Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Гореща тема! ВИЕС декларация

 ВИЕС декларация Льони (гост) 07.12.2007 13:39

Този нов ЗДДС започна да ми писва :( хайде, колеги, моля да ми кажете кога аджаба се подава Виес декларация? само при ВОД или и при услуги?

 RE: ВИЕС декларация Албена Профил 07.12.2007 13:40

И при услуги също .

 RE: ВИЕС декларация 777 (гост) 07.12.2007 13:41

Не при всички услуги

 RE: ВИЕС декларация Адама (гост) 07.12.2007 13:43

чл. 21, ал.3 и чл22-24

 RE: ВИЕС декларация 777 (гост) 07.12.2007 13:43

Вижте чл.117 ППЗДДС

 RE: ВИЕС декларация Адама (гост) 07.12.2007 13:43

само за тези доставки се подава

 RE: ВИЕС декларация Льони (гост) 07.12.2007 13:46

значи при услуга с място на изпълнение на територията на България? пак се подава....май влизам в чл.21,ал 3

 RE: ВИЕС декларация прост (гост) Профил Изпрати email 07.12.2007 13:49

нещо не ми се връзва чл. 21 ал. 3 и услуга с място на изпълнение на територията на България
май влизаш.....влизаш ли там или не?

 RE: ВИЕС декларация Льони (гост) 07.12.2007 13:54

май е чл.21, ал.2, т.3 /мястото, където фактически се извършва услугата е България/

 RE: ВИЕС декларация прост (гост) Профил Изпрати email 07.12.2007 13:56

:) и последно?
ако е така - има данък, няма ВИЕС

 RE: ВИЕС декларация Льони (гост) 07.12.2007 13:58

няма Виес нали?:))) има само ако мястото на изпълнение е другата държава?

 RE: ВИЕС декларация прост (гост) Профил Изпрати email 07.12.2007 14:00

Льони,
а погледна ли отговорите в темата?
чл. 21, ал.3 и чл22-24 и после
Вижте чл.117 ППЗДДС

 RE: ВИЕС декларация ели Профил 07.12.2007 14:00

така и така ми задръстват пощата от НАП ... що да не задръстя и тук :))

ІІ. ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ДОСТАВКИ В ДНЕВНИК ПРОДАЖБИ И VIES ДЕКЛАРАЦИЯ

Вътреобщностна е доставката на стоки, транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Регистрираното лице е длъжно да отрази издадените данъчни документи във връзка с вътреобщностна доставка в дневника за продажбите за данъчния период, през който данъкът за доставката е станал изискуем, като впише данъчната основа по издадена фактура както следва:
Колона 20 - Данъчна основа на ВОД /вътреобщностни доставки/

Данъчната основа по издадена фактура за осъществена доставка на услуга по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 -24 ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка се отразява в:
Колона 22 - Данъчна основа на доставка на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 -24 ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

 Често срещана грешка при деклариране на извършена вътреобщностна доставка е попълването на данъчната основа в колона 19 – Данъчна основа на доставките със ставка 0% по глава трета. Въпреки че вътреобщностните доставки са доставки, облагаеми с нулева ставка, разпоредбите на глава трета третират само доставки извън Общността.
Правилното деклариране на документите, издадени по повод на вътреобщностна доставка гарантира коректното пренасяне на сумарните данни във VIES декларацията.


При деклариране на вътреобщностните доставки с контрагенти от други държави членки на ЕС в дневник продажби и VIES декларациите следва да се имат предвид следните особености и да се избягват следните често допускани грешки:
 По отношение на лицата, които следва да подават VIES декларации
VIES декларации подават регистрирани по ЗДДС лица, извършващи доставка на стоки или услуги към държави членки на ЕС, получател по които е регистрирано за целите на ДДС лице.
 По отношение на съдържанието на VIES декларациите
Във VIES декларациите не бива да се включват български контрагенти като получатели на стоката или услугата.
Във VIES декларацията се отразяват само доставки към контрагенти, регистрирани по ДДС в друга държава членка на ЕС.
Във VIES декларациите не бива да се отразяват на отделни редове различните доставки към един и същ контрагент. Всички осъществени доставки към един контрагент (независимо от техния брой) се отразяват само на един сумарен ред, в който се вписва техния сбор за съответния данъчен период.

 По отношение изписване на ДДС номерата на контрагентите
От 01.01.2007 г. при сделки в рамките на Общността с регистрирани по ДДС контрагенти, в отчетните регистри се посочват техния валиден ДДС номер.

- Всеки ДДС номер на търговец от ЕС започва с префикс, който представлява кода на съответната държава членка (виж приложената таблица) и се състои от две букви, задължително изписани на латиница.
- След префикса следва поредица от цифри или цифри и букви съобразно форматите, определени от страните (виж приложената таблица).
- Изписването на буквите в ДДС номерата на чуждите контрагенти трябва да бъде задължително на латиница в противен случай автоматично се генерира грешка.

Често допускани грешки:
 Изписване на произволна поредица от цифри като ДДС номер на контрагент (напр. 99999999);
 Вписване на невалидни ДДС номера във VIES декларациите (както и в отчетните регистри);
 Неправилно изписване или замяна на букви и цифри.

Пример: Често допускана грешка е замяната на цифрата 1 с латинската буква I или l, както и цифрата 0 с латинската буква O, или обратно.

 Изписване на ДДС номера без префикс на съответната държава членка или изписване на номера с грешен код.

Специално внимание следва да се обърне на префиксите в ДДС номерата на Гърция и Великобритания. Префиксът на ДДС номер в Гърция е EL, а не GR. Префиксът на ДДС номер във Великобритания е GB, а не UK.


Забележка: Въпреки, че Вашият контрагент предоставя своя ДДС идентификационен номер и Ви уверява, че е регистриран за целите на ДДС в своята държава членка, преди да го изпишете във издаван от Вас документ или да го декларирате в отчетните регистри по ЗДДС и VIES декларацията, проверете неговата валидност чрез сайта на НАП, защото:
В някои държави членки (например Полша и Испания), търговците оперират с 2 идентификационни номера за целите на ДДС – единият те следва да използват при търговските си взаимоотношения на вътрешния пазар, а другият ДДС номер им се издава и служи за целите на вътреобщностната търговия. Българските търговци трябва да изискват ДДС номера на своя контрагент, валиден за търговия в рамките на Общността.ВНИМАНИЕ!

Наличието на синтактично грешни идентификационни номера за целите на ДДС на Ваши контрагенти в отчетните регистри и/или във VIES декларацията може да доведе до предприемане на контролни действия от страна на органи по приходите на НАП за установяване на действителните Ви задължения, в резултат на които е възможно:
- да не бъде призната вътреобщностна доставка, по която получател е търговец с невалиден идентификационен номер за целите на ДДС при което се приема, че е налице доставка с място на изпълнение на територията на страната, подлежаща на облагане със ставка 20%.
- некоректно отразяване на ДДС номер при вътреобщностна доставка или придобиване може да доведе до възлагане на последващи контролни дейности на Вашия контрагент, вследствие на което да се влошат търговските Ви взаимоотношения.

Преди да посочите в издавана от Вас фактура (известие) / протокол идентификационен номер за целите на ДДС на контрагент от друга държава членка на ЕС, се уверете в неговата валидност, като посетите страницата:
ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=BG или www.nap.bg.

Допълнителна информация може да получите на тел. (02) 9859 6151.

 RE: ВИЕС декларация Льони (гост) 07.12.2007 14:47

да Прост, видях отговорите ...

 RE: ВИЕС декларация iavorski Профил 09.02.2010 14:33

А как бихте третирали не услуга/стока а фактура издадена за Бонус оборот от БГ фирма към доставчик от ЕУ регистриран по ДДС.

В такива случаи част от фирмите практикуват издаване на кредитни известия към БГ фирмата получател които е ясно как се третират.

С част от фирмите обаче доставчика получава от нас фактура за Бонус оборот. Досега ги пускахме без ДДС ама ме загриза въпроса - къде всъщност е мястото на сделката и оттам дали има ДДС върху фактурата или не?

 RE: ВИЕС декларация radiaa Профил Изпрати email 11.05.2017 18:40

VIES декларация се подава от доставчик на стоки и услуги,или посредник в тристраннна операция м/у търговци,в страни членки на ЕС,регистрирани за целите на ДДС.Подава се за стоки,и за услуги.
 

 RE: ВИЕС декларация radiaa Профил Изпрати email 11.05.2017 18:40

VIES декларация се подава от доставчик на стоки и услуги,или посредник в тристраннна операция м/у търговци,в страни членки на ЕС,регистрирани за целите на ДДС.Подава се за стоки,и за услуги.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС