Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Длъжностна х-ка Офис организатор

 Длъжностна х-ка Офис организатор гост (гост) 13.11.2008 10:06

моля за помощ трябва ми длъжностна х-ка за организатор офис код по НКПД 41913017

 RE: Длъжностна х-ка Офис организатор naturalblond Профил Изпрати email 13.11.2008 10:10

Можете да използвате та зи, като си я допълните


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
За длъжността

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР


Клас по НКП: помощен персонал, Код по НКП: 41152007

I.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

1. Приема постъпващата кореспонденция и я систематизира в съответствие с установения ред, като я предоставя за разглеждане от ръководителя.
2. Получава и предава информация по съответните приемо-предавателни устройства, организира телефонните разговори и срещи на ръководителя, приема и изпраща телекси, факсове и имейли.
3. Приема и предава документи за подпис
4. По нареждане на ръководителя осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания на различни съвети, като осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред на заседанията.
5. Води отчет за получените документи в съответствие с установените правила в компанията и осигурява тяхното съхранение или предаане в деловодството.
7. Проявява необходимата дискретност относно информацията, която получава и взема необходимите мерки за нейното неразпространяване.
8. Изпълнява и други конкретни задачи, възложени от ръководителя, свързани с изпълнение на длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за своевременното получаване и изпращане на документацията и получените нареждания.
2. Носи отговорност за несвоевременното или неточно изпълнение на дадените нареждания, както и за разпространение на получена информация, отнасяща се до компанията и нейният ръководител.

III. ОРГАНИЗАЦИОННО ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е подчинена на ръководителя на компанията.
2. При изпълнение на задълженията си осъществява организационни връзки и взаомоотношения с всички работници и служители в компанията.
3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия, държавни органи и институции.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

1. Компютърна грамотност – работа с операционна състема Windows и свързаните с нея програмни продукти .
2. Лични качества – тактичност, комуникативност и оперативност.
3. Владене на английски езек.
4. Работа с офис техника.
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование – средно общо или средно специлно.
2. Добро владеене на книжовния български език, познаване на правилата и вътрешните институции, свързани с водене на деловодната дейност, реда и изискванията за съставяне и оформяне на служебната документация.
VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

1. Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Изготвил:
(подпис)

Утвърдил:
(подпис и печат )

Имам екземпляр от длъжностната характеристика:

Работник/Служител/: .......................................................................

Дата:………………………
Гр.
Подпис на работника/служителя/:......................

 RE: Длъжностна х-ка Офис организатор satanasowa Профил Изпрати email 13.11.2008 10:12


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА


Длъжност ОФИС МЕНИДЖЪР

Наименование ОФИС МЕНИДЖЪР Код по НКПД
4191 2013

Структурно звено
Структурна единица
Териториално звено

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Управителя на дружеството
Длъжността ръководи:
Административно – Управителят на дружеството.
Методически – Управителят на дружеството.
Място в структурата:

Управител на дружеството

ОФИС МЕНИДЖЪР

Технически секретар


Цел на длъжността
Извършва цялостна дейност по организация на работата в офисите на дружеството и води кореспонденцията.

Основни взаимоотношения:
Вътрешни
Вътрешно си взаимодейства с всички служители на дружеството.
Външни
Външно си взаимодейства с фирмите-партньори на дружеството.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Получава кореспонденцията на дружеството и я разпределя по отдели.
2. Приема посетители в офисите на дружеството и ги настанява в свободни приемни, за което уведомява служителите , които ще провеждат срещата.
3. Координира контакта на служителите в дружеството помежду им.
4. Участва в подготовката и организирането на фирмени събирания.
5. Води официалната кореспонденция на дружеството в страната и чужбина.
6. Пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
7. Непрекъснато повишава професионалната си квалификация.
8. Изпълнява и всички други дейности, свързани с длъжността, възложени му от Управителя на дружеството.
9. Всички задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешен трудов ред.

Отговорности:
1. Отговаря за цялостната организация на дейността в офисите на дружеството.
2. Отговаря за представителния вид на рецепцията на офисите на дружеството.
3. Отговаря за коректно изпълнение на възложените му задължения.

Права
Всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор.

Профил на длъжността:
Постижения на изпълнителя:

Вид и равнище на образованието
Завършено висше образование, степен „бакалавър“ или „магистър“.
Професионален/управленски опит
Препоръчителен практически опит.
Специални умения
Умения за работа с компютър – Microsoft Office, Internet.
Владеене на чужди езици
Да владее отлично английски език – писмено и говоримо.
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики
Лоялност
Комуникативност
Условия на труд и производствена среда:

Режим на труд и почивка
Съгласно Правилника за вътрешен трудов ред.
Битови придобивки и привилегии.
Съобразно нормативните актове и КТД.

Други:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.
Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /...................../ /..................../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.


.................................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)
 

 RE: Длъжностна х-ка Офис организатор гост (гост) 13.11.2008 10:21

Благодаря.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения