Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. Ново заявление за рег по ДДС

 Ново заявление за рег по ДДС гост (гост) 05.01.2007 21:04

Моля, посочете ми къде да намеря на страниците на НАП новото заявление за регистрация по ДДС. Знам , че го има , но нещо не го откривам.Предварително благодаря.
 

 RE: Ново заявление за рег по ДДС азз (гост) 05.01.2007 21:15

Приложение № 1 към чл. 74, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ТД на НАП
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ Входящ № / г.
ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Попълва се от приходната администрация
А. Наименование и адрес за кореспонденция на Идентификационен номер
регистрираното лице


Раздел А: Настоящото заявление подавам за регистрация по ЗДДС:
 Регистрация по ЗДДС
 Промяна на данни относно регистрацията по ЗДДС
Раздел Б: Правото (задължението) си за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:
 Чл. 96, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация при облагаем оборот
съгласно чл. 96, ал. 1 ЗДДС за последните 12 последователни месеца
преди текущия ___________________ лв.
 Чл. 100, ал. 1 ЗДДС - регистрация по избор за лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС
 Чл. 97, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация за лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка
 Чл. 98, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация за данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната съгласно чл. 20 при условията на дистанционна продажба по чл. 14 ЗДДС
 Чл. 100, ал. 3 ЗДДС - регистрация по избор за данъчно задължено лице, което извършва доставки на стоки при условията на дистанционни продажби и за което не са налице основанията за задължителна регистрация по чл. 98, ал. 1 ЗДДС
 Чл. 99, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация за данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки
 Чл. 100, ал. 2 ЗДДС - регистрация по избор на данъчно задължено лице, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки и за което не са налице условията на чл. 99, ал. 1 ЗДДС
 Чл. 132, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация на лице, което на основание чл. 10, ал. 1 ЗДДС придобива стоки и услуги от регистрирано лице
Раздел В: Приложени документи
 Справка за облагаемия оборот по чл. 96 ЗДДС по месеци за последните 12 месеца преди текущия
 Друг документ: _______________________________________________________
 Друг документ: _______________________________________________________
 Друг документ: _______________________________________________________
 Друг документ: _______________________________________________________
 Друг документ: _______________________________________________________
Раздел Г: Акредитиран представител
 Регистрацията по този закон осъществявам на основание чл. 133 ЗДДС чрез
акредитирания представител: _____________________________________________
Идентификационен номер на акредитирания представител: _____________________
Адрес на акредитирания представител: _____________________________________
Подписаният _________________________________________________________
декларирам, че представлявам акредитирания представител, посочен по-горе, и съм се запознал със задълженията на акредитирания представител съгласно ЗДДС и правилника за неговото прилагане.
Дата: _________ Длъжност: ___________________ Подпис и печат: ____________
Долуподписаният ______________________________________________________
декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.
Дата: _________ Длъжност: ___________________ Подпис и печат: ____________

Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС