Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Тема. Н-18, СУПТО и Електронен магазин

 Н-18, СУПТО и електронен магазин Kami1 Профил 10.01.2019 00:23

Здравейте, колеги,

Ще се радвам да чуя вашето мнение във връзка със следния пример:

Задължено лице извършва продажби на стоки чрез електронен магазин. За всяка направена поръчка от клиенти на електронния магазин в базата данни се съхранява информация за вида, наименованието, единичната цена, количеството и общата стойност на поръчаните стоки. Отразява се статусът на всяка поръчка от заявяването й до предоставянето на стоките на клиента.
Описаният в примера софтуер представлява СУПТО и следва да отговаря на всички изисквания на Наредба №Н-18/2006 г., вкл. да е свързан и да управлява въведеното в експлоатация в обекта фискално устройство.

Повечето електронни магазини са индивидуално създадени за клиентите и дори се използват безплатни платформи. В този ред на мисли, как може да се спази изискването на чл. 118, ал. 18 от ЗДДС?

 RE: Н-18, СУПТО и Електронен магазин TaNikKa Профил 10.01.2019 06:06

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г.,
в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от
2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от
него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова
бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез
внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен
паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за
платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез
лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на
Закона за пощенските услуги.Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Независимо от
документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова
бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата:
1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила
от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) по чл. 3, ал. 1 - за всяко
плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в
наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен преводили пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1;

 RE: Н-18, СУПТО и Електронен магазин TaNikKa Профил 10.01.2019 06:18

8. Какво се има предвид по предоставяне на source-код, т.е. какво се очаква да бъде предоставено от производителите на софтуер?
Съгласно чл. 52в, ал. 2, т. 3 от Наредба Н-18, заедно с подаването на декларацията по чл. 52б, производителят/разпространителят следва да предостави на НАП за софтуери, които се инсталират в среда на клиента, и: пълно описание на обектите в базата данни (БД), свързани с управлението на продажбите, вкл. таблици и предназначението им, връзки между тях, описание на полетата в таблиците, както и изпълним файл и source-кодът, от който е генериран изпълнимият файл, за достъп и извличане на данни от БД в структуриран четим вид с възможност за избор - от всички или от част от таблиците, с които работи софтуерът.
Изисква се единствено source-кода на изпълнимия файл, а не на софтуера.
10. Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), SAP попада ли в обхвата на "софтуер за управление на продажбите". С други думи ще трябва ли да го декларираме.
За всички софтуери или модули на софтуери, които попадат в обхвата на дадените в §1, т. 84 от ДР на ЗДДС и §1, т. 19 от ДР на Наредба Н-18 определения, следва да бъде подадена декларация от производител/разпространител за съответствие с изискванията на наредбата. В случая с ERP-системите, каквато е SАP, декларацията /за цялата система или за съответния модул за продажби/ следва да се подаде лицето, извършило внедряването и настройките на системата съобразно нуждите на потребителя, което на практика е разпространител на този софтуер.
11. Правилно ли е разбирането, че регистрираните по ЗДДС лица, които използват фискални принтери, са задължени да изпълнят изискванията на наредбата по отношение на софтуерите за управление на продажбите до края на март 2019 г., като съответно декларират данните по Приложение 32 в срок до 31 май 2019 г.? В случай на междувременно инсталиране на софтуер преди крайния срок - 31 март 2019 г., който софтуер вече е деклариран по новия ред от производител/разпространител, би следвало същият да се декларира до края на май 2019 г., а не в 7-дневен срок от инсталирането - моля да потвърдите, че разбирането ни е правилно.
На основание § 75, ал. 1 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г. лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 28 в срок до 31 март 2019 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 33 в срок до 31 май 2019 г. Този режим е приложим за т.нар. заварени случаи при които лицата осъществяват дейност и използват софтуер. Срокът 31 март 2019 г. е максималният до който лицата следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията и декларират ползвания от тях софтуер в срок до 31 май 2019 г.
На основание § 75, ал. 3 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г. в случай че лицето започва дейността си след влизане в сила на § 28 за него са налице две възможности:
- Да осъществява дейността си по досегашния ред не по-късно от 31 март 2018 г., съответно в същия срок да приведе дейността си според изискванията на § 28.
- Да започне да осъществява дейността си в съответствие с изискванията на Глава седма „в“, като в срок до 7 дни от инсталирането на софтуера за управление на продажбите в търговския обект подават информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 32.
 

 RE: Н-18, СУПТО и Електронен магазин TaNikKa Профил 10.01.2019 06:23

(14) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Производител/разпространител на софтуер за управление на продажби в търговските обекти е длъжен да декларира в Националната агенция за приходите следните данни и обстоятелства:
1. наименованието и версията на произвеждания/разпространявания от него софтуер;
2. че произвежданият/разпространяваният от него софтуер отговаря на изискванията, определени в наредбата по ал. 4;
3. че произвежданият/разпространяваният от него софтуер не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, определени в наредбата по ал. 4;
4. че не произвежда/не разпространява софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1 с цел заобикаляне на изискванията, определени в наредбата по ал. 4, както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.
(15) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Редът за деклариране на данните и обстоятелствата по ал. 14 се определя с наредбата по ал. 4.
(16) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Националната агенция за приходите създава и поддържа публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти, за които са декларирани данни и обстоятелства по ал. 14, достъпен на интернет страницата на Националната агенция за приходите. Редът за вписване и заличаване от списъка, както и неговото съдържание се определят с наредбата по ал. 4.
(17) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Изискванията на ал. 14 не се прилагат към интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност и електронните системи с фискална памет.
реклама

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи