Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НАП

Страница 1 от [16] 123456»

 Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НАП Гост (гост) 28.02.2010 16:38

Десетки хиляди микрофирми заплашени от фалит заради Указание на НАП

26.02.2010 г

Указание на НАП № 24-00-7/25.02.2010 г, публикувано на 26.02.2010 г подлуди счетоводители и консултанти в цялата страна и ги накара да се чудят как да го тълкуват и какво да обясняват и съветват клиентите си.

Указанието задължава всички вписани в регистрите управители на дружества- ЕООД, ООД, СД, ДЗЗД да се осигуряват, като такива върху минималния осигурителен доход, определен за съответната дейност, без оглед на това дали съществува договор за възлагане на управление със съответния управител и независимо от това, че ако има такъв в него може да е уговорено, че съответният управител ще изпълнява функциите си без възнаграждение, т.е. да внасят осигуровки за НЕДЪЛЖИМИ И НЕНАЧИСЛИМИ доходи.
Последното е масов случай на малките фирми, които са си съдружници или еднолични собственици на капитала, управители сами на себе си и едновременно с това работещи в собствените си фирми съответната дейност. В тези случаи НАП иска тези лица да се осигурават на 2 основания- веднъж по договор за управление и контрол, където минималния осигурителен праг обикновено е около 700- 800 лева и втори път, като самоосигуряващи се върху поне минималния осигурителен доход за тях- 420 лева. Така НАП изисква от най-малките фирми- тези, в които собственикът, управителят и работещият в тях е едно и също лице, да внасят осигуровки върху доход от 1120 – 1220 лева, каквито доходи много от собствениците и управители никога не са и сънували. Става въпрос за всякакви малки фирмички в областта на услугите, търговията на дребно и малките заведения за обществено хранене, на брой над 200 000 по данни на Националния статистически институт. Фактически реално тези собственици не получават доходи, като управители на фирмите си. За значителна част от тях начисляването на подобни заплати, като управители би довело фирмите им до фалит и естествено всеки от тях е решил, подпомагайки дейността си да не си начислява заплати, каквито не е изкарал, защото иначе така сам би декапитализирал собствената си фирмата. НАП, обаче с това указание изисква от тях точно това- да внесат осигуровки, които годишно възлизат на около 4500 – 5000 лева. Много от собствениците на такива фирми, гневно коментират, че при това положение най-вероятно ще затворят бизнеса си или ще минат на сиво или черно. “Защо тогава ни улесняваха и подтикваха да си регистрираме дружества с 2 лева капитал, за да може по-късно държавата да ни обере с осигуровки. Ако в България целта е да остане само едър бизнес, по-добре направо да ни закрият!”, се възмущават засегнати.

Въпросното указание повдига множество въпроси за счетоводителите и много от тях се чудят как така ще начисляват осигуровки върху несъществуващи реално възнаграждания и дали НАП ги кара да осчетоводяват неизплатени и недължими пари. На практика НАП иска да се платят осигуровки върху нещо, което не само няма да се плати, но и НЕ СЕ ДЪЛЖИ ИЗОБЩО, което пък повдига и други въпроси- част от осигуровките са за сметка на осигуреното лице и те се удържат от неговото възнаграждание. Когато няма и няма да има такова, от къде ще се удържат, питат изумени счетоводители? Не е ясно и при евентуално майчинство какво ще бъде нетното възнаграждание на такъв осигурен с неначислено и неизплатено, защото е недължимо възнаграждание.

Всъщност въпросното Указание противоречи на множество нормативни актове и влезли в сила решения на Върховния административен съд на РБ, коментират запознати. Едно от сочените най-често решения № 7327/09.07.2007 г по адм.дело № 2778/2007 г на ВАС сочи:

“Дори съдружникът ... да е получавал месечното си възнаграждение за неговия личен труд по управлението на дружеството, това все още не означава, че той е задължително осигурено лице по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 7 КСО.
Според тази разпоредба - чл. 4, ал. 1, т. 7 КСО - задължително осигурени за всички всички осигурени социални рискове по този кодекс са изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите. Тя се намира в ал. 1, а останалите точки на тази ал. 1 визират работници и служители, които упражняват трудова дейност под формата на наемен труд, независимо дали по трудово, по облигационно или по служебно правоотношение и независимо дали въз основа на трудов или граждански договор, на избор или на назначаване. Поради това като задължително осигурени лица по чл. 4, ал. 1, т. 7, предл. първо КСО следва да бъдат третирани само лицата, които не са съдружници в търговското дружество и имат сключен договор за управление, независимо дали този договор е трудов или е граждански (мандатен). Но дори да се разшири кръгът на тези лица и със съдружниците в търговско дружество, които има сключен с дружеството договор за управление, основният критерий за определянето на лицата, които са задължително осигурени лица по чл. 4, ал. 1, т. 7, предл. първо КСО, не се променя: това са изпълнителите по договори за управление. А според чл. 141, ал. 7 ТЗ договорът за управление се сключва в писмена форма. Писмената форма в случая е условие за валидност, а не за доказване на договора. Поради това няма валиден договор за управление на търговско дружество с ограничена отговорност, ако този договор не е сключен в писмена форма. Липсва ли валидно сключен договор за управление, липсва и изпълнител по него, липсва и задължително осигурено лице по чл. 4, ал. 1, т. 7, предл. първо КСО.
През призмата на посочения критерий, изразеното от контролните органи на НОИ, а след това и от касационния жалбоподател, становище, че и съдружниците, които управляват дружеството без договор за управление и получават възнаграждение за този си труд, са задължително осигурени лица по чл. 4, ал. 1, т. 7, предл. първо КСО, представлява едно недопустимо разширително тълкуване на тази разпоредба. Недопустимо, защото един от принципите при тълкуването на правото е, че когато правната норма установява задължение или тежест, тя не може да бъде тълкувана разширително. Неразширителното (стриктното) тълкуване на чл. 4, ал. 1, т. 7, предл. първо КСО води до извода, че задължително осигурени лица по смисъла на тази разпоредба са лицата, които са изпълнители по договори за управление, независимо дали са и съдружници, а стеснителното тълкуване - че задължително осигурени лица са само изпълнителите по договор за управление, които не са съдружници в търговското дружество.”

Целият текст на съдебното решение четете от тук: h ttp://docstore.odit.info/?s=4&rid=3451


По-скорошно съдебно решение № 14345/ 22.12.2008 г по адм.дело № 8102/2008 г на ВАС постановява:

“Установено е, че същият е осъществен в резултат на изпълнени от лицето услуги на дружеството с ограничена отговорност, в което то е съдружник и управител, без да има сключен договор за възлагане на контрол и управление. Съгласно чл. 141, ал. 7 от ТЗ договорът за управление се сключва в писмена форма и тя е такава за валидност. След като няма валиден договор, липсва и изпълнител по него с това качество. Ревизираното лице с качеството съдружник притежава съвкупност от права, имуществени и неимуществени, като от категорията на последните е и правото по чл. 123 от ТЗ да участва в управлението на дружеството. Същевременно в изпълнение на чл. 124 от ТЗ той има и съответното задължение да участва в това управление, но и да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност. От тук касаторът извежда първото си възражение, което е основателно. В процесния случай, въпреки че практически задълженото лице е осъществявало дейност по управление на дружеството по смисъла на чл. 141 от ТЗ, то в качеството му на обикновен съдружник е осъществявало такава и по обикновено управление, както и такава по оказване съдействие за осъществяване на дейността на дружеството за постигане на неговите цели, т.е. фактически и правни действия от името и за сметка на същото. Тези задължения по естеството си са неимуществени и са част от членственото правоотношение на съдружника. Следва да бъде споделена тезата на касатора, че правоотношенията между съдружник и ООД могат да се основават на трудов договор, на граждански договор, на мениджърски договор, но и да се основават на закона, а именно на чл. 124 от ТЗ. В последната хипотеза няма насрещна престация, понеже получател на услугата е дружеството, респ. неговите клиенти. Осъществяваната дейност от ревизираното лице не е независима икономическа дейност по смисъла на чл. 4 от ЗДДС (отм.), респ. същото не е данъчно-задължено лице по чл. 3 от цитирания закон. Следва да се приеме в случая, че услугите с личен труд, предоставяни от съдружник са такива предоставяни вместо дружеството, което се определя от предмета на дейност на същото, а именно производство и ремонт на корабни изделия, както и от специалността на физическото лице - корабен инженер.”
Целият текст на съдебното решение четете от тук: h ttp://docstore.odit.info/?s=4&rid=3454

Всъщност, според специалисти в бранша, указанието протичоречи на самия Кодекс за социално осигуряване, тъй като видно от мотивите при неговото внасяне в Народното събрание и според доклада на Социалната комисия в Парламента става ясно, че всъщност законотворците под спорната дума “неначислени” възнаграждания е имал нещо съвсем различно от визираните в Указанието неначислими и недължими възнаграждания.

В Доклада към Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010, внесен от МС, с който всъщност се прави промяната в Кодекса за социално осигуряване, изискващ плащане и върху неначислени възнаждения се казва:

“Г-жа Митрева представи и измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване, които са предвидени с §6 от законопроекта. С тях се цели подобряване събираемостта на осигурителните вноски и задълженията на Националния осигурителен институт при неоснователно изплатени осигурителни плащания, засилване на контролните функции на контролните органи на НОИ. Повишава се степента на гарантиране осигурителните права на осигурените лица, като се въвежда задължение за внасяне на осигурителни вноски и върху неначислените възнаграждения в съответствие с принципа на текущото начисляване. По този начин ще се постигне съответствие между законодателството в областта на трудовите отношения, социалното осигуряване и счетоводството. Предвидени са съответните изменения в уредбата на осигурителния стаж и изчисляване на паричните обезщетения.”

Целият доклад можете да видите от тук:
h ttp://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&Type=cmStan&gid=231&SType=show&id=1594

Компетентните припомнят, че принципът на текущо начисляване е уреден в чл.4, ал.1 от Закона за счетоводството и означава:

“Чл. 4. (1) Счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на този закон при съобразяването със следните основни счетоводни принципи:
1. текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;”

Т.е. При липсваща сделка или събитие, липсва основание за начисляване, тъй като липсва договор или в него е уговорено, че няма да има възнаграждание. Следователно не може да има начисляване.

Всъщност всичко това директно и много подробно е казано в самите мотиви на Министерски съвет към Законопроекта на Закона за държавния бюджет за 2010 г:

“Промените в част първа от КСО имат за цел подобряване събираемостта на осигурителните вноски, както и вземанията на НОИ за неоснователно извършени осигурителни плащания и изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност и трудоустрояване и за майчинство. Законопроектът предвижда засилване на контролните функции - превантивен и последващ контрол, който се осъществява от контролните органи на НОИ.
Предвижда се задължение за внасяне на осигурителни вноски и върху неначислени възнаграждения. Осигурителните вноски за ДОО по правило са месечни вноски, като едно от основните им предназначения е да осигурят ритмичност на приходите по фондовете на ДОО с оглед обезпечаване на средства за изплащане на краткосрочните обезщетения и пенсиите.
От 1 януари 2007 г. чрез законодателни промени в кодекса бяха предприети мерки срещу недобросъвестните осигурители, които не изплащат регулярно трудови възнаграждения с цел избягване внасянето на осигурителни вноски за ДОО, като се въведе дължимост на вноските и при начислени, но неизплатени възнаграждения.
Обвързването на дължимостта на вноските с начисляване на трудовите възнаграждения изигра своята положителна роля в противодействието срещу некоректните осигурители и оправда своето въвеждане.
Един от основните принципи при осъществяване на счетоводството и съставяне на финансовите отчети е принципът на текущо начисляване (чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗСч.). На основание на този принцип разходите, произтичащи от сделки и събития, следва да се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят. Принципът на текущото начисляване обаче не визира периода, през който технически се извършва начисляването на разходите за възнаграждения.
Счетоводната политика представлява съвкупност от принципи, изходни положения, концепции, правила, бази и процедури, възприети от предприятието за отчитане на неговата дейност и за представяне на информацията във финансовия отчет.
Въпреки че след като положеният труд по трудово правоотношение е възмезден (чл. 242 от Кодекса на труда (КТ) и че при разработване на счетоводната политика, освен изискванията, залегнали в СС № 1 – Представяне на финансови отчети, следва да се вземат предвид и разпоредбите на приложимото трудово право, някои осигурители все още разработват счетоводна политика, въз основа на която начисляването не се извършва периодично, вследствие на което не внасят ритмично осигурителните вноски.
За да се постигне напълно целта, поради която се обвързва дължимостта на вноските с начисляване на трудовите възнаграждения, мярката следва да се доразвие, като се въведе дължимост на вноските за ДОО и при неначислени трудови възнаграждения. По този начин некоректните осигурители редовно ще начисляват и изплащат трудовите възнаграждения и ще се постигне съответствие и съгласуваност между осигурителното, трудовото и счетоводното законодателство.
Предложените изменения и допълнения са фискална мярка, чрез която се цели ритмичност на приходите по фондовете на ДОО и поредно ограничаване действията на осигурителите, които са на границата на сивата икономика.
Във връзка с внасянето на осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения са направени съответните промени в текстовете, отнасящи се за осигурителния стаж и изчисляване на паричните обезщетения.”

Целият текст на решението на Министерски съвет можете да намерите от тук: h ttp://docstore.odit.info/?s=4&rid=3453

За специалистите и собствениците и управители на дружества остава да чакат указание, което да разясни Указанието на НАП от 25.02.2010 г и да се надяват, че разширителното тълкувание на НАП е било само недоразумение.

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА скука Профил 28.02.2010 16:55

Става!~)

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА Гост от П-в Профил 28.02.2010 16:56

Да не кажете сега че аз съм го писал:)

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА satanasowa Профил Изпрати email 28.02.2010 16:57

Аз написах нещо по - късичко, но това е по-добро

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА buziness Профил 28.02.2010 17:00

Ще чакаме ,то само това правим, а те техните указания от днес за вчера .

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА Гост от П-в Профил 28.02.2010 17:02

Снеже, пейстни го тук, де

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА небесна Профил 28.02.2010 17:03

бая дългичко е, но добре обяснява проблема :) можело е също да се вмъкне по-отчетливо, че тези хора така или иначе СЪЩО са осигурени (да не би някой да им завиди, че нищо не внасят ;] ) за цялата си трудова дейност съгласно чл.4, ал.3, т.2

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА Дицве Профил 28.02.2010 17:08

Изпратих линкове към тази тема и към онази огромната на някакъв е-мейл на BTV.Не знам дали някой ги чете тези е-мейли.

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА Одета (гост) 28.02.2010 17:15

Много е дълго и не се знае дали ще го прочетат . най-добре го напишете по-кратко и закачете към него Указанието на НАП .

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА 123 (гост) 28.02.2010 17:15

Господа,типично по български изписахме цели страници по въпроса ,но каква полза от тези писания-докога, както един колега веднъж написа, всички счетита в началото на всяка година ще са първокласници,поради изцяло новата нормативна уредба и законодателство,поради липсата на стабилност и последователност в правенето на закони.Мисля ,че най-добър пример за решаването на въпросите ни дадоха гръцките братя,но ние никога няма да бъдем като тях и завинаги ще си останем в това блато .

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА Колежка (гост) 28.02.2010 17:18

Колеги, хайде по-оптимистично! Много хубаво го е написал "Гостът"! Браво!
Аз мисля, че ще има отзвук...

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА скука Профил 28.02.2010 17:19

Одета (гост)0 28.02.2010 17:15 ,
защо?Не могат да прочетат един лист А4 ли?!

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА satanasowa Профил Изпрати email 28.02.2010 17:19

Аз мисля, че в този си вид може да се прати на имелите на всички теливизи и вестници, само да ги имаме.Например БТВ има няколко предавания, които могат да се интерусиват от тази тема

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА gost (гост) 28.02.2010 17:21

Ако някой знае ... нека изпрати на "Господари на ефира"!

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА скука Профил 28.02.2010 17:23

Като заглавие "Пълна лудница" ми харесва повече,но не е в тематиката...~)))

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА ЛИЛИ (гост) 28.02.2010 17:50

Прочетох, че на 07.04.2010г ще стачкуват лекарите......................

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА 123 (гост) 28.02.2010 17:51

Колеги,сещам се и за още един момент-макар ,че официално не е регламентирано все още ,но според мен всички ,които през годините са се подвели да регистрират фирми и после да ги замразят по една или друга причина и всички безработни -да си наемат счетоводители ,които да ги светват за всички видове регистрации /в КЗЛД ,ИТ , ТР/ и видове декларации ,които трябва да подават.На тази идея ме наведе човек, който добросъвестно си внася ЗО като безработен,но не беше чул за НОВАТА декл.обр.7/че как може нестига,че е безработен,ами да не следи последните приумици на господа управляващите/. ВЪЗМУТИТЕЛНО е

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА лошата Профил 28.02.2010 18:09

Браво на госта сътворил това писание ,но защо не е сложил и име някакво.Аз си позволих да го изпратя на две места , да видим какво ще стане.

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА roni63 Профил 28.02.2010 18:14

Хайде и ние да стачкуваме. Крайно време е. Не само за това безумно указание, но и за всички глупости, които се сътворяват непрекъснато, и ние само трябва да четем, а не да работим. Че после да обясняваме тия глупости, да ги прилагаме, да работим всякакви несвойствени работи във фирмите, освен чистене, пък и да носим отговорност накрая. Хайде колеги, ние ли сме най-неспособните да стачкуваме?

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА небесна Профил 28.02.2010 18:18

в Българска Стопанска Камара имат отдели за Осигурителна и Данъчна политика, може би и там трябва да го пратим

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА Колежка (гост) 28.02.2010 18:23

Аз изпратих до там, но нещо много по-кратко

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА WENCI 1 Профил 28.02.2010 18:28

не е важно ние да стачкуваме,трябва всички работодатели в Б-я да не внесат само един месец осигуровки да видим ХАОС

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА ЕмДиТи Профил Изпрати email 28.02.2010 18:28

news@btv.bg

kalendar@ntv.bg

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА Гост (гост) 28.02.2010 18:31

Вярно е, че стана дълго, но нямаше как- исках да цитирам основните съдебни решения и мотивите на МС, от които е видно, че тази работа, не е като онази в указанието.

А за името- мерси, но няма нужда :))) Давам пълно право на всеки, който, в която медия, НАП, министър и т.н. се сети да го прати. Нямам нищо против, даже настоявам. :)))

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА Одета (гост) 28.02.2010 18:33

няма да е лошо да вметнете в писмото и причините поради , които малките фирми едва оцеляват . хванали сте се за последствието , а причината изпускате.

може някой да се сети какво имам предвид . хайде ще дам жокер.

като писах преди месеци, че с тази политика на банките ( вдигайки лихвените проценти по депозитите и респективно по кредитите ) събират парите на хората за по високи лихви, това води до намалване на потреблението , намалява паричната маса, която се върти между фирмите и това ще доведе до влошаване финансвото състояние на фирмите - колко от вас реагира да подкрепят протестите. кой от тия, които сте в София отдели един час за да подкрепи протестиращите ?

те нещата са свързани, но както налиса ЛС в другата тема, докато българинът не го засегне лично, т.е. да му бръкнат в джоба- не реагира.

хайде сега ми обяснете отново , че не съм права.

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА Колежка (гост) 28.02.2010 18:36

Не, няма проблем, че е дълго. Аз го отправих като въпрос до БСК - с помощ да се тълкува, не съм юрист. Но Вашето е хубаво, мотивирано. Защо не, нека да се изпрати на колкото се може повече места. Така ще улесни тези, които ще трябва да го разясняват. Хубаво е!

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА Одета (гост) 28.02.2010 18:40

123 (гост),

очакват държавата да се крижи за него като майка му и баща му , а той няма никакво задължение да се интересува дали има някакво задължение или не. стана 20 години тоя народ не се научи, че трябва да се интересува не само какви права има, но и какви са му задълженията . друго е да седи в кръчмата с часове и да гледа бозите и риалити-шоутата по телевизията .

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА rositsa Профил 28.02.2010 18:40

господари на ефира :www.gospodari.com/

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА rositsa Профил 28.02.2010 18:41

бтв-тази сутрин tazi_sutrin@btv.bg

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА Гост (гост) 28.02.2010 19:12

Ами, Одета, не сме се сетили да си правим политическа партия. За това не сме тръгнали да правим анализ на последните 20 години. Нямаме си такава задача. Сега задачата ни е да си спасим нищожния бизнес.

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА satanasowa Профил Изпрати email 28.02.2010 19:19

news@bnt.bg
otkrito@bnt.bg
infocenter@bnt.bg
gospodari@gospodari.com
Гост, тези имели ми ги прати на ЛС една колежка, пращай и там

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА moning Профил 28.02.2010 19:36

Намирахме смелост и пуснахме информация за дискусии в медиите: 24 часа,труд,нова и бтв с молба някой да обърне внимание на този казус.

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА ЕмДиТи Профил Изпрати email 28.02.2010 19:45

Пуснах линк към тази и другата дълга и гореща тема на Нова ТВ по мейл, К.Филипов веднага ми отговори, че ще се заемат с проблема.

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА Гост (гост) 28.02.2010 19:57

Браво, ЕмДиТи! Това е добра новина

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА пламена (гост) 28.02.2010 20:18

А за ЕТ не разбрах дали важи тази Наредба(Указание) или само за ДЗЗД, ООД, ЕООД и т.н.

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА satanasowa Профил Изпрати email 28.02.2010 20:30

И аз пратих моето писмо на няколко имел адреса
Ще трябва да чакаме

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА kapka123 Профил 28.02.2010 20:34

Жалкото обаче е, че пак в чисто български маниер, с другата тема съществото на проблема ле'е бе изместен от междуличностни обиди.

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА илиев (гост) 28.02.2010 20:36

Колеги и аз изпратих писъмце.

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА KRIVIJ Профил Изпрати email 28.02.2010 20:36

Просто ми хрумна:
ами, ако участвам в 3-4 управления защото ме искат и в1 ДЗЗД го управлявам, но .... то всъщност служи на 2-3 художника за нещо си, а АЗ НЕ ВЗЕМАМ И 1ЛВ, 2-то ООД го управлявам ПАК БЕЗ 1 лв И така нататък ......., защото АЗ СЕ САМООСИГУРЯВАМ САТО СВ. ПРОФЕСИЯ .... И КАКВО НА ВС МЕСТА ЛИ ДА ПЛАЩАМЕ ЕДНИ ПАРИ ЗА НЯМА НИЩО И КОИТО НИКОГА НЯМА СМИСЪЛ ОСВЕН ДА ПОМПАМ НЕЩО СИ КАТО СКАПАНА ДЪРЖАВА

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА Анджи (гост) 28.02.2010 20:52

www.novotovreme.bg
www.anticorruption.bg
www.zagrada.bg/
www.ivoyonkov.com/blog/?p=44
www.sevlievski.com/
forum.clubpolitika.com/
www.socialdemocrati.org/
www.youroukov.org/
www.plamski.net/
bezprizorni.forumotion.com/forum-f3/topic-t83.htm
rksmb.free.bg/links.htm
rksmb.free.bg/
rksmb.free.bg/cgi-php/phpbb2/index.php
www.spravedlivost.net/joomla/
cao.bg/
www.stefan-ivanov.com/
kalin-manolov.blog.co.uk/
www.bpost.bg/
www.vestnikat.com/
express.bg/
www.avramov.com/blog/
www.otkrit-forum.org
zms.blog.bg/
nmladenov.blog.bg
ivoberov.blog.bg
elenak.blog.bg
www.atanas.fr/


Това са сайтове на партии и блогове на депутати, аз изпратих няколко писъмца. Предлагам да има заринем пощите.
Днес един клиент след като му разясних промените, ме попита кога ще стачкуваме

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА NeliS Профил 28.02.2010 20:58

Колеги, мисля, че и в Парламента трябва да се пише, защото са били подведени с едни мотиви да гласуват текста - да са дължими осигурителни вноски за неначеслени възнаграждения, а сега с издаването на това указание се разбира, че съвсем друга цел са преследвали предложилите мотивите за гласуването на такава безумна норма - да се дължат осигурителни вноски дори на въображаеми възнаграждения. Ако те си отменят нормата в чл.6 ал. 3 от КСО, то и указанието става невалидно.

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА ужас (гост) 28.02.2010 21:59

Моля ви, много ми е важно да знам дали важи тази Наредба за ЕТ, някой да ми каже, наистна ми е много спешно. Говорих с различни хора, които ще проучват тази вечер, но искам отговор и от вас, защото виждам че сте компетентни в материята.

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА идиот (гост) 28.02.2010 22:01

e то ЕТ-тата достатъчно ги ебат с осигуровките, слава богу новото ебане не е за тях

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА pepi (гост) 28.02.2010 22:03

Супер ! За първи път сме толкова единни- и ако нищо не се получи с медиите нека да не спираме! Наистина МОЖЕМ да организираме стачка, МОЖЕМ да си наемем адвокати и да внесем в съда жалба.

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА ужас (гост) 28.02.2010 22:04

Какво означава много ги ебат с осигуровките, защото заради тази наредба утре ще регистрирам ЕТ, там не съм ли самоосигуряващ се на 420 лв?

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА ужас (гост) 28.02.2010 22:05

Трябва стачка като в Гърция, а не във Фейсбук, както си ги правим досега !!!!

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА ELIVALI Профил 28.02.2010 22:08

Браво колеги ! Само така! В крайна сметка стига сме чакали! Вярно е, че досега все си мълчахме! И аз го пуснах на няколко мейла - на няколко национални асоциации!
Поздарви на Гост от П-в!

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА идиот (гост) 28.02.2010 22:11

ми те са на 420, ама ако благоволят да изкарат годишна печалба над 5040 лева и става едно ебанье... та стой та глей

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА ужас (гост) 28.02.2010 22:15

Ако не я отменят тази Наредба, просто не бива да правим тъпи фейсбук групи от рода на :" Аз съм протв Наредбата", а наистина да излезем на улицата!
 

 RE: Нещо за медиите и в помощ на адвокатите по Указание 24-00-7/25.02.2010 на НА идиот (гост) 28.02.2010 22:17

то това не е ли указание? Щото има съвсем различна тежест едното с другото, да не говорим, че нещо и ВАС не са наясно колко тежест има указанието - това по спомен го карам
реклама
Нагоре
Страница 1 от [16] 123456»

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване