Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Стани богат

Страница 1 от [2] 12»

 Стани богат гост (гост) 22.01.2009 22:46

Здравейте!

Миналата седмица имах късмета да седна на стола на богатството на Ники Кънчев, а още по- хубавото е че успях и да спечеля накой лев. Предстои да си получа печалбата. В тази връзка попитах организаторите, дали тези пари се облагат с данък.Не получих еднозначен отговор. Мисля, че по чл.10 ал.1 т.6 във връзка с чл.35, т.2 от ЗДДФЛ ще трябва да се плати данък, но не намирам кой е платецът - дали от предаването трябва да го внесат в държавата или аз да подам декларация. Моля за помощ да рабера дали съм на прав път в разсъжденията си, каква е процедурата по внасянето на данъка и какъв е крайният срок.

Благодаря предварително!

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 07:51

Ха честито!
Надявам се, че продуцентите няма да забавят изплащането на наградата. Излъчиха ли вече предаването? На коя дата да те гледаме, ако още не е излъчено?

Относно облагането. И аз не съм сигурна как да се третира този доход. Да, в чл. 35 се говори, че парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител се включват в облагаемия доход.
Обаче, има и друг текст - на чл. 13, който описва кои доходи не са облагаеми. И там в ал. 1 има една точка 21:
21. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от тези по т. 20 (хазартни игри), при които печалбата се определя на случаен принцип;
Въпросът е доколко печалбата от играта може да се каже, че е определена на случаен принцип. След като вече си отишъл в предаването, случайността се измества от умения от боравене с пада, знания и късмет. Но все пак поканата за участие е към случайни участници, пратили SMS-и.

Побутнах темата. Дано се включат и други колеги.

 RE: Стани богат veselina0584 Профил Изпрати email 23.01.2009 10:06

На знам дали има отношение, но след като със сигурност наградата от Big Brother, е облагаема.... След като тя е изведена от определението "случаен принцип" би следвало и тези от Стани богат също да се облагат...

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 10:08

Абсолютно има отношение!
Обаче изводът: "...тя е изведена от определението "случаен принцип" " не е много сигурно, че е правилен.
Къде пише кой принцип е случаен?

Всъщност тука пише нещо, но каква работа върши....
bg.paradisepoker.com/t/paradise-poker/fair-play/RNG.aspx

 RE: Стани богат veselina0584 Профил Изпрати email 23.01.2009 10:14

Приемам забележката. Имах предвид че не попада в чл.13 т.21 т.е не е случайна.

 RE: Стани богат кло Профил 23.01.2009 10:14

Изключения

Чл. 3. (1) Спортни състезания с награден фонд за участниците в тях не се смятат за хазартни игри.

(2) Не се смятат за хазартни игри и тези с развлекателен или спортен характер като: развлекателни игрални съоръжения, минифутбол, билярд или тенис на маса, хвърляне на стрели, боулинг, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла и други, макар и използването им да изисква залог или обичайно да се подразбира, че загубилият играч следва да поеме разноските за играта, при условие, че залогът и печалбата са незначителни.

(3) Не са хазартни игри викторините, изразяващи се в отговаряне на въпроси или проявяване на знания или умения, при условие, че наградите не са за сметка от постъпленията на участниците - от билети, телефонни такси или под друга форма.

Това е от Закона за хазарта......
дали играта попада в ал. 3 само от "Стани богат" могат да кажат....:))

 RE: Стани богат Маграт Профил 23.01.2009 10:15

"3_5514/21.11.2008г.

ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 20 и т. 21;
ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 1;
ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 54

ОТНОСНО: данъчно третиране на парични суми, получени от участие в телевизионна игра „Големият въпрос”

Според изложеното в запитването лицето е участвало в телевизионна игра „Големият въпрос” и е спечелило парични награди, общо в размер на 1000 лв. Във връзка с това се поставя въпроса следва ли да подава декларация по ЗДДФЛ за получените доходи предвид разпоредбите на чл.13, ал.1, т.20 и т.21 от ЗДДФЛ и чл.35, т.2 от същия закон?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, обн. ДВ, бр.95 от 24 ноември 2006 г., посл. изм. ДВ, бр.43 от 29.04.2008г.) и зразяваме следното становище:
Доходите на местните физически лица са обект на облагане по реда на ЗДДФЛ. Предвид разпоредбата на чл.6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина. Паричните и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител са доходи от източник в Република България, когато са начислени/изплатени от местни лица, от търговски представителства, както и от място на стопанска дейност или определена база в страната (чл.8, ал.6, т.2 от ЗДДФЛ).
В съответствие с нормата на чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ на облагане по реда на същия закон подлежат доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Като необлагаеми в чл.13, ал.1, т.20 от ЗДДФЛ са посочени паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта. Според т.21 на същата разпоредба от облагане са изключени и паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от хазартните игри, при които печалбата се определя на случаен принцип.
Определение за хазартна игра е дадено в разпоредбата чл.2, ал.1 от Закона за хазарта, според която хазарт е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. По смисъла на чл.3, ал.3 от Закона за хазарта не са хазартни игри викторините, изразяващи се в отговаряне на въпроси или проявяване на знания или умения, при условие, че наградите не са за сметка от постъпленията на участниците - от билети, телефонни такси или под друга форма.
Видно от цитираните разпоредби телевизионната игра „Големият въпрос” не може да се определи като хазартна игра по смисъла на Закона за хазарта. От друга страна печалбата в тази игра не се определя на случаен принцип, а съответният участник влага усилия, показвайки умствени способности като отговаря правилно на въпроси, за да я спечели. Следователно получените от печалби от участие в телевизионна игра „Големият въпрос” не попадат в обхвата на чл.13, ал.1, т.20 и т.21 от ЗДДФЛ и подлежат на облагане с подоходен данък.
Облагаемият доход от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител се определя по реда на чл.35, т.2 от ЗДДФЛ и това е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година. Тези доходи не подлежат на авансово облагане, а се облагат само на годишна база. Годишната данъчна основа се формира по реда на чл.36 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Закона за здравното осигуряване. Съгласно чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от закона. Общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи по чл. 25, 30, 32, 34 и 36, намалена с предвидените в същия закон данъчни облекчения (чл.17 от ЗДДФЛ).
Следователно получените печалби от телевизионната игра „Големият въпрос” подлежат на деклариране чрез подаване на годишна данъчна декларация до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, в съответствие със срока предвиден в чл.53, ал.1 от ЗДДФЛ.
На основание чл.54, ал.1 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местното физическо лице, включително на едноличния търговец, носител на задължението за данъка. "

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 10:18

еваларка, Маграт
Значи ММ или друг некой напър има за себе си определение за "случаен принцип"

Дано спечелилият гост (гост) се появи и каже какви са били нееднозначните отговори на организаторите на играта.

 RE: Стани богат Alvarez Профил Изпрати email 23.01.2009 10:26

Браво на Маграт.

 RE: Стани богат Гост (гост) 23.01.2009 10:36

Благодаря за изчерпателните отговори. Направо сте си ВЕЛИКИ....

Относно нееднозначните отговори...първо попитах хората от екипа веднага след снимките и те ми казаха, че не се облага печалбата. После за по-голяма сигурност питах и счетоводителката и нейния отговор бе, че не била сигурна. Провери някъде нещо и каза, че май трябва да се обложи. ( ама да не натопя накой) :)

Пожелавам Ви лек и приятен ден!

 RE: Стани богат стискозъбка Профил 23.01.2009 10:41

Изчетох по диагонал темата, ама това си е направо странно:

После за по-голяма сигурност питах и счетоводителката и нейния отговор бе, че не била сигурна.

Гост, сериозно ли така ти отговори? След толкова години "Стани богат" ?

 RE: Стани богат niki67 Профил Изпрати email 23.01.2009 10:43

Е те са ти казали, че не се облага, защото те нямат задължението да удържат данък. Мисля, че постнатото от Маргат отговаря напълно и изцяло на въпроса.

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 10:47

Зъб, ама това не е отговор на счетоводителя на "Стани богат". Това е просто счетоводителката на госта:)))
А дали продуцентската къща ще обяви имената на получилите награди. Ако не ги обяви, егати и прецакването за хората, които ще подадат данъчни декларации, основавайки се на чл. 35.
Пък и продължавам да умувам над следното: "От друга страна печалбата в тази игра не се определя на случаен принцип, а съответният участник влага усилия, показвайки умствени способности като отговаря правилно на въпроси, за да я спечели" Печалбата - да, но участието си е на чисто случаен принцип. То НАП не може да отовори, че доходът е необлагаем, нали?

 RE: Стани богат Гост (гост) 23.01.2009 10:49

Държавата си взима своето по един или друг закон, но ако ми баха казали ясно каква е процедурата от начало, нямаше да занимавам Вас.
Благодаря още веднъж за отговорите (особенно на Маграт)!

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 11:06

Поредно доказателство, че в законите ни се "плясват" изрази, които нямат официална дефиниция и ще се разчита на указания на НАП. Няма да споря повече - добре е да се плащат данъци по принцип. А и не бива да се рискува, след като вече има указание. Но иначе.... мисля, че който е "играч" и обича да рискува, би рискувал, защото този случаен принцип не е обоснован добре във въпросното указание.
Хихихи, дали не го казвам от яд, защото съм пратила сума ти SMS-и до "Стани богат" без никакви последствия, свързани с покана към мен да се пробвам:((((((((((

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 11:31

Мерси на прост (гост) за помощта. Ето кво ми прати на лично:

23.01.2009 11:18] прост (гост): www.ntv.bg/productions/show_productions.php?id=64
[23.01.2009 11:18] прост (гост): sq razrowih se da widq kak stawa podboryt na u`astnici w golemiq ?
[23.01.2009 11:21] elisaveta_p: да, от всички 10-ти записали се. Може ли да използвам линка в темата и заложеният там израз: "Случаен принцип"?
[23.01.2009 11:21] прост (гост): що да не може :)
[23.01.2009 11:22] elisaveta_p: 10х

Точната извадка от сайта на Нова телевизия :
"Всеки 10-ти обадил се се регистрира и от регистриралите се на случаен принцип се избира зрител, който се включва на живо в ефир, за да отговори на загадката."

Моля? Все още ли смятате, че няма място за размисъл по въпроса за случайния принцип?
И ако не си длъжен да четеш указанията на НАП, не е ли нормално да приемеш тезата на платеца на дохода относно вида на дохода, който ти изплаща и правилата, по които го получаваш?

 RE: Стани богат veselina0584 Профил Изпрати email 23.01.2009 11:42

Само си мисля на глас..... Може би ако всяко учатие гарантираше награда, би следвало тази сума да не се облага. А след което при отговяряне на въпрос се получава 2-ра награда, отделно от нази за участие тя бе следвало да се обложи....
ДАно не отнеса много критики. Но все пак случаен е принципа на участие, а не на спечелване на играта.

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 11:43

Ако всяко участие гарантираше награда, по щеше да има резон да се облага дохода от наградата.
Не е ли съвсем случаен принципа, по който ти се падат въпроси на които знаеш или не знаеш отговора:)))))

 RE: Стани богат кло Профил 23.01.2009 12:57

ама вие ще се въртите само около т. 21 ....:((
"Стани богат" може да е в т. 20 според мен :))

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 13:00

Ти се майтапиш, но не е по т. 20. Виж кво казва точка 20:
20. паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта;

А виж кво казва Закона за хазарта:
Чл. 2. (1) Хазарт е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът.

Официално нямаме залог. Освен набутвацията с SMS-ите:(((((

 RE: Стани богат кло Профил 23.01.2009 13:01

не се майтапя виж чл.3:))

п.п. че не много ясно чл. 3 ал.3 от закона за хазарта

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 13:04

А, вярно, ал. 3
(3) Не са хазартни игри викторините, изразяващи се в отговаряне на въпроси или проявяване на знания или умения, при условие, че наградите не са за сметка от постъпленията на участниците - от билети, телефонни такси или под друга форма.

Е, анджък, не е хазартна игра, значи не е по т. 20. Но това все още не значи, че не е по т. 21

 RE: Стани богат кло Профил 23.01.2009 13:07

Не са хазартни игри викторините, изразяващи се в отговаряне на въпроси или проявяване на знания или умения, при условие, че наградите не са за сметка от постъпленията на участниците - от билети, телефонни такси или под друга форма.

така става ли ?:))

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 13:10

Знам ли? Нямам инфо как се образува наградният фонд и на кое се казва "друга форма". Рекламите, ако са част от източника за наградите, са ли "друга форма" ил не са?

 RE: Стани богат кло Профил 23.01.2009 13:13

ами така де :))
одеве рекох, че само "стани богат" могат да кажат:)))

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 13:17

Все тая в конкретния случай. Човекът е готов да си плати данъка и да спи спокойно. Така че той лично си остава на чл. 35 :))))

 RE: Стани богат кло Профил 23.01.2009 13:22

е 10% може и да не са много...:))
ама що пък да ги подаряваме,ако има възможност да ги подарим на друг ......по избор:)))

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 13:24

А все пак дали има значение дали фирмата - организатор на "Стани богат" се облага по
Глава тридесет и втора.
ДАНЪК ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ
от ЗКПО?

 RE: Стани богат кло Профил 23.01.2009 13:59

естесвено,че има значение:))

ако се облага там....
получателите на "печалбите" ФЛ не се облагат по ЗДДФЛ ,нали в това е смисълЪТ:)))

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 14:01

Значи трябва инфо как се облагат те за тези доходи. Егати, за кои доходи - от телефонните обаждания ли? Терореро:)))

 RE: Стани богат lansky Профил Изпрати email 23.01.2009 14:11

бе що не го подкарате по обратен ред

необлагаеми доходи кои са???

след като не попадате в необлагаемите доходи - значи печалбите от СТАНИ БОГАТ са облагаеми

ТОЛКОВА

ако беше държавна игра - тогава да го умуваме ама сега изобщо не виждам какво го правите на въпрос

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 14:17

Първо почнахме по твоята логика и се обосновахме с чл. 13 ал. 1 т .21. За мен тез доходи са такива, за организаторите на играта (пише го в сайта на Нова телевизия) - също. Обаче за НАП не са доходи по т. 21., следователно са облагаеми (то какво ли друго можеш да очакваш от НАП).
А кло предлага да се борим да докажем, че са доходи по т. 20 (също необлагаеми).
Ти явно си прочел само края на спора:((((((

 RE: Стани богат lansky Профил Изпрати email 23.01.2009 14:20

да - само края - ама то в последно време и това си е подвиг

доход от други източници - ОБЛАГАЕМ та дрънка

 RE: Стани богат кло Профил 23.01.2009 14:24

Лански направо ни шамароса до като си хортуваме.....:)))

не съм съгласна:))

Ели, все си мисля че тези игри са си хазартна дейност, но може и да греша:))
все пак си мисля,че при изплащането на наградата ще му разяснят на човека...:))

да си допълня: и аз съм за "случайния" принцип:))

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 14:25

Ключовата дума на моята теза е случайният принцип на печалбата. Залегнал в т. 21 на чл. 13.

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 14:31

Айде да подходя по друг начин. Дайте друг подходящ пример за необлагаем доход по чл. 13 ал. 1 т. 20

 RE: Стани богат lansky Профил Изпрати email 23.01.2009 14:48

не си в т.20
(1) Хазарт е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът.

не случайно написах одеве че това не е ДЪРЖАВНА ИГРА... ама не ми обърнахте внимание...

това си е телевизионна игра и няма залог

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 14:50

Грешка, сори, мислех си за т. 21. Тя е "моята" точка. Та за нея търся подходяш пример

 RE: Стани богат lansky Профил Изпрати email 23.01.2009 15:04

Хазартни игри, организирани от държавата
Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г.) Държавата може да организира само лотарийни, тото и лото игри и залагания върху резултатите от спортни състезания чрез държавни предприятия към Министерството на финансите и Българския спортен тотализатор към Държавната агенция за младежта и спорта, които не са търговски дружества и в които държавата притежава изцяло капитала.

Игри с игрални автомати

Определение
Чл. 50. (1) (Предишен текст на чл. 50 - ДВ, бр. 102 от 2001 г.) Игрален автомат е устройство, което се задейства с монета, жетон, бутон или друго средство. В игралния автомат изборът на комбинация за печалба или загуба се прави по случаен принцип от механично, електромеханично или електронно устройство и апаратът или организаторът изплаща печалбата на участника.


сиреч не попадаш и там - или следва че имаш друг вид игра -именно "телевизонна" и лично за мене си имаш просто ДОХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ.... аз бих му обложил печалбата... (колкото и да мразя данъците)

пък ако не съм прав - по добре за питащия )))))))

 RE: Стани богат кло Профил 23.01.2009 15:10

Ели, по "твоята" точка от всички закупили си нещо си теглим жребий
например с касово бонче или нещо друго....
и печелим, я колица, я парички...:))

п.п. Лански, знаеш каква ДЪРЖАВНА ИГРА ще ти дам...:))

Чл. 6. (1) Хазартни игри могат да се организират от:

1. български търговски дружества, отговарящи на изискванията на този закон;

2. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) търговски дружества, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, както и в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство, отговарящи на изискванията на този закон;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) еднолични търговци - само хазартни игри с игрални автомати;

 RE: Стани богат гост (гост) 23.01.2009 15:12

Истината е, че никак не ми се дават на държавата 10 % от сума, която сам съм си спечелил със знания и зъзнене, но и не ми се ще ако не внеса данъка да ми наложат някоя глоба по- висока от печалбта.За това и се ровя... и не искам да Ви бъркам,но в текста:

"Не са хазартни игри викторините, изразяващи се в отговаряне на въпроси или проявяване на знания или умения, при условие, че наградите не са за сметка от постъпленията на участниците - от билети, телефонни такси или под друга форма. "

нямат ли предвид, суми от самите участници. Едва ли наградния фонд се образува от 10 нещастни sms-a. Останалите пари са за сметка на хорица, които не са поканени да участват, т.е. те не са участници.
Тогава....

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 15:13

Към lansky: На питащия му се ще да плати данък. Аз пък обичам да се плащат разумни данъци. Но зорлен да плащаш данък върху доход, който може да се окаже необлагаем, ... не ми харесва.
Виж пак чл. 50 от закона за хазарта. В структурата на закона той попада в глава ІІІ Хазартни игри. Забрави хазарта. Значи доходите от игрални автомати също са по т. 20.
За мен играта "Стани богат" не е хазартна игра и доходът от нея не е доход от хазарт.
Е, кои ще да са тези игри, различни от хазартните, които дават печалба, определена на случаен принцип, различен от хазартните игри.

 RE: Стани богат lansky Профил Изпрати email 23.01.2009 15:14

стига редактирахте, че се губи смисъла

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 15:16

Хихи, участници ли са в играта "Стани богат" хорицата, които пращат SMS-и, без да са седнали на стола на богатството?
Туй не във връзка с въпроса на госта:))))))

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 15:20

кло, какво по-различно виждаш в печалбата от една такава игра - томбола, в сравнение с вида томбола "Стани богат", която си е томбола, придружена с шоу?

 RE: Стани богат lansky Профил Изпрати email 23.01.2009 15:24

печалбата от спонсорите ли е или от СМСите???

турнир по билярд - всеки е със залог, но има награда (примера за който питаш)

пети път го пиша - съвсем се скапа одита егати

 RE: Стани богат lansky Профил Изпрати email 23.01.2009 15:25

печалбата от спонсорите ли е или от СМСите???

турнир по билярд - всеки е със залог, но има награда (примера за който питаш)

шести път го пиша - съвсем се скапа одита егати

 RE: Не съм съгласна, че доходите от Големият ? са облагаеми, Албена (гост) 23.01.2009 15:44

защото това е игра, в която наградите са от телефонните такси на участниците /участници са и тези, които са звънели по триста пъти, но не са станали десети, за да отговорят/ - затова, независимо че "участникът влага усилия", бла-бла, доходът му не е облагаем, както твърди цитираното писмо.
А по отношение на Стани богат считам, че са облагаеми.

 RE: Стани богат lansky Профил Изпрати email 23.01.2009 15:47

аааа КЛО - ти да не помисли че хазарт се организира САМО ОТ ДЪРЖВАТА.... писал съм ДЪРЖАВАТА какво може да организира.... не си ме разбрала нещо - все пак имам една хазартна фирма на мое име - недей така - още не съм страдам от раздвоение на личността (еле като държава.... - все си мисля че наполеон ще ми отива повече)))))
 

 RE: Стани богат elisaveta_p Профил Изпрати email 23.01.2009 16:16

Намесването на Закона за хазарта не беше от полза за темата, май. просто трябва да сравним двата текста на чл. 13 ал. 1 т. 21 и чл. 35 т. 2. Ето ги:

т. 21. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от тези по т. 20, при които печалбата се определя на случаен принцип;

Чл. 35. Облагаемият доход е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година от:
2. парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;

Защо ми се струва, че точно наградите от състезания по дартц и билярд повече отговарят на описаното в чл. 35?
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > Данъци