Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Тема. Справедлива стойност и себестойност в земеделието

 Справедлива стойност и себестойност в земеделието Bonche Профил 09.01.2015 10:52

Въпросите ми тук са най-вече правилно ли съм отразила в посочените примери, разликата между справедливата стойност и себестойност/т.е. до салдото което остава по 611, съответно дебитно или кредитно за себстойноста на продукцията на културите за съответната година, като изключим себестойността за незавършеното производство за следващата година/. Другото ми притеснение е че наличната продукция в изработените от мен примери влиза в Баланса със салдо по справедлива стойност, а не по себестойност/тук смятам че някъде допускам грешка/.

Ето го и примера:
1. Справедливата стойност/СПС/ е по-голяма от Себестойността
Пшеница - добити 100 кг.
СПС - 15 лв./кг. или общо 1500 лв.
Себ/ст - 10 лв./кг. или общо 1000 лв.
303/611 100x15=1500
411/701 60х15=900
701/303 60х15=900
но установяваме в края на год., че себестойността е 10лв.на кг
701/611 -300/ 60х10-60х15/
701/123 300лв.

За наличната продукция/нереализираната продукция/
303/611 -200/40х10-40х16/
303/709 200
709/123 200
123/497 2 /вр.р-ка/
Преобразуване съгл.чл.36 от зкпо в ГДД, намалява д.печалба с 200лева

2. Справедливата с-ст/СПС/ е по-малка от Себестойността

Царевица - добити 100 кг.
СПС - 7 лв./кг. или общо 700 лв.
Себ/ст - 10 лв./кг. или общо 1000 лв.
303/611 700
411/701 70кг х 7 =490
701/303 70кг х 7 =490
Себестойноста за царевицата в края на годината е 1000лева
701/611 70кг х 3= 210лв
123/701 210 лева
За наличната продукция/нереализираната продукция/
609/611 300лева/ 30кг х10лв/
123/609 300лева
Посочваме в увеличение в ГДД преобразуваме
497/123 3лева/вр.р-ка/

Имам следните въпроси-
1.правилно ли разсъждавам, верни ли са примерие ми?
2.В ОПР-то по следния ли начин следва да отразя начислените суми:
От пример 1
303/709 200 –това в ОПР-то в други приходи ли следва да намери отражение?

От пример 2
609/611 300лева/ 30кг х10лв/- това в ОПР-то в други разходи ли следва да намери отражение?

3. В крайна сметка салдото към 31.12 на с-ка 303 в оборотната ще остане по СПС, което според мен не би следвало да бъде така, тоест то не е по себестойността/реалния ни разход за тази продукция/.
В Баланса и в ОПР-то НАМАЛЕНЕТО/Увеличението на запасите от продукция и НП също ще бъдат на така оценената продукция по СПС,а не по реалната и себестойност!
тук смятам че има грешка, счетоводна, която не отговаря на преоценката която СС41 препраща към СС2 да бъде направена.

и все пак продължавам и за следващата година/въпреки че смятам за съществуването на грешка в отразена с-ст на 303 още от предходната 2014г./
През следващата година остатъка на к-вото 40кг х 15лева пшеница и 30кг х7 лева царевица, отново ще изписваме по СПС определена/да речем към датата на първата ни продажба/ .
За пшеницата през новата година
411/701 600лева
701/303 600лева
В ГДД преобразуваме –увеличаваме с 200лева
497/123 2лева

За царевицата през новата година
411/701 210
701/303 210
В ГДД преобразуваме-намаляваме с 300лева
123/497 3лева

Верни ли са ми записите за новата година?

 RE: Справедлива стойност и себестойност в земеделието Nedeltschev Профил Изпрати email 09.01.2015 19:33

Само не е ясно на кого са нужни подобни щуротии,.................

 RE: Справедлива стойност и себестойност в земеделието gost1 Профил 09.01.2015 23:20

съгласно приложимите счетоводни стандарти НСФОМСП, които най-вероятно прилагате Вие добитата селскостопанска продукция следва да се признава и представя в баланса в ГФО по справедлива стойност, а не по себестойност което както виждав Вие сте направила!

относно първият пример статията:
303/611 100x15=1500 (при положение че 15лв е справедлива стойност) е вярна и правилна
продажбата и изписването на продукцията е така! (статия 2 и 3)
но за отчитане на ценовата разлика оставаща по калкулационната сметка 611 не е подходяща, ако оставите така ще имате проблеми при съставяне на ОПР-то и изготвяне на ГДД по ЗКПО и отчитане на евентуалните временни разлики за това мога да Ви препоръчам за отчитане на разликата да използвате сметка 709 с аналитично ниво ценови разлики при оценка на селскостопанска продукция и биологични активи т.е. 611/709 добитата/заприходената продукция 100кг.х(15-10)=500лв. после отнасяте 709 към 123, по този начин ви се запазват чисти оборотите по 701-ва сметка и от 709 аналитичното ниво имате информация за преобразуване на резултата и евентуалната ценова разлика която трябва да отчетете!
относно преоценката на наличната продукция към края на годината следва да сравнисте стойността по която водите продукцията т.е. по 15лв./кг с последната справедлива стойност от активен пазар към края на годината съгласно вашият пример 16лв./кг. или статията и сумите по нея следва да са (при положение ча приемаме че нямате остатъци от предходни години)
303/709 60кгх16-60кгх15=60лв.
разликата отнясъте към 123 т.е. 709/123
и преобразувате резултат по чл.36 от ЗКПО с всички ценови разлики 500+60=560

относно вторият пример когато имате отрицателна ценова разлика за нейното отчитане е подходящо да използвате сметка 609 с аналитично ниво ценови разлики при оценка на селскостопанска продукция и биологични активи, която да отнесете към 614 а от там по общият ред, разбира се съществува и възможност директно да я отнесете към 123.

в крайна сметка продукцията се представя в баланса по последна справедлива стойност спазвайки принципа на предпазливостта, а не по себестойност, разбира се в СС2 има един текст с който объркващо се визира приравняването на справедливата стойност на себестойност.
за ОПР-то когато имаме отчетена отрицателна разлика т.е. разход по д-та на 609 той се представя в А 4 Б разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи, а ако е полощителна т.е. отчетена по к-та на 709 в ОПР-то А 4 Други приходи
Бих Ви препоръчал ако имате възможност да погледнете "СЧЕТОВОДСТВО" Издателство "Наука и икономика" Икономически университет Варна, 2014г. с автори В.Георгиев, С.Стефанов, И.Тончев

Лек ден. Отговор на Bonche(09.01.2015 10:52):

 RE: Справедлива стойност и себестойност в земеделието Bonche Профил 10.01.2015 00:37

Първо, изключително благодаря на gost1 за включването по темата!
в СС41 3.3. Селскостопанската продукция, придобита от биологичните активи на предприятието, се оценява при първоначалното признаване по справедлива стойност, намалена с предварително начислени разходи при продажба. След първоначалното признаване и в края на отчетния период селскостопанската продукция се оценява съгласно разпоредбите на СС 2 - Стоково-материални запаси.
3.13. Печалби и загуби, възникнали при първоначалното признаване на селскостопанската продукция по справедлива стойност, намалена с предварително начислени разходи при продажба, следва да бъдат включени в печалбата или загубата за периода, в който са възникнали.

Ще се постарая да използвам същите суми като в примера по-горе, за да има някакво продължение


303/611 по справдедлива с-ст
411/701 по справедлива с-ст
701/303 по справедлива с-ст

на 30.09.2014 преди края на стопанската година, установявам че салдото:
за пшеницата Д-т 611=10 000 , а по Кт- 611 15 000
за царевицата Д-т 611=10 000, а по К-т 611 7 000

за изравняването до себестойност(съгласна съм с gost1 за с-ка 709), при което стигаме до реално набраните разходи:
за пшеницата 709/611 (-5000)
за царевицата 709/611 3000
123/709 (2000)

тук ми предлагате с тези (2000) да правя преобразуване, ако правилно съм разбрала gost1. Смятам обаче, че не би следвало да се прави, защото точно с тези операции се прави счетоводно изравняване до реално направените разходи, натрупани в 611(за текущата стоп.година, т.е. не говоря за тези набрани в незавършено за следващата година).

от произведента пшеница 100мт (60мт е продадена, а 40мт остават като салдо към 31.12)
от произведената царевица100мт (70мт е продадена, а 30мт остават като салдо към 31.12)

и като чета ЗКПО чл.36, защото 34 и 35 за селското стоп. и земеделска продукция нямат касателство-Чл. 36. (1) Превишението на приходите (печалбите) от първоначално признаване и последваща оценка на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция над разходите, отчетени по повод на тези активи, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното отчитане на тези приходи и разходи. Превишението на приходите по изречение първо се признава за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив.
и после ал.2 за разходите
разбирам, че тази оценка която съм направила т.е.(-5000) и 3000 е за цялата продукция, а чл.36 ЗКПО се отнася за реализираната. Това ще е така и ще спрем до тук, ако цялата продукция е реализрана.
В случай обаче че остава налична продукция
за пшеницата 709/611 40мт х (-5)лева =(-200) лева
за царевицата 709/611 30мт х 3 лева =90 лева
Смятам че именно със сумите -200лева и 90 лева ще следва да се преобразува сч.печалба/приложението към ГДД)
123/497 180х10%= 18лева

а преоценката по СС2, която наистина е така както казва gost1, че по скоро е от справ.с-ст до новата паз.с-ст смятам въобще да не я правя

не съм сигурна в написаното, защото едва сега се сблъсквам със селското стоп. и не съм го преосмислила още.Определено ми е трудно

и продължавам да се блъскам с въпроса/защо 303 с-ка със салдо към 31.12, остава да бъде оценена по справедлива стойност/която справедлива с-ст няма общо със себестойнсост?
Още повече че така оценена намира отражение В Баланса и в ОПР-то НАМАЛЕНЕТО/Увеличението на запасите от продукция и НП - оценената продукция по СПС,а не по реалната и себестойност!

Надявам се gost1 и други колеги да се включат.
Искам да благодаря за предложената литература.Ще я потърся-утре!
 

 RE: Справедлива стойност и себестойност в земеделието Bonche Профил 10.01.2015 01:03

Исках още нещо да добавя, не успях да го коригирам....затова тук
"за изравняването до себестойност(съгласна съм с gost1 за с-ка 709), при което стигаме до реално набраните разходи:
за пшеницата 709/611 (-5000)
за царевицата 709/611 3000
123/709 (2000)"

тук дори ми се струва че следва да не се използва с-ка 709, а директно с-ка 123.
123/611 (-5000)
123/611(3000)
В СС41 т.2.13 /цитиран в предния пост/. Там не се говори за с-ка 'други приходи", дори и в чл.46от ЗКПО/казват в скоби"печалби"
"други приходи" го има в СС2 за преоценката, но както казва gost1 тя е от справ.с-ст до нова паз.с-ст или нетна реализирана с-ст....която май не е нужно да се прави!!!!


или отново да се върна на първия ми пост където бях използвала с-ка 701....защото според мен идеята на тази статия е да се постигне изравняване до себестойност . В случай че се използва с-ка 701 то и оборота по нея ще се приравни до фактическата себестойност.В случай че "справедлива с-ст" не съществува/например в случай че продукцията се продава едва след набирането на цялата себестойност-и продажбата, първия появил се клиент е през м.11 или пък в смисъл-не правим оценка както го изисква стандарта, а се оценява директно по себестойност. Един вид смятам че с тази операция 701/611, се изравнява до себестойнсот 701/303 при сумиране на оборота д-т на с-ка 701 се получава нейната реална себестойност.до реална/фактическа/ себестойнсот се изравнява и с-ка 611. Това е един вид текущото изравняване на справедливата с-ст до себестойност.
Искам да кажа че разсъждавам писмено и може да не съм права.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство