Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. длъжностна характеристика

 длъжностна характеристика елка (гост) 23.05.2007 09:49

Може ли някой да ми изпрати образец на длъжн. характеристики за "Експерт трудова заетост" и "Експерт управление на човшките ресурси"
 

 RE: длъжностна характеристика satanasowa Профил Изпрати email 23.05.2007 09:52


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА


Длъжност – ЕКСПЕРТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Наименование Код по НКПД 2412 7001

Структурно звено
Структурна единица – Организация...........
Териториално звено

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Мениджър УРЧР (управление и развитие на човешките ресурси)
Длъжността ръководи:
Административно
Методически – ръководителите на отделите
Място в структурата:

Мениджър УРЧР
ЕКСПЕРТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕЦел на длъжността – Длъжността експерт организация на труда и възнаграждение отговаря на потребностите от прилагане на методите за изследване и проектиране на трудовия процес, рационалното използване на работното време, определяне на икономическата ефективност от прилагане на мерки за усъвършенстване организацията на труда, изчисляването на трудовите възнаграждения.

Основни взаимоотношения
Вътрешни:
Има служебни контакти с всички служители на организацията.
Външни:
Контактува с НАП, банки и други ведомства.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Познава и спазва всички нормативни актове, касаещи организацията, нормирането и възнаграждението на труда.
2. Изготвя длъжностни и поименни щатни разписания.
3. Прилага методи за изучаване, проектиране на трудовия процес, режима на работа, рационално използване на работното време с цел усъвършенстване организацията на труда и подобряване на резултатите.
4. Организира и разработва необходимата документация.
5. Използва съвременни технически средства и софтуерни продукти, подпомагащи дейността.
6. Следи за усъвършенстване на условията на труд, съобразени с изискванията за Здравословни и безопасни условия на труд, ППО, техническа естетика и ергономия на работното място.
7. Спазва стандартите за организационно разпоредителната документация.
8. Основно познава дейността на организацията.
9. Следи и прилага добрите практики от нашия и чужд опит.
10. Анализира ефективността от действащите форми и системи за възнаграждение, материалното и морално стимулиране.
11. Прави предложение за внедряване на прогресивни форми за възнаграждение и стимулиране на труда, бонусни схеми, премии за конкретни резултати.
12. Следи разходването на фонд работна заплата – условия на работа, заработена заплата, планирания ръст на производство и др.
13. Контролира правилното използване на ФРЗ, материалното стимулиране, тарифните ставки и разценки.
14. Отлично познава трудовото законодателство, правилата и нормите за ЗБУТ.
15. Разработва мероприятия по организация на труда за всички категории персонал с цел повишаване производителността, качеството на труда и ефективността на производството. Контролира изпълнението им.
16. Провежда изследване за подобряване условията на труд и съкращаване на тежките и трудоемки ръчни работи и предлага мерки за разрешаване.
17. Съвместно с други специалисти от фирмата анализира съществуващите организационно-технически условия за работа, разработва и внедрява по-рационален режим на работа и организация на труда с цел съкращаване на слабоквалифицирания и тежък физически труд.
18. Участва в обсъждането за промяна в организационната структура и подобряване обслужването на работните места, тяхното планиране, търсене на резерви за повишаване на производителността, организацията и стимулиране на труда, атестация за трудовото представяне и др.
19. Предлага съвременни форми за възнаграждение, обвързано със спецификата и резултатите от труда.
20. Оказва методическа и практическа помощ във цялата структура при внедряване и реализиране на промените с цел усъвършенстване организацията на труда.
21. Изготвя за ръководството различни видове справки за персонала (наличен състав, отпуски, болнични и др.).
22. Поддържа и съхранява база данни на служителите.
23. Всеки месец изисква от ръководителите на звената присъствени форми, отразяващи отработените часове и извършена работа.
24. Вярно и точно въвежда данните за персонала в компютърната програма и обработва месечните трудови възнаграждения.
25. При необходимост и поискване от служителите изготвя удостоверения и служебни бележки, свързани с трудовата им дейност.
26. Следи промените в действащата трудово-правна нормативна уредба и прилага тяхното изпълнение
27. Спазва конфендициалност, касаеща трудовите възнаграждения и разплащания.
28. Спазва ЗЗЛД (Закона за защита на личните данни).
29. В края на всеки месец изготвя ведомости за трудовите възнаграждения на персонала. Своевременно подава информация в обслужващата банка за разпределение на сумите по дебитни карти.
30. Подготвя всички необходими справки и декларации към НОИ и други държавни институции.
31. Периодично информира мениджър УРЧР за изпълнението на възложените задачи, като предлага мерки за усъвършенстване и подобряване на работата.
32. Изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на ръководството на фирмата.
33. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
34. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред на ОРГАНИЗАЦИЯТА.
35. Разработва вътрешноорганизационната система за определяне на възнаграждение на работниците и служителите
36. Спазва фирмения стил на обличане и поддържа приличен външния си вид.
37. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на фирмата – инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на дейността и др.
38. Повишава професионалната си квалификация.
Отговорности:
1. качествено и в срок изпълнение на поставените задачи в съответствие с функционалното предназначение на длъжността;
2. достоверна и актуална информация, необходима на другите звена;
3. въведените данни за изчисляване на осигурителните вноски за сметка на работодателя и ДОД, както и всички удръжки за сметка на персонала;
4. нарушените правила, регламентиращи изпълняваната дейност;
5. несвоевременното представяне на изисканите справки;
6. допуснати злоупотреби с длъжностното си положение;
7. даваните становища и консултации в областта на компетенциите на длъжността;
8. изпълнение на фирмената политика в рамките на компетенциите си;
9. нанесени вреди, настъпили от некомпетентно подготвени административни документи, свързани с трудовите или служебни правоотношения.

Права:
1. Контролира и следи изискванията за организация на труда.
2. Да участва в разработването на комплексни мероприятия за подобряване организацията на труда.
3. Да провежда изследване за усъвършенстване организацията на труда.
4. Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
5. Прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която изпълнява.
6. Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си.
7. Предоставено работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на задълженията.
8. Професионално развитие – при възможност и по преценка на ръководството на фирмата – допълнително обучение по специалността, специализации, изучаване на чужди езици, повишаване на компютърната грамотност и други подобни.

Критерии за оценяване на трудовото представяне:
 своевременно, точно и пълно изготвяне на необходимите справки;
 правилно поддържана и съхранявана картотека на персонала;
 коректно изчисляване на трудовите възнаграждения;
 проява на необходимата инициативност;
 работа в екип.

Профил на длъжността
Постижения на изпълнителя:
Висше икономическо образование
Вид и равнище на образованието;
Висше икономическо образование, специалност Икономика на труда
Професионален опит:
За предпочитане
Специални умения:
Word, Exсel, Internet, програмни продукти; счетоводен софтуер; специализиран софтуер за персонал и работни заплати.
Умение за работа с офис техника.
Владеене на чужди езици: английски
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:
Емоционална устойчивост, аналитичност, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, творчество и инициативност, лоялност, честност.
Други специфични изисквания:
Умения за работа в екип.
Умение за поемане на лична отговорност.
Допълнителни курсове за нови форми на организация на производството, трудово-правните въпроси и администриране на персонала.
Условия на труд и производствена среда:
Работи в офис. Изследванията за организация на труда извършва по работните места.
Специфични условия на труд:
Ползва компютър и друга офис техника.
Режим на труд и почивка:
Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет във фирмата.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
Не ползва работно облекло. Спазва приетия стил на обличане в организацията.
Битови придобивки и привилегии:
Ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в социалната програма на фирмата.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.

Общи и заключителни разпоредби:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /...................../ /..................../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.
...........................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)

реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения