Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Туризъм Започни нова тема

Тема. отново за декларация по чл.87а от ППЗДДС

 отново за декларация по чл.87а от ППЗДДС ESIZA Профил 30.03.2012 12:25

Колеги, моля Ви за мнение, че вече НЕМАМ НЕРВИ. Наши клиенти, ЮЛ, или отказват да подписват въпросната декларация по чл.87 а, или отказват (понеже съм им направилата такава) да попълват необходимите данни в нея. напр. отказват да напишат номера на личната си карта - не съм искала да ми дават копие от нея. В д-цията има примерно следният текст: "Аз..........Иванов, л.к.№...../дата...., изд. на... от.... в качеството си на Управител на ЕТ Г.Иванов, ЕИК....., декларирам, че ...." Във въпросната декларация пишат само име и фамилия, името на фирмата и ЕИК. За следващата ТУ си правят копие на първата д-ция и добавят само нова дата. Подписа не е в оригинал. Освен това искат да попълнят само една Д-ция, и тя да е валидна за всички ТУ за вечни времена. Моля Ви, дайте съвет и мислите ли, че така попълнена декларацията върши ли работа?

 RE: отново за декларация по чл.87а от ППЗДДС tuturutka Профил 30.03.2012 12:56

Промени в ППЗДДС за 2012 г.
Добавено на:2012-03-09 12:38:25

Вижте промените в ЗДДС за 2012 г.

На 21.02.2012 г. влезнаха в сила промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС). Промените имат за цел синхронизиране на разпоредбите на Правилника с измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС.), като наред с това са прецизирани съществуващи разпоредби и са направени отделни редакционни поправки.

Ето и по-съществените промени:

1. Предоставена е възможност посредникът в тристранна операция да удостоверява наличие на обстоятелства за вътреобщностно придобиване, като представя и писменото потвърждение в което са посочени дата и място на получаване, вид и количество на стоката, и алтернативно вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките, или в случаите на транспорт на стоки чрез куриерска услуга - номер на товарителница. (чл. 9, ал.2, т. 4 от ППЗДДС)

2. Регламентирани са документите за доказване на доставката, когато имаме намалена ставка при настаняване, предвидена в чл. 66 , ал.2 от ЗДДС (чл. 40 от ППЗДДС);

3. За доказване на доставките на доставка на обща туристическа услуга по чл. 136, ал. 1 от ЗДДС, когато получателят е данъчно задължено лице, доставчикът трябва да разполага с писмена декларация от клиента, че доставката не е предназначена за последваща продажба(чл. 87а от ППЗДДС);

4. Отпада изискването при регистрацията по ЗДДС лицата да представят удостоверение за актуално състояние и други документи, издавани от Агенцията по вписванията. Отпада и необходимостта при дерегистрация на основание чл. 107, т. 3 и 4 от ЗДДС да се прилага и копие от съдебно решение или друг документ, удостоверяващи възникването на обстоятелствата за прекратяване на регистрацията (чл. 77, ал. 3отм. от ППЗДДС);

5. Извършени са промени в изискванията за съдържанието на VIES декларацията (чл. 117 от ППЗДДС);

6. Предоставя се възможност на физическите лица, регистрирани по БУЛСТАТ преди 2005 г., да могат да изберат идентификационният им номер за целите на ДДС да е единният им идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът "BG". (ал. 5 на § 3 от ПЗР на ППЗДДС);

7. Изрично е регламентирано, че прекратяването на дейността на 1 януари 2012 г. на търговски дружества и кооперации, както и на едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, които не са подали искане за пререгистрация в срок до 31.12.2011 г., е основание за задължителна дерегистрация по чл. 107, т. 4 от ЗДДС (§19 от ПЗР на ПИДППЗДДС);

8. Извършени са промени и в отделни Приложенията към ППЗДДС: - приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 , като промените са в сила от 01.06.2012 г.; - приложение № 13 към чл. 116, ал. 1 ( в клетки 13 и 24 думите "7/9 %" се заменят с "9 %").

Източник: НАП, tita.bg

 RE: отново за декларация по чл.87а от ППЗДДС tuturutka Профил 30.03.2012 12:59

Я състави една декларация и ги накарай да се подпишат, че са уведомени за последствията при неспазване и неподписване на необходимети документи, и ПОЕМАТ всички негативи от тези си действия. Спестяват си многооооо подписи и поемат много....... глоби. Те решават!

 RE: отново за декларация по чл.87а от ППЗДДС ESIZA Профил 30.03.2012 13:07

Благодаря tuturutka, наистина заслужават да направя това, но нали знаеш че шефовете обикновено са разкрачени, и не ми позволяват да върша определени действия, пък после не си спомнят и ние ги "подвеждаме". И понеже съм много бясна, ще накарам господин управителя писмено да потвърди, че този вид декларации го задоволяват. Нямам думи.
 

 RE: отново за декларация по чл.87а от ППЗДДС asti77 Профил 28.10.2016 13:35

Здравейте, моля за помощ по:"3. За доказване на доставките на доставка на обща туристическа услуга по чл. 136, ал. 1 от ЗДДС, когато получателят е данъчно задължено лице, доставчикът трябва да разполага с писмена декларация от клиента, че доставката не е предназначена за последваща продажба(чл. 87а от ППЗДДС);"
Случаят е следният-издадена е фактура на ЕТ за хотелско настаняване и е вписан номер на ваучер.Във ваучера фигурира името на МОЛ на фактурата.Трябва ли да се подписва такава декларация.Ваучера не е ли достатъчно доказателство ,че няма как собственикът на фирмата да си препродаде сам на себи си това настаняване
реклама

ODIT.info > Дискусия > Туризъм