Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Гореща тема! ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби

 ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби fitipaldi Профил 26.04.2013 11:55

Здравейте.Регистриран ЗП съм.Одобрен съм по мярка 141 и съм получил субсидия която от счетоводната къща са я декларирали в декларацията ми.Но се оказа че ми я връщат от НАП понеже ,тъй като нямам приходи от продажба през годината ,не ми се признават разходи и трябва да платя данък върху цялата субсидия.Има ли такова нещо , понеже ми изглежда нещо ново ?

 RE: ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби ikin12 Профил 26.04.2013 12:00

Това е нещо много старо......

 RE: ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби didah Профил 26.04.2013 12:01

А ти защо наистина нямаш продажби.
не, че разбирам много момента на връщането, де

доб- ето нещо обаче се отнася за нерегистрираните ЗП

Четвърта възможна хипотеза – ако физическите лица не влагат, съответно не са използвали получената субсидия за извършване на стопанска дейност или получената такава няма да я използват за извършване на стопанска дейност. В този случай облагаемия доход на физическите лица ще се определи по реда на раздел VІ на ЗДДФЛ «Доходи от други източници», съгласно чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, т.е. брутната сума на получената през данъчната година субсидия.
Съгласно чл. 36 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа се определя като облагаемият доход по чл. 35, придобит през годината, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за своя сметка по реда на Закона за здравното осигуряване.
В тези случаи получената субсидия следва да се декларира в Приложение 6 на Годишната данъчна декларация за 2011 год./чл.50, ал.1 ЗДДФЛ/.

 RE: ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби Божо Профил Изпрати email 26.04.2013 12:26

Didah, точно този случай ме интересува - описаната четвърта хипотеза, но във връзка с декларация по чл.55.
Подава ли или не физическото лице - нерегистриран ЗП, получило субсидията.
аз съм за "да" , колежките ми са за "не".
Твоето мнение?

 RE: ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби MarPan Профил Изпрати email 26.04.2013 12:28

И аз съм за "да". Чудя се колко ли човека ще "гръмнат" с тази д.55.

 RE: ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби Божо Профил Изпрати email 26.04.2013 12:30

Отговор на MarPan(26.04.2013 12:28):
MarPan каза:
И аз съм за "да". Чудя се колко ли човека ще "гръмнат" с тази д.55.


мерси!

 RE: ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби didah Профил 26.04.2013 12:31

Божо, ако се облага по чл.29 - подава
Ако е по чл.29а-не подава

 RE: ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби neli7304 Профил Изпрати email 26.04.2013 12:35

Отговор на MarPan(26.04.2013 12:28):
MarPan каза:
И аз съм за "да". Чудя се колко ли човека ще "гръмнат" с тази д.55.


Много.

ФЛ - наемодатели, свободни професии и т.н.

Като кажат, ама аз неискам.....

 RE: ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби Божо Профил Изпрати email 26.04.2013 12:42

Отговор на didah(26.04.2013 12:31):
didah каза:
Божо, ако се облага по чл.29 - подава
Ако е по чл.29а-не подава


мерси, значи подава!

 RE: ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби didah Профил 26.04.2013 12:44

Отговор на Божо(26.04.2013 12:42):
Божо каза:


мерси, значи подава!


Оппааааа, чакай, че сега допрочетох, че не е ЗП.Май по-скоро не.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.


Хъм, става интересно за разсъждаване.Включва ли се нерегнатия ЗП тук?

 RE: ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби elisaveta_p Профил Изпрати email 26.04.2013 12:52

Тая мярка 141 е за подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране...
Без да съм никак на "ти" с процесите в земеделието и животновъдството, ми се струва, че би могло да има случаи, при които използваш парите за субсидията с цел бъдещо получаване на приходи, но тези приходи няма как да бъдат получени през първата година на получаване на субсидията. Април получавам пари и през септември бера ябълки - не става, ако тепърва с тези пари ще преструктурирам някаква пустееща площ в ябълкова градина.
При това положение нека НАП докажат, че не съм използвала субсидията за стопанска дейност.

Друг е въпросът, че не съм никак сигурна, че биха отпуснали субсидията на човек, който заявява, че тепърва ще прави ябълкова градина, а не че има готова такава и ще се бори да я разшири (примерно)

 RE: ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби kler66 Профил 26.04.2013 12:56

Имама такъв случай - получена субсидия за овощна градина СЕПП, без друг приход от дейността. По интернет се приема доход в Прил..3 код 02-субсидии с 60 % НПР

 RE: ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби Божо Профил Изпрати email 26.04.2013 13:00

Старо е ама това може да свърши работа?

2_608/27.04.2012
ЗДДФЛ, чл.36
Пенсионер сте и получавате пенсия за изслужено време и старост. Произвеждате продукция изцяло за задоволяване на лични нужди и не сте регистриран земеделски производител. През 2011 г. сте получили субсидии по мерки за подпомагане „Схема за единно плащане на площ”/СЕПП/ и „Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя”/НДП/. Посочвате, че посочените субсидии са обвързани единствено с изискването за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. През 2011 г. не сте получили доходи от друга стопанска дейност и от наем.
Поставили сте въпросите:
1. Облагаем доход ли се явяват получените субсидии, от какъв източник и следва ли лицето да подаде ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ?
2. Ако доходът е облагаем, може ли лицето да ползва данъчното облекчение за намалена работоспособност, при условие, че експертното решение на ТЕЛК е издадено през 2011 г.
3. Лицето дължи ли здравна вноска върху получената субсидия, при условие, че е пенсионер по старост и е с установена 80% степен на увреждане?
С оглед изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище:
В ЗДДФЛ не е регламентирано специално данъчно третиране на получените от Вас субсидии и доплащания, поради което същите следва да се разглеждат обвързано с общите правила за облагане и деклариране на доходите от дейността, за която са предназначени.
По смисъла на чл. 2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, съгласно разпоредбите на този закон.
В ЗДДФЛ не е установена легална дефиниция на понятието „доход”, поради което данъчното третиране на субсидиите би могло да се диференцира в зависимост от предназначението им.
Ако субсидията е получена във връзка с дейността по производство на непреработена селскостопанска продукция, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, ал.1, т. 1 или т.2, б.а от ЗДДФЛ, в зависимост от качеството на лицето
Ако субсидията е получена за дейността по производство на преработени продукти от селското стопанство /включително от продажба на произведена декоративна растителност/, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, т. 2, буква „а” от ЗДДФЛ.
Субсидиите, които попадат в чл. 29, ал.1, т. 1 или т.2, б.а от ЗДДФЛ са обвързани с дейността на лицата по производство на преработена или непреработена продукция и съответно реализиране на доход от нея.
В конкретния случай, Ви не развивате стопанска дейност и получените субсидии, се явяват облагаем доход и попадат в обхвата на чл.35, т.6 от ЗДДФЛ, където са включени всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или ЗКПО, и неговият размер е брутната сума на получените субсидии.
Тези доходи не подлежат на авансово облагане, а се облагат само на годишна база. Годишната данъчна основа се формира по реда на чл.36 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход, придобит през данъчната година. В случаите, в които лицето е задължено да прави за данъчната година вноски за своя сметка по реда на чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване годишната данъчна основа се намалява с техния размер.
Съгласно чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от закона. Общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи по чл. 25/доходи от трудови правоотношения/, чл.30/доходи от друга стопанска дейност/, чл.32/доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество/, чл.34/доходи от прехвърляне на права или имущество/ и чл.36/доходи от други източници/ от ЗДДФЛ, намалена с предвидените в същия закон данъчни облекчения (чл.17 от ЗДДФЛ).
Съгласно чл.18, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), сумата от годишните данъчни основи по чл.17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. На основание чл.23, т.1 от същия закон, данъчното облекчение се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК.
Следователно получените субсидии подлежат на деклариране чрез подаване на годишна данъчна декларация до 30 април 2012 г./ чл.53, ал.1 от ЗДДФЛ/. Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа се определя, като общата годишна данъчна основа по чл.17 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
В общата годишна данъчна основа не се включват доходите на местните физически лица по чл.38 от ЗДДФЛ обложени с окончателен данък.
На основание чл.54, ал.1 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местното физическо лице.
По отношение на здравното осигуряване:
С чл.40 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ се определя осигурителния доход и реда за внасяне на здравноосигурителни вноски от отделните категории лица. На основание чл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО здравноосигурителната вноска за пенсионерите е върху размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях. Здравноосигурителната вноска за тези лица е за сметка на републиканския бюджет. От горецитираното е видно, че няма нормативно изискване пенсионерите да правят здравноосигурителни вноски за своя сметка, тъй като дължимите от тях здравноосигурителни вноски са за сметка на републиканския бюджет.
Задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски би възникнало ако пенсионерът, подлежи на осигуряване и съгласно някоя от другите разпоредби на чл.40 от ЗЗО, например е регистриран земеделски производител, едноличен търговец, свободна професия и др.

 RE: ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби fitipaldi Профил 26.04.2013 15:31

В момента се уточняваме с НАП и май не са разбрали че съм регистриран ЗП, така че сега уточняваме как да докажа че имам дейност .В този случай не се дължало данък върху цялата сума.

 RE: ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби OpaSna TikVa Профил 26.04.2013 15:38

РАЗЯСНЕНИЕ № 27-82 от 10.05.2012 г. относно облагане на доход от субсидии

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

чл. 12,

чл. 16,

чл. 35 ЗДДФЛ

Отправили сте писмено запитване, заведено под вх................. по регистъра на Дирекция ОУИ .........., в което е посочено, че през 2011 г. сте получили субсидия от ДФ Земеделие - Разплащателна агенция, за земеделска земя, която Вие не обработвате и не получавате от нея селскостопанска продукция; земята се обработва от други лица, но Вие не сте сключвали договори с тези лица и не получавате от тях заплащане за ползването на земята.

Поставяте въпроса дължи ли се данък върху получената сума и в какъв размер.

При така общо описаната фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище предвид действащата нормативна уредба:

На основание чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Необлагаемите доходи са определени в чл. 13 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, съгласно разпоредбите на този закон.

За целите на ЗДДФЛ субсидиите нямат специален ред за данъчно облагане, а самото данъчно облагане зависи от дейността, за която са предназначени субсидиите.

Получаваните субсидии от лицата, занимаващи се със селскостопанска дейност се отпускат за подпомагането им при извършване на дейността.

По информация от запитването през 2011 г. Вие не извършвате дейност по производство на селскостопанска продукция. Следователно, ако не влагате, съответно не използвате получената субсидия за извършване на стопанска дейност, а за лични нужди, същата ще се определи като доход от друг източник. В тези случаи за Вас ще се формира облагаем доход по реда на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, т. е. данъчната основа е брутната сума на получената субсидия.

Датата на придобиване на дохода е датата на плащането /при плащане в брой/ или датата на заверяване на сметката на получателя на дохода /при безналично плащане/ - чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗДДФЛ. По силата на чл. 11, ал. 3 от ЗДДФЛ доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице, като за определяне датата на придобиването се прилагат ал. 1 и ал. 2 от същия член.

Данъкът е в размер на 10% от данъчната основа - в случая това е 10% от получената субсидия /чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ/. Доходът се декларира с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04. на годината, следваща годината на придобиване на дохода /за доход, получен през 2011 г., срокът за подаване на годишната данъчна декларация е до 02.05.2012 г./

Данъкът по годишна данъчна декларация се внася в срок до 30.04. на годината, следваща годината на придобиване на дохода в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите /НАП/ по постоянен адрес на местното физическо лице. /чл. 67, ал. 4 и чл. 68, ал. 1 от ЗДДФЛ/. Информация за банковите сметки може да получите от офисите на НАП.

В запитването няма достатъчно данни за изплатени доходи от рента, поради което не коментираме данъчното третиране на рентата за целите на ЗДДФЛ.

 RE: ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби didah Профил 26.04.2013 18:18

В конкретния случай, Ви не развивате стопанска дейност и получените субсидии, се явяват облагаем доход и попадат в обхвата на чл.35, т.6 от ЗДДФЛ, където са включени всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или ЗКПО, и неговият размер е брутната сума на получените субсидии.
Тези доходи не подлежат на авансово облагане, а се облагат само на годишна база. Годишната данъчна основа се формира по реда на чл.36 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход, придобит през данъчната година.


Божо, мисля това да е отговорът ти :)

 RE: ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби Nedeltschev Профил Изпрати email 26.04.2013 20:04

В отговор на първоначално питащият,...............според мен влизате в казуса с 40% НПР,...........т.е. на 60% ,.10%,.......така ги тълкуваха преди време, в тази категория са нерегистрираните ЗП и тези които нямат продажби/данъци/, т.е. са използвали субсидията за "лични "цели,.......
 

 RE: ГДД за ЗП с получена субсидия но без приходи от продажби Божо Профил Изпрати email 26.04.2013 22:38

Отговор на didah(26.04.2013 18:18):
didah каза:
Божо, мисля това да е отговорът ти :)Да, точно! Само годишната декларация.
Даже вече си го копирах , запаметих и разпечатах :)
Благодаря и на теб и на Опасна!

П.П. Извинявам се на питащия за намесата ми в темата му!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство