Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние

Страница 1 от [2] 12»

 Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние pipelot Профил 23.01.2012 11:08

Здравейте! При назначаването ми на работа преди години съм представила медицинско свидетелство. Сега работодателят ми задължава всички служители да подпишат декларации за здравословно състояние, в които да отбележат дали боледуват от онкологични и психични заболявания, диабет и др. Това правомерно изискване ли е и ако отговорът е "да", бихте ли ми посочили нормативния документ, на който се основава. Благодаря ви предварително!

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние abeama Профил 23.01.2012 11:09

абе грижат се за вас

ама СТМ имате ли си?

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние neli7304 Профил Изпрати email 23.01.2012 11:11

Отговор на pipelot(23.01.2012 11:08):
pipelot каза:
Здравейте! При назначаването ми на работа преди години съм представила медицинско свидетелство. Сега работодателят ми задължава всички служители да подпишат декларации за здравословно състояние, в които да отбележат дали боледуват от онкологични и психични заболявания, диабет и др. Това правомерно изискване ли е и ако отговорът е "да", бихте ли ми посочили нормативния документ, на който се основава. Благодаря ви предварително!


Вероятно предстоят уволнения. Ще трябва след подбора да се иска разрешение от ИТ, ако се окаже, че сте закриляни.

Работникът при наличие на заболявания трябва да уведомява работодателя, защото работодателя има задължения във връзка с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Ако не го уведомите, на връчка ли да ходи, за да ви ги осигури?

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние Божо Профил Изпрати email 23.01.2012 11:16

Закрила при уволнение


Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

3. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;


(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Закрилата по този член се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение.


НАРЕДБА № 5 ЗА БОЛЕСТИТЕ, ПРИ КОИТО РАБОТНИЦИТЕ, БОЛЕДУВАЩИ ОТ ТЯХ, ИМАТ ОСОБЕНА ЗАКРИЛА
Изтегли PDF
--

НАРЕДБА № 5

от 20.02.1987 г.

ЗА БОЛЕСТИТЕ, ПРИ КОИТО РАБОТНИЦИТЕ, БОЛЕДУВАЩИ ОТ ТЯХ, ИМАТ ОСОБЕНА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ЧЛ. 333, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

(Обн., ДВ, бр. 33 от 28.04.1987 г. - в сила 01.01.1987 г.)

Чл. 1. (1) При частична ликвидация, при съкращение в щата или при спиране на работа за повече от 30 дни предприятието само след предварително разрешение на съответната окръжна инспекция по охрана на труда може да уволни работници, боледуващи от някоя от следните болести:
1. исхемична болест на сърцето;
2. активна форма на туберкулоза;
3. онкологично заболяване;
4. професионално заболяване;
5. психично заболяване;
6. захарна болест.
(2) Предприятието събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от болести, посочени в ал. 1.
Чл. 2. Работниците, които страдат от болестите, посочени в чл. 1, ал. 1, са длъжни при поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения, където се лекуват или се водят на диспансерен учет.
Чл. 3. Предприятието представя получените медицински документи по чл. 2 пред съответната трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за мнение.
Чл. 4. (1) Трудово-експертната лекарска комисия въз основа на представената медицинска документация в седемдневен срок оформя мнението си в експертно решение за всеки работник отделно. Ако за изясняване здравословното състояние на работника се налагат допълнителни медицински изследвания и преглед, ТЕЛК взема решение в седемдневен срок след тяхното извършване.
(2) В експертното решение по ал. 1 се посочват болестта, от която страда работникът, и преценка на трудоспособността му, показаните и противопоказаните условия на труд и целесъобразността на уволнението от гледна точка на адаптацията на организма при евентуална промяна в условията на труд.
(3) Решението на ТЕЛК се изпраща служебно до предприятието и до работника.
Чл. 5. Предприятието отправя до съответната окръжна инспекция по охрана на труда писмено искане за разрешение за всеки определен за уволнение работник, който страда от болестите, посочени в чл. 1, ал. 1, като прилага към него и експертното решение на ТЕЛК.
Чл. 6. Въз основа на документите по чл. 5 инспекцията по охрана на труда в седемдневен срок отказва или дава на предприятието разрешение за уволнение за всеки отделен работник.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда и влиза в сила от 1 януари 1987 г.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние Божо Профил Изпрати email 23.01.2012 11:21

Отговор на neli7304(23.01.2012 11:11):
neli7304 каза:


Работникът при наличие на заболявания трябва да уведомява работодателя, защото работодателя има задължения във връзка с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Ако не го уведомите, на връчка ли да ходи, за да ви ги осигури?


Дори да страдам от хроничен синузит ????

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние pipelot Профил 23.01.2012 11:21

Имаме един човек "Охрана на труда". Не става въпрос за вредно или опасно производство. Предполагам, че ако някой има специални проблеми и изисквания, може (доброволно) да ги представи пред работодателя. Интересува ме могат ли да ме ЗАДЪЛЖАТ да правя публично достояние здравословното си състояние, ако аз самата нямам претенции. Ако се стигне до съкращения (имаме го едно на ум) и дадено лице попадне в списъка според мен то има право на избор дали да разкрие състоянието си (подкрепено със съответни медицински документи!) или да го запази в тайна.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние neli7304 Профил Изпрати email 23.01.2012 11:24

Отговор на pipelot(23.01.2012 11:21):
pipelot каза:
Имаме един човек "Охрана на труда". Не става въпрос за вредно или опасно производство. Предполагам, че ако някой има специални проблеми и изисквания, може (доброволно) да ги представи пред работодателя. Интересува ме могат ли да ме ЗАДЪЛЖАТ да правя публично достояние здравословното си състояние, ако аз самата нямам претенции. Ако се стигне до съкращения (имаме го едно на ум) и дадено лице попадне в списъка според мен то има право на избор дали да разкрие състоянието си (подкрепено със съответни...


Ами щом държи на тайната, няма да има закрила при уволнение.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние pipelot Профил 23.01.2012 11:30

Божо, благодаря. "Предприятието събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от болести, посочени в ал. 1.". В момента официално не се говори за уволнение, съответно - няма списък с определени за уволнение. Такива декларации се изискват от ВСИЧКИ!

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние neli7304 Профил Изпрати email 23.01.2012 11:32

Отговор на pipelot(23.01.2012 11:30):
pipelot каза:
Божо, благодаря. "Предприятието събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от болести, посочени в ал. 1.". В момента официално не се говори за уволнение, съответно - няма списък с определени за уволнение. Такива декларации се изискват от ВСИЧКИ!


Както вече казах, не само във връзка със заклилата за уволнение е информацията.

Масово се крият заболявания, които са противопоказни за длъжността, на която се работи.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние pipelot Профил 23.01.2012 11:46

Въпросът не е за какво би използвал работодателят въпросната информация. Явно работникът би могъл да има интерес от споделянето й при съкращения или за осигуряване на по-добри условия на труд. Намирам за съвсем естествено да се укрива такава информация, защото вместо подобряване на условията на труд бързо можеш да се окажеш без работа, но това също не е предмет на дискусията. Въпросът е мога ли да бъда ЗАДЪЛЖЕНА да правя публично достояние такава информация ако не искам, като, естествено "пропуснатите ползи" са си за моя сметка.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние neli7304 Профил Изпрати email 23.01.2012 11:50

Отговор на pipelot(23.01.2012 11:46):
pipelot каза:
Въпросът не е за какво би използвал работодателят въпросната информация. Явно работникът би могъл да има интерес от споделянето й при съкращения или за осигуряване на по-добри условия на труд. Намирам за съвсем естествено да се укрива такава информация, защото вместо подобряване на условията на труд бързо можеш да се окажеш без работа, но това също не е предмет на дискусията. Въпросът е мога ли да бъда ЗАДЪЛЖЕНА да правя публично достояние такава информация ако не искам, като, естествено "пропус...


Пропуснатите ползи могат да бъдат доста големи, но явно не го разбирате.
Няма и да Ви го обеснявам. Вижте чл.200 КТ напр. "порпуснатите ползи могат да бъдат заначителни"
Като искате крийте си болестите.
Като ги криете още по-лесно можете да останете без работа.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние Божо Профил Изпрати email 23.01.2012 12:53

Отговор на pipelot(23.01.2012 11:46):
pipelot каза:
Въпросът не е за какво би използвал работодателят въпросната информация. Явно работникът би могъл да има интерес от споделянето й при съкращения или за осигуряване на по-добри условия на труд. Намирам за съвсем естествено да се укрива такава информация, защото вместо подобряване на условията на труд бързо можеш да се окажеш без работа, но това също не е предмет на дискусията. Въпросът е мога ли да бъда ЗАДЪЛЖЕНА да правя публично достояние такава информация ако не искам, като, естествено "пропус...


(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Работодателят и длъжностните лица в предприятието са длъжни да опазват в тайна данните относно здравословното състояние на работниците и служителите и информацията от и за съответните медицински прегледи.

А дали си задължена - задължена си дотолкова , доколкото като ти поиска работодателя информация - ти да я дадеш / подписването на декларация например / - но естествено е , че можеш да "излъжеш" в нея. Последиците си остават за твоя сметка. Включително и онова " За вписване на неверни данни , лицето носи отговорност съгласно чл. ...... от НК

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние pipelot Профил 23.01.2012 14:40

Не искам да лъжа. Искам да кажа "Нямате право да ми искате безпричинно такава информация" и да откажа да попълвам подобна декларация. Естествено, ако работодателят ми каже, че например съм в списък за съкращения и че по еди кой си закон или наредба имам някакви права, или ако ме уведоми, че не мога да извършвам определени дейности (пак по силата на дадена наредба) ще съм задължена да декларирам (и да докажа със съответните медицински документи!) какво е състоянието ми. А ако излъжа - отговорността и последствията са за мен.
Между другото, лично аз за щастие, не страдам от нито едно от изброените заболявания. Искаше ни се да разбера мога ли да бъда ЗАДЪЛЖЕНА да попълвам такава декларации и по какъв закон, или мога да откажа. Не смятам, че дължа на работодателя си всякаква информация. По тази логика той би могъл да ме пита за политическите ми пристрастия, за хобитата ми, за приятелския ми кръг, за интимния ми живот и т.н.т. Т.е. позволявам си да подложа на съмнение правилото "Шефът винаги има право!". Естествено, последствията от такова опъване на шефа пак биха били за мен, така че това че проучвам как стоят нещата законово, не значи че смятам да влизам в излишни конфликти. Просто искам да знам и да вземам "информирано решение".
Благодаря за отговорите!

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние vilivision Профил 23.01.2012 14:50

В договора със службата по тррудова медицина нямат ли досиета кой служител в какво здравословно състояние е.
А по закон незнам дали имава право работодателя Ви да събира тази информация но проверете дали в Комисията за защита на личните дании е посочил подобен регистър или че ще събира подобен вид информация.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние neli7304 Профил Изпрати email 23.01.2012 14:53

Отговор на vilivision(23.01.2012 14:50):
vilivision каза:
В договора със службата по тррудова медицина нямат ли досиета кой служител в какво здравословно състояние е.
А по закон незнам дали имава право работодателя Ви да събира тази информация но проверете дали в Комисията за защита на личните дании е посочил подобен регистър или че ще събира подобен вид информация.


:)))
Явно мнозина са с изкривени представи за задълженията на СТМ.
Работоадетлят има право да изисква информация за здравословоно състояние на работниците, защоот както вече казах, той е отговорен за условията на труд, които им осигурява да са съотвесващи на това здравословно състояние.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние vilivision Профил 23.01.2012 15:01

Може да го изисква но от компетентни лица.
Как един работник ще знае дали е болен от нещо.
ако си донесе болнични листове тогава може да с разбере нещо.
Ми ако някой не е наред с главата и има психолочитеско заболяване според вас дали е си каже.
СТМ или лечебно заведение преглежда периодично работниците и се грижи за няма противопоказни за длъжноста заболявания.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние jorro22 Профил 23.01.2012 15:04

Нели, а би ли цитирала законово основание работодателя да изисква декларация за здравословно състояние? Набързо прегледах ЗБУТ, но не намирам опора за такава мярка. Че какво значи "декларация"? Аз може да имам онкологично заболяване , но сам да не знам този факт и изведнъж може да се окаже, че съм декларирал невярно обстоятелство.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние тониК Профил Изпрати email 23.01.2012 15:10

Аз съм от шестнайсти апартамент и имам щръкнал паралич...: (....туй зачита ли се пред работодателя!!: (..само питам де..: (

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние vilivision Профил 23.01.2012 15:11

Като някой се регистрира фирма в ТР. Се чудя дали проверяват собственика и управителя дали имат някакви психически заболявания и дали не се водят някъде на отчет.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние Божо Профил Изпрати email 23.01.2012 15:18

Отговор на jorro22(23.01.2012 15:04):
jorro22 каза:
Нели, а би ли цитирала законово основание работодателя да изисква декларация за здравословно състояние? Набързо прегледах ЗБУТ, но не намирам опора за такава мярка. Че какво значи "декларация"? Аз може да имам онкологично заболяване , но сам да не знам този факт и изведнъж може да се окаже, че съм декларирал невярно обстоятелство.


Много обичаш да си контра.... Не , че е лошо , де.
Почерненото от Наредба 5 не е ли нормативно основание? Пък каквото име искаш сложи -- дали декларация , дали уведомление , дали нещо друго. Членът след почерненото също.

Няма как да декларираш неверни данни. Декларацията при всички положения ще предхожда установяването на болестта / не дай Боже /.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние тониК Профил Изпрати email 23.01.2012 15:24

Отговор на Божо(23.01.2012 15:18):
Божо каза:

Няма как да декларираш неверни данни. Декларацията при всички положения ще предхожда установяването на болестта / не дай Боже /.

Това няма как да е така: (( Декларация в неизвестното!?Е, който към този момент има нещо - да, но другите са проблемни: ( Те НЕ служат за нищо: ( Пък могат да бъдат и...заблуждаващи за управленско решение тъй като заболяването може да е както преди така и след..: (..пък като знаем и що е то профилактичен преглед: (

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние Божо Профил Изпрати email 23.01.2012 15:26

нищо не каза ....

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние тониК Профил Изпрати email 23.01.2012 15:27

Е, другите ме разбраха: ) Декларацията не отразява на 100% кое как е, а от там и информацията - изкривена: ( В масовия случай декларацията ще е да се избие номера, а после ...после според потребностите: ) Остава да се иска и...актуализация на декларациите, ама ..пак същото: (

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние Божо Профил Изпрати email 23.01.2012 15:37

Много държиш да пренапишеш трудовото законодателство ми се струва.... Пробвай се.

Що не направите прегледи на всички за онкоболести , диабет и психо и т. н. за да си сигурен , че няма да декларират неверни обстоятелства!?!

Ама всеки ден ги изследвай, трябва да са актуални , щото всеки един момент могат да се разболеят.
Даже ежеминутно .....

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние тониК Профил Изпрати email 23.01.2012 15:39

Отговор на Божо(23.01.2012 15:37):
Божо каза:
Много държиш да пренапишеш трудовото законодателство ми се струва.... Пробвай се.

Що не направите прегледи на всички за онкоболести , диабет и психо и т. н. за да си сигурен , че няма да декларират неверни обстоятелства!?!

Е, съгласи се с мен, че тези декларации няма да дадат вярна представа, а в по-голямата си част ще са умишлена или неумишлена....порнография: ( Не горя от желание да пиша на тази тема, просто обичам да намеря слабите страни на такива импровизации...Пък работодателят нека си изисква такива неща след като някой му е нашепнал, ама евентуален анализ за управленското му решение няма да стъпва на здрава база.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние vilivision Профил 23.01.2012 15:41

Така я да видим от коя година е тази наредба 1987
Тогава не са чували сигурно за лични лекари и частни служби по трудова медицина.

Като чета наредбата ми се набина на очи

(2) Предприятието събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от болести, посочени в ал. 1.

Значи преди да почне да събира информация трябва да знае кои работници са определени за уволнение

Чл. 2. Работниците, които страдат от болестите, посочени в чл. 1, ал. 1, са длъжни при поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения, където се лекуват или се водят на диспансерен учет.

Ако каже че има някои от тези заболявания трябва да ги подкрепи с медицински документи а не с декларации.

А като искат Декларация се събират лични дани.
Съответно е нужно в съответния регистър и при събирането да се упомене с каква цел се изисква такава информация.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние Божо Профил Изпрати email 23.01.2012 15:44

Отговор на тониК(23.01.2012 15:39):
тониК каза:

Пък работодателят нека си изисква такива неща след като някой му е нашепнал, ама евентуален анализ за управленското му решение няма да стъпва на здрава база.


За пред съда обаче - да!
Целта все пак е това!

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние тониК Профил Изпрати email 23.01.2012 15:44

Към 15.41ч.:
Е, това е по-друга работа: ))
То сега има лични лекари, ама те се менят, пък колко ли и при тях има пълна представа за нещо дето тепърва ще става: (
Доп.: Уффф, Съда...то пък вещи лица, то пък от кога и как....Е, възможно е в определени случаи да си струва администрирането.....Туй ръководство яко ще пипа щом от сега си мисли за Съда.. а и в ход да проверява декларациите..: ))Хм, може би "Здравен агент": (
Хубу де, не ми забелязвай: ))))

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние jorro22 Профил 23.01.2012 16:34

Отговор на Божо(23.01.2012 15:18):
Божо каза:


Много обичаш да си контра.... Не , че е лошо , де.
Почерненото от Наредба 5 не е ли нормативно основание? Пък каквото име искаш сложи -- дали декларация , дали уведомление , дали нещо друго. Членът след почерненото също.

Няма как да декларираш неверни данни. Декларацията при всички положения ще предхожда установяването на болестта / не дай Боже /.


Почерненото е:

(2) Предприятието събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от болести, посочени в ал. 1.
---
Знам я процедурата, дори съм я прилагал. (когато нямаше още ЗБУТ). Та отправям едно писмо до лицето подлежащо на съкращение, че длъжността му се закрива и във връзка с това го моля да представи медицинско (епикриза) ако страда от някои от петте болести упоменати в наредбата. По този начин лицето ще извади вода от пет дерета за да докаже, че има някое от тези заболования. И току виж случайно открие, че наистина е болен. Което можеше да остане незабелязано от него, ако не беше притиснат до стената. (не разглеждам хипотезата за фалшивите медицински, които услужливи лекари могат да издадат). Но това е друга работа... Декларацията пред работодателя не носи никакви последствия, защото за нея не се носи наказателна отговорност ако се прочете НК:

Чл. 313. Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.
-----
Така, че спокойно мога да напиша в декларацията пред работодателя, че боледувам от някоя от петте болестти (пък защо не и от петте)... И ще му оставя контрата той да докаже, че това всъщност не е така.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние Божо Профил Изпрати email 23.01.2012 20:38

Отговор на jorro22(23.01.2012 16:34):
jorro22 каза:

Така, че спокойно мога да напиша в декларацията пред работодателя, че боледувам от някоя от петте болестти (пък защо не и от петте)... И ще му оставя контрата той да докаже, че това всъщност не е така.Отново не си прав!
Контрата никога не е в работодателя! Пак ти ще доказваш!И за това също си има норматив: след почерненото:
Чл. 2. Работниците, които страдат от болестите, посочени в чл. 1, ал. 1, са длъжни при поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения, където се лекуват или се водят на диспансерен учет.

Та това твоето е " не е врат ами шия" - "Та отправям едно писмо до лицето подлежащо на съкращение, че длъжността му се закрива и във връзка с това го моля да представи медицинско (епикриза) ако страда от някои от петте болести упоменати в наредбата. "
Какво е различното от случая с декларацията? Искаш ли информация? Искаш
Искаш ли мед.документи при положителен отговор? Искаш.
Ама да не е врат, нали!
Контра да е, казах ти!

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние jorro22 Профил 24.01.2012 08:12

Отговор на Божо(23.01.2012 20:38):
Божо каза:


Отново не си прав!
Контрата никога не е в работодателя! Пак ти ще доказваш!И за това също си има норматив: след почерненото:
Чл. 2. Работниците, които страдат от болестите, посочени в чл. 1, ал. 1, са длъжни при поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения, където се лекуват или се водят на диспансерен учет.

Та това твоето е " не е врат ами шия" - "Та отправям едно писмо до лицето подлежа...

Разлика от "декларация" до "информация" е от тук до небето. По принцип декларация се дава пред надлежни органи на власта, като за деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност (чл. 313 НК). Когато се декларират такива факти и обстоятелства не се търсят доказателства за съществуването им, а просто се разчита, че декларатора няма да излъже под страх от наказателна отговорност. Та каква е тежестта на декларацията на работника пред работодателя му? Никаква... Споделяш нещо подкрепено с едната честна дума. Докато при търсенето на информация по смисъла на наредбата се търси не просто "честни думи", а се търсят разни епикризи и други медицински документи.
Та в конкретния случай, работодателя обръща (в своя вреда) нуждата от доказване на фактите. Например в декларацията посоча, че съм болен от диабет (без да съм болен) и какво ще последва след това? Хм...вероятно ще последва любезно писъмце да представя епикризи за да докажа диабета... Че тогава какъв е смисъла от декларацията, като направо с писмо може да ми се поискат евентуалните епикризи?
---
В този смисал - искането на голи декларации без да има искане за приложени епикризи е безмислено упражнение.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние Божо Профил Изпрати email 24.01.2012 08:38

Отговор на jorro22(24.01.2012 08:12):
jorro22 каза:

В този смисал - искането на голи декларации без да има искане за приложени епикризи е безмислено упражнение.


Добро утро , Жоро!
Кой спори по това???
След поисканата информация в декларацията , се искат и доказателствата - мед.документация, епикризи и др. Именно затова е създаден и чл.2 от Наредбата.


" .................. По принцип декларация се дава пред надлежни органи на власта, като за деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност (чл. 313 НК). Когато се декларират такива факти и обстоятелства не се търсят доказателства за съществуването им, а просто се разчита, че декларатора няма да излъже под страх от наказателна отговорност. Та каква е тежестта на декларацията на работника пред работодателя му? Никаква... Споделяш нещо подкрепено с едната честна дума. Докато при търсенето на информация по смисъла на наредбата се търси не просто "честни думи", а се търсят разни епикризи и други медицински документи..........................."


Декларациите присъстват в трудовото законодателство , колкото и да не ти се вярва или иска.
Те са най-удобният начин за доказване на изпълнените задължения на работодателя или работника , особено в случаи , които биха били спорни и биха могли да породят конфликтни взаимоотношения. Те са най-добрият начин и за снемане на отговорността , която се поражда от извършване на определени действия.
И това е известно на всички.

Декларации не се дават само пред органи на властта.
Декларация служи за деклариране на обстоятелства, които по някакъв начин снемат отговорността от този за пред когото са декларирани данните за извършените впоследствие действия;

Декларирам пред работодателя си , че са ми върнали трудовата книжка;
Декларирам пред работодателя си, че детето ми е живо и не посещава ясла , за да ползвам разни видове отпуски;
Декларирам пред работодателя си , че нямам и не ми е издадена трудова книжка
и т.н.
И не става въпрос за просто" голи думи" , както каза.


В конкретния случай е важно да е изпълнено задължението да е събрана информацията за работниците , страдащи от тези болести и да са го доказали с мед. документация;
Пък дали ще пишеш писмо , в което направо ще изискаш или ще поискаш подписването на декларация и на деклариралите , че страдат , ще поискаш документация - резултатът е един и същ.

Всеки работодател преценя сам по какъв начин да изиска тази информация от работниците си.
Норматива е даден.

Всичко останало - празни приказки.
Аз съм до тук.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние jorro22 Профил 24.01.2012 09:01

Въпросът беше:

...Сега работодателят ми задължава всички служители да подпишат декларации за здравословно състояние, в които да отбележат дали боледуват от онкологични и психични заболявания, диабет и др...

Божо, да виждаш някъде и искане за представяне на епикризи? Просто се иска подписване на една гола декларация. Наистина всеки може да иска да се декларира нещо, но само за деклариране на неверни данни пред орган на властта се носи наказателна отговорност. Че какво ще стане, ако работника декларира, че няма трудова книжка, а в същност има? Ами нищо... Просто работодателят му ще му издаде нова ТК. И ако дойде някой да го попита защо е издал друга при наличие на съществуваща ТК, той ще извади декларацията и ще я развее (с което се оневинява). А работника заради тази си неверна декларация няма да понесе нищо.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние Божо Профил Изпрати email 24.01.2012 09:09

Отговор на jorro22(24.01.2012 09:01):
jorro22 каза:
Въпросът беше:

...Сега работодателят ми задължава всички служители да подпишат декларации за здравословно състояние, в които да отбележат дали боледуват от онкологични и психични заболявания, диабет и др...

Божо, да виждаш някъде и искане за представяне на епикризи? Просто се иска подписване на една гола декларация.


Ще изиска документация само на тези , които са декларирали , че страдат.
Сам разбираш , че това става след поискването и представянето на декларираната информация.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние Божо Профил Изпрати email 24.01.2012 09:17

Отговор на jorro22(24.01.2012 09:01):
jorro22 каза:
Въпросът беше:
Наистина всеки може да иска да се декларира нещо, но само за деклариране на неверни данни пред орган на властта се носи наказателна отговорност. Че какво ще стане, ако работника декларира, че няма трудова книжка, а в същност има? Ами нищо... Просто работодателят му ще му издаде нова ТК. И ако дойде някой да го попита защо е издал друга при наличие на съществуваща ТК, той ще извади декларацията и ще я развее (с което се оневинява). А работника заради тази си неверна декларация няма да понесе нищо.


И какво се хвана с тази НО, да прав си за нея , само декларация пред орган на властта , може да породи НО.
Не това беше същественото тук и след твоя пост вчера за чл.313, не съм правил коментар и не съм спорил за НО.

Какво поражда за работника не е важно , важно , е че снема отговорност от работодателя.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние jorro22 Профил 24.01.2012 09:18

Така де... ама една стъпка в повече. И се губи процесуалната икономия.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние jorro22 Профил 24.01.2012 09:24

Пък и наредбата започва така:

При частична ликвидация, при съкращение в щата или при спиране на работа за повече от 30 дни...
Едва когато ги има тези предпоставки може да се събира информация относно здравословното състояние. А като чета въпроса на питащия, дали ще предстоят такива работи - вятър и мъгла. Без да се знаят дали предстоят такива събития, всеки може да откаже даването на декларации или епикризи.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние Божо Профил Изпрати email 24.01.2012 10:01

Отговор на jorro22(24.01.2012 09:24):
jorro22 каза:
Пък и наредбата започва така:

Без да се знаят дали предстоят такива събития, всеки може да откаже даването на декларации или епикризи.


Не съм съгласен.

Чл. 2. Работниците, които страдат от болестите, посочени в чл. 1, ал. 1, са длъжни при поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения, където се лекуват или се водят на диспансерен учет.

Никъде не се упоменава , че са задължени , едва когато знаят , за предстоящи уволнения.

Упоменатият от теб текст указва просто кои работници и служители не могат да бъдат уволнени при съответните случаи без разрешение .

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние Божо Профил Изпрати email 24.01.2012 10:07

При дисциплинарно уволнение , как по-точно ме уведомяват , че ще ме уволнят дисциплинарно?
Поисканите писмени обяснение не означават непременно , че ще бъда уволнен, даже не означават , че ще бъда наказан дисциплинарно. Може просто да приемат обясненията ми.

Трябва ли да ми напишат уведомително писмо , че ще бъда уволнен дисциплинарно за да съм длъжен едва тогава да представя епикриза?

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние jorro22 Профил 24.01.2012 10:53

Отговор на Божо(24.01.2012 10:01):
Божо каза:


Не съм съгласен.

Чл. 2. Работниците, които страдат от болестите, посочени в чл. 1, ал. 1, са длъжни при поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения, където се лекуват или се водят на диспансерен учет.

Никъде не се упоменава , че са задължени , едва когато знаят , за предстоящи уволнения.

Упоменатият от теб текст указва просто кои работници и служители не могат да бъдат уволнени п...

Преди чл. 2 има една ал.2 от чл. 1. Та там пише:

(2) Предприятието събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от болести, посочени в ал. 1.
---
От тази разпоредба става ясно, че информация ще се събира само от тези, които са заложени на дузпата, но не и от всички. Който получи за попълване на декларация вече знае, че е "набелязан". Та се връщаме отново на въпроса на питащия:

...Сега работодателят ми задължава всички служители да подпишат декларации за здравословно състояние...

Едва ли се касае за пълна ликвидация на фирмата за да се иска това (не че не възможно). Но събирането на такава информация ей така за всеки случай ще е противозаконно.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние jorro22 Профил 24.01.2012 10:57

Отговор на Божо(24.01.2012 10:07):
Божо каза:
При дисциплинарно уволнение , как по-точно ме уведомяват , че ще ме уволнят дисциплинарно?
Поисканите писмени обяснение не означават непременно , че ще бъда уволнен, даже не означават , че ще бъда наказан дисциплинарно. Може просто да приемат обясненията ми.

Трябва ли да ми напишат уведомително писмо , че ще бъда уволнен дисциплинарно за да съм длъжен едва тогава да представя епикриза?

Защитата от петте болести не касае дисциплинарното уволнение. Обясненията (не е задължително да са писмени) са необходим елемент от процедурата разписана от КТ, така че тя е незаобиколима. Което не е най-доброто решение, защото ако си работодател ще си приуден да водиш при себе на работа един който е духнал за Испания без да се обади. И ще му водиш самоотлъчки (сигурно ще му внасяш и здравни осигуровки) докато не го намериш за да му поискаш обяснение защо 3-4 години ние се явява на работа. Иначе незаконно ще го уволниш без това пусто обяснение.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние Божо Профил Изпрати email 24.01.2012 12:08

Отговор на jorro22(24.01.2012 10:57):
jorro22 каза:

Защитата от петте болести не касае дисциплинарното уволнение.


Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

3. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние jorro22 Профил 24.01.2012 12:57

Съгласен ;)

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние neli7304 Профил Изпрати email 24.01.2012 13:03

Отговор на jorro22(24.01.2012 10:57):
jorro22 каза:

Защитата от петте болести не касае дисциплинарното уволнение. Обясненията (не е задължително да са писмени) са необходим елемент от процедурата разписана от КТ, така че тя е незаобиколима. Което не е най-доброто решение, защото ако си работодател ще си приуден да водиш при себе на работа един който е духнал за Испания без да се обади. И ще му водиш самоотлъчки (сигурно ще му внасяш и здравни осигуровки) докато не го намериш за да му поискаш обяснение защо 3-4 години ние се явява на работа. Инач...


какви ЗО по време на самомотлъчка те гонят

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние jorro22 Профил 24.01.2012 13:04

Отговор на neli7304(24.01.2012 13:03):
neli7304 каза:


какви ЗО по време на самомотлъчка те гонят

все някой трябва да го осигурява. Пък лицето е работник със осигурител.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние neli7304 Профил Изпрати email 24.01.2012 13:06

Поредната ти глупост.

Няма основание за осигуряване- нито здравно, нито каквото и да е друго, по време на самоотлъчка.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние jorro22 Профил 24.01.2012 13:15

Отговор на neli7304(24.01.2012 13:06):
neli7304 каза:
Поредната ти глупост.

Няма основание за осигуряване- нито здравно, нито каквото и да е друго, по време на самоотлъчка.


Я дай легално определение за "самоотлъчка"? Такъв посочваш ли го в Д1 например? (поне дорде направи 30 дни в самоотлъчка). Самоотлъчката по същество е неразрешен "неплатен" отпуск.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние neli7304 Профил Изпрати email 24.01.2012 13:17

Поредните ти глупости
1. Неразрешен неплатен отпуск не същесвува, освен в твоята болна глава.
2. Естествено, че не подавам Д1, за влемето на саммотлъчка.

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние neli7304 Профил Изпрати email 24.01.2012 13:18

Самоотлъчката са работни дви, в които работникат е бил длъжен да се яви на работа и да работи, договореното работно време.
Работникът не е в законоустановен отпуск или почивка, когато е освободен от работа или не е длъжен (за почевката) да се явява на работа и да работи.
 

 RE: Работодателят изисква подписването на декларация за здравословно състояние jorro22 Профил 24.01.2012 13:21

Отговор на neli7304(24.01.2012 13:17):
neli7304 каза:
Поредните ти глупости
1. Неразрешен неплатен отпуск не същесвува, освен в твоята болна глава.
2. Естествено, че не подавам Д1, за влемето на саммотлъчка.

Дай легално определение на термина "самоотлъчка". Това по същество си е "неразрешен неплатен отпуск" откъдето и да го погледнеш (и чукнеш)
1. "Неразрешен" - работника си дига чукалата без твое знание и съгласие и си тръгва
2. "Неплатен" - да не би да му плащаш нещо?
3. "Отпуск" - че в какво друго състояние ще е , ако не си му прекратила трудовото правоотношение?
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения