Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! Казус

 Казус venirel1 Профил Изпрати email 24.01.2019 16:31

Здравейте! Бих искала да ми помогнете да реша следните казуси.Благодаря ви!
Фирма

дружество с ограничена отговорност след годишно приключ
ване има
следния финансов резултат по Отчета за при
ходите и разходите:

Приходи

4
330
000 лв.;

Разходи

3 010
000 лв.
П
РИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕ
ТА СА ВКЛ
ЮЧЕНИ
:
1.
Отчетните разходи за амортизация на основание чл. 20 от Закона за
счетоводството в размер на 220000 лв., при данъчно признати амортизации за
същия период 180 000 лв.
2.
Начислени лихви за просрочие на вноските от данъци, такси и др. подобни
държавни
вземания

5000 лв.
3.
Направеното дарение на учебно заведение от капитало
вите резерви, в размер на

10 000 лв.
4.
Внесената сума от 80 000 лв. за допълнително добро
волно пенсионно, здравно и
социално осигуряване на 100 осигу
рени работници.
5.
Частта на загуба
, пренесена от минали години, съгласно изискванията на
нормативната база в размер на 14 000 лв.
Иска се
:
Да се определи корпоративния
данък, който фирмата трябва да плати
по ЗКПО


Фирма

юридическо лице, след годишно счетоводно отчитане има следния
финансов резултат по Отчета за приходи и разходи:

Приходи

3
00
000 лв.;

Разходи

200
000 лв.
П
РИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕ
ТА СА ВКЛЮЧЕНИ
:
1.
Отчетените разходи за амортизации в размер на 12000 лв. при данъчно признати
11
500 лв.
2.
Допълнително разкрити разходи от данъч
на ревизия, както следва:
а) закупен касов апарат

480 лв.;
б) дарение за детска градина

3000 лв.
3.
Начислени лихви за допуснато просрочие на вноските съг
ласно ЗЛДТДПДВ,
както следва:
а) от корпоративен данък

600 лв.;
б) от ЗДДФЛ

400 лв.
4.
Отчетената сума като разход за дневни пари за коман
ди
ровки в размер на 6 000
лв., която превишава определената с нор
мативни актове с 2400 лв.
__________________________________________________________________

 RE: Казус venirel1 Профил Изпрати email 24.01.2019 16:43

Последната 5-та точка ме интересува от 1-вата задача....тази загуба ,къде да я отнеса в увеличенията или намаленията ? Оттук-насетне мога да реша задачата,но завися от тази загуба.

 RE: Казус Blajena71 Профил 24.01.2019 17:11

ЗКПО ти дава определен период от време, през който можеш да пренасяш загуби от минали години.

 RE: Казус Blajena71 Профил 24.01.2019 17:15

Тук не става дума за преобразуването, а след преобразуването като си формирате вече данъчния финансов резултат, ако е положителен, коя загуба от минали години и как можете да пренесете.

Вижте глава единадесета на ЗКПО и ще разберете.
Можете да вземете една ГДД по чл.92зкпо и да разгледате тази справка и въобще преобразуването .
Така по-лесно ще се ориентирате

 RE: Казус venirel1 Профил Изпрати email 24.01.2019 17:44

Много Ви благодаря!

 RE: Казус motorist Профил 24.01.2019 18:44

Тази загуба я отнасяш в намаленията на счетоводния финансов резултат. Това си е чист пример за преобразуване.
ЗКПО Чл. 71. (1) Данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба.

Следователно можеш да направиш извод, че текущата данъчна печалба ти е била в размер на 14 хил.лв, щом като се говори за частта от пренесената загуба. Ако загубата беше в по-малък размер, щеше да се приспадне цялата и щеше да се наложи да правиш изчисления за дължимия корпоративен данък. Следователно, без да взимаш под внимание останалите точки, веднага би могла да отговориш, че корпоративният данък за плащане = 0, нали така?

Ако би искала напълно да изчерпиш въпроса с данъчната загуба, трябва да прочетеш НСС 12 ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА, да научиш наизуст дадените там определения, за да се научиш как да формираш актив по отсрочени данъци с данъчната загуба от миналата година (или неизчерпаната част от данъчната загуба от минали години) и как този актив се осчетоводява и представя във финансовия отчет.

Искам да запомниш нещо важно - имаш право да пренасяш напред само ДАНЪЧНА загуба, но не счетоводната такава!

Отговор на venirel1(24.01.2019 16:43):
venirel1 каза:
Последната 5-та точка ме интересува от 1-вата задача....тази загуба ,къде да я отнеса в увеличенията или намаленията ? Оттук-насетне мога да реша задачата,но завися от тази загуба.

 RE: Казус venirel1 Профил Изпрати email 24.01.2019 20:30

Искам да Ви благодаря за изчерпателният отговор,който ще ми бъде в полза със сигурност! Искам да попитам,ако може тук какво следва да се направи в това условие,в смисъл към увеличенията или към намаленията да го отнеса? Аз мисля към намаленията,щом е разход.Но,цялата ли сума от 6000 лв отразя? Ще Ви бъда много благодарна,ако ми отговорите!
Отчетената сума като разход за дневни пари за коман
ди
ровки в размер на 6 000
лв., която превишава определената с нор
мативни актове с 2400 лв. Отговор на motorist(24.01.2019 18:44):

 RE: Казус TaNikKa Профил 24.01.2019 21:05


Като разход вече е отчетена при определяне на счетоводния финансов резултат.
При определяне на данъчния резултат и на дължимия корпоративен данък с превишението над нормативно признатите разходи се увеличава или превишението от 2400 лв е в увеличения в преобразуването в декларацията по чл.92 от ЗКПО. Отговор на venirel1(24.01.2019 20:30):

 RE: Казус motorist Профил 24.01.2019 21:24

Значи, Вени, първо си оправи терминологията. За увеличения и намаления може да се говори само когато преобразуваш счетоводния финансов резултат. В примера 6хил. са ти разход - с него не преобразуваш СФР! Това, което е написала Таня преди мен, просто не е вярно.

За да се ориентираш, изпринтирай си една декларация по чл.92 ЗКПО и там са ти дадени всички увеличения или намаления. Просто ги разгледай, толкова ли е сложно...? Превишението от 2400лв всъщност представлява доход за командированите лица и този доход също трябва да се обложи, т.е. върху тези 2400лв ще имаш допълнително разходи за данъци и осигуровки, които трябва да начислиш по действащите ставки!

Между другото се замислих и не съм сигурен, че изтълкувах изчерпателно въпроса за данъчната загуба. Наистина се говори за пренесената част от загубата, но не се казва, че това е първата година, в която предприятието приспада данъчна загуба. ВСЪЩНОСТ е възможно това да е последната част от вече приспадана данъчна загуба от минали години, а 2018 да е втората, третата, четвъртата или петата година на приспадане в положителния финансов резултат. Аз приех малко прибързано, че е първата година на приспадане. Така че имаш да поработиш върху разходната част, за да намериш дължимия корпоративен данък. Забележи, че задачата може да има два отговора, единият от които е корп.данък = 0. Не забравяй също да вземеш статията Дт см. Печалби и загуби от текущата година към Кт см. Непокрита загуба от минали години, но, забележи, и това е много важно, само със счетоводните стойности на загубата!!!

Питай, каквото не знаеш, но и ти предложи някаква обосновка за решаване - все пак интернет е пълен със счетоводни материали по всичко и би трябвало да го използваш пълноценно!

 RE: Казус venirel1 Профил Изпрати email 24.01.2019 22:30

Благодаря за всичко!
 

 RE: Казус TaNikKa Профил 24.01.2019 22:54

Вярно, не е вярно след 01.01.2007г. За данъчните години до 2006-та вкл. важи.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци