Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Гореща тема! относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС

 относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС Пенчева (гост) 22.12.2006 17:43

Трябва ли фирми нерегистрирани по ДДС да си правят нови ф-ри защото питах в НАП и не можаха да ми отговорят,горе-долу ми казаха така ,че в закона се казва само за регистрираните лица по ДДС.Предварително благодаря.

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС Славова Профил 22.12.2006 20:58

Според мен нови фактури трябва да се правят, ако някой от задължителните реквизити отсъства. Но не е необходимо да започват от номер 1.

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС $ Профил Изпрати email 23.12.2006 19:47

МНОГО ПОГРЕШНО В ЗАКОНА Е ОПРЕДЕЛЕНО КАКВО Е ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ГОРЕ ДОЛУ ВСЕКИ КОИТО ИЗВЪРШВА НЕЗАВИСИМА ИК ДЕЙНОСТ, А ТОВА СА ВСИЧКИ ЕТ, ООД, АД И Т.Н.

В ЧЛ. 113, АЛ. 1 - КВО СЕ КАЗВА ВСЯКО ДАН.ЗАД.ЛИЦЕ -ДОСТАВЧИК ИЗДАВА ФАКТУРА И Т.Н.

НИКЪДЕ В ЧЛ. 113 НЕ Е КАЗАНО РЕГИСТРИРАНО ПО ЗДДС ЛИЦЕ, А СЕ ГОВОРИ ЗА ДАН.ЗАД.ЛИЦА -

ИЗВОД: ТРЯБВА

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС $ Профил Изпрати email 23.12.2006 19:47

ОТГОРЕ СЛЕД МНОГО ПОГРЕШНО ТРЯБВА ДА ИМА ТОЧКА

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС $ Профил Изпрати email 23.12.2006 19:57

§ 14 от ППЗДДС се посочва, че номерирането на данъчните документи, издадени след 1 януари 2007 г. включително, започват от номер "0000000001"

ИЗВОД: ТРЯБВА

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС divna Профил Изпрати email 23.12.2006 19:58

$,

когато си регистриран - можеш да влизаш в редакция на вече написаното ;)))

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС $ Профил Изпрати email 23.12.2006 20:15

СТИГА БЕ
МНОГО СЪМ ПРОСТ А

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС Гост (гост) 23.12.2006 20:17

Моето мнение е , че трябва
1.Защото новите реквизити в Закона касаят всички данъчно задължени лица, а не само регистрираните по ЗДДС.
2.Тъкмо преди малко четох в сайта за промяна в Закона за счетоводството от месец 08.2006. , според която следва във фактурата да приссъства и сиответното поделение на НАП за доставчика.
3.Номерата стават 10 разрядни и за нерегситрирсните лица. Въпрос на компютърен алгоритъм е дали номер "358" е равен на номер "0000000358".
И за да е чиста работата - нови фактури с номер от "0000000001".

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС Жоро (гост) 23.12.2006 20:57

някои може ли да изброи всички задължителни реквизити

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС divna Профил Изпрати email 23.12.2006 20:59

стига бе, не си прост, ако беше така нямаше да си губя времето да ти казвам, ама си от скоро регистриран в този форум, той не е с типичната форма, дълго време нямаше възможност за редкция - извоювахме си я, а ти може да не си имал време да разгледаш всички възможности, както и придобитите навици от писане без регистрация да си казват думата

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС gera_ r Профил 23.12.2006 22:05

само да вметна: времето на редакцията е ограничено! мислиш и коригираш бързо, щото иначе си остава в този вариант за идните поколения :))

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС divna Профил Изпрати email 23.12.2006 22:13

ммм, мерси много - за да не питам бях решила да проверя, но ако нямаш против да кажеш...... в началото не беше ограничено и можеше да стане кофти - отговораяш на някого, който после си променя отправната точка и ставаш смешен, на някой форуми е заключено до 30 минути, другаде час, някъде 6 часа.....а тук???

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС гост (гост) 23.12.2006 22:55

В чл.78 от ППЗДДС е записано, "от регистрирани по закона лица, различно от регистрация по чл.99,чл,100....", т.е. ца нерегистрираните номерацията не е от 0000000001, както и за тези,които са регистринати по чл99 и 100.

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС Lazarus Профил Изпрати email 23.12.2006 23:34

Нерегистрираните лица издават фактури, спазвайки изискванията на Закона за счетоводство. Тъй като аз ще продължа така, нека този, който не е съгласен да ми посочи санкцията, на която подлежа.

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС ЗАНН (гост) 24.12.2006 11:17

ЗАНН

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС Рени Р Профил Изпрати email 24.12.2006 16:32

чл. 114. (1) Фактурата задължително съдържа:
.....5. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на доставчика, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато доставчикът е нерегистрирано по този закон лице

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС mavigi Профил Изпрати email 25.12.2006 21:08

Уважаеми колега $ в ППЗДДС няма § 14

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС preslavnedev Профил 25.12.2006 21:16

Уважаеми колега mavigi,

§ 13. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Коефициентът по чл. 73, ал. 5 от закона за предходната 2006 г. се изчислява по формулата, регламентирана в чл. 68 от отменения правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, на база на всички извършени доставки през 2006 г. При определяне на вида на доставките се изхожда от данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие за тях.

§ 14. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Номерирането на документите по чл. 78, издадени след 1 януари 2007 г. включително, започва от "0000000001".

§ 15. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Въвеждането на територията на страната на стоки, които са били изнесени до 31.XII.2006 г. включително, от територията на държава членка или от територията на Република Румъния, се счита за внос на стоки по смисъла на чл. 16 от закона.

2) В случаите по ал. 1 не е налице вътреобщностно придобиване на стоките.

§ 16. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Не се начислява данък за вътреобщностно придобиване на стока, когато са налице едновременно следните условия:

1. правото на собственост върху стоката се прехвърля след 1 януари 2007 г. включително;

2. за стоката е внесен или начислен данък при внос на стоки.

2) В случаите по ал. 1, когато данъчната основа на вътреобщностното придобиване е по-висока от данъчната основа при внос, се счита че е налице вътреобщностно придобиване на стока, за което данъкът става изискуем по реда на закона, като разликата се приема за данъчна основа на придобиването.

§ 17. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Когато хотелиери, туроператори и туристически агенти са получили авансови плащания до 31.XII.2006 г. включително, за доставки по глава двадесет и първа от отменения Закон за данък върху добавената стойност и за тези доставки след влизане на закона в сила се прилагат разпоредбите на чл. 66, ал. 2 или на глава шестнадесета от закона, при възникване на данъчно събитие за доставките лицата издават данъчен документ по реда и в сроковете на закона, в който посочват:

1. цялата данъчна основа за доставката, формирана по реда на закона;

2. размера на данъка, определен върху данъчна основа по т. 1;

3. размера на начисления данък по авансовите плащания до 31.XII.2006 г. включително;

4. размера на начисления данък по авансовите плащания след 1.I.2007 г. включително;

5. разликата между размера на данъка по т. 2 и сумата от размера на данъка по т. 3 и 4.

2) В случаите по ал. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период се отразява разликата по ал. 1, т. 5.

§ 18. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Разпоредбите на § 9 от преходните и заключителните разпоредби на закона се прилагат и за доставка на стоки при условията на договор за финансов лизинг, за която режимът на облагане е променен с влизането на закона в сила от облагаема в освободена доставка или от освободена в облагаема доставка. За вноските, дължими след 1.I.2007 г., се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие по закона.

§ 19. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Когато е получено авансово плащане до 31.XII.2006 г. включително, за доставка по глава трета от закона и до 31.III.2007 г. доставчикът не се снабди с документите, удостоверяващи наличие на обстоятелства по глава четвърта от този правилник, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.

(2) В случаите по ал. 1 данък се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, в 5-дневен срок, считано от 31.III.2007 г.

(3) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 2 по реда на чл. 39, ал. 4 - 7 на този правилник.

§ 20. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Когато е получено авансово плащане до 31.12.2006 г. включително, за доставка на стока или услуга, за която със закона е променено данъчното третиране по отношение на размера на ставката, мястото на изпълнение на доставката, приравняване на доставката на облагаема по чл. 69, ал. 2 от закона и данъчното събитие за която възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.

2) Когато е направено авансово плащане до 31.ХII.2006 г. включително, за доставка на стока или услуга, данъчното събитие за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя по реда на закона и този правилник, регистрираното лице-получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, включително за направеното авансово плащане.

(3) Алинея 2 не се прилага, когато по реда на отменения Закон за данък върху добавената стойност за авансовото плащане е начислен данък. За данъчното третиране на доставката, включително за последващи авансови плащания, се прилагат разпоредбите на закона и този правилник.

§ 21. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Правилникът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС Ясмина Профил 25.12.2006 21:48

Трябва ли да заверяваме кочаните с фактури след 1.1.2007 ?
 

 RE: относно нови ф-ри за неригистрирани по ДДС $ Профил Изпрати email 26.12.2006 01:21

МИ ЩОМ ИМАШ ЖЕЛАНИЕ
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС