Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Средно списъчен брой

 Средно списъчен брой daniella_2003 Профил Изпрати email 27.04.2007 10:13

кажете ми моля ви по коя наредба се изчислява средно списъчния брой

 RE: Средно списъчен брой аз (гост) 27.04.2007 10:17

Чак пък Наредба - по методика на НСИ,
Средногодишен брой заети = сума от броя на заетите за всеки месец : 12
 

 RE: Средно списъчен брой Божо Профил Изпрати email 27.04.2007 10:51

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СПИСЪЧНИЯ И
СРЕДНОСПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕРСОНАЛА
Утвърдена от Централното статистическо управление
със заповед № 68 от 14.VІІ.1975 година
на Председателя на ЦСУ

ПРЕДГОВОР
С цел да е установи единство при планирането и отчитането на персонала и в съответствие с трудовото законодателство, след приемането на Кодекса на труда, Министерския съвет с Постановление № 762 от 8.ІХ.1952 година /Известия на президиума на народното събрание, брой 76 от 12. ІХ.1952 година/ одобри инструкцията за списъчния състав на персонала, зает в предприятията, учрежденията и организациите.
В периода след 1952 година обаче, излязоха редица правителствени документи и нормативни актове, засягащи трудово-правните отношения на персонала с предприятията, експериментирани и последователно бяха внедрени актове за новия икономически механизъм за ръководство на народното стопанство, в които има нови моменти, засягащи трудово-правните проблеми по правилното използване на работната сила, особено на жените – майки, учащите се и пр.
Пред вид на това, наложи се издадената още през 1952 година Инструкция за списъчния състав на персонала да се приведе в съответствие с новите нормативни актове и документи, засягащи по-правилното използуване на всички трудови ресурси на страната.
С това се създават условия за по-правилното формиране съдържанието на основните показатели за числеността на заетата работна сила, а от там и единен стандарт за списъчния и средносписъчния състав на персонала за различните информационни системи на ЕССИ.
След съгласуване с различните министерства, комитети и ведомства, настоящата инструкция е одобрена от Централното статистическо управление със заповед № 68 от 14.VІІ.1975 година.


ИНСТРУКЦИЯ ЗА СПИСЪЧНИЯ И СРЕДНОСПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕРСОНАЛА
1. СПИСЪЧЕН БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА
1. В списъчния състав на персонала се включват всички лица, приети на постоянна, сезонна или временна работа, с които предприятието, учреждението или организацията е сключило договор за работа по реда и начина, предвидени в Кодекса на труда и е длъжно да ги снабди с трудови книжки /чл.17 от Кодекса на труда/.
Включването на лицата в списъчния състав на персонала се счита от деня на зачисляването им на работа в основната или извъносновната дейност на предприятието, учреждението, организацията, до напущането им – прекратяването на трудовия договор.
1.1. В списъчния броя на персонала, се включват за всеки календарен ден, всички лица, както фактически работилите, така и отсъствуващите от работа по различни причини – престои поради липса на материали, електроенергия и т.н., без посочените в т.2.
1.2. Изхождайки от горното, в списъчния брой на персонала на предприятието, учреждението, организацията се включват:
а/ лицата, фактически явили се на работа, вкл. и тези от тях, които не са работили поради престои /липса на материали, електроенергия и др. подобри причини/;
б/ лицата, намиращи се в служебна командировка – в страната или в чужбина, независимо от продължителността на командировката, ако за тях се начислява заплата от отчитащото се предприятие, учреждение, организация;
в/ лицата, намиращи се в редовен и допълнителен годишен отпуск;
ЗАБЕЛЕЖКА: Сезонните работници, които не получават в междусезонния /неработен период/ работна заплата, не се включват в списъчния брой на предприятието за този период.
г/ лицата, които трябва по трудов договор да се явят на работа, но поради някаква причина не са могли да сторят това – във връзка с изпълнение на държавни и обществени задължения /конференции и други подобни уважителни причини/, а също така и лицата, неявили се без уважителни причини /самоотлъчка/ за определен брой дни, съгласно Кодекса на труда, както и лицата осъдени от 3 дни до 2 месеца;
д/ лицата, които имат почивен ден, съгласно графика на предприятието, учреждението, организацията /неделя или друг ден от седмицата/, и получили отпуск за работа в почивни или празнични дни, а така също и лицата, които не следва да се явят на работа, поради официални празници.
е/ лицата, които отсъствуват поради временно изпълнение на военни задължения /учебен сбор, преднаборна подготовка и други подобни/;
ж/ лицата, временно привлечени за извършване на някои селскостопански работи /прибиране на реколтата и др./, залесяване, в строителството, в мините и други временни работи, остават в списъчния състав на предприятието, учреждението, организацията от които са командировани /изпратени/, ако за тях се начислява /запазва/ пълна или частична работна заплата, от тяхното постоянно място на работа.
Лицата, заети с горепосочените работи се отчитат в тази категория персонал, към която са се числили до привличането им на временната работа в селското стопанство, залесяването, строителството и прочие;
з/ лицата, намиращи се в командировка или отпуск за повишаване на квалификацията си /в институти, техникуми, ПУЦ и др. учебни заведения/, без да се зачисляват в учебното заведение, в което учат, а също така, и задочниците, получили специален отпуск за лабораторна работа, занятия в учебно заведение и за полагане на изпити, както и изпратените в чужбина на специализация, ако за тях се запазва работната заплата;
и/ лицата, приети на работа с изпитателен срок /за изпробване/, съгласно предвидените условия по Кодекса на труда;
к/ лицата, които работят временно по нареждане вън от отчитащото се предприятие, учреждение, организация, но за негова сметка, щом като получават работната си заплата от отчитащото се предприятие, учреждение, организация;
л/ лицата, които изготвят продукцията в дома си от суровини, материали и полуфабрикати от отчитащото се предприятие т.е.т.н. надомници-килимарки, шивачки, плетачки, бродеристки и др. подобни;
м/ лицата, приети на работа за заместници на отсъствуващите работници и служещи поради болест, отпуски на жените-майки – по бременност, раждане и гледане на дете, на отсъствуващите в безплатен отпуск и други отсъствуващи, без запазване на работната заплата;
н/ лицата, приети на работа за непълен работен ден или непълна работна седмица, на полудневна, полуседмична или полумесечна работа, както и тези на работа за по-малко от 4 часа. В списъчния брой на персонала тези лица се отчитат за всеки календарен ден като цели единици, включително и празничните дни, а при средносписъчния брой на персонала се преизчисляват на пълно заето лице;
о/ лицата, неявили се на работа поради болест /през целия период на болестта до завръщането им на работа или до напускането им по инвалидност/;
п/ жените, отсъствуващи поради отпуск за бременност и раждане, в отпуск по майчинство, вкл. и времето на допълнителен отпуск, със запазването на цялата или част от работната заплата.
Жените-майки, намиращи се в допълнителен отпуск, без запазване на работната заплата /до навършването на детето до 3-годишна възраст/, се водят отделно от списъчния брой на персонала;
р/ лицата, работещи по съвместителство, съгласно чл.74 от Кодекса на труда, се зачисляват в списъчния брой на персонала където им е основната работа, а в мястото на работата по съвместителство, техният брой и работната им заплата се посочват отделно;
Лицата, които работят по вътрешно съвместителство – чл.73 от К.Т. – се зачисляват в списъчния състав на основната им работа.
с/ членове на ТКЗС и други лица, приети на работа временно, ако договорирането е направено с отделни кооператори и лица, а не с ТКЗС или АПК;
т/ лицата, обучаващи се редовно, вечерно или задочно в учебни заведения, подготвителни курсове за кандидат-студенти и пр., получили учебна отпуска или допълнително свободни дни или часове, вкл. и за периоди, ако не получават заплата, но се запазват техните места и се зачита за трудов стаж времето, прекарано в курса.
2. Не се включват в списъчния брой на персонала на предприятието, учреждението, организацията следните категории лица:
а/ лицата, изпратени, командировани /в страната или в чужбина/, прехвърлени на работа в друго предприятие, учреждение, организация и получаващи работната си заплата от мястото, където са изпратени, командировани или прехвърлени;
б/ учащи се от висшите, полувисшите, специалните, общообразователните и професионално-техническите учебни заведения, прекарващи производствената си практика в предприятието, учреждението, организацията, независимо от това, дали получават някакво възнаграждение /стипендия, помощи/;
в/ лицата, изпратени от предприятието, учреждението, организацията да се учат във висшите, полувисшите, средно-специалните и професионални учебни заведения /приети като учащи се в тези учебни заведения/, и получаващи стипендия за сметка на тези предприятия, учреждения и организации.
г/ лицата, отбиващи задължителната си военна служба;
д/ лицата, изпратени на работа в чужбина като специалисти за оказване на помощ и техническо сътрудничество, служители в международни организации и институти, неполучаващи работна заплата от старото си място на работа;
е/ лицата, привлечени за изпълнение на случайна работа /дребни, незначителни поправки, ремонти и други дребни услуги/, но не за повече от един ден в основната и 5 дни в извъносновната дейност на предприятието, учреждението, организацията, заплащането труда на които става от фонда за несписъчния състав на персонала.
ж/ лицата, напуснали работа във връзка със завършване на работата или изтичане на срока на договора, ако последният не е подновен;
з/ кооператори и други лица, привлечени на работа в предприятието, учреждението, организацията с договор от ТКЗС, АПК или друго предприятие, при което договорирането за работата и трудовото възнаграждение се извършва от администрацията на ТКЗС, АПК и пр., а не индивидуално със самите кооператори и други лица;
и/ лицата, наети със специални трудови договори между предприятията, учрежденията и организациите, за извършване на определена работа. В случая: работниците се включват в списъчния състав на персонала на онова предприятие, което им начислява работната заплата;
к/ войниците /от редовните и строителните войски/ бригадирите, вкл.учащите се, когато договарянето е направено с администрацията на съответните стопански организации, а не с отделните лица и не са издадени отделни трудови книжки за тях;
л/ сезонните работници, намиращи се в отпуск през периода на междусезонния неработен /период, без запазване/начисляване/ на работната заплата.
м/ лицата, прекратили едностранно трудовия си договор без предупреждение, в продължение на две седмици или до изтичане срока на предупреждението, от списъчния брой на персонала се изключват от ден на напускане на работата.
ІІ. СРЕДЕН СПИСЪЧЕН БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА
1. В течение на отчетния период – месец, тримесечие, година – в списъчния брой на работниците и служещите настъпват значителни колебания и изменения, вследствие на постъпвания или напускания, уволнения и други причини на работниците и служещите. Поради това, наред с показателя за списъчния брой на работниците и служещите се изчислява и показателя среден списъчен брой на работниците и служещите. Той се определя по метода на средната аритметична от списъчния брой на персонала за всеки календарен ден на месеца.
2. Средносписъчният брой на персонала за отчетния месец се изчислява по пътя на събирането на броя на персонала, воден по списък за всеки календарен ден от отчетния месец т.е. от 1 до 30 или 31 число /за февруари – 28 или 29 число/, включително празничните /почивните/ и официални дни, и полученият общ сбор се разделя на броя на календарните дни на отчетния месец /на 30 или 31, а за февруари – на 28 или 29/.
Списъчният брой на персонала за почивните и празнични дни се приема за равен на списъчния брой от предидущия работен ден.
При петдневната работна седмица и при наличието на два и повече почивни и празнични дни, броят на списъчния персонал за всеки един от тези дни, се взема за равен на списъчния брой от работния ден, предшествуващ почивните или празничните дни.
3. При изчисляване на средносписъчния брой да се има предвид следното:
3.1. Списъчният брой на работниците се определя по данни въз основа на първичната документация – “Таблицата за отчитане – явяването и неявяването на работа” – типова форма № 76 от Албума за типова отчетна документация, а за служещите и останалите категории персонал – въз основа на платежните ведомости.
3.2. Лицата, наети за постоянна, полудневна, полуседмична, или полумесечна работа – 2-те списъчни бройки на една длъжност /на едно работно място/ се вземат за една бройка.
3.3. Лицата, наети на постоянна работа за по-малко от 4 часа – за 2 часа или за 3 часа, списъчният им брой се преизчислява на пълна заетост.
Пример: В предприятието “Х” през м.май са назначени 9 души на работа по 3 часа на ден. Действително календарните човекодни на работниците с непълен работен ден за м.май се получава по следния начин: 27 работни дни и 4 празнични дни по 3 часа на ден = 93 човекочаса за месец на 1 работник; 9 работника х 93 = 837 човекочаса за месеца. 837 човекочаса, делени на 8 часа /нормален работен ден/ = 105 човекодена за месеца. Средносписъчният брой за м.май на работещите 9 души с непълен работен ден, е равен на 105:31=3 души /закръглено/.
3.4. Лицата, назначени като заместници на отсъствуващи по болест, майчинство и други законни причини /по чл.64 от Кодекса на труда/, в средносписъчния брой се включват заедно с тези които заместват.
3.5. Средносписъчният брой на персонала се изчислява общо от списъчния брой за всеки календарен ден с жените-майки, намиращи се в отпуск по майчинство и отделно без тях.
4. Изчисляването на средносписъчния брой на работниците за даден месец става по следния начин:

Дата Списъчен
брой
общо В т.ч.
жени-
майки Дата Списъчен
брой
общо В т.ч.
жени-
майки
Пренос 10689 38
1 625 2
2 635 2 17 695 3
3 640 2 18 701 3
4 648 2 19 708 3
5 665 2 20 неделя 708 3
6 неделя 665 2 21 710 3
7 670 2 22 711 3
8 673 2 23 712 3
9 675 2 24 715 3
10 675 2 25 720 2
11 675 3 26 725 2
12 690 3 27 неделя 725 2
13 неделя 690 3 28 730 2
14 686 3 29 731 2
15 687 3 30 731 2
16 690 3 31 736 2
Пренос 10689 38 Сбор 21447 76


В дадения пример, сборът на лицата от списъчния състав за всеки календарен ден на месеца е 21447, а без жените – майки в отпуск по майчинство – 21371. Броят на календарните дни е 31. От тук средният списъчен брой на работниците за месеца е 21447:31 = 692 – общо, а без жените-майки – 21371 : 31 = 689 /кръгло/.
По същия начин се изчислява средносписъчният брой за всички останали категории персонал.
За онези от тях – служещи, ИТР, охрана, при които в течение на дадения месец не са настъпили промени в списъчния им брой /имат постоянен състав/, средносписъчния им брой може да се изчисли и като проста средна аритметична от списъчния брой на тези лица в началото и края на месеца.
4.1. За предприятията, учрежденията, организациите, които не са работили пълен месец /поради закриване, сезонност, новооткрити и др./, средният списъчен брой на работниците за отчетния месец се определя, като сумата на списъчния брой на работниците за всички работни дни през месеца, включително почивните и празнични дни през този период, се раздели на общия календарен брой на дните през месеца.
Така в новооткритото предприятие на 25 февруари броят на работниците по списък на отделни дати е: 25.ІІ. – 450, 26.ІІ. – 500, 27.ІІ. – 540, 28.ІІ. - 650. Сумата на списъчния брой на работниците за тези 4 дни работа на предприятието през м.февруари е 2140 /450+500+540+650/. Средният списъчен брой на работниците за целия месец февруари е 76/2140 : 28/.
По същия начин се изчислява средният списъчен брой на всички категории персонал.
4.2. Средният списъчен брой на персонала за едно тримесечие се изчислява чрез събиране на средния списъчен брой на персонала от всеки месец и получената сума се разделя на 3.
Ако предприятието, учреждението и организацията е работило непълно тримесечие, то средният списъчен брой на персонала за тримесечието се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за месеците, през които е работено и разделено също на 3.
Пример: Предприятието е новооткрито и е започнало да работи от 15 февруари. Средният списъчен брой на работниците на това предприятие за м.февруари – 280 и за м.март – 640. Следователно, средносписъчният брой на работниците на това предприятие за І-то тримесечие е /280 + 640/ : 3 = 307.
4.3. Средносписъчният брой на персонала за периода от началото на годината до края на отчетния период /отчетния месец/ се определя чрез сумиране на средносписъчния брой на персонала за всеки месец и полученият сбор се разделя на броя на месеците, изтекли от началото на текущата година.
4.4. Средният списъчен брой на персонала за годината се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се разделя на броя на месеците /12 месеца/ или по пътя на сумиране средносписъчния брой на четирите тримесечия и полученият сбор се раздели на 4.
Ако предприятието, учреждението, организацията не е работило пълна календарна година /поради сезонност, продължителен престой, въвеждане в експлоатация през годината и т.н./, то средният списъчен брой за периода от началото на годината, се определя чрез разделяне сбора на средния списъчен брой за всички работни месеци на предприятието, учреждението, организацията, на броя на календарните месеци на годината, т.е. 12 месеца, а не на броя на месеците, през които предприятието е работило.
Пример 1: Предприятието е започнало работа през м.юни.
Средният списъчен брой на работниците за м.юни е 563 работника, следователно, в отчета за м.юни средният списъчен брой на работниците ще бъде: за м.юни – 563; за отчетното тримесечие 563 : 3 = 188 и за периода от началото на годината – 563 : 6 = 94.
Пример 2: Предприятие със сезонно производство, започнало работа през м.май и приключило работата през м.септември.
Средният списъчен брой на работниците е бил: за м.май – 641, за м.юни – 1254, за м.юли – 1316, за м.август – 820 и м.септември – 455 работници.
В отчета за м.май в колоната за средния списъчен брой на работниците за периода от началото на годината, ще трябва да се посочи 641 : 5 = 128.
В отчета за м.юли в същата колона /за периода от началото на годината/, ще трябва да се посочи /641 + 1254 + 1316/ : 7 = 459.
В отчета за м.декември, в колоната за периода от началото на годината, ще трябва да се посочи /641 + 1254 + 1316 + 820 + 455/ : 12 = 374.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения