Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. Осигурителен праг

 Осигурителен праг PlayBoy (гост) 16.03.2005 20:05

Може ли да се водя по трудов договор на 1000 лева заплата, а да се осигурявам на 250?

 Re: Осигурителен праг Биляна Профил 16.03.2005 20:29

не :)))

 Re: Осигурителен праг dankatabg Профил 16.03.2005 20:37

Ето извадка от нормативния документ. С две думи казано- ако БТВ и по малко от осигурителния праг, внасяш осигуровки върху прага, ако БТВ е по-голямо от осигурителния праг внасяш върху БТВ до размера на максималния праг. Не може да прецакваш държавата.

НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, И ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г., бр. 36 от 12.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 10 от 4.02.2003 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 21 от 16.03.2004 г.

Раздел I
Елементи на възнаграждението и доходите за определяне на осигурителните вноски

Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 83 от 2000 г., доп., бр. 10 от 2003 г., изм., бр. 21 от 2004 г., в сила от 27.12.2003 г.) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 – 6 и 8 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените брутни възнаграждения и други доходи от трудова дейност. Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване се внасят върху получените брутни възнаграждения, намалени с нормативно признатите разходи по чл. 22, ал. 1, т. 1, буква "д" от Закона за облагане доходите на физическите лица.
(2) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2003 г.) Осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените брутни трудови възнаграждения, включително възнагражденията за платените от работодателя отпуски по чл. 155 – 157, 159, 161, 166, 168 – 170 и 319 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
(3) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2003 г.) Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя за лицата, които не са отработили всичките дни през месеца или са се намирали в отпуски, извън посочените в ал. 2, се определя пропорционално на отработените дни през месеца. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на работните дни през месеца и получената сума се умножи по броя на отработените дни и дните на платените отпуски, посочени в ал. 2.
(4) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2003 г.) Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, когато съгласно условията на трудовия договор или чл. 138, ал. 2 от Кодекса на труда лицето е работило при непълно работно време, се определя пропорционално на отработените часове. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на законоустановените работни часове за месеца и получената сума се умножи по броя на отработените часове за месеца. По този ред се определя и минималният месечен осигурителен доход, когато лицето се е намирало в отпуски извън посочените в ал. 2 или не е отработило всички работни дни през месеца.
 

 Re: Осигурителен праг PlayBoy (гост) 18.03.2005 20:44

Благодаря за изчерпателния отговор.
:)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване