Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! ЗП-ФЛ и получени субсидии

 ЗП-ФЛ и получени субсидии Дицве Профил 08.03.2014 14:32

ФЛ,регистрирано като земеделски производител през 2013г. е получил субсидии по мярка М211-НР1 и М212-НР2.Не се занимавам със ЗП,но този се яви да му попълвам ГДД и ми са наложи да прочета ,това онова и стигнах до заключението ,че тъй като тези субсидии се отпускат на база декларирани декари и не са обвързани със задължение за добив,то трябва да се обложи бруто субсидията-т.е не му се признават НПР от 40%-попълвам Приложение 6 към ГДД.Ако греша ,моля поправете ме.Особено колегите ,които се занимавате със селско стопанство и ЗП-ли.
Казах на въпросния ЗП разсъжденията ми и съответно имаше вой-миналата година друг колега му попълнил ГДД и са ползвали 40% НПР.Не знам дали има значение,но през 2012 още не е бил регистриран като ЗП.А субсидията ,която е получил е пак за декар.
И да пипав още ,ако покаже приход от продадена люцерна например,дали тогава има право на НПР?
Извинете ме ако пиша глупости,но то не бяха нови сметки,заявления за прехвърляне,приложения4 ит.н пък сега и този.

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии didah Профил 08.03.2014 18:25

Не знам тези съкращения какво означават, но...
Регистриран ЗП- защо 40% НПР?
Защо приложение 6 ?
И защо мислиш, че субсидията не е доход?

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии Дицве Профил 09.03.2014 15:06

Не мисля,че субсидията не е доход за облагане-напротив облага се,но не мога да реша дали му се признават НПР.
Четейки ей това разяснение,аз не мога да реша,към кой случай попада моя ЗП.
РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-69 от 18.04.2013 г. относно данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител
В запитването посочената информация не е достатъчна и изчерпателна, поради което съобразявайки относимата правна уредба, НАП изразява следното принципно становище:
В ЗДДФЛ не е регламентирано специално данъчно третиране на получените субсидии, поради което същите следва да се разглеждат обвързано с общите правила за облагане и деклариране на доходите от дейността, за която са предназначени.
По смисъла на чл. 2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Според чл. 11, ал. 1, т. и т. 2 от с. з. доходът се смята за придобит на датата на плащането /при плащане в брой/ или на датата на заверяване на сметката на получателя на дохода /при безналично плащане/.
Съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, съгласно разпоредбите на този закон.
Видно от запитването, като физическо лице сте регистриран земеделски производител и нямате регистрация като търговец по Търговския закон, но липсва информация дали субсидията е свързана с производството на непреработени продукти от селското стопанство.
По смисъла на § 1, т. 21 от ДР на ЗДДФЛ “непреработен продукт от селско стопанство“ е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
Не сте посочили, че сте регистрирано лице по ЗДДС и като едноличен търговец, поради което като физическо лице, получател на субсидии, следва да имате предвид следното:
За физически лица, които са регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители, но не са ЕТ и субсидията е свързана с производството на непреработени продукти от селско стопанство, облагането се извършва по реда на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ. На основание на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход на физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, регистрирани са като земеделски производители или тютюнопроизводители, за производството на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на производството на декоративна растителност, се определя, като придобитите през годината доходи, в т. ч. и субсидии, свързани с тях, се намали с разходи в размер 60 на сто.
В тези случаи получената субсидия заедно с реализираните доходи от дейността се декларира в Приложение № 3, таблица 1 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г. Съгласно чл. 30 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 29, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Ако субсидията е получена за дейността по производство на преработени продукти от селското стопанство /включително от продажба на произведена декоративна растителност/, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗДДФЛ. В случая облагаемият доход се определя като придобитият доход, в т. ч. и получената субсидия се намалява с 40 на сто разходи за дейността.
В При условие, че физическите лица не влагат, съответно не са използвали получената субсидия за извършване на стопанска дейност или получената такава няма да я използват за извършване на стопанска дейност, облагаемият доход ще се определи по реда на раздел VI на ЗДДФЛ „Доходи от други източници“, съгласно чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, т. е. брутната сума на получената през данъчната година субсидия.
Съгласно чл. 36 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа се определя като облагаемият доход по чл. 35, придобит през годината, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.
В тези случаи получената субсидия следва да се декларира в Приложение 6 на Годишната данъчна декларация за 2012 г. /чл. 50, ал. 1 ЗДДФЛ/.
Предвид гореизложеното, получената от Вас субсидия през 2012 г. е облагаем доход. При попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и съответните приложения към нея следва да вземете под внимание изискванията на разпоредбите на закона, относими към Вашия конкретен статут на данъчно задължено лице.

За данъчната 2012 г. следва да декларирате облагаемия доход по реда на чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2013 г.

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии didah Профил 09.03.2014 16:54

Доход са. Облагаем.Свързан с дейността.Даже в това разяснение, което си копнала пише и в кое приложение се посочват

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии Дицве Профил 09.03.2014 17:53

Ако субсидията е получена за дейността по производство на преработени продукти от селското стопанство /включително от продажба на произведена декоративна растителност/, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗДДФЛ. В случая облагаемият доход се определя като придобитият доход, в т. ч. и получената субсидия се намалява с 40 на сто разходи за дейността
Т.е -попада в този абзац,нали?

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии Дицве Профил 09.03.2014 17:53

Ако субсидията е получена за дейността по производство на преработени продукти от селското стопанство /включително от продажба на произведена декоративна растителност/, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗДДФЛ. В случая облагаемият доход се определя като придобитият доход, в т. ч. и получената субсидия се намалява с 40 на сто разходи за дейността
Т.е -попада в този абзац,нали?

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии didah Профил 09.03.2014 17:58

Добре, де-какво произвежда този ЗП?
За да разберем къде точно трябва да е

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии buziness Профил 09.03.2014 18:04

Отговор на didah(09.03.2014 17:58):
didah каза:
Добре, де-какво произвежда този ЗП?
За да разберем къде точно трябва да е


Тикви - декоративни!

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии Дицве Профил 09.03.2014 18:37

Нищо не произвежда.Субсидията му я давали на база декларирани декари и той има задача само да я поддържа земята-да не е запустяла.Ливади някакви.Коси трева,но не я продава никъде.Та затова се чудя къде попада.Миналата година друг му е попълвал декларацията и са попълнили Приложение 3-таблица 2 с 40% НПР.
Ама аз взех много да мисля и ето до къде я измислих-до никъде.Май и аз ще му попълня това приложение и ще му обясня съмненията си,пък след време ако от НАП решат друго да е подготвен.

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии didah Профил 09.03.2014 18:41

Изумявам как се дават пари :(
Ако наистина няма никакви приходи си е направо за приложение 6 без НПР

доб- пък, ако толкова държи на 40%-подавай му, но да си носи отговорността

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии Дицве Профил 09.03.2014 18:43

Ами и аз се изумих,обаче вече няколко години това лице си получава субсидиите и то само поради това ,че е декларирал че обработва еди колко си декара земя.Та това е.И затова е голямата ми чуденка.Ама си кланя към приложение 6 и аз.

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии Дицве Профил 09.03.2014 18:45

Ами да ,аз още като ми каза как са му ги дали му казах,че се облага брутната сума и той изобщо не беше доволен.И после ми донесе миналогодишната си декларация и аз като видях как са му я попълнили,започнах да се съмнявам,защото досега не съм се занимавала със ЗП.

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии terram Профил 09.03.2014 18:48

Субсидията на декар площ е точно за поддържане на земята в добро земеделско състояние. Не е обвързана с производство на продукция и с доход от дейността. И от мен - Приложение 6 на ГДД.

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии Дицве Профил 11.03.2014 08:34

И още един въпрос,моля.Върху получената субсидия не се дължат осигуровки,нали?т.е не се изравняват осигуровки в Т1 и Т2?

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии nikibabanov Профил 12.03.2014 20:51

Колега попълваш приложение 3 таблица 1 чекваш регистриран земеделски производител, вписваш субсидията с код 03, приспадаш НПР 60 % и смяташ от там нанатък, провери дали е регистриран като самоосигуряващ се тази "пеперуда" че там може да ти "избие", прилагаш зеленото картонче за регистриран ЗП, попълваш евентуално приложението за осигурителен доход Т1 и Т2 в колоната за авансови вноски като имаш предвид че регистрираните ЗП се осигуряват в/у 240, приспадаш в прил 3 внесените авансови вноски за ДОО, ЗДПО и ЗОВ, но не изравняваш!!! и това е вземаш му таксата, която си си определил и отиваш в отсрещното барче да пиеш по едно, айде че и аз отивам там

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии didah Профил 12.03.2014 21:13

Не мога да разбера защо се продължава делението на субсидии и доход, Дицве.
nikibabanov, зеленото картонче, викаш.И оригинал ли трябва да е :P

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии mima56 Профил 13.03.2014 08:38

Здравейте. Пак от личен опит. През 2012 имах същия случай и аз също попълних с 40%, така беше за 2011. Но уви, извикаха лицето с писмо, корекция и на 2011 и 2012. Попълнете си приложение 6, щом няма никакъв доход. Съгласен или не - вас не Ви засяга.

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии nikibabanov Профил 13.03.2014 11:02

сега искам да изясним две неща за да станат ясни на колегата
първото нещо е че субсидията на дка площ се дава за обработване на зем. земи, от където следва че лицето макар и теоритично е обработвал земите си. следователно би трябвало да има доход от продажба на земеделска продукция: следват две хипотези - едната е продукция от предходна година, другата е продукция от текуща година. и при двете хипотези НАП - търсят приходи /получени пари/ а не произведена продукция. най-лесно това се "доказва" като се впишат някакви приходи /например пшеница 1000 лв/, от където проблема дали субсидията е получена за производство на зем продукция отпада /данъка на 1000 лв е 40лв./
второто нещо е че в случай че не може да докаже производство на продукция, НАП имат тълкуване /бих казал незаконно, но то какво е законно в НАП/, че предназначението на субсидията не е било производство на зем продукция а за самоиздръжка, и тогава действително попълваш прил 6
Отностно зеелоното картонче - представя копие заедно с ДД за 2013 год

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии mima56 Профил 13.03.2014 11:16

Отново към ники - точно това им беше тълкуването на нападжии, че лицето е ползвало субсидията са собствени нужди и няма произведена продукция за реализация. Ако в прил. 3 табл. 2 се попълни макар и 200 лева доход от нещо си и се сложи и субсидията, признават 40% нормативно признати и приемат така декларацията без да искат регистрация като ЗП и копие от картона. Но след като няма продукция деклариран доход от нея - директно облагат всичко с 10%. и коригират данъка барабар с лихви.
Тук сега отново чета въпроса лицето е регистрирано, но само до тук - не е обявило дейност като ЗП, и в този случай - пак прил. 6 - той не е заявил че е производител. Поне на този етап НОИ не търсят обвързване с регистрация в поземлената и действително извършване на дейност.

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии terram Профил 13.03.2014 11:24

Субсидията е на площ за поддържане на добро земеделско състояние, а не за производство. Доброто земеделско състояние на площите включва дейности по защита на почвата от ерозия, поддържане на органичните вещества и структурата на почвата и др. Това че получава субсидия не го задължава да произвежда. И естествено, няма право на нормативно-признати разходи.

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии Дицве Профил 13.03.2014 13:09

Гледам,че още има коментари по темата.Вчера го извиках този ЗП и му обясних ситуацията,даже му разпечатах разни коментари от тук и едно писмо на НАП във връзка със облагане на субсидиите.Той заяви ,че си иска 40%.Казах,Добре,но после ти си носиш последствията и като ти направят проверка ще ти начислят и лихви.Щял да рискува.
Та така.

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии Дицве Профил 13.03.2014 13:11

ІV . Мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони ” ( НР1 ) :
С Наредба № 11 от 3 април 2008 г. (обн. ДВ, бр.40 от 18.04.2008 г., посл. изм. ДВ, бр.103 от 23.12.2011 г.) се уреждат условията и редът за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони:
Съгласно чл. 1, ал. 2 от наредбата подпомагат се земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в необлагодетелствани райони съгласно Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.). Допустими за подпомагане са земеделски площи, попадащи във физически блок, повече от 50 на сто от който се намира в необлагодетелстван район. Мярката допринася за постигане на следните цели:
1. поддържане на земеделската дейност в необлагодетелстваните райони и предотвратяване на изоставянето на земеделските земи;
2. противодействие на обезлюдяването на необлагодетелстваните райони;
3. поддържането на ландшафта и биологичното разнообразие;
4. рационалното използване, съхранение и устойчиво управление на земята и другите природни ресурси.
По силата на чл. 6, ал. 1 от наредбата размерът на финансовата помощ за допустимите площи на един земеделски стопанин в планинските райони по посочената мярка е, както следва:
1. за частта до 50 ха - левовата равностойност на 130 евро на хектар;
2. за частта над 50 до 100 ха - левовата равностойност на 70 евро на хектар;
3. за частта над 100 ха - левовата равностойност на 30 евро на хектар.
Кандидатите за подпомагане по реда на тази наредба са длъжни да спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и извършват земеделска дейност в съответния необлагодетелстван район за период от най-малко пет последователни години от първото компенсаторно
Моя човек е получил субсидията по тази Мярка.
Та наистина никой не му иска нещо да произвежда,просто трябва да поддържа земята да не пустее.

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии didah Профил 13.03.2014 13:13

Аз даже бих пробвала с 1000 лв. приходи и най-нахално да си ползвам 60% НПР :)

Доб-писах преди да копнеш разяснението.Някъде имаше писмо за този случай-ще пробвам да го открия

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии Дицве Профил 13.03.2014 13:16

Ами като нищо не е продал?Освен да го накарам да напише някаква квитанция,че е продал на някой сено например? И къде да го посоча това?

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии Nedeltschev Профил Изпрати email 14.03.2014 19:55

Какви квитанции?,........ това е деккларация,..........учудвам се, че чепкате тема отпреди 2-3 години,........................регистриран ЗП с приход,60% НПР, без приходи/за лични нужди/ ,40% НПР, вариантът 10% върху всичко, не знам откъде го измисляте,...........

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии dida57 Профил Изпрати email 04.04.2014 13:14

колегата очертава и получав субсидия втора година.произвежда нещо си минимално за да може да си приспадне 40% НПР иначе цялата субсидия се облага с 10% данък и се попълва приложение 3-втората справка

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии dida57 Профил Изпрати email 04.04.2014 13:16

а ако е и регистриран ЗП-сам може да реши каква продукция е продал-по избор,и да си ползва 60% НПР като регистриран ЗП

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии MarPan Профил Изпрати email 15.04.2014 10:45

Знам, че се връщам пак назад, но не мога да се примиря. Мой познат идва да му изготвя ГДД за 2013 год. Работил е на трудов договор - има бележка. Получил е субсидии СЕПП. Питам го колко е дохода от продадена продукция? Гледаме в очите и ме лъжи - нищо не съм продал. Миналата година пак имаше субсидии и пак нищо не беше продал. И сега тези субсидии в приложение № 3 с 40% признати разходи ли? Имал доход от продадени вторични суровини. И за тях се чудя, къде да ги отразя.

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии didah Профил 15.04.2014 12:01

Погледни го в очите и му кажи, че ще е в приложение6 :)

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии MarPan Профил Изпрати email 15.04.2014 12:04

Отговор на didah(15.04.2014 12:01):
didah каза:
Погледни го в очите и му кажи, че ще е в приложение6 :)


Хич не искам да го гледам.

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии nafurforii Профил 15.04.2014 13:14

Дет са вика - приятел ли ти е, прати го другаде.

Отговор на MarPan(15.04.2014 12:04):
MarPan каза:


Хич не искам да го гледам.

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии Nedeltschev Профил Изпрати email 15.04.2014 19:58

Ако проблемът е във "Вторичните", данъкът вече е удържан и платен,...............

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии 195520 Профил 24.04.2014 13:15

и при мен случаят е подобен.Как да се уверя че лицето е регистриран ЗП - дал ми е попълнено заявление към държавен фонд земеделие - форма за физически лица..И той казва че му признават разходи 40%,до преди така са му попълвали и няма никакви доходи освен субсидийте.Лицето е пенсионер и ако попълня приложение 6 мога да попълня код 06 и доход.Задължителни осигурителни вноски няма.Дайте ми съвет.

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии jerly Профил Изпрати email 24.04.2014 13:32

Интересно ми е, къде пише, че трябва да се прилага картончето че е регистриран ЗП ( ще подавам декларация по интернет )

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии didah Профил 24.04.2014 13:35

Отговор на jerly(24.04.2014 13:32):
jerly каза:
Интересно ми е, къде пише, че трябва да се прилага картончето че е регистриран ЗП ( ще подавам декларация по интернет )


никъде

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии jerly Профил Изпрати email 24.04.2014 13:45

Благодаря, и аз така знам, но прочетох по-горе, че трябвало... :)

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии 195520 Профил 24.04.2014 15:21

Колеги някой попълвал ли е приложение 6 за получена субсидия от фонд Земеделие

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии jerly Профил Изпрати email 24.04.2014 20:27

какво по-точно те интересува?

Когато субсидията е свързана с дейността та регистрирания ЗП се попълва в Прил.3,
но когато не е свързана-да кажем че е за лично ползване-тогава в Прил.6

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии gabiroz Профил Изпрати email 25.04.2014 18:38

Лице не регистрирано като ЗП получило субсидия през 2013 и подава Дек по чл 50 с Приложение 6 -доход от други източници с код на дохода 06. В част 2- формиране на годишната данъчна основа в - ред 1 попълваме сумата от задължителните осиг. вноски по чл 40 ал 5 от ЗЗО- 12мес. 16,80лв=201,60лв. -ред 1.1 попълваме сумата внесена през годината но в моят случай са внесени през 2013 - 9м и през 2014 - 3месеца и в ред 1 и в ред 1.1 записвам сумата 201,60лв. след това си попълвам Таблица 2 за определяне на окончателния размер на осигурителният доход за 2013г. върху които се дължат здравноосигурителни вноски в колона 4 осигурителн доход от самоосигуряващи се лица правилно ли ще е ако попълня сумата от 210лв за 12месеца с обща сума - 2520лв и ще трябва ли да довнасям ЗО ? В ГДД по чл 50 трябва ли да отметна в част 1 т 7 и т10? Попълва ли се ГОД? Благодаря !

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии didah Профил 25.04.2014 18:44

Не, че имам декларация пред мен, но за какви осигуровки говорите?Има друга дейност?

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии vesst Профил 18.01.2015 16:54

Моля за помощ. Как да се обложат пулени средства през 2014 г. по мярка 112 за отглеждане на орхчета. Приходи ще има, но за в бъдеще, а и по договор ЗП ще бъде наблюдаван 5 години. Благодаря Ви.

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии Лора Профил 19.01.2015 14:40

Ако е регистриран ЗП, 60 % норм.признати разходи, предполагам има някакви документи по отглеждането на орехите, които да са доказателство, че извършва тази дейност и съответно субсидията е изразходвана по предназначение.

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии Nedeltschev Профил Изпрати email 20.01.2015 20:09

Тя, Лора си е права, но от снощи си мисля, явно сте от една порода,...............пулени средства,.........орхчета,..............няма лошо, все някой ви е разбрал,...............

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии Lorko Профил 25.02.2015 12:58

Здравейте!
А как разбираме как се води субсидията ни? Аз получавам такава по мярка 141, някъде в описанието на мярката ли ще пише какъв тип е?
Бях в НАП и там ми казаха, че дори за миналата година е трябвало да я декларирам в прил.6, но от друга страна точно те ми приеха декларацията с попълнено прил. 3 за същата субсидия?!?!?И те не знаят кое е правилно, но виждам че тук сте малко по-опитни и начетени!

Отговор на jerly(24.04.2014 20:27):
jerly каза:
какво по-точно те интересува?

Когато субсидията е свързана с дейността та регистрирания ЗП се попълва в Прил.3,
но когато не е свързана-да кажем че е за лично ползване-тогава в Прил.6

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии MarPan Профил Изпрати email 25.02.2015 13:09

Каква е тази мярка 141? За какво ДФЗ Ви плаща субсидии?

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии Nedeltschev Профил Изпрати email 25.02.2015 20:26

Може да е отпреди 15 години,..........така с лекота ги прехвърлят през програмните периоди, че ти се завива свят, губиш логика, и се отказваш да ги разбираш,.............всъщност това и искат,.......................

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии byrborina Профил 22.04.2015 20:50

При мен лицето не е ЗП, внася си ЗО като безработен и получава субсидия за поддържане на земята, която притежава, трябва ли да довнася ЗО до 2400лв. колкото е максималния осигурителен доход за 2014?

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии byrborina Профил 23.04.2015 11:03

И само в месеците, в които е получена субсидията ли ще довнася ЗО до 2400?

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии byrborina Профил 23.04.2015 11:14

Последното е вярното, само в месеца, в който е получена субсидията
 

 RE: ЗП-ФЛ и получени субсидии Nedeltschev Профил Изпрати email 25.04.2015 19:41

Едва ли,.............субсидията е на годишна база,...................
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство