Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Темата е заключена за отговори. Изчисляване на осигурителен стаж

Страница 1 от [3] 123»

 Изчисляване на осигурителен стаж Профил Изпрати email 26.09.2006 14:23

Предлагам да започнем с това писмо, като ще допълваме всичко, което касае изчисляването на ОС.

Изх.№ 91-01-88 / 29.03.2005 г.
ОТНОСНО : Измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС № 39 от 11.03.2005 г.

13. С § 13 от постановлението в чл. 38 НПОС са направени следните изменения и допълнения:
- В ал. 1 след думата “години” се поставя запетая и се добавя “а за периода след 31 декември 2004 г. – в часове, дни, месеци и години”. Посоченото допълнение е във връзка с изменената от 01.01.2005г. разпоредба на чл. 9, ал. 1 КСО. Съгласно направеното допълнение осигурителният стаж, положен след 31.12.2004 г. се изчислява в часове, дни, месеци и години.
Пример: От 01.03.2004г. до 12.08.2005г. включително лице работи по трудово правоотношение при непълно работно време – 7 часа, при законоустановено работно време – 8 часа.
Осигурителният стаж, положен до 01.01.2005 г. се изчислява по следния начин:
10 месеца х 21 раб. дни = 210 раб. дни
210 раб дни х 7 часа = 1470 часа
1470 часа : 8 часа =183, 75 раб. дни , които се приравняват на 184 раб. дни, на основание чл.38, ал.4 НПОС.
184 раб. дни : 21 раб. дни = 8 месеца и 16 раб. дни осигурителен стаж до 01.01.2005 г.
Осигурителният стаж, положен след 31.12.2004 г. се изчислява по следния начин :
7 месеца х 21 раб. дни + 10 раб. дни = 157 раб. дни
157 раб. дни х 7 часа= 1099 часа
1099 часа : 8 часа = 137 раб.дни и 3 часа
137 раб. дни : 21 раб. дни =6 месеца и 11 раб. дни, към които се прибавят получените 3 часа. Осигурителният стаж, положен след 31.12.2004 г. е 6 месеца 11 раб. дни и 3 часа
В удостоверението за осигурителния стаж на лицето – уд. обр. УП-3, за периода от 01.03.2004г. до 15.08.2005г. се вписват 1 година, 3 месеца, 6 раб. дни и 3 часа осигурителен стаж /8 месеца и 16 раб. дни , към които са прибавени 6 месеца 11 раб. дни и 3 часа/.
- Допълнена е разпоредбата на чл. 38, ал. 3, т. 2 НПОС, като накрая в точка 2 е добавено “с изключение на случаите по ал. 15;” С направеното допълнение се уточнява, че осигурителният стаж на лицата, работещи при сумирано отчитане на работното време не може да бъде по-голям от броя на работните дни, за които е установено сумираното отчитане на работното време, с изключение на случаите, когато на посочените лица се зачита извънреден труд по реда на чл. 38, ал. 15 НПОС.

А ПРЕДИ 01.01.2005г.

№ 91-01-88 от 8.04.2003 г. относно измененията в Кодекса за задължително обществено осигуряване, в сила от 1.01.2003 г., свързани с пенсионното осигуряване и прилагането на ПМС № 43 от 21.02.2003 г. за изменение на Наредбата за пенсиите
Пример: От 1.01.2003 г. до 15.06.2003 г. вкл. лице е работило по основно трудово правоотношение при непълно работно време 6 часа, при законоустановено работно време - 8 часа. От 15.01.2003 г. до 31.03.2003 г. вкл. е работило по втори трудов договор - 4 часа, при законоустановено работно време - 8 часа.
Първият работодател вписва в удостоверение обр. УП-3 осигурителният стаж на лицето, изчислен по следния начин:
- работните дни от 1.01.2003 г. до 15.06.2003 г. са 115 (5 м. х 21 раб. дни + 10 раб. дни).
- 115 раб. дни х 6 часа = 690 часа : 8 часа = 86,25 раб. дни, които на основание чл. 38, ал. 4 НПОС се закръглят на 86 дни.
- на основание чл. 38, ал. 10 НПОС - 86 дни : 21 раб. дни = 4 месеца и 2 раб. дни осигурителен стаж.
Вторият работодател вписва в удостоверение обр. УП-3, осигурителният стаж на лицето, изчислен по следния начин:
- работните дни от 15.01.2003 г. до 31.03.2003 г. вкл. са 55 (13 раб. дни + 2 м. х 21 раб. дни).
- 55 раб. дни х 4 часа = 220 часа : 8 часа = 27,5 раб. дни, които се закръглят на 27 раб. дни.
- на основание чл. 38, ал. 10 НПОС - 27 раб. дни : 21 раб. дни = 1 месец и 6 раб. дни осигурителен стаж.
Длъжностното лице, което отпуска пенсията, изчислява осигурителният стаж по следния начин:
1. За периода от 1.01.2003 г. до 14.01.2003 г. вкл, през който лицето е работило само по едно трудово правоотношение при непълно работно време - 6 часа, осигурителният стаж е 7 раб. дни (9 раб. дни х 6 часа = 54 часа : 8 часа = 6,75).
2. За периода от 15.01.2003 г. до 31.03.2003 г., когато лицето е работило едновременно по двете трудови правоотношения, осигурителният стаж се изчислява както следва:
- по основния договор - 55 раб. дни х 6 часа = 330 часа; 330 часа : 8 часа = 41,25 дни, които на основание чл. 38, ал. 4 НПОС се закръглят на 41 работни дни.
- по втория трудов договор - 55 дни х 4 часа = 220 часа; 220 часа : 8 часа = 27,5 работни дни, които се закръглят на 27 раб. дни.
Тъй като общият сбор на работните дни по двата трудови договора е 68 (27 + 41), повече от броя на работните дни през този период, за времето от 15.01.2003 г. до 31.03.2003 г. вкл., на лицето следва да се зачетат 55 работни дни осигурителен стаж, които се равняват на 2 месеца и 13 раб. дни осигурителен стаж.
3. За периода от 1.04.2003 г. до 15.06.2003 г. вкл., през който лицето е работило само по трудовото правоотношение при непълно работно време - 6 часа, осигурителният стаж се изчислява както следва:
- 2 месеца х 21 раб. дни + 10 раб. дни = 52 работни дни
- 52 раб. дни х 6 часа = 312 часа : 8 часа = 39 раб. дни, които се равняват на 1 месец и 18 раб. дни осигурителен стаж.
Когато лицата са работили едновременно по няколко правоотношения при условията на различни категории труд, първо се зачита осигурителният стаж, положен по по-благоприятната категория труд. В случай, че се налага приложението на чл. 38, ал. 11 НПОС, винаги се намалява осигурителният стаж, положен при условията на по-неблагоприятната категория труд. В тази връзка даваме следния пример:
От 1.06.2003 г. до 30.06.2003 г. лице е работило по основно трудово правоотношение по условията на III категория труд, при непълно работно време - 6 часа, при законоустановено работно време - 8 часа. През същия период лицето е работило и по втори трудов договор при непълно работно време - 4 часа, при законоустановеното намалено работно време - 7 часа, при условията на втора категория труд.
Първият работодател вписва в удостоверение обр. УП-3, осигурителният стаж на лицето, изчислен по следния начин:
6 часа х 21 раб. дни = 126 часа : 8 часа = 15,75, които се закръглят на 16 работни дни.
Вторият работодател вписва в удостоверение обр. УП-3, осигурителният стаж на лицето, изчислен по следния начин:
4 часа х 21 раб. дни = 84 часа : 7 часа = 12 работни дни.
При зачитането и изчисляването на осигурителния стаж, длъжностното лице, което отпуска пенсията прилага разпоредбата на чл. 38, ал. 11 НПОС. При това положение първо се зачита осигурителният стаж на лицето, положен при условията на по-благоприятната категория труд, в случая - 12 работни дни от втора категория. За осигурителен стаж от трета категория труд се зачитат 9 работни дни.
С оглед изчисляването на изискващия се в чл. 68 КЗОО сбор от осигурителния стаж и възрастта, е необходимо да се събере навършената от лицето възраст в години, месеци и календарни дни с превърнатия в календарни дни осигурителен стаж на лицето. При това положение 12 работни дни се превръщат в календарни по следния начин - 12 х (30 : 21) = 17 календарни дни. Останалите 9 работни дни се равняват на 13 календарни дни - 9 х (30:21).
Осигурителният стаж на лицето по втория трудов договор е от втора категория труд, поради което при преценяване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, същият следва да бъде превърнат и на основание чл. 104, ал. 2 КЗОО и се равнява на 21 календарни дни от трета категория.

Осигурителен стаж преди 01.01.2003г.

За времето до 1 януари 2003г. осигурителният стаж на лицата по чл.1, ал.1, т.1-3, 5 и ал.2 от КСО – работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране; държавните служители; кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи и лицата по § 19 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изпълнение на наказанията; лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор и работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни /40 часа/ се зачита и изчислява, както следва:
1. за един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са отработили най-малко половината от законоустановеното за тях работно време за деня и са получили възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност на работното време / чл.38, ал.2, т.1 от НПОС /;

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж , (гост) 26.09.2006 19:22

..

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Профил 27.09.2006 08:36

Примерите за изчисляване са дадени или да започват от І-во число на месеца или от средата, или за толкова кратък период, че лесно могат да се преброят работните дни... Превръщането на работни дни в календарни и обратно при непълни месеци за начало и край на осигуряването все още ме тормозят.

Начало на осиг. 06.11.1997 край на осиг.17.09.2006, лицето освободено от 18.09.2006. Труд. дог за 8 ч. при 5 дневна раб. седмица. Зачетен тр. стаж 8г.10м.12дни.

І вариант :
от 06.11.1997 до 30.11.1997вкл. 25/30*21=17,5 раб.дни
от 12.1997 до 08.2006 105мес*21р.д.=2205 раб.дни
от 01.09.2006 до 17.09.2006вкл. 17/30*21=11,9 раб.дни
Всичко: 2234,4 раб.дни.

ІІ вариант : От трудовия стаж:
8г. тр. стаж = 96мес.+ 10мес. =106мес. *21р.д. = 2226 раб. дни
от 06.09.2006 до 17.09.2006г.вкл. - 7раб. дни
Всичко : 2233 раб. дни.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Водопад Профил 27.09.2006 10:56

.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж ро Профил 30.09.2006 17:48

Подреждам датите;
отгоре
година месец ден на освобождаване- в случая 2006 09 18
отдолу
година месец ден на започване- в случая 1997 11 06

и ги изваждам, като се съобразявам с броя на дните в месеца от който взимам "1 на ум"
Сега като се набъркаха И ЧАСОВЕТЕ малко ще се усложни

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж ТТ (гост) 11.10.2006 12:05

След въвеждане на персоналния регистър през 1996г. душата ми се бунтува, че трябва да се правят тези простотии !!!!!

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Славова Профил 13.10.2006 08:11

Аз обаче никъде не успях да намеря образец на УП-3, в който да има и колона часове. Вие къде ги попълвате , или имате образец с часове.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Водопад Профил 13.10.2006 11:33

www.noi.bg
в ляво е-услуги, избирате си формуляри за Пенсии - там има всички образци за попълване + указания.
Има си и колонка с часове :))

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Славова Профил 13.10.2006 16:08

Тенкю

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж мими (гост) 13.10.2006 17:02

Колко ще е осигурителният стаж на лице назначено на 7 часа работило от 06.07.2006 до 01.09.2006
Предварително благодаря на отговорилите .

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Калина Янкова Профил Изпрати email 16.10.2006 14:10

Мими ОС =1месец,13дни и 1 час
м.07-18 рд
м.08-21 рд
Вс: -39 рд
39*7/8=34.125/21=1м13д1ч
Но ако говориш за лице под 18г, което е назначено с разрешение на ИТ, тогава то работи при намален работен ден-7часа, а му се зачита ОС при пълен-8 часов работен ден и тогава ТС=ОС и няма да му се издава УП-3.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж i (гост) 16.10.2006 17:35

проба

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Милена (гост) 17.10.2006 12:36

Вече УП-тата не се ли издават задължително без значение дали тр.стаж е равен на осигурителния?

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Калина Янкова Профил Изпрати email 17.10.2006 14:26

Милена, уточни за кои УП-та питаш 1,2,3?

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж ро Профил 18.10.2006 17:39

Задължително се издава УП-2 при напускане
УП-3 се издава ,когато ОС не е равен на ТС

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж ваня (гост) 19.10.2006 15:35

Лице работило от 09,04,2001 до 16,10,2006, като периода от 01,01,05-31,03,05 е на 4 часа.Изчислила съм от09,04,01-31,12,04-3г.8м.16р.д.
от01,01,05-31,03,05 4 часа-1м.10р.д.4ч. и от 01,04,05-16,10,06 1 г.6м.11р.д. Общо 5 г.4м.7дн. и 4 ч.В уп2 общо ли да запиша стажа или по периоди както съм го изчислила.Правилно ли е изчислен осигур.стаж.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Женя (гост) 23.10.2006 08:41

Добре де , ама , защо се издава задължително УП2 при напускане ?

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Терезарката (гост) 23.10.2006 14:50

Защото ако лицето сега е на 25 години, ще се пенсионира на 63 или 65 а до тогава фирмата я съществува я не и ще има сериозни проблеми при пенсиониране.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Терезарката (гост) 23.10.2006 14:57

За да бъда по-точна - щом сега е задължително да се издава УП 2, то при пенсиониране трябва задължително да се представя УП 2 за всеки трудов стаж отразен в трудовата книжка. В този смисъл ще има проблеми, защото фирмите може да са закрити и тогава иди събирай УП-та.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Женя (гост) 24.10.2006 09:54

Пак си задавам въпроса : Защо да е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО издаването на УП2, при напускане на служител?
Не питам защо се издава УП2, за какво служи и какво ще се случи след 30-40години.
Защо е задължително , кое го регламентира?
Не се ли издава само при поискване от съответния служител и при пенсиониране?

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Калина Янкова Профил Изпрати email 24.10.2006 10:12

КСО,чл.5, ал.7
(7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2005 г.) Осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход:
1. при прекратяване на трудови или служебни правоотношения - в срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението;
2. по искане на осигуряваното лице или негов представител - в 14-дневен срок от искането.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Женя (гост) 24.10.2006 10:40

Калина , Благодаря Ви, досега не считах за задължително да издавам УП2 на служителите при напускане, само при пенсиониране и ако някой поиска. Вече ще го правя задължително, въпреки , че е доста трудоемко при персонал от 150 души и голямо текучество. Може би трябва да си наемат допълнително човек .

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Анатолий Профил Изпрати email 24.10.2006 17:57

Малък въпрос - работник е работил във фирмата от 01.06.2005 до 30.06.2005 г., т.е. един пълен месец на 4 часа.
В УП-3 аз попълних осигурителен стаж 10 дни и 4 часа.
21 работни дни Х 4 часа = 84 часа / 8 часа = 10.5 дни = 10 дни и 4 часа!!
За пълен месец примам 21 работни дни , макар, че точно този месец има 22 работни дни!
Правилно ли е изчислението?
Предварително благодаря

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Калина Янкова Профил Изпрати email 26.10.2006 10:48

Да, правилно ти е изчислението.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Валя (гост) 26.10.2006 13:34

Моля,Ви да ми кажете вярно ли ми е изчислението за УП 3 ? И понеже лицето е работило- и на 4 часа,- и на 8 часа-може ли да се попълни едно УП-3 със забележка за периода,в който е работено на 8-часа,или да попълня 2 бр. УП -3.Кое е по-правилно?
1. Продавач-барман -на 4 часа -от 01.09.2005 - до 21.09.2005 6 дни 4 часа
2.Работник кухня - на 4 часа-от 21.09.2005-до 01.08.2006 5 мес. 3 дни 4 часа
3Работник кухня - на 8 часа -от 01.08.2006-до 23.08.2006 2 мес. 15 дни
----------------------------
7 мес. 25 дни
----------------------
8 мес. 4 дни / Моля,това ли е вярното изчисление-ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж гост (гост) 26.10.2006 13:53

Бих те ли ми посочили къде е посочено задължителното издаване на УП 2?Благодаря предварително!

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Валя (гост) 26.10.2006 14:09

До Калина Янкова -Моля,ви ако имате възможност да ми отговорите на въпроса,за да мога да попълня УП-3.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж :))) (гост) 26.10.2006 14:11

Гост- виж постинга на 24.10 от 10:12
Валя-стажа на 4 часов р.ден е 5м,10д,4ч.; стажа на 8ч. е 22 дни; издават се две УП-3.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж гост (гост) 26.10.2006 14:20

Може би трябваше да уточня.Работя на ОМЕКС -заплати Имаме удостоверение за осигурителен доход който издаваме на всеки при напускане но това няма нищо общо с УП 2 А за УП -3 издава се едно но за разлчинити периоди за 8 часа сас забележка отдолу,че лицето е работило на законоустановеното времи на другия ред времето на 4 часовия работен ден със забележка

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж гост (гост) 26.10.2006 14:25

Извинете ме за граматическите грешки!

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Баба Куна Профил Изпрати email 11.11.2006 10:31

КСО,чл.5, ал.7
(7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2005 г.) Осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход:
това означава,че при напускане на работник осигурителят издава УП2 и УП3 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!
това е положението........и аз не вярвах на ушите си,след като подавам декларации непрекъснато и моята богата душевност се бунтува,но факта е факт........

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж объркана (гост) 13.11.2006 17:04

Калина Янкова, не е по темата но може ли да уточните приУП 2, когато става дума за лице работило на 4 часов раб. ден пр. от 01.10.2006 - 31.10.2006 т.е 1 месец, в графа 3 "Всичко":Дни/месеци/години какво се посочва? Объркана съм, защото срешнах различни мнения. Ще съм благодарна на коментар и пояснение, мисля, че ще е от голяма полза за всички.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Калина Янкова Профил Изпрати email 15.11.2006 13:09

За времето след 31 декември 2002г., когато лицето е работило при непълно работно време, удостоверението обр. УП – 2 се издава помесечено.
В графа 3-Всичко се посочва:
от 01.10.2006 до 01.11.2006; год-00, мес-01, дни-00
Информацията от УП-2 трябва да съответства на тази в УП-3
До колкото съм информирана при някои колеги са се появили спорове в НАП-коя трябва да се посочва като дата-ДО- последната дата в осигуряване или датата на освобождаване. За да нямаме проблеми с някои от тези бюрократи работещи в тази сфера,може да се напише-До 31.10.2006 вкл.
Тези несъответствия според мен се пораждат от това, че във формуляр-УП-1 и УП-3 е дадено точно указание коя дата се записва в- ДО, а в УП-2 не е посочено.
Аз пиша датата на освобождаване.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж asha (гост) 16.11.2006 14:02

Здравейте, може ли да ви поптам къде мога да открия Удостоверение за осигурителен доход. Казвате, че е задължително при напускане да се издаде документ за ОС и ОД. За ОС документа е УП-2, а от къде мога да намеря този за осигурителния доход?

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Водопад Профил 16.11.2006 14:07

За осиг. доход е обр.УП-2, за осиг. стаж е обр.УП-3. Бланките ги има в сайта на НОИ.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж вики (гост) 16.11.2006 15:28

Исках да попитам за УП-3, ако някой може да ми помогне.Имам работничка която иска да се пенсионира по болест, в графата стаж до ден, месец,година трябва да напиша например 16.11.2006г.,макар че тя не е напуснала?

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Водопад Профил 16.11.2006 16:44

Трябва да изчислите стажа до датата предхождаща тази на инвалидизирането.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж perfect stranger (гост) 20.11.2006 09:48

А дали някой се е преборил с изчисляването на стажа, когато е втора категория?
Как да пресметна 14 години втора категория като трета?
Извинявам се за некомпетентносттa
благодаря

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Дида (гост) 20.11.2006 11:08

4 год. трудов стаж от втора категория се признават за 5 год. трета категория
14 год. : 4 х 5 = 17 год. 5 мес.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж perfect stranger (гост) 20.11.2006 11:39

Благодаря

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Нина (гост) 20.11.2006 12:16

Здравейте, искам да попитам дали трябва да се издава задължително УП-3 при работа на пълно раб.време т.е. 8 часа и как ще изчислите трудовия и съответно осигурителния стаж например от 26,07,2006 год. до 09,11,2006 год.Според мен - трудов стаж 0 год. 03 мес. и 13 дни, а осигурителен :м.07-4 дни+м.08-23дни+м.09-19дни+м.10-22дни+м.11-6дни=74 раб.дни
74:21=3мес.11дни
И тъй като лицето работи на пълно раб.време и трудовия и осигурителния стаж трябва да са равни къде бъркам аз.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Нина (гост) 20.11.2006 13:26

Моля,кажете ми къде греша.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж емили Профил 20.11.2006 13:38

при пълно работно време УП-3 не е задължително да бъде издадено, а разликата м/у ТС и ОС идва единствено от това, че ТС се изчислава в календарни дни (месец = 30 дни), а ОС - работни (месец = 21 дни).

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Нина (гост) 20.11.2006 13:47

Благодаря.

 Re: Изчисляване на осигурителен стаж Петя (гост) 21.11.2006 16:08

Към Нина:За трудовия стаж съм съгласна,но мисля,че при изчислението на осиг.стаж пълните месеци следва да се вземат равни на 21 дни,а непълните така както си го направила.При това положение се получава малка разлика в изчисленията.

 RE: Изчисляване на осигурителен стаж Поли (гост) 11.12.2006 17:31

Издавам УП-2 и 3 за работник работил от 01.04.2004 до 21.12.2006 г. на 4 часа през целия този период. Мога ли да запиша в УП-3 ОС на един ред или трябва ли да се раздели периода на 2 части от 01.04.2005 до 01.01.2005 - 4 м. 10 дни и от 01.01.2006 до 21.12.2006 г. - 11 м. 20 дни 4 часа. Вярно ли е това изчисление?
в УП-2 сумират ли се накрая Тр. стаж и Брутото?

 RE: Изчисляване на осигурителен стаж Гост (гост) 18.12.2006 16:50

Приравнявате ли получения осигурителен стаж към календарни дни в уп-3. Ако не го направя ще получавам разлика между трудовия и осигурителния стаж когато лицето не е работило пълен месец(т.е напуснало или назначено не от първо число). Тогава как да пиша, че осигурителния стаж е равен на зачетения трудов стаж?

 RE: Изчисляване на осигурителен стаж Георги (гост) 28.12.2006 19:31

Чух от специалист, че ако сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта е по-малък от 100 (за мъжете)и 94 (за жените), можело да се "купи" стаж по цена 612 лв за 1 год. Верно ли е и къде го пише?

Втори въпрос: има ли давност от 5 год. за неплатени вноски за ДОО, т.е. и да искаме, сега нямаме право да си платим за 2000-а год? Моля извинете, ако излизам от темата.

 RE: Изчисляване на осигурителен стаж ирра (гост) 19.01.2007 18:07

изтичането на давностен срок означава, че се погасява правото на държавата да събира дължимите суми принудително, но ти можеш винаги да платиш
 

 RE: Изчисляване на осигурителен стаж Таня (гост) 22.01.2007 10:36

В момента изчиславям УП-3 на лице постъпило на 01.02.2004г и напуснало на 15.12.2006г, работи на 4часа. Изчислила съм осигурителен стаж 1г 5м. 9дни и 4часа.
За първи път изчислявам УП-3 и ще съм благодарна ако кажете дали правилно съм изчислила осиг. стаж.
Благодаря Ви предварително
реклама
Нагоре
Страница 1 от [3] 123»

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване