Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Тема. фонд СБКО

 фонд СБКО Държавни служители (гост) 09.11.2006 09:12

Облагат ли се с данък средствата от фонд СБКО, ако се дадат във вид на талони за пазаруване

 Re: фонд СБКО дани (гост) 22.11.2006 14:56

Средствата от СБКО дадени под формата на ваучери се облагат сама с 15% данък по ЗКПО. Върху тях не се дължат СО и ЗО съгл. Постановление №260 /25.09.2006г. побликувано в ДВ81/06.10.2006г
 

 Re: фонд СБКО bobo (гост) 22.11.2006 19:21

Ако става въпрос за § 2 той май влиза в сила от 01.01.07.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260
от 25 септември 2006 г

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 7 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
"2. стойността на безплатната храна и/или добавките към храната, предоставени в натура по реда на чл. 285 от Кодекса на труда на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда;".
2. В т. 8 накрая се добавя "и чл. 112, ал. 2, т. 3 от Правилника за кадрова военна служба, приет с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2002 г., бр. 33 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 40 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.);".
3. (В сила от 01.05.2006 г.) Точка 9 се изменя така:
"9. обезщетенията по чл. 204, ал. 4, чл. 212, ал. 4, чл. 247, 252, 254 и 255 и сумите по чл. 203, ал. 5, чл. 204, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 208, ал. 1, чл. 210, чл. 212, ал. 5, чл. 214, чл. 215, ал. 2, чл. 216 и чл. 252, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи."

§ 2. (В сила от 01.01.2007 г.) В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
"(3) Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на работници и служители, включително на лицата, работещи по договори за управление, при условията на чл. 36а от Закона за корпоративното подоходно облагане."
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

Заключителни разпоредби

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 3, който влиза в сила от 1 май 2006 г., и на § 2, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.

реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет