Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Длъжностна характеристика за :Организатор офис"

 Длъжностна характеристика за :Организатор офис" Иванова (гост) 06.06.2007 13:14

Търся длъжностна характеристика за "Организатор офис" НКПД 41913017, НКИД 5190, Благодаря ви много.
 

 RE: Длъжностна характеристика за :Организатор офис" satanasowa Профил Изпрати email 06.06.2007 15:07

Имам това

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА


Длъжност ОФИС МЕНИДЖЪР

Наименование ОФИС МЕНИДЖЪР Код по НКПД
4191 2013

Структурно звено
Структурна единица
Териториално звено

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Управителя на дружеството
Длъжността ръководи:
Административно – Управителят на дружеството.
Методически – Управителят на дружеството.
Място в структурата:

Управител на дружеството
ОФИС МЕНИДЖЪР
Технически секретарЦел на длъжността
Извършва цялостна дейност по организация на работата в офисите на дружеството и води кореспонденцията.

Основни взаимоотношения:
Вътрешни
Вътрешно си взаимодейства с всички служители на дружеството.
Външни
Външно си взаимодейства с фирмите-партньори на дружеството.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Получава кореспонденцията на дружеството и я разпределя по отдели.
2. Приема посетители в офисите на дружеството и ги настанява в свободни приемни, за което уведомява служителите , които ще провеждат срещата.
3. Координира контакта на служителите в дружеството помежду им.
4. Участва в подготовката и организирането на фирмени събирания.
5. Води официалната кореспонденция на дружеството в страната и чужбина.
6. Пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
7. Непрекъснато повишава професионалната си квалификация.
8. Изпълнява и всички други дейности, свързани с длъжността, възложени му от Управителя на дружеството.
9. Всички задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешен трудов ред.

Отговорности:
1. Отговаря за цялостната организация на дейността в офисите на дружеството.
2. Отговаря за представителния вид на рецепцията на офисите на дружеството.
3. Отговаря за коректно изпълнение на възложените му задължения.

Права
Всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор.

Профил на длъжността:
Постижения на изпълнителя:

Вид и равнище на образованието
Завършено висше образование, степен „бакалавър“ или „магистър“.
Професионален/управленски опит
Препоръчителен практически опит.
Специални умения
Умения за работа с компютър – Microsoft Office, Internet.
Владеене на чужди езици
Да владее отлично английски език – писмено и говоримо.
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики
Лоялност
Комуникативност
Условия на труд и производствена среда:

Режим на труд и почивка
Съгласно Правилника за вътрешен трудов ред.
Битови придобивки и привилегии.
Съобразно нормативните актове и КТД.

Други:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.
Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /...................../ /..................../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.


.................................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения