Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. неплатен отпуск

 неплатен отпуск Валя (гост) 20.05.2007 09:34

Колеги моля да ми дадете съвет как да процедирам в следната ситуация: имам работничка която е била в неплатен отпуск две последователни години, след изтичане срока на неплатения отпуск тя не се яви на работа и не поднови молбата за неплатен отпуск, а на посочения от нея адрес не живее никои. Според това което съм прочела знам че нямам право да я уволня без да съм и поискала обяснение защо не се е явила на работа. Моля да ми погнете да разреша този казус. Предварително благодаря.

 RE: неплатен отпуск ГОСТ (гост) 20.05.2007 09:38

Точно така Няате право да я уволнявате докато не искате писмено о бяснение от нея Пускате заповед с покан ана посочения адрес с обратна разписка Чакате разписката да се върне От там нова заповед за самото уволнение пак с обратна разписка Зарверето на тази кореспонденция я водите като самоотлъчка Ако не сте разбрали утре ще ви напиша заповедите защото имах такъв случай преди една година

 RE: неплатен отпуск Валя (гост) 22.05.2007 19:51

Изпратила съм покана за писменно обяснение до работничката с обратна разписка и разписката се върна със съобщение че на посочения адрес лицето не е открито. Консултирах се с адвокат и ми каза че дори да изпратя заповед за уволнение по пощата с обратна разписка не мога да я освободя без лицето лично да се е разписало на обратната разписка. С една дума нищо не мога да направя без лицето да се появи лично или лично да получи заповедта за освобождаване. Все пак ще съм Ви благодарна ако ми изпратите образците на заповедите. Най - накрая ще взема да я освободя, защото ми пречи на работата така и ще се надявам да не ми заведе дело за неправомерно уволнение.

 RE: неплатен отпуск ЛС Профил 23.05.2007 08:25


предприятие, учреждение, организация
гр. ........................................, ул.".............................................................................................." № ........


З А П О В Е Д

№ ........................../............................ г.


На основание
изписвате по по﷓горе посочения начин текстовете от КТ, въз основа на които налагате наказанието
от Кодекса на труда, наказвам с

Дисциплинарно уволнение

ЕГН ........................................., на длъжност ........................................................., код по НКП .................................................,
и на основание чл.330, ал.2, т.6 от Кодекса на труда прекратявам трудовото правоотношение с

ЕГН..............................................., считано от датата на връчване на заповедта.
Фактическите обстоятелства, свързани с извършеното нарушения са:

описвате подробно извършеното нарушение по посочения по﷓горе начин
Мотивите за налагане на наказанието са:

описвате по по﷓горе посочения начин поведението на работника при извършване на нарушението, неговото предишно поведение, какви обяснения сте получили или не

На лицето да се изплатят следните обезщетения:
а) по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за ........... год. ﷓ ............... дни ﷓ ................................ лв.
б) …………………………………………………………………………………………………..
Други условия:
a) на основание чл.221, ал.2, КТ лицето дължи обезщетение в размер на ........................ лв.
брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието или брутното трудово възнаграждение за периода до изтичането на срочния трудов договор
в) ............................................ лв. (възможни и допустими от закона удръжки според нормативни актове и съдебни решения, ако има такива).
Препис от заповедта да се връчи на лицето и на отдел "Човешки ресурси" за изпълнение.
Работникът/служителят отказа да се запознае със съдържанието на заповедта и/или отказа да я получи срещу подпис. Поради което настоящата заповед му беше изчетена на глас и/или връчена в присъствието на ............................…........................................................................................................
името и длъжността на свидетеля

Дата на връчване Управител: ........................................
на заповедта:
Работник/Служител: .........................
.......................... 200... г. Подпис на свидетели: ......................

 RE: неплатен отпуск валя (гост) 27.05.2007 00:15

много благодаря
 

 RE: неплатен отпуск ivarbanov Профил Изпрати email 27.05.2007 08:28

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.

КТ относно изслушването
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения