Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. преизчисляване на пенсия на работещ пенсионер

 преизчисляване на пенсия на работещ пенсионер weraench Профил 24.06.2019 12:58

Здравейте,в коя наредба е описан реда за преизчисляване на пенсията на работещ пенсионер? Подава ли се в НОИ УП-3 или П-9 или вече тези формуляри отпаднаха? На какъв период се подава информация за трудовия стаж за преизчисляване на пенсията?
Благодаря предварително за отговорите!
 

 RE: преизчисляване на пенсия на работещ пенсионер Минчо Кънев Профил 24.06.2019 14:09

Намерете това Заявление в сайта на НОИ:

Обр. УП-26.1.

Вх. № .............................................20........г.
ДО ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ
ГР. …………………………….............................
или
ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТИ
И МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ“
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА СЛУЖЕБНО ЕЖЕГОДНО ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ
НА ПЕНСИЯ ЗА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 102, АЛ. 3 ОТ КСО

от ………………………………………………………..………………………………………………
(имена по документ за самоличност)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер:
Постоянен/настоящ адрес:
гр./с. ….…………….……………………………………………………… пощ. код
ул./ж.к. ….…………….……………………………………………………… №……
Адрес за кореспонденция:
гр./с. ….…………….……………………………………………………… пощ. код
ул./ж.к. ….…………….……………………………………………………… №……
електронна поща: …………………..…… телефон № …………………..……
УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ: (попълва се, когато заявлението се подава чрез упълномощено лице)
....…………………………………………………………………............................................................
(имена по документ за самоличност)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер:
Адрес за кореспонденция:
гр./с. ….…………….……………………………………………………… пощ. код
ул./ж.к. ….…………….……………………………………………………… №……
електронна поща: …………………..…… телефон № …………………..……

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля, на основание чл. 102, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), личната ми пенсия за .................................................................................(посочва се вида на пенсията) да бъде служебно преизчислявана с допълнително придобития от мен след пенсионирането ми*

осигурителен стаж

осигурителен стаж и осигурителен доход, ако това е по-благоприятно за мен

Известно ми е, че преизчисляването се извършва веднъж годишно въз основа на наличните данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, а за самоосигуряващите се лица - въз основа на внесените осигурителни вноски за периодите след пенсионирането или след последното преизчисляване на пенсията.

Дата: ……………... Подпис:…………………….
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения