Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! Определяне на данъчна печалба от производство на непреработена раст. пр-я

 Определяне на данъчна печалба от производство на непреработена раст. пр-я Mildin Профил 12.12.2014 13:44

Здравейте, при определяне на данъчния резултата от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция за целите на преотстъпване на корпоративен данък включват ли се и приходите от продажба на ДМА - комбайн например?

 RE: Определяне на данъчна печалба от производство на непреработена раст. пр-я didah Профил 12.12.2014 13:55

За коя година питаш?

 RE: Определяне на данъчна печалба от производство на непреработена раст. пр-я Mildin Профил 12.12.2014 13:58

Без значение....Например при определяне на данъчния резултат от производство на непреработена растителна и животинска продукция за 2014 трябва ли да извадя приходите и разходите свързани с продажбата на комбайн?

 RE: Определяне на данъчна печалба от производство на непреработена раст. пр-я didah Профил 12.12.2014 14:01

Има значение.
И да, продажба на ДМА не е приход от непреработена продукция

 RE: Определяне на данъчна печалба от производство на непреработена раст. пр-я Mildin Профил 12.12.2014 14:14

Благодаря!

 RE: Определяне на данъчна печалба от производство на непреработена раст. пр-я vapros1 Профил Изпрати email 27.02.2019 15:19

Здравейте, открих тази по-стара тема, но актуална за мен в момента. Търся някакво указание по този въпрос. Разбирам, че има значение годината - в случая, разбира се е 2018, но от какво се определя значението? Моля за мнения!

 RE: Определяне на данъчна печалба от производство на непреработена раст. пр-я vapros1 Профил Изпрати email 27.02.2019 15:19

Здравейте, открих тази по-стара тема, но актуална за мен в момента. Търся някакво указание по този въпрос. Разбирам, че има значение годината - в случая, разбира се е 2018, но от какво се определя значението? Моля за мнения!

 RE: Определяне на данъчна печалба от производство на непреработена раст. пр-я vapros1 Профил Изпрати email 28.02.2019 16:35

И все пак някой да се включи - ще преотстъпите ли печалбата от продажбата на ДМА - СС машина, ако дружеството няма друга дейност - на 100 % от продажба на СС продукция. Не намирам нищо и в писмата на НАП.

 RE: Определяне на данъчна печалба от производство на непреработена раст. пр-я TaNikKa Профил 28.02.2019 16:47

Отговор на vapros1(28.02.2019 16:35):
vapros1 каза:
И все пак някой да се включи - ще преотстъпите ли печалбата от продажбата на ДМА - СС машина, ако дружеството няма друга дейност - на 100 % от продажба на СС продукция. Не намирам нищо и в писмата на НАП.


За "преотстъпване на печалба" едва ли ще има някъде нещо

 RE: Определяне на данъчна печалба от производство на непреработена раст. пр-я TaNikKa Профил 28.02.2019 18:58

"На 100% продажба на СС продукция"- е различно от данъчна печалба и преотстъпване на корпоративен данък за данъчната печалба за дейност по производство на непреработена селско стопанска продукция. Само за непреработена растителна и животинска продукция. Що да не се включват приходите и разходите от продажба на ДМА след като учавстват в Общо приходи, общо разходи, счетоводна, данъчна печалба и определяне на корпоративен данък? На ред Нетни приходи от продажби не се записват приходите от продажба на ДМА!
Ако трябваше да не се включват в основното условие щеше да е формулирано и обвързано с нетните приходи от непреработена продукция, а не с данъчната печалба.


Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани (Загл. изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
Чл. 189б. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.
(2) Корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. (доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2014 г.) преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност и придобити, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването;
2. активите по т. 1 са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица;
3. дейността по ал. 1 трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване; това обстоятелство се декларира всяка година до изтичане на тригодишния срок с годишните данъчни декларации;
4. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2014 г.) преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от настоящата стойност на активите по т. 1, определена към датата на предоставяне на помощта; лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на активите по т. 1 е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване;
5. (нова - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2014 г.) настоящата стойност на всички активи по т. 1, определена към датата на предоставяне на помощта, не може да превишава праг от левовата равностойност на 500 000 евро; лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на активите по т. 1 е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване;
6. (нова - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2014 г.) определеният в т. 5 праг не може да се заобикаля чрез изкуствено разделяне на активите по т. 1;
7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2014 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2014 г.) активите по т. 1 не заместват съществуващи активи;
9. (нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2014 г.) за активите по т. 1 земеделският стопанин не е получател (бенефициент) по някоя от следните помощи:
а) помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
б) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор;
в) финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони;
г) всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)
 

 RE: Определяне на данъчна печалба от производство на непреработена раст. пр-я vapros1 Профил Изпрати email 01.03.2019 09:54

Честита Баба Марта и благодаря за включването на TaNikKa. Както четете в началото на темата - има и друго мнение. И да - моя грешка - преотстъпване на данък е!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци