Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Длъжностна характеристика за Организатор на ремонт и поддръжка.

 Длъжностна характеристика за Организатор на ремонт и поддръжка. gan4ev Профил 12.03.2019 16:36

Може ли Длъжностна характеристика за организатор на ремонт и поддръжка?
 

 RE: Длъжностна характеристика за Организатор на ремонт и поддръжка. anetan Профил Изпрати email 13.03.2019 13:09

Дата: 12.12.2017 г.
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на
ОРГАНИЗАТОР, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА

КОД ПО НКПД: 24216012
ОСНОВАНИЕ ЗА ЗЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ:
-индивидуален трудов договор
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. образование:
висше техническо инженер
средно техническо с 3год- стаж по специалността
2. квалификация:
А/да познава и прилага документите от интегрираната система за СУКБ и НАССР
- да познава основно производството на дружеството, номенклатурата на произвежданата продукция, основните производствени машини.
-да познава технологията на производството
-да познава конструктивната и технологична документация на произвежданата продукция.
Б/допълнителна:
- да ползва компютър
В/психическа и социологическа:
- да познава социално-психологическите изисквания и норми за ръководство и работа с хората
Г/юридическа:
- да познава действащите нормативни документи, които се отнасят до дейността на дружеството, вътрешни правилници, нормативни документи касаещи производствената дейност, инструкции, методически и други материали по ТБОТ, правилник да устройството на дружеството , характеристика на длъжността.
3. Професионален стаж:
- Да има минимум 3 години практика в съответното производство, а при липса на такъв трудов договор със срок на изпитване.
4. Медицински изисквания:
- Физически и психически здрав
5. Основни функции и задължения:
- Да извършва профилактични прегледи, поддръжка и текущ ремонт на производствените машини в предприятието
-Организира и контролира монтаж, демонтаж и поддръжка на машините и съоръженията в изправност.
-. Извършва монтаж, демонтаж и ремонт на машините и съоръженията като:
- подготвя машините за ремонт; разглобява, промива, обезмаслява и сглобява детайлите и възлите;
- окачествява ремонта на машините и съоръженията;
- изпитва монтираните или ремонтираните машини и съоръжения.
. Разчита конструктивна, техническа и технологична документация- сборни и работни чертежи, технологични карти, контролни карти, диаграми за анализ и др.
- Поддържа работното си място във вид, отговарящ на изискванията за извършване на текущи технически проверки и монтаж на машини и съоръжения.
-. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.
-Носи отговорност за повереното му имущество – техника, инструменти и материали.
- Носи отговорност при установени липси на резервни части и материали, поверени му във връзка с работата.
- Носи отговорност при некачествено извършен ремонт или профилактика на машините и оборудването.
- Осъществява контрол за правилната експлоатация на оборудването, своевременно смазване и извършване на превантивна дейност, за недопускане на аварии.
- Съставя годишните графици за ремонт на механичното и технологичното оборудване.
-Участва в приемането на нови производствени мощности и оборудване за експлоатация след проведен ремонт или монтаж.
-Организира между ремонтното обслужване на оборудването и ремонта на оборудването в гаранционен срок.
-.Анализира авариите и причините за престои и предлага мероприятия за ликвидирането им.
-.Осъществява обучение и проверка на знанията на персонала.
Права и правомощия:
Взема решения за извършената от него дейност при ремонта на машините.
Взема решения в съответствие с делегираните му права от прекия ръководител.
Отговорност:
За резултата от взетите от него решения във връзка с извършваната дейност,
За неизпълнение на производствените задачи при:
- Нарушаване на трудовата дисциплина
- Нарушаване на технологичната дисциплина
- Престои на машините по негова вина
- За разхищение, неправомерно и нецелесъобразно използване на енергия и материали
- За неспазване на инструкциите по техническа безопасност на труда и противопожарната охрана.
- Носи имуществена отговорност до размера на причинените от него вреди на дружеството, доказани с протокол на назначена за целта комисия от управителя.
ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ::
1. Йерархически:
а/подчиненост:
пряко подчинен на управителя
б/ ръководство:
пряко са му подчинени настройчици
2. Функционални:
а/вътрешни:
с организатор цех, ръководител и зам. ръководител отдел Производство
3. Може да се замества от зам. ръководител отдел производство
4. Може да замества: зам. ръководител отдел производство
Специфични изисквания за организацията на работното място:
-пожарообезопасено работно място
Длъжностната характеристика се актуализира в случай на: при въвеждане на нови технологии.
Контролът по внедряването и актуализацията на длъжностната характеристика се възлага на Управителя .
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения