Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Тема. Случайни превози с микробус 8+1

 Случайни превози с микробус 8+1 Zara72 Профил 20.03.2018 16:51

Мой познат в момента е безработен ,но е професионален шофьор всички категории от крайморски малък град . Купил си е микробус 8+1 места и иска да извършва случайни превози в
услуга на хотели .Да извършва превоз но туристи от летище до хотел и обратно ,на малки екскурзии из страната и други подобни ,чрез договаряне със собственици на хотели .Регистрирал си е фирма ЕООД и от тук нататък не знае как да се издават документи и какво да се пише за транспортната услуга .Аз съм счетоводител ,но почти не практикувам и никога не съм се занимавала с транспорт.Не мислете ,че не търсих в интернет какво пише по въпроса.Четох ЗАП ,
Наредба 11 и ЗЗ за лицензите и т.н.За микробуси 8+1 пише .че се равняват на леки коли,управляват се с категория В и за тях не се изисква лиценз ,но като общо правило превоз на пътници се извършва с лицензирани МПС ,а там изискванията са много. Той каза ,че и други са извършвали такава дейност,но никой не му е обяснил ,как точно .Иска всичко да е законно и да няма проблеми с ДАИ,КАТ и НАП . Затова моля, колеги които имат опит в такава дейност,да ми обяснят .Предварително благодаря за отговорите.

 RE: Случайни превози с микробус 8+1 Tanqbgr Профил Изпрати email 22.03.2018 07:52

Отговор на Zara72(20.03.2018 16:51):
Zara72 каза:
Иска всичко да е законно и да няма проблеми с ДАИ,КАТ и НАП .


ДАИ - Ръководител транспорт
КАТ - Водач на МПС
НАП - Счетоводител

Счетоводителят, може да отговаря само за 1/3 от изброените институции. Не случайно за лицензираните фирми се изисква Ръководителят транспорт и водачите на МПС да са на трудов договор и карта за квалификация , а в справката за лиценза за счетоводна отчетност се отбелязва само дали е собствено или с договор за сч.обсл.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1071/2009

„професия автомобилен превозвач на пътници“ означава дейността, осъществявана от всяко предприятие посредством моторни превозни средства, конструирани и оборудвани по такъв начин, че да са подходящи за превозване на повече от девет лица, включително водача, и предназначени за тази цел, услуги по пътнически превози за всички или за определени категории пътници срещу заплащане от страна на превозваното лице или от организатора на превоза;


ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г., в сила от 12.12.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г.) Обществен превоз на пътници и товари се извършва от превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността, или удостоверение за регистрация - за извършване на таксиметрови превози на пътници, и документи, които се изискват от този закон.

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Обществен превоз" е превоз, който се извършва с моторно превозно средство срещу заплащане.
4. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г., в сила от 12.12.2003 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г.) "Превоз за собствена сметка" е:
б) превоз на пътници без заплащане с нетърговска или нестопанска цел, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети без водач пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, когато този превоз не е основна дейност за него.

 RE: Случайни превози с микробус 8+1 Zara72 Профил 22.03.2018 13:00

Благодаря на Tangbgr ,че се включи.Много хора са гледали темата ,но не се решиха сигурно да отговорят.Разбирам ,че случаят е сложен защото човекът според мен е тръгнал отзад напред.Най напред е купил микробуса 8+1 и после е започнал да търси решение как да работи законно.Ще повторя как желае той да работи . С микробуса иска да обслужва хотели като превозва клиентите им от и до летище ,автобусни линии и евентуално екскурзии из страната по тяхно желание.Иска да работи по договаряне с фирмата която е регистрирал ЕООД , но да не вади лиценз и всички други изисквания за обществен транспорт .Как да се изградят взаимоотношенията с клиентите да може
да им издава фактури с плащане по банков път.По северното Черноморие няма толкова големи хотели ,че да работи само с един-примерно да наемат микробуса ,а него да назначат на трудов договор и тогава хотела да извършва превоза за собствена сметка.Казва ,че имало други които работят по този начин,но никой не му е обяснил как точно . За да извършва обществен превоз с лиценз микробуса трябва да е поне с 9+1 места .Човекът е много свестен ,безупречен шофьор и до сега е работил само на трудов договор.Четох ЗАП и Наредба 33 ,но за микробуси 8+1 няма решение.Все едно са леки коли .Сигурно има много случаи с такива микробуси да работят,затова моля, който е запознат да сподели.Може и на лични .Не мислете, че търся информация за себе си.
Аз чета редовно сайта , защото обичам счетоводството , но рядко се включвам.Предварително благодаря .
 

 RE: Случайни превози с микробус 8+1 Tanqbgr Профил Изпрати email 22.03.2018 20:21

Отговор на Zara72(22.03.2018 13:00):
Zara72 каза:
Сигурно има много случаи с такива микробуси да работят,затова моля, който е запознат да сподели


Има автобусни фирми , които между другите автобуси имат и 8+1. Просто за 8+1 няма заверено копие от лиценза, но самите фирми имат лиценз и копия към лиценза за другите си автобуси.
И да не се вкара във филм ще цитирам Решение 835/2011 на Пловдивския административен съд.

" РС е потвърдил обжалваното пред него НП, с което на П. е наложена гло­ба в размер на 3 000 лева за това, че на 21.06.2010 г. е извършвал обществен превоз на пътници срещу заплащане от гр. Смолян до гр. Пловдив с автомобил “Опел Виваро” 8+1 места без необходимия за това лиценз.

От събраните по делото доказателства по безспорен начин се доказва, че касаци­онният жалбоподател е извършвал превоза на пътници от гр. Смолян до гр. Пловдив срещу заплащане, като по отношение на тези факти между страните не се формира спор.

Спорът се свежда до това дали за извършването на обществен превоз на пътници с лек автомобил 8+1 места е необходим съответния лиценз по ЗАвП, респективно да­ли жалбоподателя от може да извърши от обективна страна вмененото му наруше-ние.

С разпоредбата на чл.6 от ЗАвП всички лица, извършващи обществен превоз на пътници, са задължени да притежават необходимия за това лиценз – лиценз за превоз на пътници на територията на РБ или лиценз на Общността. Легални дефиниции на понятията обществен превоз и превоз на пътници са дадени в § 1 от ДР на Закона. От анализа на последните следва, че извършваната от жалбоподателя дейност представ­ля­ва обществен превоз на пътници и следователно е длъжен да притежава необходи­мия за това лиценз.

Наведеното от жалбоподателя възражение, че за превози на пътници, осъщест­вя­вани с автомобили с места до 8+1, не е необходимо издаване на лиценз, е неосно­ва­телно. Каза се по-горе, че с разпоредбата на чл. 6 от ЗАвП е въведено изискването обществен превоз на пътници да се извършва само от лица притежаващи лиценз за то­ва, като законът не поставя ограничения относно броя на местата в МПС. В този сми­съл обстоятелството, че в конкретния случай автомобила е с места 8+1 не води до отпадане на вмененото с чл. 6 от ЗАвП задължение.
В тази връзка следва да се отбележи, че с чл.19 от Наредба № 33 от 1999 г. на МТ (Обн. - ДВ, бр. 101 от 1999 г., в сила от 23.11.1999 г.) в редакцията и до 01.01.2011 г. изрично предвижда, че обществен превоз на пътници се извършва с автобуси и леки ав­томобили от 6 до9 места, включително мястото на водача. Понастоящем тази норма е отменена и в този смисъл, както бе посочено и по-горе нормативната уредба не по­с­тавя изисквания относно броя на местата в автомобилите, с които се извършва обще­ствен превоз на пътници, поради което в конкретния случай жалбоподателя е след­ва­ло да разполага с необходимия лиценз.
РС е обсъдил дадените свидетелски показания и правилно не е възприел те­за­та, че в случая не е налице обществен превоз на пътници, а отдаване под наем на ав­то­мобил. В тази насока е достатъчно да се посочи, че по делото не е спорно, че шо­фьор на автомобила е бил именно жалбоподателя.
По делото е представено и влязло в сила НП от 27,05,2010 г., с което на жал­бо­подателя за същото по вид нарушение е било налагана глоба, при което в настоя­щият случай правилно отговорността му е ангажирана по квалифицирания състав, рег­ла­ментиращ случаите на повторност, като размерът на глобата е определен в нейния законоустановен специален минимум.

С оглед на изложеното решението на РС като валидно, допустимо и правилно следва да бъде оставено в сила

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХХ състав :Р Е Ш ИОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2416 от 04.11.2010 г., постановеното по НАХД № 4438 от 2010г. по описа на Ра­йо­нен Съд – Пловдив, VІІ н .с.РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


"
реклама

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи