Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Разни Започни нова тема

Тема. Казус

 Казус Dobromir95 Профил Изпрати email 26.01.2019 15:49

Здравейте!
Имам нужда от помощ.
Студент съм и имам казус със следните изисквания:
Иска се:

1. Да се състави писмо за поемане на ангажимент, което в максимална степен да разкрие същността на външния одит!
2. Въз основа на данните да се състави общ план и програма за извършване на одиторски процедури.
3. Да се определи базата на нивото на същественост и нейното равнище!
4. Като се има предвид, че посочените по-горе условия по част III са извадките, които са избрани от одитора за представителни, да се направят съответните изводи и препоръки.
III. Информация, съдържаща се в първичната отчетност
4.1. Извършена е доставка на „обла стомана” от Артико АД по 15 лв./ с ДДС. Общата фактурна стойност е 20 000 лв., с включен ДДС. Доставката е изплатена с-но платежно нареждане №5/30.03.2016 г. При проверката е установено, че по Д-та на с/ка 401 е направено записване за 18 500 лв.
4.2. Извършени са транспортни услуги през одитирания период със собствен транспорт и персонал на предприятието, които са отчетени като разходите за външни услуги, вместо разходи за заплати. Съставени са РКО на стойност 6 000 лв. В резултат на това не са начислени съответните данъци и осигуровки за получените суми.
4.3. Доставени са материали с фактурна стойност 7 500 лв., без включен ДДС. Установено е, че в приходните складови разписки и складовата картотека те са заприходени със стойност 7 500 лв. В счетоводната картотека те се водят на стойност 9 000 лв.
4.4. В приложението към финансовия отчет относно дълготрайните материални активи е посочено, че излезлите от употреба са на стойност 48 000 лв. Извършена е инвентаризация на 10.12.2016 г. на ДМА, при която е установено, че отчетната стойност на ДМА е 984 000 лв., в т. ч. 269 000 лв. – отчетна стойност на автомобилите. По - голяма част от автомобилите на предприятието са морално и физически остарели, в резултат на което са продадени автомобили за 28 000 лв. и е издадена заповед за бракуване на автомобили на стойност 15 000 лв. В акта за бракуване се посочва, че са бракувани автомобили на стойност 20 000 лв. По време на одита не се предвижда годишна инвентаризация.
5.5. На 20. 05. 2016 г. е завършено е строителство на административна сграда на стойност 40 000 лв. При приемането на сградата не присъства представител на подизпълнителя, а само на изпълнителя и инвеститора, в резултат на което акта за приемане не е законен. В него се посочват редица слабости и недостатъци. Взема се решение, че причина за това има изпълнителя и му се дава пет месечен срок за да отстрани недостатъците. След получаването му в счетоводството на предприятието, от 01.06.2006 г. започват да се начисляват амортизации по линейния метод, със срок на използване на сградата - 20 г. В следствие на неправилно съставения акт, се допускат нарушения при начисляването на амортизацията. Одиторът установява нарушенията и предвижда процедура да преизчисли разходите за амортизация по линейния метод. Целта е да се определи какви корекции следва да се направят по отношение на разходите за амортизация.
4.6. Назначени са със заповеди 5 души , от които - един в счетоводния отдел, двама - в звено за вътрешен одит, а останалите в производството. От 30. 05. 2016 г. са напуснали 6 човека, в следствие на което следва да се коригира средно списъчния персонал от 48 човека.
4.7. Начислени са заплати по РПВ за м. юни на 49 човека, в размер на 10 500 лв. Сумата по платежното нареждане съвпада с разчетно-платежната ведомост. На 05.07.2016 г. се установява, че 5 човека са в командировка и не са си получили заплатата. При проверка на партидите им по депонентските картони се установява, че в края на периода 3 неприключени партиди.

5. На база на данните от финансовия отчет и възможните аналитични процедури, да се формира обща оценка на имущественото и финансовото състояние на предприятието!
6. Да се състави одиторски доклад, в който да се посочи изразеното мнение, в следствие на събраните доказателства.

Търсих доста информация из интернет пространството, но не успях да намеря примерни образци, за да ми помогнат.

Ако някой може да ми съдейства и да ми изпрати материали, чрез които да успея да реша казуса ще ви бъда много благодарен!

 RE: Казус TaNikKa Профил 26.01.2019 16:14

Здравейте!
За писмото за поемане на одиторски ангажимент разгледайте примерното в МОС 210 Условия на одиторските ангажименти на ел.стр. на balans на Крестън БулМар.
По спомен и лекции по Финансово-счетоводен външен одит може да ползвате!

 RE: Казус TaNikKa Профил 26.01.2019 17:08

по т.4.1 по дебита на 401 е направено записване за 18500лв. Значи са платени 18500лв по фактура с обща стойност 20000лв., доставката е изплатена с платежно нареждане. Възможно е да има кредитно известие за отстъпка или върнати материали на стойност 1500лв.
по т.4.2. извършените транспортни услуги със собствен транспорт и персонал следва да се отчитат като приходи от услуги срещу разходи по икономически елементи и разходи за спомагателната дейност. Разходите за външни услуги могат да включват изплатени суми по извънтрудови правоотношения, а в съставените РКО може да се отнасят освен за платени суми и за закупуване на гориво примерно. И нещо много важно, ако са изплатени през IV- то тримесечие не се удържа авансово данък.
по т.4.3 с фактурна стойност, а без ДДС, че по стоковите и складовите документи са с вкл. ДДС. От тая грешка себестойността на продукта, с вложен материал, заведен без ДДС, ще е по ниска от реалната себестойност.
 

 RE: Казус TaNikKa Профил 26.01.2019 18:04

Това, което е дадено като информация, съдържаща се в първичната отчетност са статистически малоумия, които бълват назначените по служебни правоотношения от 2000г. без конкурс.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Разни