеждане на дете има бащата (осиновителя), когато майката (осиновителката) почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето си (чл. 167, ал. 1, изр. първо КТ);

4. със съгласието на майката (осиновителката) правото на отпуск може да се упражни и от един от нейните родителите или от родителите на бащата (осиновителя), в случай че работи по трудово правоотношение (чл. 164, ал. 3 КТ);

5. със съгласието на бащата отпускът за отглеждане на дете може да се ползва от един от неговите родители или от родителите на починалата или заболялата тежко майка (осиновителка), работещ по трудово правоотношение (чл. 167, ал. 1, изр. второ КТ);

6. в случай че и двамата родители на детето починат, съответната част от отпуска за отглеждане на дете се ползва от настойника, при условие че детето не е настанено в детско заведение, а ако той даде съгласието си - от един от родителите на починалите майка и баща на детето (чл. 167, ал. 2 КТ).

Възприетият от законодателя принципен подход е, че отпускът за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 КТ непосредствено следва ползването на отпуск за бременност, раждане или осиновяване. Съществува вариант правото на отпуск да бъде упражнено и в един последващ момент, при спазване на изискването детето да не е навършило 2-годишна, съответно 6-месечна възраст.

II. Предпоставки и ред на упражняване на правото на отпуск за отглеждане на дете

Предпоставките, обуславящи ползването на отпуска по чл. 164, ал. 1 КТ са следните:

1. майката да полага труд по индивидуално трудово правоотношение, в качеството си на работник или служител;

2. майката да има дете, ненавършило 2-годишна възраст, в случай че е първото, второто или третото й дете, съответно ненавършило 6-месечна възраст - за всяко следващо дете; Възрастта на детето се удостоверява с акта за неговото раждане, а поредността - с декларация, подписана от майката.

3. тя сама да полага грижи за своето дете, което означава, че то не е настанено в детско заведение (чл. 164, ал. 1 КТ, във връзка с чл. 46, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските).

Инициатор на процедурата по предоставянето на отпуск за отглеждане на дете е правоимащото лице, указано в някоя от шестте обособени в разпоредбите на чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 167 КТ категории. Съгласно чл. 46, ал. 1 НРВПО, отпускът се ползва след представяне на заявление, облечено в писмена форма и адресирано до работодателя (предприятието).

Работодателят е длъжен да разреши ползването на отпуска от посочената в заявлението дата. На практика неговото разрешение е облечено във формата на писмен акт (заповед).

Единствената хипотеза, в която работодателят може да откаже предоставянето на отпуск за отглеждане на дете, е когато заявителят не притежава качеството правоимащо лице, по смисъла, вложен в текста на чл. 164, ал. 1 и 3 или по чл. 167 КТ. Той следва да мотивира своя отказ и незабавно за уведоми лицето, което го е поискало, за своето окончателно решение.

Когато писменото заявление се подава от майката (осиновителката), към него се прилага декларация в свободен текст, че детето не е настанено в детско заведение и че майката не е дала съгласието си отпускът да се ползва от бащата, както и копие от акта за раждане на детето.

В случай че отпускът за отглеждане на дете ще се ползва от друго правоимащо лице, като приложение към заявлението се оформят следните документи:

- декларация за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда от бащата (осиновителя) или от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя), в случай че майката предостави съгласието си за това обстоятелство;

- справка по образец от предприятието, в което работи майката (бащата, настойникът).

Декларациите и справките се изготвят в два екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответното предприятие.

В тази хипотеза заявлението се подава от лицето, което ще ползва отпуска за отглеждане на дете със съгласието на майката (осиновителката). Тя разполага с възможността във всеки един момент да оттегли своето съгласие с писмено заявление, адресирано до предприятието, в което работи, и да продължи да го ползва лично. В този случай към заявлението се прилага декларация, подписана от майката, че детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка (чл. 46, ал. 4 НРВПО).

Правоимащите лица, определени в чл. 164, ал. 3 КТ могат по своя инициатива да прекратят ползването на отпуска за отглеждане на дете със заявление, облечено в писмена форма и адресирано до предприятието, в което работят.

III. Прекъсване на ползването на отпуска за отглеждане на дете

Правото на отпуск за отглеждане на дете по своята същност е субективно право и като такова за своя носител то представлява гарантирана от закона възможност, а не ангажимент. В хипотезите, в които правоимащото лице не упражни това свое право или прекъсне ползването на отпуска, на майката (осиновителката) се изплаща парично обезщетение в размер 50 на сто от определеният в чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване пълен размер на обезщетението, при условие че тя е осигурена за всички осигурени социални рискове, включително и без трудова злополука и професионална болест и безработица и ако е имала право на обезщетение по чл. 52а КСО (чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване).

Идентичен е размерът на дължимото парично обезщетение при наличието на предпоставките, установени с чл. 54, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

В случай че майката (осиновителката) е починала, лишена е от родителски права или упражняването им е предоставено на бащата (осиновителя), това обезщетение се изплаща на бащата (осиновителя), а ако той е починал - на настойника на детето. Необходимо изискване е лицето, което е поело ангажимента по отглеждането на детето, да е осигурено като работещо по трудово или служебно правоотношение или за своя сметка за всички осигурени социални рискове, включително и без трудова злополука и професионална болест и безработица.

И в двете предвидени в разпоредбата на чл. 54 от Кодекса за социално осигуряване хипотези императивно установена предпоставка за изплащане на паричното обезщетение е детето да не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

IV. Прекратяване на ползването на отпуска за отглеждане на дете

Прекратяването на започналото ползване на отпуска по чл. 164, ал. 1 КТ се реализира в следните хипотези:

1. когато майката (осиновителката) е лишена от родителски права или нейните родителски права са ограничени по установения за това ред;

2. в случай че по време на ползването му майката (осиновителката) даде съгласие правото на отпуск да бъде упражнено от някое от правоимащите лица, определени в чл. 164, ал. 3 КТ;

3. когато детето бъде дадено за осиновяване, настанено в детско заведение или почине (чл. 46, ал. 6 НРВПО).

Ползването на друг по вид разрешен платен или неплатен отпуск не е основание за прекратяването на отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 КТ.Резултат от процедурата
Важен етап от предприсъединителната стратегия на Република България, насочена към хармонизирането на българското законодателство с наднационалното европейско право, е гарантирането на равни възможности и равнопоставено отношение към работещите жени и мъже. Като цяло тенденцията е да бъде предоставена регламентация и закрила на една категория права, към която спадат правото на еднакво заплащане за еднаква по вид работа, извършвана от мъже и жени, преодоляване на всички форми на пряка и косвена дискриминация, закрила на работещата жена - майка.
В този аспект и в съответствие с европейските трудови стандарти, българският законодател предвижда възможността отпускът по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда да бъде ползван от бащата, като планираният краен ефект е "родителските отпуски" да бъдат регламентирани като индивидуално субективно право на двамата родители на детето.Примерни образци, документи и формуляри
Заявление за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда
Декларация по чл. 46, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Декларация за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда от бащата (осиновителя) или от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя)

Декларация за поредността на детето

Справка от предприятието, в което работи майката (бащата, настойникът)

Заповед за разрешаване на ползването на отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда


реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване