Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. ВПРЗ съгласно наредбата

 

 ВПРЗ съгласно наредбата jylka Профил Изпрати email 29.06.2007 11:27

УТВЪРДИЛ!
УПРАВИТЕЛ:
/И. ИВАНОВ/
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

І. Общи положения
Чл. 1. (1) Настоящите Вътрешни правила за работната заплата, изписвани по-нататък за краткост "Правилата", уреждат организацията на работната заплата на работещите по трудово правоотношение в „УНИКОМ 89” ООД – гр Варна , изписвана по-нататък за краткост ”Фирмата”, и са изготвени в съответствие с Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС 4/2007 г, както и всички нормативни актове, уреждащи въпроси, свързани с работната заплата и нейната организация.
(2) Правилата се допълват, изменят и утвърждават от Управителя на Фирмата, в съответствие с приетата нормативна уредба.
Чл. 2. С настоящите правила се определят:
1. общите положения за организацията на работната заплата;
2. условията, реда и начините за формиране на средствата за работна заплата;
3. условията и реда за определяне и изменение на основните месечни заплати;
4. видовете и размерите на допълнителните възнаграждения и условията за тяхното получаване;
5. реда и начините за изчисляване на брутната месечна заплата.
6. редът и начинът за изплащане на работните заплати.
Чл. 3. Основната цел на тези правила е чрез законосъобразна и справедлива организация на работната заплата да се мотивират служителите и работниците за ефективно изпълнение на служебните им задължения, постигане на целите и общата политика на Компанията за развитие, както и за общо подобряване ефективността от нейната дейност.
Чл. 4. Системата за заплащане на труда в Фирмата е повременно – премиална.
Чл. 5. Основната работна заплата е възнаграждение за изпълнението на определените трудови задачи и задължения, присъщи на длъжността в съответствие с корпоративните стандарти за количество, качество и срокове на изпълнение на отговорностите.
Чл. 6. Брутната работна заплата се състои от основната работна заплата и допълните трудови възнаграждения определени в нормативен акт или в настоящите Правила.
Чл. 7. Допълнителното материално стимулиране е заплащане на труда в пряка зависимост от изпълнението на възложените задачи и се определя със Система за ДМС и Процедури по нейното прилагане, които се утвърждават ежегодно Управителя на Фирмата.
ІІ. Формиране на средствата за работна заплата
Чл. 8. (1) Средствата за работна заплата за съответен период, се използват за определяне и изплащане на:
1. основни месечни заплати по трудов договор;
2. допълнителни и други трудови възнаграждения;
3. допълнителни възнаграждения за по-висока квалификация;
(2) Годишните средства за РЗ се определят с бюджета на Фирмата.
(3) Месечните средства за РЗ се определят основа на действителната численост на персонала и размера на брутните месечни заплати по длъжности.
ІІІ. Определяне и изменение на основните месечни заплати
Чл. 9. (1) Индивидуалният размер на основната месечна заплата на работещите по трудово правоотношение при пълно работно време не може да бъде по-нисък от нормативно определения размер на осигурителния праг за всяка отделна длъжност.
(2) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на работниците и служителите, се определят по реда и условията, определени в КТ и настоящите Правила.
(3) Индивидуалните основни месечни заплати на работещите по трудово правоотношение се договарят между тях и работодателя или упълномощено от него длъжностно лице.
Чл. 10. (1) Измененията на основните месечни заплати на работниците и служителите се извършват при:
1. промяна с нормативен акт;
2. преназначаване на друга длъжност;
3. в други случаи, предвидени в нормативен акт.
4. в други случаи, при спазване разпоредбите на чл. 118, ал. 3 и чл. 119 от Кодекса на труда.
(2) Управителят има право да определя персонална заплата на работниците и служителите, само след съгласуване с общото събрание на Фирмата.
Чл. 11. (1) Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати се предлагат от преките ръководители по звена, а новите размери на индивидуалните основни месечни заплати се определят от Управителя ,само след съгласуване с общото събрание на Фирмата .
(2) При оценяване на служителите при изтичане на срока за предизвестие и при положителна оценка и предложение за продължаване на трудовото правоотношение, съответните преки ръководители правят предложение и за увеличение на индивидуалната месечна работна заплата на оценявания служител. Решение за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати се взима от Управителя след съгласуване с общото събарние на Фирмата. .
(3) Ежегодно в началото на календарната година се извършва преглед на размера и съотношенията на РЗ в Компанията.
ІV. Допълнителни възнаграждения
Чл. 12. Работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, могат да получават допълнителни възнаграждения, както следва:
1. за всеки отработен нощен час или част от него между 22.00 ч. и 6. 00 ч. на служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 0.25 стотинки
2. за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 0.6% от индивидуалната основна месечна заплата за всяка година прослужено време в Фирмата .
3. за образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, свързана с изпълняваната работа на служителя, се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер на 15 лв. за „доктор” и 50 лв. за „доктор на науките”.
4. други допълнителни възнаграждения, регламентирани в нормативни актове – размерите (минимални или фиксирани) и условията за получаването им са тези, определени в съответния нормативен акт или КТ.

V. Изчисляване на брутните месечни заплати
Чл. 13. Брутните месечни заплати на работниците и служителите работещи по трудово правоотношение включват:
1. основното възнаграждение за действително отработено време през съответния месец;
2. възнаграждение за ползван платен отпуск, ако има такъв;
3. полагащи се допълнителни възнаграждения, съгласно КТ, регламентирани в нормативни актове и в тези Правила.
Чл. 14. (1) Среднодневният размер на основната заплата се изчислява като индивидуалната основна месечна заплата на лицето се раздели на броя на работните дни през съответния месец.
(2) Часовият размер на основната заплата се изчислява като среднодневната основна заплата за съответния месец се раздели на законоустановената продължителност на дневното работно време в часове.
Чл. 15. За изчисляване на полагащите се брутни заплати на служителите за съответния месец отговаря Гл. Счетоводител и касиера на дружество наети от Фирмата.
Чл. 16. За всички длъжности ежегодно де се определят минимални стойности и диапазони на брутната работна заплата.
VІ. Ред и начин на изплащане на работните заплати
Чл. 17. Работните заплати се извършват само в брой след подпис във ведомостта за работни заплати.
Чл. 18. Работната заплата се изплаща веднъж в месеца
Чл. 19. (1) Работната заплата се изплаща до 20 число на месеца следващ месеца, за който се начислява работната заплата.
(2) На всеки служител се издава извлечение от разплащателните ведомости – фиш за размера на начислената месечна работна заплата, източниците на формиране, направените удръжки .
(3) Всеки служител има право да му се правят служебно целеви удръжки от работната заплата за плащания по кредити, преводи по сметки и заплащане на комунални разходи.
VІ. Заключителни разпоредби
Чл. 20. За допуснати нарушения на определените изисквания в настоящите Правила, виновните длъжностни лица носят дисциплинарна отговорност, ако не подлежат на по-тежко наказание.
Чл. 21. Настоящите Вътрешни правила за работната заплата да се доведат до знанието на всички служители.
Чл. 22. Настоящите правила са приети от ръководството на Компанията и утвърдени от Управителя и влизат в сила от 01.07.2007 година.*

* *
В А Р НА - 2007
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения