Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. Молба декларация

 Молба декларация Кети (гост) 07.03.2005 16:01

Може ли някой да ми каже къде да намеря образец на молба-декларация за получаване на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.Благодаря предварително!

 Re: Молба декларация Минчо Кънев Профил 07.03.2005 16:09

ДО ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

МОЛБА–ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 1 ГОДИНА
ОТ НЕОСИГУРЕНА МАЙКА (ОСИНОВИТЕЛКА/ОСИНОВИТЕЛ) И ОСИГУРЕНА МАЙКА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 48а И ЧЛ. 52а ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ


От …………………………………………………………………………….., ЕГН ……………………….,
(Име, презиме, фамилия на майката (осиновителката/осиновителя )
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Гражданство: ……………………………
Осигурен ………………….. .......................................................ДА/НЕ
Пенсионер …………………........................................................ДА/НЕ
Самоосигуряващ се .....................................................................ДА/НЕ
Неосигурен ……...…………........................................................ДА/НЕ
Учащ се редовна форма на обучение..........................................ДА/НЕ
- във ВУЗ..........................................................................ДА/НЕ
- в колеж ..........................................................................ДА/НЕ
- в средно учебно заведение...........................................ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл.26 от Закона
за закрила на детето......................................................................ДА/НЕ


ДЕКЛАРИРАМ:

1. Семейно положение: ……………………………………………
2. Съпруг: ……...………………………………………………………….., ЕГН ……………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………….. .......................................................ДА/НЕ
Пенсионер …………………........................................................ДА/НЕ
Самоосигуряващ се .....................................................................ДА/НЕ
Неосигурен ……...…………........................................................ДА/НЕ
Учащ се редовна форма на обучение..........................................ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл.26 от Закона
за закрила на детето......................................................................ДА/НЕ

3. Деца, отглеждани в семейството:
№ Име, презиме, фамилия ЕГН Удостоверение за раждане №/дата Гражданство
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Не съм осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица и не получавам обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване /КСО/.
6. Осигурена съм по реда на КСО за:
а) всички осигурени социални рискове;
б) всички осигурени социални рискове, без трудова злополука, професионална болест и безработица;
в) всички осигурени социални рискове без безработица,
но не получавам обезщетение за бременност и раждане, поради това, че нямам необходимия осигурителен стаж по чл. 48а и чл. 52а от КСО.
7. Детето/децата ми не е/не са настанено/и за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка.

8. Отглеждам детето/децата си в страната.

9. Брутният доход на семейството ми за предходните шест месеца е:

Месец, година Брутен доход (цифром) Брутен доход (словом)


Общо
Средномесечно

В това число доходи от:
-І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за облагане доходите на физическите лица …...............................лв.;

ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване ….............................…лв.;

ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване …...............................лв.;
2. обезщетения за безработица …...........................….лв.;
ІV. Помощи /с изключение на помощите, получени по Закона за
семейни помощи за деца/ ….............................…лв.;

V. Стипендии /с изключение на стипендиите на учащите се до завършване
на средно образование, но не по-късно от навършване на
20-годишна възраст/ ….............................…лв.;

Забележка: Не се считат за доходи месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл. 40 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.

9. Известно ми е, че молба-декларация за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година се подава всеки шест месеца.

10. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта се задължавам да уведомя дирекция “Социално подпомагане” в 7-дневен срок.

11. Известно ми е, че за неверни данни посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Прилагам следните документи:

1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за предходните шест месеца, спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията;
2. Копие от удостоверение за раждане на детето;
3. Копие от експертно решение на РЕЛКК/ЦЕЛКК (само в случаите по чл.8, ал.3 от ЗСПД);
4. Копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” /решение на съда за настаняване на детето/децата в семейство на роднини, близки или приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 8, ал. 6 от ЗСПД);
5. Удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на НОИ по регистрация на че майката няма право на обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете по реда на чл.48а и чл.52а от Кодекса за социално осигуряване; придобития осигурителен стаж; дата на придобиване на осигурителното право (само в случаите по чл.8, ал.4 от ЗСПД);
6. Удостоверение от осигурителя, че съпругата и съпругът не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 от КСО /в случаите на чл. 8, ал. 7 от ЗСПД/.
7. Копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
8. Лична карта (за справка);
9. .....................................................................................................................................................................
10. .....................................................................................................................................................................


Желая сумата да ми бъде преведена по банков път ................................ ДА/НЕ.
№ на сметка ...............................................................;
Банка ...........................................................................;
Банков код ..................................................................;


Дата ………….200.. г. Декларатор: 1. …………………………….
Гр. ………………….. 2. …………………………….


Длъжностно лице, приело молба-декларацията:…………………………………………………………...
/ име, подпис/

Дата ……………200.. г.
Гр. ……………………ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:

Майката има право на месечна помощ за отглеждане на .............. дете/деца до 1 година в размер на ...................................лв. на основание чл. 8, ал. ......., т. ..... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Дата ……………200.. г. Име, длъжност: ........................................................
Гр. …………………… Подпис:.......................................Указания за попълване и подаване на молба-декларация
Молба-декларация се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на закона и се подава по постоянен адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.

* Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.

 Re: Молба декларация Дебит (гост) 08.03.2005 00:41

Би ли уточнила за къде ти трябва за фирма или соц. грижи. Декларациите са различни.
горната е за соц грижи

 Re: Молба декларация Кети (гост) 14.03.2005 10:08

Декларацията ми трябва за фирма.
 

 Re: Молба декларация Котев (гост) 14.03.2005 13:12

Колеги,не разбирам за каква молба-декларация става въпрос щом лицето работи във фирма доколкото разбирам на трудов договор и предполагам е било в отпуск по майчинство и сега иска да вземе отпуск за отглеждане на малко дете до 2 год. възраст.Ако е така въпроса е регламентиран с чл. 167 от КТ,чл.53 ал.1 и 2 от КСО и чл. 10 от Закона за джета на общественото осигуряване където размера на това обез-
щетение е определен на 130 лв месечно.Така че ако случая е такъв става с молба за отпуск по посочения чл.167 от КТ.Не знам дали съм ви бил полезен.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване