Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Независима икономическа дейност

Страница 1 от [3] 123»

 Независима икономическа дейност Объркана (гост) 16.04.2008 09:55

Здравейте колеги,
На трудов договор съм в дружеството, в което съдружниците (хора в предпенсионна възраст) получават доста големи суми за положения личен труд - над максималния осигурителен доход. Мотивите са си техни и не са въпрос на коментар в тази тема. Но сърфирайки из счетоводните сайтове, онзи ден попаднах на тази дискусия:

evristika.activeboard.com/index.spark?forumID=104731&p=3&topicID=16537961

Извинявам се на участниците в темата там, но понеже са само трима, а не мога да разбера кой каква теза точно защитава, си позволявам да пусна перефразиран въпроса оттам - тук.
И така:
Сумите, които съдружниците получават за положения личен труд в дружеството, дали са независима икономическа дейност.
Според мен не са. А са точно равнозначни на сумите, получавани от работниците по трудови договори под формата на работна заплата. Но ме притеснява сравнението с дейността на адвокатите, която по смисъла на ЗДДС е независима икономическа дейност. Само че доходът на лицето "А" - адвокат - зависи само от неговата икономическа дейност. А доходът на лицето "В" - от положения личен труд в дружеството, в което е съдружник, зависи от независимата икономическа дейност на дружеството, което е различно лице, от лицето "В". В смисъл, че общото събрание на дружеството може да вземе решение за изплащане на суми на съдружниците, а може и да не вземе. И във всеки случай от ОС зависи размера на тази сума.
И ако се окаже, че за период от 12 месеца лицето "В" е получило от положения личен труд сума, по-голяма от 50 000 лв, следва ли да се регистрира по ДДС или не?

 RE: Независима икономическа дейност пепи 70 Профил 16.04.2008 09:58

Ти съдружник ли си в това дружество

 RE: Независима икономическа дейност Объркана (гост) 16.04.2008 10:00

Ей, Пепи, много сме хубави днес. Такива дружества си имат счетоводители. Аз съм счетоводителят. Но не съм сигурна в отговора на въпроса. А ти?

 RE: Независима икономическа дейност satanasowa Профил Изпрати email 16.04.2008 10:03

равносметка на сръбския национализъм »

ДДС върху правосъдието - вавилонско смешение на понятията
By Borislav Tsekov | January 30, 2007


Днес Конституционният съд допусна за разглеждане дело № 1 за 2007 г. Неговият предмет е противоконституционността на облагането с ДДС на дейността на адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители. Позволявам си няколко кратки разсъждения по темата, защото тя в никакъв случай не се свежда до ставки, графики, сметки и сравнителни таблици.
Азбуката на доброто управление и добрата политика предполага тяхната мотивация, цели и осъществяване да не се свежда само до икономически категории, сметки и фискални аргументи. Затова винаги съм се учудвал на самоувереността, с която някои икономисти, затворени в тясната черупка на икономическата наука, с лекота се произнасят по важни обществени процеси или управленски идеи. Без към тяхното, вероятно брилянтно икономическо познание, да са надградили най-малкото широка обща култура в областта на правно-политическата теория, същината и технологията на властта и държавата и пр. Затова и се забавлявам, когато в последните седмици чета из специализирания печат изказвания от типа „адвокатите нямат думата, когато става дума за данъци”. Тези мнения са толкова сериозни, колкото би било и изказването, че „икономистите трябва да си затварят устата, когато се говори за правосъдие и държавно управление”. Към категорията на тези „сериозни” мнения трябва да се причисли и глуповатото, дори невежествено злорадство от типа - „нека да ги ударим сега адвокати, нотариуси и тути кванти с ДДС”. Въпросът обаче е, че не се „удрят” тези „целеви групи”, а се бърка в джоба на гражданите.
От мненията на привърженици на ДДС върху правосъдието, които съм чел досега оставам с впечатлението, че всичко се свежда до автоматичното и не много смислено обяснение – Шестата директива го изисква, навсякъде в ЕС (с изключение на Белгия и Гърция) е така. Твърди се даже, че ако се следвала логиката за правата на гражданите, то не би трябвало да има данъци, защото спектъра на граждански, икономически, социални и пр. права е достатъчно широк. Това е вавилонско смешение на понятията!
Първо, чл. 4, т. 2 от въпросната Шеста директива на Съвета (77/388/ЕИО) изисква с ДДС да се облага независимата икономическа дейност на свободните професии. Добре е да се има предвид, че тази директива не съдържа изричен текст, който да включва дейността на адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители в нейния обхват. (Даже се обсъжда проект за тяхното изрично изключване.) И още, че тази директива няма върховенство спрямо Конституцията на Република България. Това означава, че приеманите от българските власти законодателни мерки по нейното прилагане (или транспониране, както би се изразил някой, неотвратимо заразен с бацила на брюкселската бюрокрация) не могат да противоречат на действащите конституционни разпоредби. Дори и когато се касае за ратифициран, обнародван и влязъл в сила международен договор, той има предимство само пред противоречащите му норми на вътрешното законодателство, но не може да нарушава Конституцията. Практиката на Конституционния съд в това отношение е ясна.
Второ, недопустимо е приравняването, което българският Закон за ДДС прави към понятията „свободни професии” и „независима икономическа дейност”, по смисъла на цитираната директива, на:
а/ конституционната институция на адвокатурата, която съдейства за реализация на правото на защита на гражданите – България е една от малкото държави, дали такъв конституционен статус на адвокатите;
б/ изпълнението на делегирани от държавата функции от нотариусите и частните съдебни изпълнители, чрез които се гарантират правата на гражданите, произтичащи от върховенството на закона и правовата държава, като конституционно закрепени принципи.
А сред основните характеристики на правовата държава са и: а/ правото на защита, гарантирано и чрез свободната и самоуправляваща се адвокатура; б/ осъществяването на мерки на държавна принуда за гарантиране на правата и законните интереси на гражданите и техните организации в рамките на гражданския изпълнителен процес; в/ обезпечаване на правната сигурност на гражданския оборот.
Трето, адвокатурата е конституционна институция, чийто статут, организация и дейност са установени на конституционно равнище – чл. 134 от Конституцията. Същината на адвокатската дейност, особено в частта й, свързана с процесуалното представителство, е да съдейства на гражданите да осъществяват едно от своите основни и неотменими конституционни права – правото на защита (чл. 56 от Конституцията). Добре е да се вникне, че по своето съдържание адвокатската дейност не е стопанска дейност и не е насочена към създаване на добавена стойност. В много случаи тя съдейства при решаването на спорове по повод разпределението на добавена стойност и икономически ресурси между субектите на правото, но сама по себе си тази дейност не създава добавена стойност. От тази гледна точка, приравняването на процесуалното представителство, а в по-общ план и на адвокатската дейност въобще, на „независима икономическа дейност” е неоправдано. Без да е част от йерархията и институциите на съдебната власт, адвокатурата е част от системата на правосъдието. Неслучайно, конституционният текст за адвокатурата е включен в Глава шеста „Съдебна власт”.
Четвърто, нотариусите, от своя страна, обезпечават правната сигурност на гражданския оборот като елемент от характеристиката на правовата държава. На тях държавата делегира извършването на предвидените в закон нотариални действия. Ето защо, дейността на нотариусите не може да се третира като „независима икономическа дейност”, тъй като се осъществява по стриктно определен законов ред и процедури. Конституционният принцип на свобода на стопанската инициатива и принципът на свободното договаряне, които са валидни за икономическата дейност, са напълно изключени и несъвместими с нотариалната дейност. Дори и заплащането на нотариалните услуги става по приета от Министерския съвет тарифа.
Пето, частните съдебни изпълнители пък осъществяват част от държавната власт, а именно държавната принуда, при това по силата на правомощията, които държавата им е делегирала със закон. Тяхната дейност е част от правораздавателната функция и е една от характеристиките на правовата държава. От тази гледна точка, третирането на тази делегирана държавна функция като „независима икономическа дейност” е напълно неоснователно. Не трябва да се пропуска е факта, че чл. 6, ал. 2 от Конституцията обуславя еднакво третиране на длъжниците, независимо от това дали мерките на държавната принуда в изпълнителния процес се прилагат от държавен или от частен съдебен изпълнител. Вместо това, ЗДДС предвижда, че с данък върху добавената стойност се облага само дейността на частните съдебни изпълнители, но не и на държавните. И тук, както при нотариусите, свободата на стопанската инициатива и договарянето не могат да бъдат прилагани, защото упражняването на властническата функция, делегирана от държавата на частните съдебни изпълнители става, по стриктно определен от закона ред и процедура, а тарифите, по които се заплаща тяхната дейност е фиксирана от Министерския съвет.
И накрая - има нещо от мненията на някои икономисти, което съм склонен да споделя: трябва да се премахне тарифата на минималните адвокатски възнаграждения.

 RE: Независима икономическа дейност Федор Венедиктович Ез...  Профил 16.04.2008 10:05

Абсолютно е независима икономическа дейност. За справка - чл.9 ЗДДС
Дори, за да стане още по весело, може да се поразшири темичката ;-)))) независимо от наличието на чл.3 ал.3 т.1 (дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по правоотношение, приравнено на трудово), ако управителя е едноличен търговец и съответно е управител на търговско дружество, чл.3 ал.3 т.2 казва, че доходите са му независима икономическа дейност и трябва да пуска фактурки ;-) За съжаление закона не казва фактурната стойност с осигуровки ли да бъде или не ;-Р

 RE: Независима икономическа дейност Объркана (гост) 16.04.2008 10:06

Туй много дълго. Но става дума за адвокати, за които спорът дали извършват независима иконочмическа дейност е на съвсем друго ниво. Айде да не сравняваме адвокатите със съдружниците, а преводачите със съдружниците.

 RE: Независима икономическа дейност Федор Венедиктович Ез...  Профил 16.04.2008 10:12

е, айде сега, адвокатите не са ли хора? И викаш всичко за тях е специално и отделно?
Чак толкова "важни" не са, за да са уникални ;-)

 RE: Независима икономическа дейност Объркана (гост) 16.04.2008 10:12

Федор, много искам да ти се доверя, но пак препрочитам чл. 9 и не виждам коя точно фраза може да е потвърждение на думите ти.

 RE: Независима икономическа дейност Объркана (гост) 16.04.2008 10:13

Защото чл. 9 говори за услуги, а не за независима икономическа дейност

 RE: Независима икономическа дейност Федор Венедиктович Ез...  Профил 16.04.2008 10:14

Хм.... кое не ти харесва? Че личния труд не представлява услуга за дружеството?
Като го погледнеш като обикновен граждански договор :-))) тогава си идва съвсем на мястото всичко.
Та точно услугите са независима икономическа дейност. Управлението не е независима, но там няма да ти хареса прага сигурно... Ако става дума за големи суми... щом се стига до регистрация по ДДС, договор за управление няма да ти свърши работа... щото няма НПР. но какво да се прави...

 RE: Независима икономическа дейност уили (гост) 16.04.2008 10:20

Тоест, ако съдружникът е на гр.договор, извършва НИД.??
Федор Венедиктович Езерский,
Моля обяснете думите си ". Управлението не е независима, но там няма да ти хареса прага сигурно... " Та какъв е прага?

 RE: Независима икономическа дейност Федор Венедиктович Ез...  Профил 16.04.2008 10:22

Еми граждански договор си е НИД, доколкото редовно получава доходи от него. А за прага - имах предвид минималния осигурителен доход, но както казах, щом става дума за регистрация по ДДС, той няма значение.

 RE: Независима икономическа дейност Объркана (гост) 16.04.2008 10:22

Не си прочел внимателно началото. Осигуровките не ги бъркат. Плащат на 2000 лв и си пеят.
Въпросът по същество е кое отношение може да се каже, че е приравнено на трудово по смисъла на ЗДДС - не по смисъла на ЗДДФЛ или някой друг закон.
А и какъв е практическият смисъл от подобна регистрация:
Дори и да се приеме, че в този случай съдружниците трябва да се регнат, то те ще издадат ф-ра с ДДС, хубаво, дружеството ще ползва това ДДС като данъчен кредит, с който ще намали собственото си задължение и това задължение ще бъде внесено от съдружника. Тъпня.

 RE: Независима икономическа дейност Объркана (гост) 16.04.2008 10:24

От друга страна много ми се иска да се окажеш прав. Вместо един клиент - дружеството, моментално ще се сдобия с трима клиенти - дружеството + още двама съдружника, регнати по ДДС. Яко! Стига да успея да ги убедя, че трябва да ми се плаща допълнително:)

 RE: Независима икономическа дейност Федор Венедиктович Ез...  Профил 16.04.2008 10:24

Объркана... ;-) Ако не си нает от тях счетоводител, а си на свободна практика, това е много хубаво ;-))) Хич не е тъпня ;-Р. Разбира се, ако не искаш да се правиш на филантроп и техните СД и дневници да ги правиш без възнаграждение....
Изпревари ме... ;-)))) Но щом искат да ползват 25% необходимо присъщи разходи... това е положението

 RE: Независима икономическа дейност уили (гост) 16.04.2008 10:25

Моля кажете ми в такъв случай управител на ЕООД, което се саммосигурява, пак ли е НИД? Моля Ви, наистина ми е важно.

 RE: Независима икономическа дейност Объркана (гост) 16.04.2008 10:27

Туй много хубаво. Ама представи се, че се изтъпаня пред тях и им река: "Айде регвайте се!", нали ако не съм права (а още си мисля, че това регване не е правилно), ще ме изядат с парцалите и ще се наемат нов счетоводител:)

 RE: Независима икономическа дейност Объркана (гост) 16.04.2008 10:31

Още един плах опит от моя страна.
По граждански договор за изработка или за квото и да е там друго, страните са юридически независими една от друга. Аз съм преводач. Кеф ми - ще ти направя превода по граждански договор, кеф ми - няма да ти го направя. Но ако съм съдружник в преводаческо дружество и съм декларирала че осъществявам дейност с личен труд в дружеството и съм правоспособен преводач - може ли да има кеф ми така, кеф ми иначе. А сега де.

 RE: Независима икономическа дейност Федор Венедиктович Ез...  Профил 16.04.2008 10:31

Виж, напиши едно писъмце до данъчните, те ще ти отговорят. Но едва ли ще нещо по-различно от адвокатското указание. Все пак можеш да си вържеш гащите с едно запитване.
Специално за Уили, ако не го е чел - www.nedev.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=1035&Itemid=1032

Специално за превода, който питаш. Може, никакъв проблем - дали ще извършиш превода директно на някой клиент по негова поръчка, или той ще го поръча на твоето дружество, което ще го поръча на теб да го направиш... въпрос на планиране. Все пак едно ЕООД и управителя (собственика) са различни лица, за разлика от ЕТ-то ;-) дето не става така за кеф

 RE: Независима икономическа дейност Объркана (гост) 16.04.2008 10:37

Значи с този аргумент си съгласен. Моят превод като съдружник в (Е)ООД за клиент на (Е)ООД-то не е независима икономическа дейност:)

 RE: Независима икономическа дейност уили (гост) 16.04.2008 10:37

Моля Ви, Федор,
Предвидените в разпоредбата на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗДДС дейности, попадащи извън обхвата на независимата икономическа дейност, се отнасят единствено до дейността по управление и контрол на ЮЛ, осъществявана от ФЛ, които не са търговци.
кажете ми, самоосигуряващия се управител извършва ли НИД, Благодаря Ви много за обяснението!

 RE: Независима икономическа дейност Федор Венедиктович Ез...  Профил 16.04.2008 10:38

нееее, ти извършваш услуга на ЕООД-то - продаваш му превод - това е НИД.
управлението не е НИД.

 RE: Независима икономическа дейност ХЕВИТО Профил Изпрати email 16.04.2008 10:41

ЕЙ ....
не ошашавяйте горките потребители с вашите глупости ...
Федоре ... ЛС .. с обърканата ще бъде добре ...

а по повод темата ----- глупости на търкалета пишете и двамата !

 RE: Независима икономическа дейност Федор Венедиктович Ез...  Профил 16.04.2008 10:41

Уили! Управлението не е независима икономическа дейност. Но ако получава доходи за управление, осигуряването е по чл.4 ал.1 т.7 от КСО - не помалко от минималния осигурителен праг.
Не става хем самоосигуряващ се, хем получава доходи за управление, хем да ползва 25% НПР.

Конкретен пример - ЕООД - счетоводна къща.
Управителя не получава доходи за управлението. Самоосигурява се, получава доходи от ЕООД-то като счетоводител. Тези доходи като счетоводител са получени от упражняването на независима икономическа дейност.

 RE: Независима икономическа дейност Федор Венедиктович Ез...  Профил 16.04.2008 10:46

ХЕВИТО, къде са глупостите, че не разбрах...

Из писмо № 24-30-2 от 1.02.2007 г.

"По тези съображения за извършената услуга от адвокати - участници в АС, както и наетите по договор за постоянна работа по реда на чл. 77 от ЗА, в случай че са регистрирани за целите на ЗДДС, следва по силата на чл. 82, ал. 1 от ЗДДС да се начислява 20 % ДДС от адвокатите, които в конкретния пример имат качеството на "доставчик по облагаеми услуги".

Същият режим е приложим и за получените суми от съдружниците в адвокатското дружество, изплатени от дружеството за услуги, извършени с личен труд."

Дай пък сложи някоя неглупост да видим...

 RE: Независима икономическа дейност уили (гост) 16.04.2008 10:48

Аз вече тотално се обърках.... Става дума за собственик на ЕООД, който е самоосигурявящ се и е и управител. Не съм счетоводител. и много работи не са ми ясни.... Благодаря за поясненията

 RE: Независима икономическа дейност Федор Венедиктович Ез...  Профил 16.04.2008 10:55

Уили, ако си плащаш до 5500 възнаграждение месечно, няма какво да се притесняваш за регистрация по ДДС

 RE: Независима икономическа дейност Объркана (гост) 16.04.2008 10:57

Хевито, един от двамата не би следвало да говори глупости и е прав - или аз, или Федор.
Глупост е ситуацията да се получават такива големи суми за положен личен труд, но тя е даденост и тва е.

 RE: Независима икономическа дейност ХЕВИТО Профил Изпрати email 16.04.2008 11:07

Много пъти съм повтарял , че малоумията излизащи от системата на НАП под формата на писма , указания и т.н. --- са си за тяхна лична употреба / разбирай навити на руло и пъхнати на едно определено място / ...

ФЛ / съдружник / в ТД регистрирано по ТЗ -- декларира започване на дейност / усигорява се през дружеството / ------ ВСИЧКО това като цяло е независима икономическа дейност
За положеният личен труд от него в ТОВА ТД има право да получи възнаграждение / ако ОС на ТД прецени че е уместно да му плати /
АКО получи възнаграждение го декларира и облага съгласно ЗДДФЛ .

ДА обаче ФЛ , решава че може да превежда и за ДРУГО ТД ......
ТОВА за него е ДРУГА независима икономическа дейност и преминавайки прага подлежи на регистрация по ДДС !

ДВЕ ОТДЕЛНИ независими ИКОН. дейности ...
1, личен труд в собственото ми дружество
2, услуги за друго дружество

 RE: Независима икономическа дейност Федор Венедиктович Ез...  Профил 16.04.2008 11:11

ХЕВИТО, за разлика от ЗДДФЛ, за ЗДДС няма никакво значение какви са източниците на доходите. За ЗДДС лицето или упражнява независима икономическа дейност или не. Не може да упражнява няколко независими икономически дейности. Ако можеше, това щеше да означава няколко регистрации по този закон.
Припомни си историйките за ЕТ и наемодател на лични имоти - например гаражи ;-), където изпищяха някои хора

 RE: Независима икономическа дейност Объркана (гост) 16.04.2008 11:12

"АКО получи възнаграждение го декларира и облага съгласно ЗДДФЛ"
Ей това ако ме обърква още:) по отношение на независимостта на дейността.

 RE: Независима икономическа дейност Объркана (гост) 16.04.2008 11:16

И това също - ако (Е)ООД-то има клиент, съдружникът ще извършва дейност, ще полага личен труд. Ако дружеството няма клиент - за чий да полагаш труд.

 RE: Независима икономическа дейност Объркана (гост) 16.04.2008 11:23

И какво като има решение на ОС за получаване на възнаграждение като няма източник на възнаграждение. И с какво "договора" м-у дружеството и съдружниците в този аспект се различава от кой да е трудов договор. Аз имам трудов договор за 4200 лв, но дружеството не получава такива приходи - и ... имам да вземам.

 RE: Независима икономическа дейност ХЕВИТО Профил Изпрати email 16.04.2008 11:27

ИМЕННО ФЕДОРЕ .....
лицето или упражнява ......
или е съдружник ...
искаш да ми кажеш , че в качеството си на съдружник в ТД , което аз съм регистрирал .... трябва да се регистрирам по ДДС .... ??? .....???

Та нали затова съм регистрирал ТД -- за да извършвам с него независима икономическа дейност и ако мина прага да се рег. по ДДС .

 RE: Независима икономическа дейност Объркана (гост) 16.04.2008 11:37

"...искаш да ми кажеш , че в качеството си на съдружник в ТД , което аз съм регистрирал .... трябва да се регистрирам по ДДС .... ??? .....???"

Доколкото схващам, Федор иска да каже, че трябва да се регистрира по ДДС не всеки съдружник на регистрирано по ДДС дружество, а всеки съдружник, който за положения личен труд в дружеството мине обората от 50 000 лв.

Хевито, като не си съгласен с Федор, какви са ти забележките към моите разсъждения. Що ме игнорираш тотално с единствената реплика, че и аз приказвам глупости. Приемам все пак, че си съгласен с мен. Ей така за предизвикателство да ми обърнеш внимание:)

 RE: Независима икономическа дейност ХЕВИТО Профил Изпрати email 16.04.2008 11:46

ами тогава кво правим като съм взел дивидент 100 000 лв ...
да ида да се регистрирам , че иначе ....

 RE: Независима икономическа дейност ХЕВИТО Профил Изпрати email 16.04.2008 11:55

както каза Объркана ...
полагането на личен труд в ТД , кедето съм съдружник е ЗАВИСИМА икон. дейност ...
.... като няма клиенти -- какъв труд ...

 RE: Независима икономическа дейност OpaSna TikVa Профил 16.04.2008 13:21

ХЕВИТО, ми дивидента ше си го харчиш със здраве. Ама ако ти е кеф, първо си изясни за какво получаваш дивидент.

 RE: Независима икономическа дейност ХЕВИТО Профил Изпрати email 16.04.2008 13:33

майтап си праиш ......
нема лошо !
няма нищо общо дивиденна с ЗДДС -- нали ..
както нямат нищо общо сумите за личен труд -- с ЗДДС !

 RE: Независима икономическа дейност OpaSna TikVa Профил 16.04.2008 13:37

Имат и още как!
Най-често - болезнено.
Ама нали знаеш - всеки сам си решава. И не мирясва докато не чуе това, което си е наумил, че трябва да чуе.

 RE: Независима икономическа дейност Объркана (гост) 16.04.2008 13:39

Хахахаха, така си е.
Обаче аз бих приела и чуждото мнение, стига да е аргументирано добре и да оборва моите аргументи. А тук не се получи, не мислиш ли:)

 RE: Независима икономическа дейност Федор Венедиктович Ез...  Профил 16.04.2008 13:40

Абе Хеви, де ме хвърли при тези дивиденти.... айде да не ти разваля рахатлъка - чл.46 ал.1 т.5 ЗДДС

 RE: Независима икономическа дейност Объркана (гост) 16.04.2008 13:45

Ееей пък като вземем да се дуем понякога (и себе си не изключвам):) Аз къде ви удрям, вие къде се пукате!
Кви сделки с дружествени дялове сега ще намесваме в моя прост въпрос.

 RE: Независима икономическа дейност ХЕВИТО Профил Изпрати email 16.04.2008 14:00

сега се усещам ,че без да искам съм се намесил в предварително подготвен сценарии ....
извинете ме за развалянето на предварителния замисъл .... ФЕДОРЕ откажи се от последния си постинг ....

 RE: Независима икономическа дейност Федор Венедиктович Ез...  Профил 16.04.2008 14:22

??? Ми що да се откажа?
Аналогично, на лихвичката по спестовната книжка в ДСК кое отговаря? - чл.46 ал.1 т.3 ?
Ама дето е приказката, отклоняваме се от първоначалния замисъл на темата ;-))))

 RE: Независима икономическа дейност ХЕВИТО Профил Изпрати email 16.04.2008 14:40

(Изразът "както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус" е обявен за противоконституционен с Решение № 7 от 2007 г. на КС - ДВ, бр. 37 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., ...

щом ще си цитираме ...
това го пише В ЗАКОНА , който цитирате ...

 RE: Независима икономическа дейност Федор Венедиктович Ез...  Профил 16.04.2008 15:23

Това пък какво общо имаше... както и да е :-))) Между другото, видя ли го решението дето го пуснах тука за дерегистрацията по ДДС на ЧСИ, на база това решение? Готино е

 RE: Независима икономическа дейност ХЕВИТО Профил Изпрати email 16.04.2008 15:25

....." Но ме притеснява сравнението с дейността на адвокатите, която по смисъла на ЗДДС е независима икономическа дейност " ...
...... е това е общото
видях го ---- жииииистоко ...

Объркана ... драсни два реда , че се засилих да пиша .... а връзката се разпадна / ако ме разбираш , какво ти казвам / ..

 RE: Независима икономическа дейност Объркана Профил 16.04.2008 15:36

Егати и тъпият казус, който ме накара да се регистрирам.
Егати и глупостта дето съм написала в първия си пост:) Но ... хич не ми се занимава с проклетите адвокати и тяхната независима икономическа дейност. Интересува (не)зависимата икономическа дейност на съдружниците, която откъдето и да е погледнеш, е друга бира от тая на адвокатите. Това, че не съм съвсем наясно с третирането на дейността на адвокатите е само по себе си доста срамно обстоятелство, но ще понеса критиките и присмеха ви, защото не ми влиза на тоя етап в работата. Това, което е съществено за мен е този казус да се реши, без да се има предвид спора за адвокатите и третиране на тяхната независимост от ЗДДС, нито пък които и да са други лица, регистрирани като свободна професия.
 

 RE: Независима икономическа дейност Федор Венедиктович Ез...  Профил 16.04.2008 15:39

Объркана... ами нататък, освен да кажа като царо "Вервай ми"... друго не мога.
Така и така се оказа, че си колежка, мръсен частник, та изгодно ти е ;-) Лошото е, че само ще внасят ДДС и тук таме да приспаднат за някое костюмче, обувчици.... но друго няма...
реклама
Нагоре
Страница 1 от [3] 123»

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС