Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! Относно: Къде се отразяват допълнителни парични вноски?

 Относно: Къде се отразяват допълнителни парични вноски? Маргит (гост) 09.03.2009 23:47

Това е нещо, като продължение на темата за собствения капитал. Тъй, като там ни подсетиха да се допитаме до съдебната практика, посочвайки ни адм.дело № 1689/14.02.2008 г на ВАС, което се оказа обаче малко в страни от темата, се сетих да се поровя по-подробно в съдебната практика и открих много по-категорични съдебни решения.

Тук ви пускам едно- съвсем прясно, което обяснява много простичко и ясно нещата и причините за тях и което напълно се покрива с тезата ми, че допълнителните парични вноски не следва да се отразяват по разчетни сметки, а като резерви. Разбира се има и много други съдебни решения в този смисъл, но това най-добре обяснява защо това е така:


"РЕШЕНИЕ № 14176 ОТ 18.12.2008 Г. ПО АДМ. Д. № 8851/2008 Г., І ОТД. НА ВАС

Чл. 23, ал. 2, т. 16 ЗКПО (отм.)
Чл. 15, ал. 3, т. 3 ЗКПО (отм.)
Чл. 134 ТЗ
Чл. 280 ТЗ


Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести ноември две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТЕОДОРА НИКОЛОВА
ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА

при секретар Василка Кадийска и с участието на прокурора Николай Чирипов изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 8851/2008

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.
Образувано е по касационна жалба на "Ерато Холдинг" АД - гр. Хасково срещу решение № 155/25.03.2008 г., постановено по адм. д. № 3062/2007 г. по описа на Административен съд, София-град в частта, в която е отхвърлена жалбата срещу РА № 297/03.07.2006 г. на ТД "Големи данъкоплатци и осигурители" за начислен данък върху печалбата за 2000 г. в размер на 5694,94 лв. и за 2002 г. - 3434,48 лв., както и данък за общините за 2000 г. - 2531,08 лв. и за 2002 г. - 2544,18 лв. и начислените лихви за определените данъчни задължения, които за 2000 г. са в размер на 5621,85 лв., а за 2002 г. са 2384,01 лв. Релевират се оплаквания за неправилност на решението в обжалваната му част поради допуснати нарушения при прилагането на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Според касатора неправилно съдът е приел, че временните парични вноски представлявали кредити. Подробни съображения, обосноваващи оплакванията са изложени в касационната жалба Иска се отмяна на решението в обжалваната му част и отмяна на ревизионния акт в същата част и присъждане на направените по делото разноски. В съдебно заседание касационната жалба се поддържа от юриск. Никифорова.
Ответникът по касационната жалба дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. София, редовно призован не е изпратил свой представител и не е взел становище по жалбата.
Представителят на Върховна административна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба, тъй като в случая липсва идентичност между дъщерните дружества, на които са отпуснати кредити и липсват доказателства за взети решения на общите събрания за предоставените суми.
Върховният административен съд, І отделение счита, че касационната жалба е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:
За да отхвърли жалбата Административен съд, София-град е приел, че сумите в размер на 112 521,69 лв. за 2000 г. и 58 419,38 лв. за 2002 г. не представляват допълнителни парични вноски по смисъла на чл. 134 и сл. от ТЗ, а отпуснати кредити на дъщерните на холдинга дружества. В тази връзка съдът не е кредитрал частта на заключението на съдебно-счетоводната експертиза, според която за всички предоставени суми има протоколи от общи събрания на дъщерните дружества. Съдът е обсъдил в решението си, че жалбоподателят пред ревизиращите органи е твърдял, че предоставените суми на дъщерните дружества представляват кредити по смисъла на чл. 280 ТЗ, а за първи път пред съда излага мотиви, че тези суми представляват допълнителни парични вноски по чл. 134 ТЗ. Съдът е обсъдил и счетоводното записване на тези суми от холдинга - дебита на с/ка 225 "Предоставени заеми" на дъщерни дружества срещу кредитиране на с/ка 503 "Разплащателна сметка в лева", а от дъщерните дружества осчетоводяването е по дебита на с/ка 503 и кредита на с/ка 152 "Получени дългосрочни заеми". Обсъден е от съда и Националния сметкоплан, в който допълнителните парични вноски на съдружниците по смисъла на чл. 134 ТЗ се осчетоводяват по кредите на с/ка 102 "Допълнителен капитал" в кореспонденция със сметките от група 50 "Парични средства". Относно начислените от ревизията лихви съдът е изложил мотиви, че предоставените от холдинга на дъщерните дружества кредити представляват сделки между търговци и не представляват банков кредит по смисъла на чл. 430 и сл. от ТЗ, а по чл. 240 и сл. от ЗЗД, третиращи заеми за потребление и правилно са начислени лихви по смисъла на чл. 86 ЗЗД. Съдът е приел, че разпоредбата на чл. 15, ал. 3, т. 3 ЗКПО (отм.) в редакцията й за 2000 г. и 2002 г. предвижда минимален и максимален праг на лихвения процент при сделки между свързани лица, каквито са холдинга и дъщерните дружества на основание § 1, т. 3, б. "д" от ДР на ЗКПО (отм.). Направен е извод от съда, че тъй като холдинга и дъщерните дружества не са договорили лихвен процент върху предоставените в заем суми, то следва да се приложи минималния лихвен процент - законовата лихва, намалена с 1/4 съгласно чл. 15, ал. 3, т. 3 ЗКПО (отм.). Обсъден е в обжалваното решение и НСС-18 "Признаване на приходи" за 2000 г. и НСС-18 "приходи" за 2002 г., съгласно които приходът, създаден от ползването на активи на предприятието от други лица във вид на лихва се признава, когато сумата на приходите може да бъде надлежно изчислена и предприятието има икономическа изгода от сделката, като приходите се признават пропорционално на времевата база, която отчита ефективния доход от актива.
Решението на първоинстанционния съд в обжалваната му част е правилно постановено.
Основният въпрос по делото е дали сумите в размер на 112 521,69 лв. за 2000 г. и 58 419,38 лв. за 2002 г. представляват допълнителни парични вноски по смисъла на чл. 134 и сл. от ТЗ или са отпуснати кредити на дъщерните на холдинга дружества и налице ли е основанието, възприето от органа по приходите - чл. 23, ал. 2, т. 16 (за 2000 г.) и чл. 23, ал. 2, т. 17 (за 2002 г.) във връзка с чл. 15, ал. 3, т. 3 ЗКПО (отм.). В зависимост от разрешението на този въпрос, се определя и съответното облагане с преки данъци на касатора. Първоинстанционният съд правилно е отразил в решението си, че по време на ревизията твърденията на касатора са били, че тези суми са отпуснати кредити на дружествата. Едва с възражението си срещу ревизионния доклад касаторът е променил твърдението си, въвеждайки ново, а именно, че процесните суми представляват допълнителни парични вноски. Ясно е, че тези твърдения следва да се обсъждат не изолирано, а в съвкупност с доказателствата, събрани по делото. От тях е видно, че едва в съдебно заседание касаторът е представил решения от общи събрания на дъщерни дружества, както следва: "Ерато Лес" ООД, "Ерато Продукт" ООД, "Ерато Ресурс" ООД, "Ерато Инженеринг" ООД, "Ерато Трансо" ООД, "Ерато Уникал" ООД и "Родопи Принт" ООД, според които съдружниците се задължават да внесат допълнителни парични вноски с оглед необходимостта от допълнителни оборотни средства. Тези протоколи обаче не съдържат достоверни дати и не може по категоричен начин да се установи, че те са съществували към момента на отразените в тях дати, нито са били представени по време на ревизията. Не са представени и доказателства, че холдинга с временните парични вноски ще покрива загуби или се нуждае от допълнителни финансови средства, каквото е изискването на чл. 134, ал. 1, изречение първо ТЗ. Освен това по делото няма доказателства дали отразените в протоколите парични вноски действително са внесени. Оплакването, че ревизорите не са им ги изискали, е неоснователно. Ако те са съществували като съставени на датите, които са отразени в тях, то касаторът е могъл по своя преценка да ги представи на ревизията.
Неоснователно е оплакването на касатора, че съдът неправилно бил приел, че допълнителните парични вноски се отразяват на капитала на дружеството. В разпоредбата на чл. 134, ал. 3 ТЗ законодателят наистина е приел, че допълнителните парични вноски не се отразяват на капитала на дружеството, но се има предвид основния капитал, който се вписва в съответния търговски регистър. В обжалваното решение съдът няма такива твърдения. Допълнителният(запасен) капитал на дружествата обаче, който не подлежи на вписване в търговския регистър е различен от основния капитал, но относно него по решение на общото събрание, може да се приеме той да се трансформира в основен. Допълнителните парични вноски безспорно представляват вътрешно кредитиране и се отразяват в допълнителния (запасен) капитал и той се използва за покриване на загуби за текущи или минали години. Относно счетоводното отчитане правилно съдът се е позовал на Националния сметкоплан, действал до 31.12.2001 г. и е приел, че допълнителни парични вноски от съдружниците в холдинга се отчитат по с/ка 102 "Допълнителен капитал", като при връщането им се съставят обратни счетоводни статии, с изключение на случая, посочен по-горе, когато е взето изрично решение допълнителния капитал да се трансформира в основен. и тогава счетоводното отразяване е Дебит с/ка 102 срещу Кредит с/ка 101. В процесния случай счетоводното отчитане е извършено при отразяване на с/ка 225/6, по която се отчитат дългосрочните заеми и те не се отъждествяват с допълнителните парични вноски по чл. 134 ТЗ. В тази връзка правилно в обжалваното решение съдът е направил разграничение относно това как се отчитат счетоводно предоставени заеми и как допълнителните парични вноски, като в тази връзка правилно е отразил, че процесните суми за 2000 г. и 2002 г. са отчетени счетоводно като заеми по смисъла на чл. 280 ТЗ. В този смисъл правилно съдът е приел, че начинът на отчитане в счетоводството на отпуснати заеми на дъщерните дружества и направени парични вноски е различен, макар че и последните представляват временен заем, тъй като представляват вътрешен източник на финансиране, без да се отразяват на основния капитал на дружеството. Освен това съдът се е съобразил и с размерите на предоставените заеми през 2000 г. и 2002 г. във връзка с чл. 280, ал. 2 ТЗ, тъй като те не надвишават 10 пъти размера на капитала на холдинговото дружество. Относно възражението на касатора за приложението на чл. 26 ЗКПО (отм.) законосъобразен е извода на първоинстанционния съд, че след като дружеството не е начислило разходи за лихви, не следва да се прилага правилото за регулиране на максималния размер на признатите лихви при данъчното облагане.
С оглед гореизложеното настоящият съдебен състав счита, че обжалваното решение правилно и като е потвърдена констатацията на приходната администрация за приложение на чл. чл. 23, ал. 2, т. 16 (за 2000 г.) и чл. 23, ал. 2, т. 17 (за 2002 г.) във връзка с чл. 15, ал. 3, т. 3 ЗКПО (отм.), съдът не е допуснал визираните от касатора нарушения, водещи до отмяна на решението в обжлаваната му част. Последното като правилно следва да бъде оставено в сила - чл. 221, ал. 2, предл. 1 АПК.
Предвид изхода на делото разноски на касатора не се присъждат.
Водим от горното и в същия смисъл Върховният административен съд, І отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 155/25.03.2008 г., постановено по адм. д. № 3062/2007 г. по описа на Административен съд, София-град в обжалваната му част.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване."

 RE: Относно: Къде се отразяват допълнителни парични вноски? Alvarez Профил Изпрати email 10.03.2009 10:19

И според мен достатъчно категорично е казано, че се отразяват в Собствения капитал. И какво правим сега - сумите, които имаме по разчети ги прехвърляме в Резервите. И при ревизия как обосноваваме това прехвърляне? Моля други колеги да се включат.

 RE: Относно: Къде се отразяват допълнителни парични вноски? да (гост) 10.03.2009 10:31

Не съм много съгласна с това и не знам откъде съда направи този извод:
В разпоредбата на чл. 134, ал. 3 ТЗ законодателят наистина е приел, че допълнителните парични вноски не се отразяват на капитала на дружеството, но се има предвид основния капитал, който се вписва в съответния търговски регистър. В обжалваното решение съдът няма такива твърдения. Допълнителният(запасен) капитал на дружествата обаче, който не подлежи на вписване в търговския регистър е различен от основния капитал, но относно него по решение на общото събрание, може да се приеме той да се трансформира в основен.
и ми се струва, че има противоречие и в това:
Допълнителните парични вноски безспорно представляват вътрешно кредитиране и се отразяват в допълнителния (запасен) капитал и той се използва за покриване на загуби за текущи или минали години.

 RE: Относно: Къде се отразяват допълнителни парични вноски? Alvarez Профил Изпрати email 10.03.2009 10:44

www.nedev.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=1461&Itemid=1027

 RE: Относно: Къде се отразяват допълнителни парични вноски? Маргит (гост) 10.03.2009 10:50

Алварес, ами има няколко съдебни решения по подобни казуси. Когато дружествата са решили да отнесат сумите, водени до тогава по разчетни сметки към разерви, данъчните са се опитали да третират тази операция, като отписване на задължение и прехвърляне в резрви, при което са се пробвали да обложат сумите с данък. Обаче съдът ги отрязва с аргумента, че това преместване означава само преобразуване на задължението към съдружниците от един вид в друг, но не и отписване на това задължение. Такова е становището им, включително и в случаите, в които след това се вземе решение вноските изобщо да не се връщат. За всеки случай, може в протоколите изрично да се вписва, че допълнително ще се реши дали вноските ще се връщат или с тях ще се прави нещо друго, в зависимост от финансовото състояние на дружеството, например.

Тези тълкувания ми дават основание да смятам, че за напред, когато данъчните се опитат да начисляват лихви върху тези допълнителни парични вноски и да ги облагат, включително когато решението на ОСС е да не се дължат лихви на съдружниците, съдът ще уважи решението на ОСС, а не тълкуванието на данъчните и лихви няма да бъдат признавани. Разбира се, само в случаите, в които решението е изрично, че лихви не се дължат.

За съжаление за последното не намерих съдебна практика и е малко умозрително заключението ми, ама ...

 RE: Относно: Къде се отразяват допълнителни парични вноски? Маргит (гост) 10.03.2009 11:03

Знам го това писмо, но след като изчетох толкова съдебна практика, искам да ти кажа, че Мургина може да върви да се застреля, защото практиката и то след въпросното писмо е доста различна.

Първо: Тя твърди, че едно от условията за признаване на допълнителните парични вноски за такива без да им се начисляват за данъчни цели лихви, е ДА СА НАЛИЦЕ загуби. Докато тълкуванието на съда до сега винаги е било в полза на "НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ ЗАГУБИ". Т.е. съдът приема, че, ако дружеството е взело решение, че това са резерви с цел покриване на съществуващи или бъдещи загуби, то чл.134 ТЗ е изпълнен. И в действителност законът не казва, че трябва да са налице загуби, а казва да са "за покриване на загуби" и не казва какви т.е. всякакви- и настоящи, и бъдещи.

Второ: Писанията на Мургина, че
"че претърпените от дружеството загуби не могат да бъдат покрити чрез търсене на заем отвън, чрез намаление на капитала или чрез друг алтернативен способ. Следва да са налице и счетоводните документи, които доказват необходимостта от финансиране. Съответният съдружник също може да не разполага с паричните средства, представляващи определената му допълнителна вноска, но следва да намери други ресурси, за да ги подсигури. Т.е. - вътрешното кредитиране е краен способ, свързано с икономическото обезпечаване на дружеството и на самото му съществуване"
са изцяло изсмукани от пръстите и не почиват на никакви законови изисквания. Напротив- съдът приема, че изискванията на закона са изпълнени дори и, когато дружеството има нужда от оборотни или средства за инвестиции. Съдът поне в няколко решения е приел, че щом ОСС е решило, че има нужда от тези средства, то това е така и край. Останалото са данъчни мокри сънища.

Така, че това е обяснението на факта, че до сега поне данъчните не се хвърлят да начисляват лихви върху допълнителни парични вноски. Явно са наясно, че разсъжденията им са тантел марка.

 RE: Относно: Къде се отразяват допълнителни парични вноски? ник (гост) 10.03.2009 11:54

Маргит, а при мен е така през 2006г. -доп. пар. вноски от съдружниците с Решеное на ОС, действително внесени с ПКО, но в Баланса са в Др. видове осн. капитал, неизискващ регистрация, а не в резерви. Като цяло сумата пак е в раздел А на пасива / собствен капитал/, но дали е правилно се замислих. Мога ли за 2008г. сумата да я посоча в др. резерви? Дай съвет

 RE: Относно: Къде се отразяват допълнителни парични вноски? Маргит (гост) 10.03.2009 12:03

Срещнах някъде из решенията и такова третиране, така че мисля, че няма проблем. По принцип тяхната позиция е, че това е част от собствения капитал и затова не следва да се посочва, като задължение на дружеството по разчетна сметка.

 RE: Относно: Къде се отразяват допълнителни парични вноски? ivarbanov Профил Изпрати email 10.03.2009 12:20

И аз като ДА не съм съгласен с цитираното становище на ВАС в тази му част. Абсолютно нелогично намирам направеното твърдение, че видите ли след като в ТЗ е казано "капитал" се разбира "основеин капитал". Звучи като изсмукано свише по методите ползване от екстрасенсите. Освен това не съм съгласен и с виждането на съда относно осчетоводяването на доп. парични вноски. В доп. капитал /да кажем сега резерви/, той се ползва примерно за покриване на загуба, а при връщането да се вземе обратна операция. А ако дружеството няма възможност до определената дата да формира и задели съответните суми по съответните капиталови сметки?
Колкото до лихвите, никога не съм твърдял, че задължително трябва да се начисляват такива. Не ми стана много ясно позоваването на чл 86 от ЗЗД. Аз доколкото разбирам ЗЗД казва, че лихви не се начисляват освен ако не е уговорено друго. Но в случая според мен въпросът с лихвите е уреден в чл 134 от ТЗ.

 RE: Относно: Къде се отразяват допълнителни парични вноски? ник (гост) 10.03.2009 12:51

Не сте съгласни със съда, ама не може, той решава, така че по добре се вслушайте.
Към Маргит, сега по новия сметкоплан гледам че няма сметка -допълнителен капитал .Мога ли да се позова на това и да увелича др. резерви за сметка на този доп.к-л/допълнителните пар. вноски/. Примерно-102/119.И друго имам загуби от 2006 и 2007г.Сега през 2008 сме на печалба.Как ще ме посъветваш да покривам загубите-първо от резервите ли

 RE: Относно: Къде се отразяват допълнителни парични вноски? Маргит (гост) 10.03.2009 13:17

Върбанов, логично си е мнението на съда, до абсолютния предел на логиката, относно това какво има предвид ТЗ, когато се пише там за капитал.

"Чл.117 /1/ Капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 5000 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдатн по-малки от 10 лева." във връзка с

"чл.119 /1/ За вписване на дружеството в търговския регистър е необходимо:
4. да е внесен най- малко 70 на сто от капитала."

Така, че съдът съвсем логично си приема, че когато ТЗ говори за капитал има предвид записания т.е. основния капитал на дружеството. А "собственият капитал" е нещо съвсем различно от основния т.е. капиталът по смисъла на ТЗ. Той е икономическа категория, която е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите и очевидно включва основния капитала, но не се изчерпва само с него. Ето защо няма как съдът, когато говори за търговски закон и капитал да тръгне да търси друг капитал, освен този по смисъла на ТЗ, а той е, както вече се видя само основния т.е. записания.

"Освен това не съм съгласен и с виждането на съда относно осчетоводяването на доп. парични вноски. В доп. капитал /да кажем сега резерви/, той се ползва примерно за покриване на загуба, а при връщането да се вземе обратна операция. А ако дружеството няма възможност до определената дата да формира и задели съответните суми по съответните капиталови сметки?"

Точно, защото на практика почти не е сигурно какво ще стане с тези допълнителни парични вноски, затова не може да се сложи знак на равенство между тях и останалите задължения на дружеството. Защото, ако се види, че дружеството няма възможност да ги върне тези вноски без дружеството да пострада, съдружниците могат да решат, те да не се връщат изобщо и с тях да се вдигне основния капитал. Ето защо те се приемат, като резерви и част от собствения капитал на дружеството, а не като всяко друго задължение.

"Не ми стана много ясно позоваването на чл 86 от ЗЗД. Аз доколкото разбирам ЗЗД казва, че лихви не се начисляват освен ако не е уговорено друго. Но в случая според мен въпросът с лихвите е уреден в чл 134 от ТЗ. "

Дават ти логиката на уредбата на чл.134 ТЗ- общата клауза /ЗЗД/ казва, че щом не е уговорено друго, лихва няма. Следователно при допълнителни парични вноски също няма лихва, ако не е уговорено друго- т.е. ако изрично ОСС не реши, че ще има лихва и каква, то лихва и по внесени допълнителни парични вноски няма. Просто ти обясняват по каква логика чл.134 ТЗ постановява така.

 RE: Относно: Къде се отразяват допълнителни парични вноски? Маргит (гост) 10.03.2009 13:23

Ник, ако толкова искаш, не виждам какъв е проблемът да ги прехвърлиш от допълнителен капитал в резерви на основание "промяна в счетоводното законодателство" или нещо подобно. Но загубите си ги покрий първо от печалбата, според мен.

Както вече ти писах, съдът под загуби разбира не само вече възникнали такива, ами и евентуални бъдещи и приема, че може по решение на съдружниците да се заделят такива резерви чрез допълнителни парични вноски, така че и да останат суми, да не те притеснява.

 RE: Относно: Къде се отразяват допълнителни парични вноски? ник (гост) 10.03.2009 14:04

Към Маргит - огромно благодаря, последно те занимавам, защото наистина много ми помогна да получа картина. Та печалбата от 2008г. няма да може да покрие цялата натрупана загуба от 2006 и 2007г. и мисълта ми беше да прехвърля сумата от доп.к-л в др. резерви, за да покрия всичките загуби и остатъка от тези допълнителни пар.вноски да започна да връщам на съдружниците.

 RE: Относно: Къде се отразяват допълнителни парични вноски? Маргит (гост) 10.03.2009 14:09

Може. Въпреки, че аз бих ги оставила, но ти, както си решиш.

 RE: Относно: Къде се отразяват допълнителни парични вноски? Коко (гост) 10.03.2009 14:55

Освен да вземат Окончателно решение че допъл.вноски ще се използват за покриване на загуба и няма да се връщат ...
 

 RE: Относно: Къде се отразяват допълнителни парични вноски? gilda Профил Изпрати email 25.11.2010 22:47

nnn
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство