Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Тема. кандидатсване по сепп

 кандидатсване по сепп danimira Профил 21.02.2015 11:31

каква е разликата между земеделски стопанин и замеделски производител и тази година зем. стопанимогат ли да кандидатстват по СЕЕП

 RE: кандидатсване по сепп didah Профил 21.02.2015 11:51

Всъщност разликата е в...приликата. Вече не е земеделски производител, а земеделски стопанин.
И доколкото разбрах вече няма да има субсидии, ако не си регистриран

 RE: кандидатсване по сепп didah Профил 21.02.2015 12:01

§ 72. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г. и бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г.) в чл. 4, ал. 3, т. 4 и ал. 9, чл. 4а, ал. 6, т. 3, чл. 6, в ал. 9 навсякъде и ал. 10, т. 2, чл. 116, ал. 7, т. 1, 2 и 3 и ал. 11, чл. 262, ал. 1, т. 6 и в § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби думата „производители“ се заменя със „стопани“.
§ 73. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 от 2014 г. на Конституционния съд – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 73, ал. 2 се създава т. 5:
„5. предоставянето на данъчна и осигурителна информация, свързана с прилагането на схеми и мерки за подпомагане по Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.“
2. В чл. 183, ал. 11 и чл. 242, ал. 5 думата „производители“ се заменя със „стопани“.
§ 74. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г. и бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г.) в чл. 13, ал. 5, чл. 29, ал. 1, т. 1, в чл. 29а в заглавието и в ал. 1, чл. 48, в ал. 6 навсякъде и ал. 7 и в § 1, т. 56 от допълнителните разпоредби думата „производители“ се заменя със „стопани“.
§ 75. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г. и бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.) в чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 182, ал. 5 и в чл. 189б в заглавието и в ал. 1 думата „производители“ се заменя със „стопани“, а в чл. 189б, ал. 2, т. 6 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.
§ 76. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 50 от 2012 г.) в чл. 4, ал. 1 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

 RE: кандидатсване по сепп danimira Профил 21.02.2015 13:37

Аз в наредбата за създаване и подържане на регистър на ЗП още не намирам термина земеделски стопанин
 

 RE: кандидатсване по сепп didah Профил 22.02.2015 10:43

Отговор на danimira(21.02.2015 13:37):
danimira каза:
Аз в наредбата за създаване и подържане на регистър на ЗП още не намирам термина земеделски стопанинНо пък в Закона промяната вече е отразена
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство