Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Пътуващи учители

 Пътуващи учители Мишле Профил 18.01.2018 13:48

По коя сметка се осчетоводяват представените билети от пътуващите учители към малки населени места? Трябва ли да се облагат с данъци и осигуровки?

 RE: Пътуващи учители pokemonbg Профил 18.01.2018 19:21

Щом споменавате облагане с данъци и осигуровки, да не би да ги добавяте във фишовете на лицата? Ако не се лъжа парите за пътните на педагогическия персонал се плаща отделно, т.е не е от бюджета на училището. Пишете го директно разход за транспорт и параграф външни услуги.

 RE: Пътуващи учители velislavan Профил 25.01.2018 08:26

Има си цяла издадена наредба за пътуващи учители и се попълват декларации и други документи и им се плаща на 100 %, прочетете я и ще Ви стане ясно за какво говоря!
Няма данъци и осигуровки за тях.

Отговор на Мишле(18.01.2018 13:48):
Мишле каза:
По коя сметка се осчетоводяват представените билети от пътуващите учители към малки населени места? Трябва ли да се облагат с данъци и осигуровки?

 RE: Пътуващи учители Мишле Профил 09.02.2018 16:17

По коя сметка се осчетоводяват представените билети от пътуващите учители- с/ка 6022 или с/ка 6029 или с/ка 6049 ?

 RE: Пътуващи учители pokemonbg Профил 10.02.2018 21:41

6022 - разход за транспорт, при Вас не знам как е, но при нас от тази година всички пътни се плащат по банков път по сметките на педагогическия персонал.

 RE: Пътуващи учители violeta74 Профил 20.02.2018 09:05

При нас в момента тече проверка на НАП.Говори се ,че съгласно чл.6,ал.2 от КСО, това са доходи,върху които се дължат предвидените с КСО задължителни осигурителни вноски.Ще бъдат начислявани по ведомост....Чакаме становището...

 RE: Пътуващи учители pokemonbg Профил 20.02.2018 17:43

Вече явно гледат от всичко възможно да удържат повече пари :D.. Иначе за учителите, това няма как да е социален разход - транспорт и съответно, като СБКО-то да се дава към фиш с удръжки.

 RE: Пътуващи учители mima56 Профил 20.02.2018 18:49

Добър вечер. Малко не се връзва това и пътните разходи да се облагат ...... Купувам си билет да отида на работа, харча пари от заплатата си която ми е платена, обложена с данъци и осигуровки. Това са разходите които съм направила да пътувам, за да отида на работа и шефа ми решава да ми ги поеме. Те не са ми допълнителни доходи, за да ми начислят и на тях данъци... Ако за фирмата са социален разход - плаща се данък.

 RE: Пътуващи учители Мишле Профил 23.02.2018 16:29

Ще Ви помоля при получаване на становище от НАП /билетите за пътуване -облагат ли се с данъци и осигуровки/ да ни уведомите при възможност.

 RE: Пътуващи учители Мишле Профил 23.02.2018 16:30

Ще Ви помоля при получаване на становище от НАП /билетите за пътуване -облагат ли се с данъци и осигуровки/ да ни уведомите при възможност.

 RE: Пътуващи учители magi1987 Профил 24.02.2018 12:11

Аз имам някакво становище препратиха ми го за информация, но е на работа. Който иска мога през другата седмица да му го пратя по e-mail. За целта, който го иска да ми пише на ttt_pop@abv.bg.

 RE: Пътуващи учители marmalade Профил 18.05.2018 13:31

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 1-ИТ-00-23 от 17.03.2017 г. Относно: Приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Кодекса за социално осигуряване/КСО/
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Данъци / Осигуряване

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигури-телна практика” ….. с вх.№……….2017 г. е описана следната фактическа обстановка:
Назначения персонал в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост/ПГССЛП/ ползва транспорт от местоживеенето до месторабота и обратно. За този превоз представя фактура за зареденото количество гориво на името на ПГССЛП. Съгласно ПМС № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2017 г. тези разходи не са социални и не се отчитат като такива.
Изплащането на транспортните разходи става в натура – представяне на фактура за заредено гориво на името на гимназията.
Сочите, че съгласно чл.24, ал.2, т.9 от ЗДДФЛ не следва да се включват в облагаемия доход разходите за транспорт от местоживеенето до месторабота и обратно за сметка на работодателя, които не подлежат на облагане по ЗКПО. Посочвате също така, че съгласно чл.6, ал.2 от КСО, осигурителни вноски се начисляват и внасят за всички доходи от трудова дейност, а в чл.1, ал.8 от НЕВДПОВ са изброени доходите, върху които не се изчисляват и внасят осигурителни вноски.

При така изложеното отправяте молба да се дадат подробни указания и разяснения как да отчитате предоставените на пътуващия педагогически персонал транспортни разходи.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:
По приложението на КСО:
Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.1, т.2 от ПМС № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г., бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.
В разпоредбата изрично е посочено, че разходите се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).
Правото да се възстановят част от извършените от лицата – педагогически специалисти разходи за транспорт от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно е уредено с чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/. На основание същата разпоредба е издадена Наредба №1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в сила от 1 януари 2017, с която се определят условията и редът за възстановяване на тези разходи.

Според чл. 2, ал. 1 от наредбата, право на възстановяване на извършените разходи имат педагогическите специалисти по смисъла на чл. 211 от Закона предучилищното и училищното образование. Същите имат това право когато работят по трудово правоотношение в държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование, чиято месторабота е в малко населено място извън местоживеенето им.
Съгласно чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.
3а работниците и служителите осигурителните вноски се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - чл. 6, ал. 3 от КСО.
Когато не е определен минимален осигурителен доход – не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.
Разпоредбите на КСО, по отношение, елементите на осигурителния доход, са доразвити в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски /НЕВДПОВ/.

В нормата на чл.1, ал.8 от НЕВДПОВ изчерпателно се изброяват доходите, върху които не се изчисляват и внасят осигурителни вноски. Извършените разходи от бюджетните организации в полза на педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищното и училищното образование за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места, не са включени в чл.1, ал.8 от НЕВДПОВ като доходи, върху които не се начисляват и внасят осигурителни вноски.
Същите не са социални разходи по смисъла на КСО, тъй като не представляват социални придобивки по чл.294 и предоставени по реда и начина, определени в чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието, за да бъде приложена разпоредбата на чл. 2, ал.1 и 2 от НЕВДПОВ.
С оглед изложеното, върху възстановените транспортни разходи на педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно се дължат предвидените с КСО и ЗЗО задължителни осигурителни вноски.

По приложението на ЗКПО:
От гореизложеното става ясно, че посочените разходи се извършват на основание, предвидено в нормативен акт – чл.219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал.1 и 2 от Наредба № 1 от 16 януари 2017 г., както и чл. 39, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Постановление № 374 от 22 декември 2016 г.
С цитираните разпоредби се предоставят права на физическите лица, което кореспондира с вменяване на съответстващо на тези права задължение за предприятието – работодател. В този смисъл, въпросните разходи попадат в обхвата на чл.11 от ЗКПО, съгласно който разходите, определени като задължителни с нормативен акт, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите, освен когато в този закон е предвидено друго.
Следователно, разходите за възстановяване на част от извършените от лицата от педагогическия персонал разходи за транспорт от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно не попадат в обсега на чл. 204, ал.1, т. 2 от ЗКПО.

Директор на Дирекция “ОУИ“ Бургас: (п) (не се чете)

 RE: Пътуващи учители Мишле Профил 30.05.2018 13:54

При положение, че средствата за пътуващите учители са целеви, осигуровките за сметка на работодателя включени ли са в целевата дотацията?

 RE: Пътуващи учители violeta74 Профил 11.06.2018 10:48

Приключи и нашата проверка, съгласно която:
-" Разходите за възстановяване на педагогическите специалисти за пътуванията обхващащи междуселищните превози от населеното място на тяхното местоживеене до населеното място , в което е местоработата им и обратно , не попадат в обсега на чл.204, ал.1, т.2 от ЗКПО-социални разходи, предоставени в натура на работници и служители.Същите на основание чл.24, ал.2,т.9 от ЗДДФЛ не следва да се включват в облагаемия доход от трудови правоотношения на физическите лица."
-"За целите на осигуряването , ревизията счита,че възстановените разходи за транспорт , изплащани на служители и на педагогическия персонал, от местоживеенето до местоработата и обратно за сметка на работодателя, са във връзка с трудовите правоотношения на лицата и представляват част от осигурителния им доход по смисъла на чл.6,ал.2 от КСО, върху който се дължат задължителни осигурителни вноски."

 RE: Пътуващи учители velislavan Профил 11.06.2018 14:18

И сега трябва да удържам осигуровки и да ги включвам към осигурителният им доход ли?
Само това ми липсваше, но не съм съгласна на това мнение, защото е посочено, че не са социални разходи!
Отговор на violeta74(11.06.2018 10:48):
violeta74 каза:
Приключи и нашата проверка, съгласно която:
-" Разходите за възстановяване на педагогическите специалисти за пътуванията обхващащи междуселищните превози от населеното място на тяхното местоживеене до населеното място , в което е местоработата им и обратно , не попадат в обсега на чл.204, ал.1, т.2 от ЗКПО-социални разходи, предоставени в натура на работници и служители.Същите на основание чл.24, ал.2,т.9 от ЗДДФЛ не следва да се включват в облагаемия доход от трудови правоотношения на физически...

 RE: Пътуващи учители b0b0 Профил 11.06.2018 14:54

"...Следователно, в конкретния случай разпоредбата на чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ е неприложима и тези суми представляват облагаем доход от трудови правоотношения, които следва да бъдат обложени по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ..."

https://bganaliz.com/2017/11/28/danatchno-oblagane-na-transportni-razhodi-na-sluzhiteli-do-rabotata-i-obratno/

 RE: Пътуващи учители violeta74 Профил 12.06.2018 14:49

Колеги, не представляват социални разходи, съгл. чл.204,ал.1,т.2 от ЗКПО, следователно не се облагат с ДОД, но са във връзка с трудовите им правоотношения-следователно се дължат задължителни осигурителни вноски, съгл. чл.6,ал.2 от КСО!

 RE: Пътуващи учители pokemonbg Профил 12.06.2018 20:53

"(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят:
1. максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица;
3. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях."

И как това би се считало за доходи от трудови правоотношение, че да се удържат, т.е 6,58% :), без да броя за сметка на работодателя. Дали не търсят повод, само да си пълнят, че да има пари за пенсии на сегашните пенсионери :D, т.е те буквално в момента карат да се вкарват транспортните във фишовете на всички служители в дадено училище, примерно и да се удържа ДОО фонд Пенсии за тях. Сега да отидат и да го кажат на всеки един учител или да си ходят в МОН или в Общината, т.е тези които отпускат целевите средства за транспорт. Добре, че при нас 90% разходите се плащат на фирма, която кара учителите. Едва само 10% се изплащат с билети/карти или фактура за гориво. Как се е стигнало до тази проверка? След като искат да се облага, защо се обърнат към първостепенните разпоредителите и чак тогава да се действа!

 RE: Пътуващи учители vania.b Профил 14.06.2018 13:49

Как ще стане отчитането на възстановените разходи за транспорт на педагогическите специалисти като се вземат в предвид Разяснение Изх.№ 1-ИТ-00-23/17,03,2017 на НАП и т.26 от ДДС №8/29.09.2011 г.?
Пример:
фактура - 100,00 лв.
Осигурителен доход - 81,09 лв.
Дт6049/Кт 4211 - 81,09
Дт6049/Кт 4555 - 12,75
Дт6049/Кт 4556 - 3,89
Дт6049/Кт 4557 - 2,27
всичко 100 ,00 лв
а на касова основа § 10-20/§ 95-07 - 100,00 лв
Моля за коментари.

 RE: Пътуващи учители Мишле Профил 14.06.2018 16:00

Защо, когато ми правят преводи за транспортни разходи, Общината ми актуализира параграф 10-20, а не ми актуализира параграф 101, щом ще се облага като трудово възнаграждение?

 RE: Пътуващи учители violeta74 Профил 16.10.2018 08:55

Съгласно ПМС 193 от 13.09.2018г. за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите......." , се създава т.19, в чл.1, ал.8, и така педагогическите специалисти се освобождават от осигурителни вноски! Това добре, а за непедагогическите-какво правим? Имате ли такива лица- напр. счетоводител,ЗАС.....?

 RE: Пътуващи учители b0b0 Профил 16.10.2018 15:00

Непедагогическите по общия ред. "Намалението" е част от зарибявката хората да стават учители.
 

 RE: Пътуващи учители TD1304 Профил Изпрати email 16.10.2018 15:53

Средствата, платени като транспортни разходи било карти или билети се отчитат като възнаграждение в натура
6049/4010
4010/гр. 50- .......сумата на фактурата в §§ 10-20.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет