Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Гореща тема! Нотариус и ДДС

 Нотариус и ДДС Делта Профил Изпрати email 14.11.2006 09:25

Колеги, на 11и 12.10.2006 бях на семинар по новия ЗДДСв Пловдив, организиран от Нотариалната камара - НАПаджия от Пловдив просвещаваше нотариусите от ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ за новия ЗДДС. Според него при продажбата на нова сграда основата се образува от данъчната основа, увеличена с 2% МДТ, с 0.01% такса вписване и НОТАРИАЛНАТА ТАКСА. В същото време нотариуса издава нотариална сметка + фактура с начислен ДДС пак върху НОТАРИАЛНАТА такса. За целта даде подробен пример :
10000 лв данъчна оценка
200 лв. 2% мдт
10 лв. такса вписване
118.50 лв. нотариална такса
10328.50 данъчна основа
На въпроса ми - при условие, че чл. 26 е идентичен на стария чл. 29 - т. е . няма промяна в текста " всички други данъци и такси, в това число акциз, когато такива са дължими за доставката..." отговора беше - ,"колежка, нотариалната такса винаги се е включвала в данъчната основа при продажбата на сградите, вие не сте ли продавала сгради?" направо онемях.....Аз ли не съм в час?????????!!!!!!!!!!

На поставения от нотариусите въпрос - каква сума трябва да се посочва в нотариалния акт - "сумата е с ДДС" или "сумата е без начислен ДДС" , защото и нотариалната такса също е различна при различния материален интерес и съответно и ДДС ще е различно -отговора - - според НАП- нямало значение как ще се посочи сумата, защото това не е работа на нотариуса , а работа на продавача сам да си определя основата за ДДС.??????!!!!!!!!!
Така, че на нотариусите пак не им стана ясно каква сума трябва да вписват в нотариалния акт и ние счетоводителити след това ще си блъскамие главите...

.Да не говорим , че според другия НАПаджия, пък нотариусите са освободени от касови апарати. съгл. Наредба 4, по чл. 2. ал.3. т. 1 - не се отнасят разборедбите на Наредбла 4 за дейност по §1. т. 6 от ЗОДФЛ /свободни професии/ - нищо , че съгл.новия чл. 118 от ЗДДС гласи - " всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него продажби в търг. обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство", а л. 3. ал. 2 от ЗДДС посочва и нотариусите като независима иконом. дейност.
Аз ли не съм час , или вече са водещи наредбите, а не законите и то ЗДДС???


 Re: Нотариус и ДДС Sari Профил Изпрати email 14.11.2006 13:42

наредба №: 4,чл.2, ал.3, т.1 наистина освобождава въпросните лица да регистрират касов апарат, но съгласно хармонизирания с европейското законодателство нов ЗДДС, чл.118 обръща нещата и следва адвокатите и нотариусите като регистрирано или нерегистрирано лице да регистрират доставките чрез касови бележки от фискално устройство. Според мен наредба №: 4 след 01.01.2007г. би следвало да е отменена, защото е издадена въз основа на стария ЗДДС.
 Re: Нотариус и ДДС Веселушка Профил Изпрати email 14.11.2006 13:47

Валери Колчев каза че се очаква да излезе нова наредба на мястото на наредба номер 4

 Re: Нотариус и ДДС $ (гост) 14.11.2006 13:58

И на теб ти беше нужно да дадеш 100 лв за да отидеш на семир за да ти каже Валери Колчев, че трябва да се издаде нова наредба 4????

Па да беше си прочела закона преди да отидеш ма патко заспала

 Re: Нотариус и ДДС Веселушка Профил Изпрати email 14.11.2006 14:03

мери си думите
намерила съм пари, отишла съм на семинар
това дали съм била прочела или не закона преди семинара не можеш да го знаеш

 Re: Нотариус и ДДС lansky Профил Изпрати email 14.11.2006 14:06

а тук някъде пише, че нотариусите трябва да издават касова бележка от кочан )))
№ 91-00-166 от 7.10.2002 г. относно сметката, издавана при събиране на нотариални такси, и издаването на удостоверение за данъчна оценка

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ГЛАВНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ

чл. 18 ДПК, чл. 89 ЗННД, чл. 2, чл. 23, чл. 25 Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти

1. Местните физически лица са данъчни субекти по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ДПК.
Съгласно разпоредбите на ЗДДС, ЗОДФЛ и ЗКПО данъчните субекти са задължени да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път. Наредба № 4 на министъра на финансите от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 16/1999 г., изм., бр. 55/1999 г., изм. и доп., бр. 113/1999 г., бр. 4/2000 г., доп., бр. 16/2000 г., изм. и доп., бр. 111/2001 г.), издадена на основание § 11, ал. 1, т. 3 от предходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 102, ал. 3 от ЗДДС и на основание чл. 5, ал. 2 от ЗОДФЛ и чл. 5, ал. 3 от ЗКПО, определя реда и начина за издаване на касова бележка (фискален бон) в търговските обекти.
В чл. 2, ал. 3, т. 1 от Наредба № 4/1999 г. е допуснато изключение от задължението за използване на фискално устройство за регистриране и отчитане на продажбите за лица, извършващи дейност по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на ЗОДФЛ. Съгласно чл. 2, ал. 7 от Наредба № 4/1999 г. тези лица са задължени да регистрират продажбите си на касови бележки от кочан по реда, определен в чл. 25, ал. 6 от цитираната наредба. Съгласно този ред касовата бележка от кочан се издава в два екземпляра и съдържа данните по чл. 23, ал. 2, т. 1 - 8 от Наредба № 4/1999 г. и подпис на касиера. Сметката по чл. 89 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност не може да изпълнява функциите на касова бележка от кочан, тъй като не съдържа всички задължителни реквизити по чл. 25, ал. 6 от Наредба № 4/1999 г.
Следователно сметката по чл. 89 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, издавана при събиране на нотариални такси, трябва да бъде придружена с касова бележка, издадена по реда, определен в чл. 25, ал. 6 от Наредба № 4/1999 г. от кочан, заверен от данъчното подразделение по местонахождение на обекта.
При желание от страна на лицето Главна данъчна дирекция изразява готовност за провеждане на допълнителни разговори относно необходимите промени в образеца на сметката по чл. 89 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и реда и начина на водене на отчетността с цел създаване възможност за нейното използване като документ по чл. 2, ал. 7 от Наредба № 4 от 1999 г.
2. Съгласно чл. 36, ал. 7 от ДПК данъчният орган издава удостоверение за наличието или липсата на задължения по искане на данъчния субект или с разпореждане на орган на съдебната власт в 7-дневен срок от постъпване на писменото искане. В случая се визира конкретно задължение за данъчния орган - издаването на удостоверение за наличието или липсата на задължения. В кръга на субектите, които могат да искат издаването на такова удостоверение, са данъчните субекти и органите на съдебната власт - съдии, прокурори и следователи. Съгласно Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт нотариусът не е орган на съдебната власт, поради което извън правомощията на данъчния орган е издаването на удостоверение по чл. 36, ал. 7 по искане на нотариус.
Разпоредбата на чл. 36, ал. 7 от ДПК не е законовото основание за издаването на удостоверения за данъчна оценка.
Искането, което се съдържа в писмото, е, позовавайки се на чл. 22 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, нотариусите да получават удостоверения за данъчни оценки.
Удостоверението за данъчна оценка съдържа конкретни индивидуализирани данни за данъчния субект, които представляват служебна тайна по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ДПК. Съгласно чл. 12, ал. 1 и чл. 242, ал. 1, т. 3 от ДПК данъчните органи са длъжни да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, определени в кодекса като служебна тайна. Случаите, при които законът допуска разкриването на сведения, съставляващи служебна тайна, са регламентирани с разпоредбите на чл. 12, ал. 2, 3, 4 и 5 от ДПК.
Нотариусите не попадат в кръга на субектите, за които е предвидена възможност за разкриване на сведения, съставляващи служебна тайна. Съгласно чл. 12, ал. 3 от ДПК сведения, съставляващи служебна тайна, могат да се разкриват въз основа на писмено съгласие на данъчния субект. С тази възможност е въведено задължение за данъчните органи и служители при постъпване на искане за издаване на документ или предоставяне на сведения, съставляващи служебна тайна от трето лице (например от нотариус), да изискват наличието на писменото съгласие на данъчния субект, за когото се отнасят сведенията. Наличието на писменото съгласие освобождава данъчните органи и служители от отговорността за неправомерно разкриване на сведения, съставляващи служебна тайна. Изискващият информацията следва да осигури наличието на писменото съгласие на данъчния субект. Редът за предоставянето на информация, съставляваща служебна тайна, на трети лица, въз основа на писмено съгласие на данъчния субект е регламентиран в Заповед № 350 от 12.06.2002 г. на главния данъчен директор. По силата на т. 14 от цитираната заповед съгласието следва да бъде заявено лично пред данъчния орган или чрез нотариално заверено писмено волеизявление. Заповед № 350 от 12.06.2002 г., както и Указания № 24-00-264 от 12.06.2002 г. по прилагането на разпоредбата на чл. 12 от ДПК са достъпни на Интернет страницата на Главна данъчна дирекция на адрес: www.taxadmin.government.bg.
Относно предложението за добавяне на нови реквизити в удостоверението за данъчна оценка лицето се уведомява, че част от изброените реквизити се съдържат в досега действащия формуляр на удостоверение за данъчна оценка (адрес, имот номер), друга част от реквизитите, предложени в писмото, могат да бъдат включени в удостоверението.
ГЛАВЕН ДАНЪЧЕН ДИРЕКТОР: (п) (Н. Попов)

 Re: Нотариус и ДДС Делта Профил Изпрати email 16.11.2006 11:24

Да, нотариусите трябваше да издават касови бележки от кочан, защото техните сметки не отговаряха на изискванията- причината невключен реквизит Булстат в сметките. След като включиха и реквизит Булстат в сметките си , вече не са длъжни да издават каови бележки. Писмото е от 2002г, а наредбата е променена от 2003, след Булстата. Мисълта ми беше друга - защо според НАП една наредба трябва да е водеща пред ЗДДС ??????????
И откога се включват нотариалните такси в данъчната основа при продажба на сграда???

А също и от кога фирмите, регистрирани по ЗДСС не са длъжни да водят двустранно счетоводство, пак според НАП Пловдив - нотариусите регострирани по ДДС могат да водят и едностранно счетоводство??? ИЛИ аз не съм в час или НАП Пловдив заблуждава нотариусите от цялата страна !!!!!!!!!!!!!!?????????????

 Re: Нотариус и ДДС $ (гост) 16.11.2006 11:34

да вярно е за двустр. счет

по новия закон трябва да се води счетоводство даващо достатъчно информация .................

 Re: Нотариус и ДДС Веселушка Профил Изпрати email 16.11.2006 11:36

в сега действащия закон пише следното:

Чл. 106. Регистрираните лица по този закон прилагат задължително двустранно счетоводно записване, с изключение на физическите лица, които не са търговци.

обаче в новия закон нещо не мога да го намеря
За сметка на това обаче в новия закон пише следното:
(3) Не е независима икономическа дейност:
2. дейността на физическите лица, които не са еднолични търговци, за осъществяваната от тях дейност, уредена в закон

че тук не влизат ли адвокати и нотариуси

простете за невежеството ми

 Re: Нотариус и ДДС Consult Профил 16.11.2006 12:00

Лично мнение:
Мисля, че тъй като всички данъчнозадължени лица, без физическите, ще трябва да издават фактури, то и нотариусите вече приключват с техните кочани и започват да издават фактури с посочените в закона реквизити. Предполагам, че това ще означава и издаването на касов бон.
Относно нотариалните такси: не ми се е налагало практически да издавам фактура за продажба на имот, но в счетоводството нотариалните такси ми влизат в цената на придобиване. По стария закон в данъчната основа влизат всички данъци и такси, така че мисля, че нотариалната такса също попада в този обхват.

 Re: Нотариус и ДДС Делта Профил Изпрати email 16.11.2006 14:10

Съществува противоречие между чл. 3. ал. 2 -"независима икон. дейност е дейрността на производители. търговци и лица. предоставящи услуги, вкл. в областта на минното дело и селското стоп.. както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. а същия чл. ал.3. т. 2 гласи - "не е независима икономическа дейност, дейността на физическите лица, които не са еднолични търговци, за осъществяваната от тях дейност, уредена в закон ....... какво точно е искал да каже законодателя?!!?

 Re: Нотариус и ДДС Consult Профил 16.11.2006 14:56

Ами те и адвокатите работят съгласно закон, но доколкото разбирам вече са с облагаема дейност.

 Re: Нотариус и ДДС Делта Профил Изпрати email 16.11.2006 15:42

И за тях е същото.

 Re: Нотариус и ДДС Consult Профил 16.11.2006 16:18

Преди месец сравнявах двата закона точно във връзка с адвокатите. Текстът на чл.3 в тази си част е еднаква. И във стария закон е същото. Същевременно адвокатите бяха посочени като извършващи освободени доставки. Това означава, че не са с независима икономическа дейност. Следователно са данъчно задължени лица. Досега дейността е била освободена, вече е облагаема. Щом е същото...

 Re: Нотариус и ДДС Славова Профил 17.11.2006 08:32

На семинара, чийто лектор беше Ивайло Кондарев каза, че точно тази ал.3. т. 2 освобождава само адвокатите от ДДС. Така го изтълкува.

 Re: Нотариус и ДДС Consult Профил 17.11.2006 11:02

Мнението на СГС и САК: дейността на адвокатите в сегашния вариант на ЗДДС - изцяло облагаеми сделки.
Има предложение правната защита пред съда да мине като освободена доставка, но предстои обсъждане.
 

 Re: Нотариус и ДДС Делта Профил Изпрати email 17.11.2006 11:41

А нотариалната камара има предложение реквезетите на сметките на нотариуса да бъдат вместени във фактурите, за да не пишат по два документа- и сметка и фактура.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС