Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! Отписване на вземания

 Отписване на вземания tedi82f Профил 20.02.2021 21:51

Здравейте, имаме задължения и вземания, които са потвърдени, че са описани от нашите клиенти и доставчици, можем и ние да ги отпишем независимо от годината на възникване и трябва ли се увеличава с тези суми данъчния резултат. Въобще можете ли да ми помогнете, дали ако нямаме такива суми дори непотвърдени може ли да отпишем и увеличава ли се по някакъв начин резултата. Благодаря предварително! :)

 RE: Отписване на вземания BokoKoko Профил 20.02.2021 22:18

ЗКПО

Признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания (Загл. доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишен текст на чл. 37, изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) изтичане на три години за вземанията с тригодишен давностен срок или на 5 години за вземанията с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо;
2. възмездно прехвърляне на вземането;
3. производството по несъстоятелност на длъжника е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на данъчно задълженото лице; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на намалението на вземането;
4. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че вземането или част от него е недължимо; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на недължимата част от вземането;
5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) преди изтичане на съответния срок по т. 1 вземанията са погасени по силата на закон;
6. при заличаване на длъжника, когато вземането или част от него е останало неудовлетворено - признава се до размера на неудовлетворената част.
(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Когато преди настъпване на обстоятелство по ал. 1 вземането бъде изпълнено, включително, но не само, чрез плащане, събиране или прихващане, непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели в годината на изпълнението.
Отговор на tedi82f(20.02.2021 21:51):
tedi82f каза:
Здравейте, имаме задължения и вземания, които са потвърдени, че са описани от нашите клиенти и доставчици, можем и ние да ги отпишем независимо от годината на възникване и трябва ли се увеличава с тези суми данъчния резултат. Въобще можете ли да ми помогнете, дали ако нямаме такива суми дори непотвърдени може ли да отпишем и увеличава ли се по някакъв начин резултата. Благодаря предварително! :)

 RE: Отписване на вземания TaNikKa Профил 20.02.2021 23:25

Добре де, за един месец не успяхте ли да се запознаете с нормите за оценки на активи и пасиви и данъчното им отражение.

Ние тъпите за три дни подготовка и изпит и още ги помним.

 RE: Отписване на вземания tedi82f Профил 20.02.2021 23:28

Тоест щом са изтекли вече 5 години следваща годината на възникването им може да ги отпишем съответно на приход или на разход в зависимост от това дали е вземане или задължение и това да е признато за данъчни цели без да се увеличава данъчния финансов резултат. Така ли е, правилно ли съм разбрал? :)

Отговор на BokoKoko(20.02.2021 22:18):
BokoKoko каза:
ЗКПО

Признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания (Загл. доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишен текст на чл. 37, изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи едно от следните обст...

 RE: Отписване на вземания TaNikKa Профил 20.02.2021 23:35

Отговор на BokoKoko(20.02.2021 22:18):
BokoKoko каза:
ЗКПО

Признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания (Загл. доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишен текст на чл. 37, изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) ...

 RE: Отписване на вземания tedi82f Профил 21.02.2021 00:01

Тоест това важи само за вземанията ли?

Отговор на TaNikKa(20.02.2021 23:35):
TaNikKa каза:

 RE: Отписване на вземания BokoKoko Профил 21.02.2021 06:46

ЗКПО

Данъчно третиране на задължения
Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на задълженията на данъчно задълженото лице, като увеличението се извършва в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) изтичане на три години за задълженията с тригодишен давностен срок или на 5 години за задълженията с петгодишен давностен срок от момента, в който задължението е станало изискуемо;
2. производството по несъстоятелност на данъчно задълженото лице е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на кредиторите; увеличението се извършва с размера на намалението на задължението;
3. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че задължението или част от него е недължимо;
4. кредиторът се е отказал от вземането си по съдебен ред или го е опростил; увеличението се извършва с размера на опростената сума;
5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) преди изтичане на съответния срок по т. 1 задълженията са погасени по силата на закон;
6. данъчно задълженото лице е подало молба за заличаване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Алинея 1 не се прилага, когато в годината на настъпване на обстоятелство по ал. 1 задължението е погасено или са отчетени счетоводни приходи в резултат на отписване на задължението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато ал. 1 е приложена през предходна година, при определяне на данъчния финансов резултат за текущата година счетоводният финансов резултат се намалява със:
1. сумата на погасеното през текущата година задължение;
2. отчетените счетоводни приходи през текущата година в резултат на отписване на задължението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Намалението по ал. 3 е до размера на увеличението по ал. 1 през предходните години за съответното задължение.Отговор на tedi82f(21.02.2021 00:01):
tedi82f каза:
Тоест това важи само за вземанията ли?


 RE: Отписване на вземания TaNikKa Профил 21.02.2021 12:47

Отговор на tedi82f(20.02.2021 23:28):
tedi82f каза:
Тоест щом са изтекли вече 5 години следваща годината на възникването им може да ги отпишем съответно на приход или на разход в зависимост от това дали е вземане или задължение и това да е признато за данъчни цели без да се увеличава данъчния финансов резултат. Така ли е, правилно ли съм разбрал? :)
Данъчния финансов резултат може да се увеличи или намали само с данъчен ревизионен акт. ДРА за намаление на данъчния финансов резултат все още не съм виждала.

 RE: Отписване на вземания silverrain Профил 22.02.2021 10:56

Ми не точно - трябва да са направени всички действия по събирането на вземанията например, да може да се докаже това нещо /кореспонденция и т.н./ и ако въпреки това, не могат да се съберат - тогава. Иначе изтичането на давност и автоматичното отписване хич не се харесва на Органа :).

Отговор на tedi82f(20.02.2021 23:28):
tedi82f каза:
Тоест щом са изтекли вече 5 години следваща годината на възникването им може да ги отпишем съответно на приход или на разход в зависимост от това дали е вземане или задължение и това да е признато за данъчни цели без да се увеличава данъчния финансов резултат. Така ли е, правилно ли съм разбрал? :)


 RE: Отписване на вземания abeama Профил 22.02.2021 13:26

Иначе изтичането на давност и автоматичното отписване хич не се харесва на Органа :).

абе и аз да съм органа и на мен няма да ми харесва

ама не съм и затова не ме кефи да дам една торба пари да събирам нещо, което няма събиране

риск печели, риск губи :)

 RE: Отписване на вземания TaNikKa Профил 22.02.2021 18:07

Отговор на silverrain(22.02.2021 10:56):
silverrain каза:
Иначе изтичането на давност и автоматичното отписване хич не се харесва на Органа :).
Дрън, дрън - въобще не му е в правомощията междуфирмената задлъжнялост.
Това са правомощията на вътрешния и външния одит, което изключва варианта за изтегла давност при коректния им такъв одит.

 RE: Отписване на вземания tedi82f Профил 22.02.2021 21:06

Да, ние имаме потвъдителни писма, че не дължим суми или имаме надплатени суми, които при тях като доставчици ги няма, а също и писма от клиенти, че нямат задължение от примерно 50ст. към нас!

Отговор на silverrain(22.02.2021 10:56):
silverrain каза:
Ми не точно - трябва да са направени всички действия по събирането на вземанията например, да може да се докаже това нещо /кореспонденция и т.н./ и ако въпреки това, не могат да се съберат - тогава. Иначе изтичането на давност и автоматичното отписване хич не се харесва на Органа :).


 

 RE: Отписване на вземания TaNikKa Профил 22.02.2021 21:13

Отговор на tedi82f(22.02.2021 21:06):
tedi82f каза:
Да, ние имаме потвъдителни писма, че не дължим суми или имаме надплатени суми, които при тях като доставчици ги няма, а също и писма от клиенти, че нямат задължение от примерно 50ст. към нас!:) Това като писмата, които получавах аз - от Национална агенция по проходите. От Хаимбоаз писмо на хартиен носител.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство