Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Гореща тема! пак промени - 29.12.2006

 пак промени - 29.12.2006 rosik Профил Изпрати email 29.12.2006 13:18

Не мога да се сдържа - абе тия малоумни ли са дето ги пишат законите - може ли един нов закон да се промени 3 пъти до влизането му в сила .... И ако има промяна на 22.12 що има и на 29.12.2006 .... аз вече нЕмам нерви. Сигурно ми идва в повече .

http://lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2135533201

 RE: пак промени - 29.12.2006 rosik Профил Изпрати email 29.12.2006 13:52

Защо не мога да си допълня писаното ???
Сега това книжле , което го купих ще трябва да го предоставя за хартия за определени физиологични нужди ( добре че хартията му не е твърда )

 RE: пак промени - 29.12.2006 Пинко Профил 29.12.2006 14:00

Какви промени? Нещо линка не е в ред...

 RE: пак промени - 29.12.2006 kimba Профил 29.12.2006 14:01

Ами то като гледам и в ЗСч пак има промени, ама вече немам нерви да чета!

 RE: пак промени - 29.12.2006 kimba Профил 29.12.2006 14:04

Ама какво става верно, на 22.12.2006 г. е ДВ брой 105, а на 29.12.2006 е вече 108 бр.

 RE: пак промени - 29.12.2006 Mariela Профил 29.12.2006 14:07

Ето това са промените:
§ 101. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3, ал. 3, т. 2 думата "или" се заличава.

2. В чл. 21, ал. 3, т. 1 думите "различна от държавата членка" се заменят с "различна от държавата".

3. В чл. 22 се създават ал. 3 и 4:

"(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки между две държави членки е на територията на държавата членка, в която транспортът на стоките започва.

(4) Когато получател по доставката по ал. 3 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от държавата членка, където транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата."

4. В чл. 23:

а) алинея 2 се изменя така:

"(2) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от агент, брокер и друг посредник, действащи от името и за сметка на друго лице, във връзка с доставката на услуга по чл. 22, е на територията на държавата членка, в която транспортът на стоките започва.";

б) в ал. 3 думите "друга държава членка" се заменят с "държава членка, различна от държавата членка, където транспортът започва";

в) в ал. 5 думите "друга държава членка" се заменят с "държава членка, различна от държавата членка, където фактически е извършена транспортната обработка".

5. В чл. 24 ал. 2 се изменя така:

"(2) Когато получател по доставката по ал. 1 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от държавата членка, в която е мястото на изпълнение на доставката, във връзка с която е оказано посредничеството, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата."

6. В чл. 25, ал. 4 думите "на която този период или етап е изтекъл" се заменят с "на която плащането е станало дължимо".

7. В чл. 31:

а) точка 6 се изменя така:

"6. доставката на услуги, свързани с транспортната обработка на стоки или пътници, превозвани с плавателен съд, въздухоплавателно средство или подвижен железопътен състав, когато услугите са оказани във връзка с международен транспорт по чл. 29 и 30;"

б) създава се т. 8:

"8. доставката на услуги, за които се събират такси по чл. 120, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване, предоставяни от летищен оператор-концесионер във връзка с въздухоплавателни средства в международен рейс."

8. В чл. 32, ал. 1 думата "приложението" се заменя с "приложение № 1".

9. В чл. 47, т. 1 накрая се добавя "и презастрахователи".

10. В чл. 51, ал. 4 след думата "фактурата" се добавя "съответно документа по чл. 168, ал. 8".

11. В чл. 71 т. 2 се изменя така:

"2. издало е протокол по чл. 117 или чл. 163б, ал. 2 и е спазило изискванията на чл. 86 - в случаите, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма; в случаите по чл. 161 или 163а, когато доставчикът е данъчно задължено лице, получателят трябва да притежава и данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115, в който е посочено съответното основание за неначисляване на данък;".

12. В чл. 73, ал. 3 т. 5 се изменя така:

"5. данъчната основа на доставките на стоки или услуги, за които не е упражнено право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 3 - 5."

13. В чл. 79 се създават ал. 10 и 11:

"(10) Регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки и впоследствие извърши с тези стоки безвъзмездна вътреобщностна доставка, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

(11) Корекцията по ал. 10 се извършва в данъчния период, през който данъкът за безвъзмездната вътреобщностна доставка е станал изискуем, чрез съставяне на протокол и отразяването му в дневника за продажбите за този данъчен период."

14. В чл. 80:

а) в ал. 2, т. 1 накрая се добавя "както и в случаите на унищожаване на акцизни стоки под административен контрол по реда на Закона за акцизите и данъчните складове";

б) създава се ал. 3:

"(3) В случаите на корекции по чл. 79, ал. 10 лицето дължи пълния размер на ползвания данъчен кредит независимо от срока по ал. 1, т. 3."

15. В чл. 82:

а) в ал. 1 думите "ал. 2 и 3" се заменят с "ал. 4 и 5";

б) в ал. 2 думите "Когато доставчикът" се заменят с "Когато доставчикът не е регистрирано по закона лице и";

в) създава ал. 5:

"(5) Данъкът е изискуем от получателя - регистрирано по този закон лице, в случаите на чл. 163а независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено по закона лице."

16. В чл. 96, ал. 3 думите "по чл.12, ал. 2" се заменят със "за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3."

17. В чл. 113, ал. 3 се създава т. 7:

"7. за доставки, осъществени от нерегистрирани по закона физически лица, различни от еднолични търговци, когато за извършените от тях доставки:

а) се издава документ по реда на специален закон, или

б) се издава сметка за изплатени суми или документ по чл. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, или

в) издаването на документ не е задължително съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица."

18. В чл. 117:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 думите "ал. 2, 3 и 4" се заменят с "ал. 2, 3, 4 и 5";

бб) създава се т. 4:

"4. в случаите по чл. 161 и 163а - от регистрираното лице - получател по доставката, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е регистрирано по закона.";

б) в ал. 2, т. 2 след думата "номер" се добавя "по чл. 94, ал. 2".

19. В чл. 120:

а) в заглавието след думата "продажби" се добавя "или покупки";

б) създават се ал. 4 и 5:

"(4) За доставка на стоки и услуги, за които е приложим специалният ред на облагане по глава деветнадесета "а", по които доставчици са физически лица, които не са данъчно задължени, получателят - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените през данъчния период покупки, който съдържа най-малко следната информация:

1. количество и вид на стоката или вида на услугата - за всяка доставка;

2. датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем;

3. покупна цена - за всяка доставка;

4. ставката на данъка;

5. размера на данъка.

(5) Отчетът за извършените продажби по ал. 1 се съставя най-късно в последния ден на данъчния период."

20. В чл. 124:

а) в ал. 2 думите "и 120" се заличават;

б) в ал. 3 думите "ал. 1" се заличават;

в) в ал. 4 накрая се добавя "но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1";

г) създават се ал. 7 и 8:

"(7) Регистрираните лица, които са извършили през календарното тримесечие вътреобщностни доставки на нови превозни средства, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица в други държави членки, отразяват извършените доставки в регистър за вътреобщностните доставки на нови превозни средства.

(8) Видът, съдържанието и изискванията към регистъра по ал. 7 се определят с правилника за прилагане на закона."

21. В чл. 125 се създава ал. 9:

"(9) Регистърът по чл. 124, ал. 7 се подава на магнитен или оптичен носител до 14-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася."

22. В чл. 143:

а) в ал. 1 след думата "страната" се добавя "(включително внесени)";

б) в ал. 4 думите "в 30-дневен срок преди осъществяването на доставките" се заличават.

23. Създава се глава деветнадесета "а" с чл. 163а - 163в:

"Глава деветнадесета "а"

ДОСТАВКА НА СТОКИ И УСЛУГИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 С МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, ПО КОИТО ДАНЪКЪТ Е ИЗИСКУЕМ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ

Данъчно събитие и изискуемост на данъка

Чл. 163а. (1) Данъчното събитие на доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2, възниква съгласно общите правила по този закон.

(2) Данъкът за доставките по ал. 1 е изискуем от получателя - регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.

(3) Данъкът за доставките по ал. 1 става изискуем по реда на чл. 25, ал. 5 и 6.

Начисляване на данъка от получателя

Чл. 163б. (1) Начисляването на данъка се извършва от получателя с издаване на:

1. протокол по чл. 117, ал. 2 в срока по чл. 117, ал. 3 - когато доставчикът е данъчно задължено лице.

2. общ протокол за всички доставки, за които данъкът е станал изискуем през съответния данъчен период - когато доставчици са физически лица, които не са данъчно задължени; протоколът се издава на последния ден на съответния данъчен период.

(2) Протоколът по ал. 1, т. 2 задължително съдържа:

1. номер и дата;

2. наименование и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на лицето, което го издава;

3. данъчен период;

4. описание на стоките и услугите;

5. обща сума на покупните цени на стоките и услугите по т. 4 за данъчния период;

6. начислен данък за периода.

Документиране на доставките

Чл. 163в. Когато доставчикът е данъчно задължено лице, доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2, се документират с издаване на фактура, в която като основание за неначисляване на данък се посочва "чл. 163а, ал. 2"."

24. В § 1 от допълнителната разпоредба:

а) точка 6 се изменя така:

"6. "Прилежащ терен" е сумата от застроената площ по смисъла на Закона за устройство на територията и площта около застроената площ, определена на база отстояние 3 м от външните очертания на всяка от ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот.";

б) в т. 37 след думите "туристически агент" се добавя "основни туристически услуги" и след числото "10" се добавя "12";

в) създават се т. 45 - 48:

"45. "Настаняване" са основни туристически услуги по смисъла на т. 12 от допълнителната разпоредба на Закона за туризма.

46. "Добив на отпадъци" е всяка дейност, в резултат от която се образуват отпадъци.

47. "Обработка на отпадъци" е всяка дейност по събиране, съхранение, сортиране и механична обработка на отпадъци без изменение на химическия им състав.

48. "Преработка на отпадъци" е всяка дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти."

25. В преходните и заключителните разпоредби:

а) параграф 15 се изменя така:

"§ 15. (1) ДДС сметките по смисъла на чл. 20, т. 17 от отменения Закон за данък върху добавената стойност, по които няма парични средства, се закриват по искане на титулярите или служебно от банките към 31 януари 2007 г.

(2) В случай че по ДДС сметката има налични суми, титулярят на сметката в срок до 31 януари 2007 г. може да посочи сметка, по която те да бъдат преведени, като ДДС сметката се закрива.

(3) В случай че титулярят на ДДС сметката по смисъла на чл. 20, т. 17 от отменения Закон за данък върху добавената стойност в срока по ал. 1 не посочи сметка, по която да бъдат преведени наличните суми, те се превеждат към 31 януари 2007 г. служебно от банката по сметка на титуляря в същата банка, а ако няма открита сметка в банката - по открита служебно от банката разплащателна сметка на името на титуляря, като ДДС сметката се закрива.

(4) Запорираните средства по ДДС сметките по смисъла на чл. 20, т. 17 от отменения Закон за данък върху добавената стойност могат да се превеждат само по сметка на същия титуляр, като наложените запори запазват действието си включително по отношение датата на налагането им.";

б) създава се параграф 15а:

"§ 15а. (1) Когато през 2006 г. са възникнали основания за извършване на корекция на ползван данъчен кредит по реда на чл. 81, ал. 4 от отменения Закон за данък върху добавената стойност, лицето начислява и дължи данък в размер, определен по реда на чл. 76 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 19 от 1999 г.; изм., бр. 55 от 1999 г., бр. 9 от 2000 г.; попр., бр. 15 от 2000 г., бр. 12 от 2001 г. - Решение № 404 от 2001 г. на ВАС по адм. д. № 1581 от 2000 г.; изм., бр. 15 и 58 от 2001 г., бр. 43 и 63 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 26 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 9 от 2006 г.; отм., ДВ, бр. 76 от 2006 г. ).

(2) Корекцията по ал. 1 се извършва с издаване на протокол по чл. 117 от този закон през първия данъчен период на 2007 г. Протоколът се отразява в дневника за продажбите за този данъчен период като данък, начислен по закона в други случаи.

26. Приложението към чл. 32, ал. 1 става приложение № 1 към чл. 32, ал. 1.

27. Създава се приложение № 2 към глава деветнадесета "а":

"Приложение № 2 към глава деветнадесета "а"

1. Битови отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

2. Производствени отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

3. Строителни отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

4. Опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

5. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 - 4."

 RE: пак промени - 29.12.2006 kimba Профил 29.12.2006 14:10

Чл. 3. (1) Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.
2. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) дейността на физическите лица, които не са еднолични търговци, за осъществяваната от тях дейност, уредена в закон, по управление и контрол на юридически лица.

Махнали са ИЛИ пред по управление ..... Е да им таковам таковата! Писна ми от копи и пейст, не помня вече колко пъти го направих през последната седмица заради тъпите промени!

 RE: пак промени - 29.12.2006 valka69 Профил 29.12.2006 14:55

това според вас значи ли, че възнагражденията за личен труд на съдружниците и управителите, които са с 35% нормативно признати разходи, са облагаем оборот?

 RE: пак промени - 29.12.2006 Счети (гост) 29.12.2006 16:24

Добре е че тази поредна поправка излезе преди празниците за да имаме време на спокойтствие да се прочете, да се осмисли и да се работи по новите закони от Нова Година. Европейци ще ставаме де, нека да се образоваме. И да не забравите да отпразнувате подобаващо членството ни в ЕС.

 RE: пак промени - 29.12.2006 kimba Профил 29.12.2006 16:26

Ами Валка, според мене така излиза.

 RE: пак промени - 29.12.2006 dankatabg Профил 29.12.2006 17:27

Колеги какво има в ДВ бр.106 и 107. Получих 105 и изведнъж в пощата ми цъфна бр.108, а другите ги нямаааааааааа.

 RE: пак промени - 29.12.2006 Умница Профил 29.12.2006 18:08

в 106 има нова наредба за отчитане на продажбите в брой- Н-18 - стара Наредба 4 а в 107 - само лекарствен списък- нищо интересно

 RE: пак промени - 29.12.2006 Мари (гост) 29.12.2006 19:03

На сайта на НАП са качили образец на фактура в сила от 01/01/2007, но никой не казва, какво ще стане ако издаваш фактури от старите в случай, че не разполагаш с нови формуляри или пък софтуерът не е променен все още.Някъде прочетох, че до
01/07/2007 ще важат и старите или не е така миже ли някой да ми отговори,ако е по-наясно.

 RE: пак промени - 29.12.2006 питанка (гост) 29.12.2006 19:50

Не мога да резбера сега защо има два реквизита в тази нова фактура качена на сайта на НАП, а именно ИН и ИН по ДДС. Не е ли достатъчно да има само реквизит ИН, а тези които са регистрирани по ДДС да им добавяме BG

 RE: пак промени - 29.12.2006 Milena (гост) 07.01.2007 20:14

Zakonite prevedeni na anglijski? Njakoj moje li da pomogne?
 

 RE: пак промени - 29.12.2006 delusion Профил Изпрати email 07.01.2007 22:46

§ 4. (1) За данъчните периоди до влизане в сила на този правилник се прилагат образците на документите, регламентирани с отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(2) Заедно със справката-декларация за последния данъчен период преди влизане на този правилник в сила лицата подават на хартиен и на магнитен носител отчетните регистри за този последен период.
(3) Подаваните хартиени и магнитни носители по ал. 2 следва да отговарят на формата, параметрите и изискванията, регламентирани в чл. 91 и 92 и в приложение № 10 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(4) В случаите по § 4, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност регистрационният опис за наличните към датата на регистрация активи, съответно наличните към датата на повторна регистрация активи, се подава по образец - приложение № 3, съответно приложение № 4 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(5) За активите по ал. 4 правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато са налице условията по глава дванадесета от отменения Закон за данък върху добавената стойност.

§ 5. За представяне на извършеното приспадане на данъка за възстановяване, отнасящ се за данъчните периоди до влизане в сила на този правилник, се съставя и подава образецът на приложение № 5 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

§ 6. Остатъкът за възстановяване по § 6, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност се посочва в клетка 80 на приложение № 8 и в справката по приложение № 5 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

§ 7. Отчетът за извършените продажби, отнасящ се за данъчните периоди до влизане в сила на този правилник, се съставя в съответствие с изискванията на чл. 93, ал. 5 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Това, ако се чудите какво ДДС ще пускаме за декември 2006.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС