Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Гореща тема! Параметри на записи в справка- декларация по ЗДДС

 Параметри на записи в справка- декларация по ЗДДС Умница Профил 07.12.2006 13:02

Имам питане
Имам частичен коефициент през 2007 г. Изчислявам го до втория знак след десетичната точка. Значи примерно К=0,87. В ППЗДДС в параметрите за записи в справката декларация е записано, че " в кл. 01-33 Коефициент по чл. 73, ал. 5 в % (цяло число)" Как така , хем до втория знак, хем цяло число трябва да имаме като запис в справката? Как настройваме програмите?

И още нещо
Годишната корекция по чл 73 ал 5 от ЗДДС трябва да я отразим в кл. 16 от Дневника за покупки. До тук добре. До сега за тази корекция не съставяхме документ, щото я имаше само в годишната декларация. Сега трябва да я отразиме и в ДПок. Ок- с какъв документ ще начислиме данъка от корекцията, за да го включим в дневника- мислех си че най- коректно е с протокол. Да ама не- в ППЗДДС е написано пак в изискванията за записи , че документ с код 09- демек протокол, не следва да има в ДПок. Някой има ли идея какво правим ?

 RE: Параметри на записи в справка- декларация по ЗДДС Мая (гост) 07.12.2006 13:16

Мдаа и аз това се питах и мислех да пускам тема.. добре, че се зачетох и видях, че са ме изпреварили. А нали сте има и протоколи при ВОП които ще се отразяват и в дневника на попукпите и в дневника на продажбите, как ще стане това като в спецификацията на дневника на покупките няма предвиден код 09??
Единствентото което ми идва на ум е да не влиза с код 09 а с 04 като фактурите, ама пък до колко това е редно?

 RE: Параметри на записи в справка- декларация по ЗДДС бебето (гост) 07.12.2006 13:28

В ППЗДДС е написано "Полето "Вид на документа" във файла "POKUPKI.TXT" не може да съдържа код "08" и съответно "18"." тоест 08 отчет за продажбите.

 RE: Параметри на записи в справка- декларация по ЗДДС Mariela Профил 07.12.2006 13:34

По първото ти питане:
коефициент 0,87=87 (в %)

 RE: Параметри на записи в справка- декларация по ЗДДС hdosev Профил Изпрати email 07.12.2006 13:40

Това с код ".09" явно е ПРОПУСК, който се надявам да бъде поправен с изменението на ППЗДДС

 RE: Параметри на записи в справка- декларация по ЗДДС Умница Профил 07.12.2006 15:15

По- надолу пак в ППЗДДС- кл 01-40 Общо данъчен кредит
[01-41] + [01-42]*[01-33] +[01-43]

формулата не трябва ли да изглежда така тогава [01-41] + [01-42]*[01-33]/100 +[01-43] - как ще се заложи записа за контрола? и що за дивотия е това, след като все ще е 3 разряден записа в тази кл 33

 RE: Параметри на записи в справка- декларация по ЗДДС Гергов (гост) 07.12.2006 16:48

§35. В чл.117 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.2 се правят следните изменения и допълнения:
а) Точки 4-10 се изменят така:
“4. сума на данъчните основи на:
а) всички извършени вътреобщностни доставки на стоки, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка;
б) доставките на услуги по чл.21, ал.3 и чл.22-24 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка;
в) доставките като посредник в тристранна операция.
5. данъчна основа на вътреобщностните доставки на стоки, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка;
6. общ брой декларирани редове;
7. идентификационен номер по ДДС на получателя/придобиващия, включително знакът на държавата членка по ISO 3166;
8. обща сума на данъчните основи на извършените вътреобщностни доставки на стоки към едно регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;
9. обща сума на данъчните основи на извършените доставки на услуги по чл.21, ал.3 и чл.22-24 от закона към едно регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;
10. обща сума на данъчните основи на осъществените доставки като посредник в тристранни операции към едно регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка.”
б) създава се т.11:
“11. данъчен период, през който данъкът за доставките по т.8-10 е станал изискуем, в случай че този период е различен от данъчния период по т.3.”
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
“(3) Вътреобщностните доставки на стоки, по които лицето е доставчик, доставките на услуги по чл.21, ал.3 и чл.22-24 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и доставките като посредник в тристранна операция задължително се отразяват в отчетните регистри.
(4) VIES-декларацията се изготвя на база обобщение на данните от отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона, като в нея не се включват вътреобщностните доставки на стоки и доставките на услуги по чл.21, ал.3 и чл.22-24 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица.”
3. В ал.5 думите “услуги по чл.22-24 от закона” се заменят с “услуги по чл.21, ал.3 и чл.22-24 от закона”.

 RE: Параметри на записи в справка- декларация по ЗДДС Гергов (гост) 07.12.2006 16:49

Приложение № 12 към чл. 113, ал. 4

ПАРАМЕТРИ, СТРУКТУРА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФАЙЛОВЕТЕ НА МАГНИТНИЯ ИЛИ ОПТИЧЕН НОСИТЕЛ

Общи изисквания към структурата на файловете
Между отделните полета на един запис във файловете няма разделители.
Между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
Файловете "DEKLAR.ТХТ", "POKUPKI.ТХТ" и "PRODAGBI.ТХТ" се разполагат последователно на магнитен или оптичен носител. При положение че капацитетът на носителя не е достатъчен, той се запълва до изчерпване на капацитета. Файлът, за който не е достигнал капацитетът, се разделя на цял запис, като останалата информация се разполага на следващ носител в нов файл със същото име.
Изисквания към подредбата на записите във файловете:
Записите във файловете "POKUPKI.ТХТ" и "PRODAGBI.ТХТ" са подредени по полето "Номер по ред на документа в дневника" в нарастващ ред.
Полето "Номер по ред на документа в дневника" се попълва с поредния номер на записа в дневника за съответния данъчен период. В първия запис във файловете "POKUPKI.ТХТ" или "PRODAGBI.ТХТ" полето има стойност "1". Стойностите в полето в следващите записи са нарастващи с 1 без пропуски и без дублиране. При положение че информацията се предава на повече от един носител, поредната номерация в полето "Номер по ред на документа в дневника" не се нарушава. Номерацията не се нарушава и в случаите, когато предаваните данни са за повече от един клон.
При обединяването на информацията от дневниците за покупки и продажби на регистрираното лице и клоновете му в един файл записите следва да са подредени във възходящ ред, по поле "Номер на клона на регистрираното лице, който е издал документа" ("Номер на клона на регистрираното лице, в който е получен документът"), като съответно се спазват изискванията за попълването на полето "Номер по ред на документа в дневника".
Полетата във файл ”DEKLAR.TXT”, описващи стойност, съдържат сумата на стойностите на съответните полета във файлове "POKUPKI.ТХТ" и "PRODAGBI.ТХТ".
При положение че за съответния данъчен период в дневника за покупките или дневника за продажбите няма отразени документи, файловете "POKUPKI.ТХТ" и/или "PRODAGBI.ТХТ" няма да съдържат нито един запис.
Изисквания към съдържанието на полетата във файловете
Предвидената дължина (брой знаци) за всяко поле е задължителна. Позициите, които не се използват, следва да са запълнени със знак за интервал. При положение, че полето е празно (не е попълнено), отделените му позиции са запълнени със знак за интервал.
Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат цифри, букви и разделители (като "/-;,. и др.). Съдържанието е ляво изравнено, като не се позволява допълване на празните позиции в полето с нули (0) за да се спази изискваната дължина на полето.
Пример: номер на документ 250 - попълва се "250".
Пример: номер на документ 6000ЕХ0412345 - попълва се "6000/ЕХ/04/12345".
Полетата в условен формат "Цифров" могат да съдържат само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител "." за стотинки и знак минус, без други знаци и разделители. Не се позволява допълване с нули (0) пред дадената сума, за да се спази изискваната дължина на полето. Попълнените стойности трябва да са в български левове.
Пример: Стойност 100,00 лв. - попълва се "100.00".
Пример: Стойност -200,00 лв. - попълва се "-200.00".
Полетата в условен формат "Дата" съдържат само цифри и знака "/". Съдържанието на полето е в следния формат: "дд/мм/гггг", където: дд е денят, мм - номерът на месеца, гггг - годината.
Пример: Дата 3 декември 2007 г. - попълва се "03/12/2007".
Пример: Дата 25 март 2007 г. - попълва се "25/03/2007".
Пример: Полето е празно (не се попълва) - то съдържа " " или " / / ".
Изисквания към конкретни полета
Полетата "Идентификационен номер на регистрираното лице, подаващо данните", "Наименование на регистрираното лице, подаващо данните", "Лице, подаващо данните" се попълват задължително.
Полето "Отчетен период" съдържа периода, за който се отнася подаваната информация на носителя. Полето съдържа само цифри. Съдържанието на полето е в следния формат: "ггггмм", където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм - номерът на месеца, за който се отнасят данните. Полето се попълва задължително.
Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. - 31 март 2007 г. - попълва се "200703".
Пример: Лицето прекратява регистрацията си на 7 май и подава информация от дневниците за периода 01 май 2007 г. - 07 май 2007 г. - попълва се "200705".
Пример: Лицето е регистрирано на 13 май 2007 г. и подава информация от дневниците за периода 13 май 2007 г. - 31 май 2007 г. - попълва се "200705".
Полетата "Номер на клона на регистрираното лице, в който е получен документът" и "Номер на клона на регистрираното лице, в който е издаден документът" се попълват с уникален номер за всеки от клоновете. За документите, получени или издадени от централното управление, полето се оставя празно (не се попълва) или се попълва със стойност нула (0).
Пример: За документ, издаден от клон номер 1 - попълва се "1".
Пример: За документ, издаден от централното управление на регистрирано лице или от регистрирано лице, което няма клонове - попълва се " " или "0".
Полето "Вид на документа" се попълва със следните кодове:
Код Описание
01 Фактура
02 Дебитно известие
03 Кредитно известие
07 Митническа декларация/митнически документ, удостоверяващ приключването на митническите формалности
09 Протокол или друг документ
81 Отчет за извършените продажби
82 Отчет за извършените продажби при специален ред на облаганe

Полето "Вид на документа" във файла "POKUPKI.ТХТ" не може да съдържа код "81" и "82".
Полето "Вид на документа" се попълва задължително.
Полето "Номер на документ" е символен тип. Съдържанието е ляво изравнено. Полето се попълва задължително, като позициите, които не се използват не следва да са запълнени със знак за "0".
За митническа декларация/митнически документ, удостоверяващ приключване на митническите формалности, в полето се попълва номера под който е издаден, съгласно митническото законодателство, без датата. Попълването на този номер включва: буквен код, кода на митническото учреждение, митническия режим, поредния номер от регистъра, както и разделители между тях „/” или „-”. Съдържанието е ляво изравнено. Полето се попълва задължително, като позициите, които не се използват, не следва да са запълнени със знак за "0".
Полето "Дата на издаване на документ" съдържа датата, на която документът е издаден. Полето се попълва задължително.
Полетата, описващи стойност, са полетата с номера от 03-30 до 03-44 във файл "POKUPKI.ТХТ" и от 02-10 до 02-25 във файл "PRODAGBI.ТХТ". Във всеки отделен запис съдържанието на полетата, описващи стойност, трябва да е с еднакъв знак.
При положение че поле, описващо стойност, е празно (не е попълнено), то може да съдържа и стойност нула (0).
Пример: Полето е празно (не се попълва) - то съдържа " " или "0.00".
Полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и "Идентификационен номер на контрагента (получател)" съдържат идентификационния номер по ДДС на контрагента, когато същият е регистриран за целите на ДДС (в България или в държава членка) и идентификационния номер на контрагента по смисъла на §1 от допълнителната разпоредба на ППЗЗД, когато контрагентът не е регистрирано по закона лице.
Полетата задължително се попълват с код "999999999999999" в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Полетата "Име на контрагента (доставчик)" и "Име на контрагента (получател)" съдържат наименованието на контрагента. Полетата се попълват задължително, когато са попълнени полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и съответно "Идентификационен номер на контрагента (получател)".
Изисквания към записите при анулиране на документи
При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) в периода, в които е издаден, той се описва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, но полетата, описващи стойност се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0). Документът не се описва в дневника за покупки на получателя.
При положение че се анулира документ (протокол за начисляване на данък или протокол по чл.117, ал.4 от закона) в периода, в които е издаден, той се описва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0). Документът не се описва в дневника за покупки на издателя.
При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в които е издаден, той се включва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва в дневника за покупки на получателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на получателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
При положение че се анулира документ (протокол за начисляване на данък или протокол по чл.117, ал.4 от закона) след периода, в които е издаден, той се включва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва и в дневника за покупки на издателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на издателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
В случаите на разваляне на доставка, за която е издадена фактура (известие към фактура), издаденият или получен документ се описва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, съответно "POКUPKI.ТХТ" на получателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
В случаите на разваляне на доставка, за която данъкът е начислен с протокол, издаденият протокол по чл.117, ал.4 от закона се описва във файла "PRODAGBI.ТХТ" и "POКUPKI.ТХТ" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
Не могат да се анулират вече анулирани документи.
Не могат да се анулират записи, чрез които са анулирани документи.

Изисквания към записите при издаване на протоколи по чл.117, ал.4 от закона
При положение, че е издаден протокол по чл.117, ал.4 от закона за увеличение на данъчната основа на доставката, той се описва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя така както се описва издадено дебитно известие към фактура. Протоколът се описва и в дневника за покупки на издателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на издателя, така както се описва получено дебитно известие към фактура.
При положение, че е издаден протокол по чл.117, ал.4 от закона за намаление на данъчната основа на доставката, той се описва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя така както се описва издадено кредитно известие към фактура. Протоколът се описва и в дневника за покупки на издателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на издателя, така както се описва получено кредитно известие към фактура.

Основания за отказ на приемането на носителя
Носителят не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, когато някой от файловете:
- липсва или не може да се прочете;
- е с нарушена дължина или структура на записа;
- е с нарушена структура - във файла липсват или има допълнителни записи;
- е с непопълнени полета - във файла поле, което задължително трябва да бъде попълнено, е празно.
Носителят не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите и когато във файла "DEKLAR.ТХТ":
- полетата "Идентификационен номер по ДДС на лицето", "Наименование на регистрираното лице, подаващо данните" са с невярно съдържание;
- съдържанието на полето "Отчетен период" се отнася за бъдещ период, период, когато лицето не е било регистрирано или когато за посочения отчетен период вече са били подадени данни.
Носителят не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите и когато във файловете "POKUPKI.ТХТ" или "PRODAGBI.ТХТ":
- полето " Идентификационен номер по ДДС на лицето " е с невярно съдържание;
- в един и същи запис полетата, описващи стойност, съдържат стойности с различен знак;
- съдържанието на полетата, описващи стойност, във файла "DEKLAR.ТХТ" не отговарят на сумата на съответните полета от файловете "POKUPKI.ТХТ" или "PRODAGBI.ТХТ";
- съдържанието на полетата във файла "DEKLAR.ТХТ" не отговаря на съдържанието на справка-декларацията за периода.
Файлът "DEKLAR.ТХТ" съдържа информация за регистрираното лице, периода, за които се подават данните, и сумарни стойности от дневник продажби и дневник покупки (за номера, отбелязани със '*'). Файлът съдържа единствен запис (ред) със следната структура:
Номер Описание на полето Формат Формула, Контроли/правила Задължител-
(брой допустими при приемане но попълне-
знаци) стойности но (стойност,
различна
от nil)
1 2 3 4 5 6
00-01 Идентификационен номер по символен стандарт за допустимо лице да
ДДС на лицето (15) (Валиден) ИН от регистъра
00-02 Наименование на лицето символен от оператор, при да
(50) представяне на
данните на техни-
чески носител, ина-
че при html-upload
се зарежда директно
името от регистъра
00-03 Данъчен период символен >=200701=0.00 и контрол за корект да
ЗДДС К=0
01-60 ДДС за възстановяване Цифров Сума от СД контрол за корект- да
(кл. 20 - кл. 40)=0 контрол за корект- да
сен ефективно (15) ност
01-80 ДДС, подлежащ на възстановя- Цифров >=0 да
ване, съгласно чл. 92, ал. 1 в (15)
45-дневен срок от подаването на
тази декларация
01-81 ДДС, подлежащ на възстановя- Цифров >=0 да
ване, съгласно чл. 92, ал. 3 в (15)
30-дневен срок от подаването на
тази декларация
01-82 ДДС, подлежащ на възстановя- Цифров >=0 да
ване, съгласно чл. 92, ал. 4 в (15)
30-дневен срок от подаването на
тази декларация

Дневник за продажбите - структура на файловете на магнитния или оптичен носител
Файлът "PRODAGBI.ТХТ" съдържа информация от дневника за продажбите за периода, за който се подават данните. Всеки документ от дневника се описва с един запис (ред) във файла "PRODAGBI.ТХТ" със следната структура:
ДНЕВНИК ЗА ПРОДАЖБИТЕ СД Формат Задъл- Контроли/правила при прие-
КОД Име на полето (брой знаци) жител- мане, водещи до отхвърляне
но на файла поради нарушена
структура
1 2 3 4 5 6
02-00 Идентификационен номер по ДДС да символен да допустим и валиден ИН -
на лицето (15) съвпада със СД
02-01 Данъчен период да символен да съвпада със СД
(6) ггггмм
02-02 Клон/обособено звено Цифров (4) >=0 и =0.00 или =0.00 или =0.00 или =0.00 или =0.00 или =0.00 или =0.00 или =0.00 или =0.00 или =0.00 или =0.00 или =0.00 или =0.00 или =0.00 или =0.00 или =0 и =0.00 или =0.00 или =0.00 или =0.00 или =0.00 или =0.00 или =0.00 или

 RE: Параметри на записи в справка- декларация по ЗДДС ели Профил 07.12.2006 16:50

Гергов, вместо да даваш инфо на парче, що не пуснеш цялото инфо в Системата за съхранение на документи :) всеки ще прочете и помисли
а като излезе официално - ако няма промени в текста ще коментираме
а дори и да има - не пречи :)

 RE: Параметри на записи в справка- декларация по ЗДДС Гергов (гост) 07.12.2006 16:50

Това горе е от изменението на ППЗДДС. Скоро ше го побликуват, дано Ви е от полза

 RE: Параметри на записи в справка- декларация по ЗДДС Гергов (гост) 07.12.2006 16:51

Не знам къде е дай Link

 RE: Параметри на записи в справка- декларация по ЗДДС ели Профил 07.12.2006 16:57

http://docstore.odit.info/
 

 RE: Параметри на записи в справка- декларация по ЗДДС петров (гост) 08.12.2006 13:51

А как стои въпроса с "предмет на сделката" по досегашната терминология на ЗДДС и правилника и съотв. по новите. Попълването е задължително (поне е изброено сред задължителните полета на дневниците), но няма никакви изисквания към попълваната информация. До сега не съм чул, чел или каквото и да било друго по отношение на смисъла на това понятие. Мога ли например навсякъде да слагам символа "1"?
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС