Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Трудова злополука

 Трудова злополука bubka2 Профил 16.04.2019 14:02

Здравейте, искам да попитам задължително ли е да се уведоми Инспекция по труда за настъпила трудова злополука или ги уведомяваме само при злополука, причинила увреждане на повече от трима работещи, както и за всяка злополука, довела до инвалидност или смърт.Благодаря предварително!

 RE: Трудова злополука stLena Профил 18.04.2019 15:54

Не е задължително. Уведомявате ги само при обстоятелствата, за които пишете, вкл. ако има основателна хипотеза, че злополуката може да доведе до инвалидност.

Отговор на bubka2(16.04.2019 14:02):
bubka2 каза:
Здравейте, искам да попитам задължително ли е да се уведоми Инспекция по труда за настъпила трудова злополука или ги уведомяваме само при злополука, причинила увреждане на повече от трима работещи, както и за всяка злополука, довела до инвалидност или смърт.Благодаря предварително!
 

 RE: Трудова злополука ironhorse Профил 19.04.2019 09:44

Здравейте, Бубка2,
прочетете наредбата и действайте, според положението.

НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ
Обн. ДВ. бр.6 от 21 януари 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19 февруари 2002г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28 февруари 2014г., изм. ДВ. бр.18 от 10 март 2015г., изм. ДВ. бр.28 от 4 април 2017г.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) За всяка трудова злополука пострадалият, непосредственият му ръководител или свидетелите на злополуката незабавно уведомяват ръководителя на осигурителя/предприятието ползвател или упълномощеното от него длъжностно лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Незабавно след уведомлението за трудова злополука ръководителят на осигурителя/предприятието ползвател или упълномощеното от него длъжностно лице са длъжни да организират разследване на обстоятелствата на злополуката. При разследването задължително се канят представители на работниците и служителите от комитетите и групите по условия на труд и на синдикалните организации в предприятието.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За резултатите от разследването се съставя протокол, който трябва да съдържа данните по чл. 10, ал. 1, като към него се прилагат писмени показания на свидетелите на злополуката.
(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Препис от протокола по ал. 3 се предоставя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ).


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Независимо от подаването на декларацията по чл. 3 осигурителят/предприятието ползвател е длъжен да уведоми незабавно териториалното поделение на НОИ, териториалната администрация на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и другите компетентни органи за всяка злополука, причинила увреждане на повече от трима работещи, както и за всяка злополука, довела до инвалидност или смърт, или има основание да се предполага, че ще доведе до такива увреждания. Когато злополуката е довела до инвалидност или смърт, задължително се уведомява и прокуратурата.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения