Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Гореща тема! ДДС при комисионни по застрахаовки?

 ДДС при комисионни по застрахаовки? Много_объркана (гост) 19.01.2010 10:41

Регистрирани сме по ДДС на общо основание. Дейността ни е търговия. Сега започваме да правим и застраховки ГО. Не мога да установя последно комисионните, които застрахователя ще плаща облагаема или освободена услуга са. Застрахователя твърди, че повечето агенти и брокери пускали фактура без ДДС, но аз не съм убедена. Изчетох колкото теми намери търсачката във форума, но пак не мога да имам категорично мнение. В една от темите се цитират писма на Мургина по въпроса, но не можах да ги намеря конкретно тях. Може ли да дискутираме темата отново. Според мен застраховката като такава е освободена (услуга по кодекса за застраховането), но комисионната услуга ли е по Кодекса за застраховането или не е?

Моля, колеги, включете се.

 RE: ДДС при комисионни по застрахаовки? Орлин (гост) 19.01.2010 10:47

Дейността като застрахователен брокер или агент също попада в обхвата на застрахователните услуги.

 RE: ДДС при комисионни по застрахаовки? Много_объркана (гост) 19.01.2010 10:56

Регистриран агент сме, но основната ни дейнсот ням аобщо със застраховането. Правим само ГО - по кодекса за застраховането Агентите и брокерите не са застрахователи, а само посредници. Аз не извършвам дейността от мое име, а от името на трето лице и за негова сметка. То ми плаща комсионна, за нея не мога да се защитя, че е необлагаема. На самите застраховки, не им пиша ДДС- дори и префактуриране. Но комисионната??

 RE: ДДС при комисионни по застрахаовки? Rumistef Профил 19.01.2010 11:02

намерих отговор на НАП, нямам време да го чета сега, но мисля, че е по подобен случай

ОТНОСНО: Данъчно третиране на услуги, свързани със застраховане по реда на ЗДДС.


В постъпилото в Дирекция „ОУИ” запитване с вх. № ……/03.12.2009 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Същото е сключило договор със ЗАД да извършва застрахователна дейност като застрахователен агент, за която дейност дружеството ще получава комисионни.
Зададен е следният въпрос: Подлежат ли на облагане с ДДС комисионните, които дружеството получава, в качеството на застрахователен агент от ЗАД във връзка с направените застраховки?
В отговор на поставените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
По смисъла на чл. 47 от ЗДДС, освободена доставка е извършването на услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането от:
1. застрахователи и презастрахователи;
2. застрахователни брокери и застрахователни агенти.
Застрахователен агент по смисъла на чл. 164 от КЗ е физическо лице или търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка. Застрахователните агенти биват обвързани и необвързани.
Ако Вие извършвате услуги при условията и по реда на КЗ, в качеството на застрахователен агент, за извършените доставки е налице освободена доставка. В този случай за получените комисионни за така извършените доставки, представляващи размерът на възнаграждението, не се начислява данък на основание чл. 86, ал. 3 във връзка с чл. 47, т. 2 от ЗДДС.
При условие, че не попадате в хипотезата на чл. 47, т. 2 от ЗДДС, за извършените от Вас доставки на услуги на основание чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС следва да начислите данък 20 на сто, тъй като същите следва да се третират като облагаеми по смисъла на чл. 12, ал. 1 от с.з. RE: ДДС при комисионни по застрахаовки? Много_объркана (гост) 19.01.2010 11:11

Автор: Rumistef Профил | Дата: 19.01.2010 11:02,
може ли номера на това писмо, което цитираш или поне от къде го извади.

Благодаря предварително

 RE: ДДС при комисионни по застрахаовки? Rumistef Профил 19.01.2010 11:15

съжалявам във файла не излиза изх.номер на НАП, свалила съм го от сайта им преди време, така са го качили

 RE: ДДС при комисионни по застрахаовки? Много_объркана (гост) 19.01.2010 13:28

50 човека видяха темата, но мнения няма изразени. Аз продължавам да съм с противоречиво мнение по въпроса - трябва или не трябва да начилявам ДДС за комисионните.

Има още едно писмо на НАП от 2008година и според него, дори вписан агент, ако попадам в чл. 150 ал.3, т.е. ако "професионалмната ми дейност" не е застрахователно посредничество за комисионните следва да си начилявам ДДС, аз така го разбирам. Т.е. за да са ми необлагаеми комисионните единствената ми дейност трябва застрахователно посредничество.

Пускам и това писмо:


"МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” - СОФИЯ
1000 София, ул. “Аксаков” № 21 Телефон: (02) 9859 3701 Факс: (02) 9859 3702

53-00- 26 / 09.06.2008г.

ЗДДС, чл. 47

Фактическа обстановка:
Дружество „А” е вписано в регистъра на застрахователните брокери и застрахователните агенти при Комисията за финансов надзор, за обслужване на застрахователните интереси на юридически лица, регистрирани по реда на ТЗ.
При наличието на горепосочените обстоятелства е поставен въпрос относно прилагането на разпоредбата на чл.47 от ЗДДС. По поставеният въпрос, изразявам следното становище:
Кодексът за застраховането определя застрахователните брокери и застрахователните агенти, които срещу възнаграждение извършват застрахователно и/или презастрахователно посредничество като застрахователни и презастрахователни посредници. Видно от чл.153, ал.1 от КЗ, застрахователният брокер е търговско дружество или едноличен търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, който срещу възнаграждение по възлагане от потребител на застрахователни услуги извършва застрахователно посредничество и по възлагане от застраховател или презастраховател извършва презастрахователно посредничество.
Отношенията между потребителя на застрахователни услуги, съответно застрахователя или презастрахователя, и застрахователния брокер следва да бъдат уредени по реда, предвиден в чл.153, ал.2 от КЗ.
В ал.3 на чл.150 от Кодекса за застраховането са посочени условията, които едновременно трябва да са налице, за да не се считат лицата, които срещу възнаграждение извършват застрахователно и/или презастрахователно посредничество, за застрахователни и презастрахователни посредници. Съгласно цитираната разпоредба от КЗ, не са застрахователни и презастрахователни посредници лицата, които предоставят услуги по посредничество във връзка със застрахователни договори, ако едновременно са налице следните условия:
1. застрахователният договор изисква само познаването на предоставяното застрахователно покритие;
2. застрахователният договор не покрива рискове по застраховка "Живот";
3. застрахователният договор не покрива рискове по т. 10 - 13 от раздел II, буква "А" на приложение № 1;
4. основната професионална дейност на лицето не е застрахователно посредничество;
5. застраховката е допълнение към предоставен продукт или услуга и покрива:
а) риска от погиване, загуба или повреда на предоставена стока, или
б) повреда или загуба на багаж и други рискове, свързани с пътуване, включително когато застраховката покрива рискове по т. 2 или 3, при условие че това покритие е спомагателно по отношение на основното покритие, свързано с пътуването;
6. размерът на годишната премия не надхвърля 1000 лв. и общата продължителност на застрахователния договор, включително след подновяването му, е не повече от 5 години.

В случай, че посочената в запитването услуга е свързана с осъществяване на дейност от застрахователен брокер, предвид разпоредбата на чл.153, ал.1 от Кодекса за застраховането, и доколкото същата не попадат в обхвата на чл.150, ал.3 от КЗ, доставката ще бъде сред освободените, визирани в чл.47 от ЗДДС. За други дейности, извън изрично посочените като освободени по чл.47 от ЗДДС, облагането се извършва по общия ред предвиден в ЗДДС. "

 RE: ДДС при комисионни по застрахаовки? прост (гост) Профил Изпрати email 19.01.2010 13:34

Много_объркана,
а цялата ал. 3 на чл. 150 да прочетете?
ако едновременно са налице следните условия:

 RE: ДДС при комисионни по застрахаовки? Много_объркана (гост) 19.01.2010 13:52

Автор: прост (гост) Профил Изпрати email | Дата: 19.01.2010 13:34 ,
точно защото прочетох цялата ал.3 от чл. 150 на КЗ се обърквам още повече:

Ние сме търговско дружество, което няма основна дейност застраховки. Продаваме друго. Но имаме търг обект и шефа е решил, че продавачката може да прави и ГО в магазина, на клиенти които поискат. Сключили са 2 полици този месец, за около 300 лв, още не знам колко ще е комисионната по тях. На всичко отгоре има и отстъпка в полиците за клиента и нея не съм я измислила още как ще я осчетоводявам (като разход ли ?). Но трябва да знам какво да пускам във фактурата към застрахователя. Шефа рече другите как го правят без ДДС, но при него принципа е ЕЖК.

 RE: ДДС при комисионни по застрахаовки? Много_объркана (гост) 19.01.2010 14:01

Автор: прост (гост) ,
единствено, което ми хрумва от тези писма на НАП и двете, че НАП приема застр. брокери и агенти извършват услуги по кодекса за застраховането, т.е. застраховане - а според мен, като чета ние само посредничим, самото застраховане си го прави застрахователната компания.
 

 RE: ДДС при комисионни по застрахаовки? прост (гост) Профил Изпрати email 19.01.2010 14:03

точно защото прочетох цялата ал.3 от чл. 150 на КЗ се обърквам още повече:
ами - не я четете тогава....не ви касае, струва ми се
аз лично не разбирам защо не смятате, че сте изпълнили условията на чл. 47 от зддс - за мен са изпълнени
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС