Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-88 от 04.04.2008 г. на НОИ

05 Jun 2008 10:19ч, видяна 5604 пъти
реклама
Измененията в §4, ал. 1-3 от ПЗР на КСО, направени със ЗИДКСО

Измененията в §4, ал. 1 - 3 от ПЗР на КСО, направени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване /ЗИДКСО/, обн. ДВ, бр. 33 от 28.03.2008 г., в сила от 1.04.2008 г.

І. С §1 от ЗИДКСО са направени изменения в §4 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване както следва:

1. В алинея 1 на §4 от ПЗР на КСО думите " 2009 г. "са заменени с " 2010 г." и разпоредбата добива следната редакция:

"§4. (1) До 31 декември 2010 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако отговарят на изискванията за сбор от осигурителен стаж и възраст по чл. 68 , но не по-рано от 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд.

2. В алинея 2 на §4 от ПЗР на КСО думите " 2009 г." са заменени с " 2010 г." и разпоредбата добива следната редакция:

"(2) До 31 декември 2010 г. включително лицата, които имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68 , при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52 - годишна възраст за мъжете и 47 - годишна възраст за жените."

Съгласно направените изменения на основание §4, ал. 1 и 2 от ПЗР на КСО могат да се отпускат пенсии за осигурителен стаж и възраст с начална дата до 31.12.2010 г. включително.

3. В алинея 3 на §4 от ПЗР на КСО думите " 2006 г." са заменени с " 2014 г." и разпоредбата добива следната редакция:

"(3) До 31 декември 2014 г. включително, ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45 - годишна възраст, ако отговарят на условията по ал. 2."

Въз основа на направеното изменение на основание §4, ал. 3 от ПЗР на КСО могат да се отпускат пенсии за осигурителен стаж и възраст с начална дата до 31.12.2014 г. включително.

Следва да имате предвид, че за да се придобие право на пенсия по §4, ал. 3 от ПЗР на КСО е необходимо:

- трудовият договор на лицата, работещи при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО да е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от КТ. Към момента на прекратяването да имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО;

- лицата да са навършили 45 - годишна възраст;

- да имат сбор от възрастта и осигурителния стаж 90 точки.

Правото на пенсия по §4, ал. 3 от ПЗР на КСО може да се породи от датата на уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от КТ, ако към тази дата лицата имат 10 години осигурителен стаж по чл. 104, ал. 3 от ПЗР на КСО, навършена 45 - годишна възраст и сбор от възрастта и осигурителния стаж 90 точки. Срокът по чл. 94, ал. 1 от КСО се следи спрямо уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от КТ, независимо от обстоятелството, дали след тази дата лицето отново е започнало работа.

Правопораждащи дати по §4, ал. 3 от ПЗР на КСО могат да бъдат и датата на навършване на 45 - годишна възраст или датата на окръгляне на сбор от възрастта и осигурителния стаж 90 точки, ако към тези дати са изпълнени останалите условия на разпоредбата. При отпускане на пенсията срокът по чл. 94, ал.1 от КСО се следи спрямо датата на навършване на 45 - годишна възраст или датата на окръгляне на сбор от възрастта и осигурителния стаж 90 точки, ако към съответната дата лицето има прекратено осигуряване. Когато към датата на навършване на 45 - годишна възраст или датата на окръгляне на сбор от възрастта и осигурителния стаж 90 точки лицата работят, за да се отпусне пенсия по §4, ал. 3 от ПЗР на КСО следва да има прекратено осигуряване. В тези случаи срокът по чл. 94, ал. 1 от КСО се следи от датата на прекратяване на осигуряването.

Окръглянето на 10 години осигурителен стаж при условията на чл. 104, ал. 3 КСО не може да бъде дата на пораждане правото на пенсия, тъй като тези 10 години осигурителен стаж трябва да бъдат положени до прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от КТ.

ІІ. Създадена е преходна разпоредба в ЗИДКСО, както следва:

"§2. Лицата, които са придобили право на пенсия по §4, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби в периода от 1 януари 2007 г. до влизането в сила на този закон, могат да се пенсионират от датата на придобиване на правото, ако заявлението е подадено в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в 6 - месечен срок от влизането в сила на този закон."

Съгласно цитираната разпоредба, лицата, които са придобили право на пенсия по §4, ал. 3 от ПЗР на КСО в периода от 1 януари 2007 г. до 31.03.2008 г. включително могат да се пенсионират от датата на придобиване на правото, ако подадат заявление в ТП на НОИ в 6 - месечен срок от 1.04.2008 г. /влизане в сила на закона. При отпускане на пенсии по §4, ал. 3 от ПЗР на КСО следва да се имат предвид условията на чл. 94, ал. 1 от КСО, пенсиите за осигурителен стаж и възраст да се отпускат от датата на придобиване на правото, ако към тази дата лицата са с прекратено осигуряване. Ако към датата на придобиване на правото по §4, ал. 3 лицата продължават да работят пенсията се отпуска от прекратяване на осигуряването при спазване на разпоредбата на чл. 94, ал.1 от КСО.

В случаите, когато в периода от 1 януари 2007 г. до 31.03.2008 г. включително лицата са придобили право на пенсия по §4, ал. 3 от ПЗР на КСО и са отговаряли на условията на чл. 94, ал. 1 от КСО за отпускане на пенсия, ако подадат заявления в ТП на НОИ след изтичане на 6 - месечния срок от 01.04.2008 г., пенсията по §4, ал. 3 от ПЗР на КСО следва да се отпусне от датата на заявлението.

Във връзка с приложението на §2 от ПР на ЗИДКСО лицата следва да бъдат уведомени от длъжностните лица по пенсионното осигуряване за възможността да подадат заявления за нова преценка на правото на пенсия по §4, ал. 3 от ПЗР на КСО в следните случаи:

- Когато има постановени разпореждания на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване или решения на директора на ТП на НОИ с отказ на пенсия по §4, ал. 3 от ПЗР на КСО, поради изтекъл срок на разпоредбата;

- При влезли в сила решения на съответния административен съд или на ВАС, с които е потвърден отказа за отпускане на пенсия поради същите причини.

Когато разпорежданията на длъжностното лице, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване са обжалвани пред ръководителя на ТП на НОИ и още не е постановено решение, същият с решението си следва да се произнесе по същество, съобразно изменената разпоредба на §4, ал. 3 от ПЗР на КСО.

Когато решенията на ръководителя на ТП на НОИ са обжалвани пред съответния административен съд, но все още няма постановени решения, лицата следва да се уведомят за възможността да оттеглят жалбите си и да подадат нови заявления в ТП на НОИ за отпускане на пенсия по §4, ал. 3 от ПЗР на КСО. В случай, че не се възползват от тази възможност производството приключва с решението на съда, което с влизането си в сила е задължително за изпълнение.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР