Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-73 от 21.03.2008 г. на НОИ

11 Jun 2008 17:09ч, видяна 5487 пъти
реклама
Измененията и допълненията в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС № 21 от 08.02.2008 г.

С ПМС № 21 от 8.02.2008 г. (обн. ДВ, бр. 17 от 19.02.2008 г.), са направени изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).

1. С §1 от постановлението в чл. 1, ал. 1, се създава изречение трето със следното съдържание:

"Заявление за пенсия от лице, изтърпяващо наказание "лишаване от свобода" или задържано под стража, може да се подава и чрез ръководителя на мястото за лишаване от свобода, съответно на мястото на задържане под стража, който издава удостоверение, в което се вписват трите имена по документ за самоличност на лицето, единният граждански номер и постоянният му адрес."

Със създаденото изречение нормативно се урежда допълнителна възможност за подаване на заявление за пенсиониране на лица, изтърпяващи наказание "лишаване от свобода" или задържани под стража, чрез ръководителя на мястото за лишаване от свобода, съответно на мястото на задържане под стража.

2. С §2 от постановлението в чл. 10, ал. 6 след думите "Република България" се добавя "и добавките към тях", а след думите "заявление за пенсия" се добавя "и/или добавка".

Алинея 6 на чл. 10 от НПОС придобива следната редакция:

"(6) Пенсиите по международен договор, по който страна е Република България и добавките към тях, се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице в НОИ, на което е възложено ръководството на дейността по отпускане и изплащане на пенсиите по международни спогодби в едномесечен срок от получаването на всички необходими документи и данни във връзка с подаденото заявление за пенсия и/или добавка."

3. С § 3 от постановлението в чл. 10в, ал. 4 думите "Софийския градски съд" се заменят със "Софийския административен съд".

Алинея 4 на чл. 10в от НПОС придобива следната редакция:

"(4) Копие от жалбата до НЕЛК или до Софийския административен съд се изпраща на органа на медицинската експертиза, издал експертното решение, и на лицето, подало заявление за отпускане на пенсия за инвалидност или добавка за чужда помощ."

4. С §4 от постановлението в чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

4.1. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "а за пенсиите по международен договор - пред управителя на НОИ".

С допълнението се уточнява, че разпорежданията за възстановяване на неправилно изплатени суми за пенсии по международен договор могат да се обжалват в 14 - дневен срок от получаването им пред управителя на НОИ. Допълнената разпоредба на чл. 13, ал. 3 от НПОС има следната нова редакция:

"(3) Разпорежданията по чл. 98, ал. 2, изречение първо от КСО могат да се обжалват в 14 - дневен срок от получаването им пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ, а за пенсиите по международен договор - пред управителя на НОИ."

4.2. В ал. 4 думите "окръжен съд" се заменят с "административен съд", а думите "Софийския градски съд" се заменят със "Софийския административен съд", като разпоредбата придобива следния вид:

"(4) Решенията на ръководителя на териториалното поделение на НОИ могат да се обжалват в 14 - дневен срок от получаването им пред съответния административен съд, а решенията на управителя на НОИ - пред Софийския административен съд."

4.3. В ал. 5 думите "окръжния (Софийския градски) съд" се заменят с "административния съд", а думите "по реда на Закона за Върховния административен съд" се заменят с "пред Върховния административен съд".

"(5) Решенията на административния съд подлежат на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването им пред Върховния административен съд."

Промените, извършени с §3 и §4 от постановлението са във връзка с измененията в чл. 118 от КСО.

5. С §5 от постановлението в чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

5.1. Точка 2 се изменя така:

"2. изслуженото време по чл. 69, ал. 2 и 3 КСО".

5.2. Създава се т. 3:

"3. изслуженото време от лица, изпълняващи дейности, посочени в чл. 69, ал. 5 КСО".

След измененията и допълненията разпоредбата на чл. 17, ал. 1 придобива следната редакция:

(1) "За осигурителен стаж при пенсиониране на лицата по чл. 69 КСО се зачита:

1. изслуженото време на кадрова военна служба;

2. изслуженото време по чл. 69, ал. 2 и 3 КСО;

3. изслуженото време от лица, изпълняващи дейности, посочени в чл. 69, ал. 5 КСО."

Съгласно чл. 69, ал. 5 от КСО служителите в Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, когато изпълняват някои от дейностите по чл. 71, ал. 1, т. 3 - 6 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), при прекратяване на правоотношението придобиват право на пенсия, независимо от възрастта при 25 години осигурителен стаж, от които 2/3 изслужени в системата на "Гражданска защита" или ако са прослужили 15 година на длъжност "водолаз".

Дейностите по чл. 71, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗЗБ са:

- операции по издирване и спасяване;

- провеждане на спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи при бедствия;

- оперативна защита при наводнения;

- радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали.

При прилагането на посочената разпоредба трябва да се има предвид, че до 30.04.2000 г. служба "Гражданска защита на Република България" е била военизирана, поради което стажът на лицата, работещи в тази служба се зачита, като стаж на кадрови военнослужещи. Впоследствие служба "Гражданска защита на Република България" е преобразуване в Държавна агенция "Гражданска защита", а от 1.07.2006 г. се създава Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" към Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. В тази връзка за периода след девоенизирането на служителите от гражданска защита за осигурителен стаж по чл. 69, ал. 5 от КСО се зачита времето, през което са заемали длъжности, на които са извършвали дейностите по чл. 71, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗЗБ. Това обстоятелство се установява с вписване в документите за пенсиониране, издадени от Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" или от областните й поделения.

6.С §6 от постановлението в чл. 18, ал. 2 думите "ал. 1 и 2 от КСО" се заменят с "ал. 1 - 3 и 5 от КСО".

След изменението разпоредбата придобива следната редакция:

"(2) Осигурителният стаж по ал. 1 може да допълва трудовия стаж при пенсиониране на лицата по чл. 69, ал. 1 - 3 и 5 КСО само при наличието на 16 години и 8 месеца действително изслужени по чл. 17."

С направеното допълнение в чл. 18, ал. 2 от НПОС е уредено взаимното допълване на трудовия стаж при пенсиониране на лицата по чл. 69, ал. 1, 2, 3 и 5 от КСО. На практика и с допълнително включените в чл. 69 ведомства и дейности се запазва правилото при наличие на 16 години и 8 месеца осигурителен стаж по чл. 69, ал. 1 - 3 и 5 от КСО, осигурителният стаж извън този да може да допълва без превръщане трудовия стаж до изискуемите се 25 години, при условие, че е придобит преди уволнението от посочените служби.

7. С §7 от постановлението в чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

7.1. В ал. 3 думите "както и социалните учебно - професионални заведения за квалификация и преквалификация на лица с намалена трудоспособност съгласно Постановление № 63 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ., бр. 32 от 1991 г.; изм., бр. 68 от 1991 г.)" се заличават.

Разпоредбата придобива следния вид:

"(3) Учебни и възпитателни заведения по смисъла на ал. 1 са създадените по реда на Закона за народната просвета."

Заличаването на "социалните учебно - професионални заведения за квалификация и преквалификация на лица с намалена трудоспособност" от ал. 3 на чл. 19 се налага от обстоятелството, че тези заведения попадат към специализираните институции, които са включени в обхвата на новата ал. 4 на чл. 19 от наредбата.

7.2. Създава се нова ал. 4:

"(4) За учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността "възпитател" в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността "възпитател" в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността".

Съгласно чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), социалните услуги за деца, предоставяни в общността, са:

- Дневен център;

- Център за социална рехабилитация и интеграция;

- Център за настаняване от семеен тип;

- Център за временно настаняване;

- Център за обществена подкрепа;

- Център за работа с деца на улицата;

- Социално учебно - професионален център;

- Кризисен център;

- Приюти.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от същия нормативен документ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца са:

- Дом за деца, лишени от родителска грижа;

- Дом за деца с физически увреждания;

- Дом за деца с умствена изостаналост.

7.3. Досегашните ал. 4 - 6 стават съответно ал. 5 - 7.

8. С §8 от постановлението ал. 3 в чл. 20 се изменя така:

"(3) Пропорционалната част от процентите за месеците действителен осигурителен стаж в случаите по чл. 70, ал. 1, изречение второ от КСО е, както следва:

1 месец = 0,25

2 месеца = 0,50

3 месеца = 0,75

4 месеца = 1,00

5 месеца = 1,25

6 месеца = 1,50

7 месеца = 1,75

8 месеца = 2,00

9 месеца = 2,25

10 месеца = 2,50

11 месеца = 2,75

12 месеца = 3,00"

Промяната в чл. 20, ал. 3 от НПОС е във връзка с изменението в чл. 70, ал. 1, изречение второ от КСО, направено със ЗБДОО за 2008 г., за което са дадени указания с писмо № 91-01-24 от 31.01.2008 г. на ГД "Пенсии".

Следва да се има предвид, че разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от КСО и чл. 20, ал. 3 от НПОС се прилагат и за потвърдения осигурителен стаж от други държави, на основание международни договори в областта на социалното осигуряване, по които България е страна.

Приложението на изменените разпоредби се илюстрира със следните примери:

Пример 1:

Мъж е навършил 63 - годишна възраст на 15.09.2005 г. и продължава да работи без да има отпусната пенсия. Трудовото му правоотношение се прекратява на 15.03.2008 г. и от тази дата се отпуска лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Има придобит общ осигурителен стаж, без превръщане - 43 години и 7 месеца, от който 5 години е положен при условията на втора категория труд. Общият осигурителен стаж, превърнат по реда на чл. 104, ал. 2 от КСО, е 44 години и 10 месеца от трета категория труд.

Доходът, от който се определя размера на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст, следва да се умножи с 47,17% (за 43 години и 8 месеца осигурителен стаж, който се отразява с по 1% във формулата - 43,67%, и за 1 година и 2 месеца действителен осигурителен стаж, придобит след 31.12.2006 г. до датата на уволнение, който се отразява с по 3% във формулата - 3,50%).

Пример 2:

Мъж е навършил 63 години на 11.01.2007 г. и продължава да работи, като до датата на уволнението 1.07.2007 г. има осигурителен стаж от трета категория 39 години, 4 месеца и 7 дни.

От 1.07.2007 г. до 1.07.2008 г. (12 месеца) получава парично обезщетение за безработица от Бюрото по труда по чл. 54а от КСО, с което има общ осигурителен стаж 40 години, 4 месеца и 7 дни.

Заявлението за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст е подадено на 4.07.2008 г. и от същата дата пенсията се отпуска, при спазване разпоредбата на чл. 94, ал. 1 от КСО.

Доходът, от който се определя размера на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст, следва да се умножи с 41,17% (за 39 години, 11 месеца и 7 дни осигурителен стаж, който се отразява с по 1% във формулата - 39,92% и за 5 месеца действителен осигурителен стаж, придобит след 11.01.2007 г. до датата на уволнение, който се отразява с по 3% във формулата - 1,25%).

9. С §9 от постановлението в чл. 28 се създава ал. 3 със следното съдържание:

"(3) В случаите по чл. 58, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г. и бр. 23 от 2007 г.), когато е определен краен процент на трайно намалена работоспособност, правото и размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определят от датата, от която е определен крайният процент на трайно намалената работоспособност. Ако в тези случаи е определен процент на трайно намалена работоспособност поради трудова злополука и/или професионална болест, гражданска или военна инвалидност под 50 на сто, но заедно с процента на трайно намалената работоспособност поради общо заболяване крайният процент е над 50 на сто, пенсията се отпуска при условията и в размерите на пенсия за инвалидност поради общо заболяване съобразно крайния процент".

Съгласно чл. 58, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (НМЕР), при наличие на множествени увреждания, посочени като отправни точки в приложение № 1 към НМЕР, крайният процент на намалената работоспособност (социалната адаптация) се определя по Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти съгласно приложение № 2 към НМЕР.

Разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от НПОС е създадена с оглед нормативното уреждане на правото и размера на пенсия за инвалидност поради общо заболяване от лица, които за различни увреждания имат определен краен процент намалена работоспособност. С нея се уреждат и случаите, при които определеният процент намалена работоспособност по посочените причини е под 50 на сто за всяка от тях, но общата оценка на трайно намалената работоспособност (крайният процент) е над 50 на сто.

Съгласно новата разпоредба лицата придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване от датата, от която е определен крайния процент на трайно намалената работоспособност, в случай че този процент е над 50 на сто. Датата, от която се придобива право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, може да бъде датата на инвалидизиране за общо заболяване, датата на заявлението до ТЕЛК за освидетелстване или преосвидетелстване и датата на преосвидетелстване. При отпускането на пенсията следва да се прилагат разпоредбите на чл. 94, ал. 1 и 2 от КСО и чл. 28, ал. 3 от НПОС.

Пример:

Лице получава лична пенсия за инвалидност поради професионална болест, отпусната от 13.04.2005 г. при определена от ТЕЛК 66,4 на сто намалена работоспособност за професионална болест и 10 на сто намалена работоспособност за общо заболяване със срок на инвалидността до 1.03.2008 г.

При редовно преосвидетелстване ТЕЛК с експертно решение от 10.03.2008 г. определя 28 на сто намалена работоспособност за професионална болест, 40 на сто намалена работоспособност за общо заболяване и краен процент намалена работоспособност 56 на сто.

Пенсията за професионално заболяване следва да се прекрати от 2.03.2008 г., на основание чл. 96, ал. 1, т. 4 от КСО и чл. 30, ал. 3 от НПОС.

При прилагане разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от НПОС лицето придобива право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване от 10.03.2008 г. - датата на експертното решение на ТЕЛК.

В случай, че експертното решение на ТЕЛК не е обжалвано от правоимащите органи, личната пенсия за инвалидност поради общо заболяване следва да бъде отпусната от датата на придобиване на правото - 10.03.2008 г., ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6 - месечен срок от тази дата, при спазване на разпоредбата на чл. 94, ал. 1 от КСО.

Когато експертното решение на ТЕЛК е обжалвано пред по-висша инстанция, пенсията се отпуска отново от датата на решението на ТЕЛК, тъй като висшестоящият орган се произнася по работоспособността на лицето именно към тази дата, при условие, че заявлението с необходимите документи е подадено в едномесечен срок от получаването на влязлото в сила експертно решение на органа на медицинската експертиза. На практика с явяването си на ТЕЛК лицето е изразило желанието си за преосвидетелстване и независимо, че няма молба в писмен вид, попада в хипотезата на чл. 94, ал. 2 от КСО. Ако този срок е пропуснат, се прилага чл. 94, ал. 1 от КСО спрямо датата на придобиване на правото - 10.03.2008 г.

При същите изходни данни, но ако лицето се е явило на ТЕЛК на 10.01.2008 г., тази дата се явява правопораждаща по отношение на пенсията за инвалидност поради общо заболяване, като спрямо нея се следи 6-месечния срок за подаване на заявлението. При отпускането й следва да се извърши преценка на по-благоприятната по размер пенсия към 10.01.2008 г., като по-неблагоприятната се спира.

В случай че остане за изплащане пенсията за професионална болест, същата се прекратява от първо число на месеца, следващ месеца на преосвидетелстването - 1.02.2008 г., и от същата дата се възобновява пенсията за инвалидност поради общо заболяване.

В случай че пенсията за професионална болест е по-неблагоприятна по размер към 10.01.2008 г., тя се спира от същата дата и се прекратява от 1.02.2008 г. (чл. 30, ал. 3 от НПОС).

При срещане на затруднения във връзка с приложението на чл. 28, ал. 3 от НПОС, следва да се отправят запитванията до ГД "Пенсии". След обобщаване на изразените становища, ТП на НОИ ще бъдат своевременно информирани.

Новата разпоредба на чл. 28, ал. 3 от НПОС не намира приложение по отношение на социалните пенсии за инвалидност, спрямо които продължават да се прилагат указанията, дадени с писма на ГД "Пенсии" № 91-01-147 от 8.08.2000 г. - III и № 91-01-79 от 19.03.2001 г. - т. 3.

10. С §10 от постановлението член 79 се отменя.

Отменената разпоредба на чл. 79 НПОС изискваше изплащането на пенсиите в чужбина да се извършва въз основа на издадено разпореждане по чл. 98, ал. 1 от КСО.

Основание за прехвърляне изплащането на пенсията от Република България в чужда държава, е промяната в адреса или пребиваването на лицето. Поради това обстоятелство, след отмяната на чл. 79 от НПОС ще се процедира, както и при промяна адреса на лицето на територията на България и прехвърляне изплащането на пенсията от едно РУСО в друго, посредством програмен продукт "TRANSFER". По същия начин ще се прехвърля и изплащането на пенсиите от Д "ЕИМД" към РУСО.

11. С §11 от постановлението в чл. 80, ал. 2, т. 1 от НПОС, която урежда начина на изплащането на пенсиите в друга държава, е изменена, както следва:

"1. по лична сметка в банка или с поименен чек на адрес, намиращи се на територията на страната, където лицето пребивава или живее, съгласно изискванията на обслужващата банка".

С прецизираната редакция на текста отпада понятието "където лицето живее постоянно", тъй като по силата на чл. 93, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и §1, т. 3 от допълнителната разпоредба на Закона за българските документи за самоличност, постоянният адрес на българските граждани е винаги на територията на Република България.

12. С§12 от постановлението в чл. 81 от НПОС се правят следните изменения:

12.1. Изменена е разпоредбата на ал. 1, която придобива следната редакция:

"(1) Лицата, които получават пенсиите си в чужбина, следва да представят декларации за живот за всеки от периодите на плащане по чл. 80, ал. 3, но на период не по-кратък от 3 месеца, а лицата, които пребивават или живеят в чужбина и получават пенсии в банка на територията на България - веднъж годишно. Пенсиите се изплащат за минало време до края на месеца, през който е заверена декларацията за живот, с изключение на случаите, когато пенсиите се изплащат ежемесечно в чужбина или независимо от периода в български банки. Ако пенсионерът не изпрати попълнена и заверена от осигурителна институция, нотариус, консулска служба или друго длъжностно лице, определено от законодателството на съответната държава, декларация за живот, изплащането на пенсията се спира."

С новият текст на чл. 81, ал. 1 от НПОС е променена периодичността на представяне на декларациите за живот, като е обвързана с мястото на изплащане на пенсията. За лицата, чиито пенсии се изплащат в чужбина по банкова сметка или чрез поименен чек, които по реда на чл. 80, ал. 3 от НПОС са заявили тримесечен или по-дълъг период на изплащане на пенсията, се изисква да представят заверени декларации за живот за всеки от периодите на плащане. Пенсиите на тези лица ще се изплащат за минало време до края на месеца, през който е заверена декларацията за живот.

За лицата, заявили период на изплащане на пенсията в чужбина, по-малък от три месеца, декларация за живот ще бъде изисквана на всеки три месеца. Изплащането на пенсията ще се извършва съобразно заявения период.

Лицата, на които пенсиите се превеждат по сметки в банки на територията на България, следва да представят декларации за живот - веднъж годишно. От тези лица ще се изисква да представят заверените си декларации през месец декември на всяка календарна година.

С изменената редакция на разпоредбата е посочено и от кои органи в чуждата държава следва да бъдат заверявани декларациите за живот, за да продължи изплащането на пенсията, а именно от: осигурителна институция, нотариус, консулска служба или друго длъжностно лице, определено от законодателството на съответната държава.

Когато в законоустановените срокове не се представят заверени декларации за живот, както и преди изменението на разпоредбата, изплащането на пенсиите ще се спира. Изплащането на спрените пенсии ще се възобновява от датата на спирането, на основание чл. 81, ал. 2 от НПОС, в която няма промяна.

12.2. Изменената ал. 3 на чл. 81 от НПОС регламентира, че когато в международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна, е предвиден друг ред за заверяване и представяне на декларациите за живот, както и когато изобщо не се изисква представянето на такива декларации, следва да се прилага реда, определен със съответния договор. Изменената редакция е следната:

"(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато в международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна, е предвидено друго."

13. С §13 от постановлението чл. 82 се изменя така:

"Чл. 82. Изплащането на пенсии в чужбина и смяната на адреса на пенсионер се извършват въз основа на информация от чуждестранния осигурителен институт или по писмено заявление от лицето.". С изменената разпоредба отпада изискването за постановяване на разпореждане по чл. 98, ал. 1 от КСО при промяна адреса на пенсионер, който получава пенсията си в чужбина. Промяната в тези случаи ще се осъществява програмно, посредством спр. 3 на "SOB 2000" или чрез програмен продукт "TRANSFER".

Във връзка с прилагане на разпоредбата да се има предвид следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 94 от ЗГР, настоящ е адресът, на който лицето пребивава. Постоянният и настоящият адрес на лицето се отразяват в регистрите на населението и в Национална база данни "Население" (чл. 91 ЗГР). НОИ има достъп до данните в НБД "Население" по силата на сключеното Споразумение за осигуряване на текущ обмен на информация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и НОИ.

С оглед уточняване актуалния адрес на лицето или мястото на пребиваването му, не могат директно да се ползват данните за настоящ адрес от НБД "Население", тъй като по силата на чл. 99 от ЗГР промяната на настоящия адрес се отразява в НБД "Население", само ако по реда на ал. 1 от тази разпоредба, лицето е заявило за такава промяна. В случай, че лице е заминало за чужбина без предварително да обяви промяна на настоящия си адрес, впоследствие такава промяна може да бъде направена единствено по реда на чл. 97 от същия закон, при подаване на заявление за издаване на български документ за самоличност, чрез дипломатическите и консулските представителства на Република България.

С оглед изложеното, при получаване на информация от чуждестранен осигурителен институт, че лицето живее в чужбина, но пенсията се изплаща от РУСО, поради това че пред него лицето е посочило български адрес, следва на основание чл. 14, ал. 1 от НПОС, да се изисква от същото в едномесечен срок да декларира дали има промяна в адреса му. Писмото в тези случаи ще се изпраща и на българския адрес, и на адреса на територията на другата държава, посочен от чуждестранния осигурителен институт. В случай че лицето не заяви промяна в адреса си в указания едномесечен срок, чуждестранният осигурителен институт ще бъде уведомяван, че лицето продължава да живее на адреса, посочен пред българските пенсионни органи.

Уточняването на адреса, на който лицето пребивава в горните случаи, ще се извършва от Д "ЕИМД".

14. С §14 в чл. 85 НПОС се правят следните изменения и допълнения:

14.1. В ал. 1, т. 3 и т. 4 се изменят така:

"3.погасяване на дългове по надвзети пенсии, установени с разпореждане по чл. 98, ал. 2 КСО, и суми за недобросъвестно получени парични обезщетения и помощи въз основа на разпореждане по чл. 114, ал. 1 КСО; удръжките са в размер 1/6 от пенсията; при наличие на писмено заявление от наследник, получаващ пенсия, може да се погасява задължение на друг наследник;

4. неоснователно получени парични обезщетения за временна неработоспособност и за безработица по чл. 42, ал. 2 и чл. 54е, ал. 1 и 3 КСО, като удръжките са в размерите по т. 3;".

В точка 3 на ал. 1 от чл. 85 от НПОС е регламентирано определянето на размера на удръжката, когато тя е по повод на недобросъвестно получени парични обезщетения и помощи или за погасяване на суми от надвзети пенсии. Удръжката във всички случаи е в размер 1/6 от размера на получаваната пенсия.

В точка 4 на чл. 85, ал. 1 от НПОС е регламентирано, че размерът на удръжката от пенсията за погасяване на неоснователно получени парични обезщетения за временна неработоспособност и за безработица, също се определя в размер 1/6 от получаваната пенсия. С изменението в разпоредбата не е необходимо изричното съгласие на пенсионера за налагане на такъв вид удръжка от пенсията му.

Наложените удръжки от пенсиите следва да бъдат преизчислени в размери, съгласно изменението на разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 3 и т. 4 от НПОС, за което са изпратени указания с писмо № 91-01-48 от 25.02.2008 г. на ГД "Пенсии".

14.2. В ал. 6 след думата "възстановяват" се добавя "солидарно".

С допълнението в ал. 6 на чл. 85 НПОС се въвежда солидарно възстановяване на неоснователно получените суми за пенсия след смъртта на пенсионера. Неправомерно получената сума се погасява до окончателното й издължаване, независимо от факта кой наследник каква сума е погасил. За всеки наследник длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в ТП на НОИ, постановява разпореждане по реда на чл. 98, ал. 2 от КСО, като в него се посочва целият размер на неправомерно получена сума.

Пример:

Пенсионер получава пенсия за осигурителен стаж и възраст в месечен размер на 129,00 лв. Пенсията се превежда по разплащателна сметка. Лицето умира на 29.12.2007 г. След съответна кореспонденция между ТП на НОИ и банката, се установява, че на 9.01.2008 г. пенсията за м. януари 2008 г. е изтеглена чрез банкомат. По сметката на починалия няма достатъчна наличност за възстановяване на ТП на НОИ на сумата за месец януари 2008 г. Починалият има двама наследника. Длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в ТП на НОИ, постановява за всеки един от наследниците разпореждане по реда на чл. 98, ал. 2 от КСО, като за размер на неправомерно получена сума от пенсия във всяко от разпорежданията е посочена 129,00 лв. (месечният размер на получаваната пенсия от починалия). Установено е, че единият от наследниците е пенсионер и получава пенсия в размер на 154,67 лв. Другият е работещ и получава трудово възнаграждение в размер на 389,56 лв. месечно.

В срока за доброволно погасяване на неправомерно получената сума от пенсия, в ТП на НОИ не се е явил нито един от наследниците. Поради тази причина следва да се приложи процедура на принудително събиране на задължението към бюджета на държавното обществено осигуряване.

Съгласно изменението на чл. 85, ал. 1, т. 3 от НПОС на наследника, който получава пенсия, следва да се определи удръжка в размер 1/6 от получаваната пенсия (1/6 от 154,67 лв.). Месечният размер на удръжката за погасяване на неправомерно получената сума е изчислена на 25,78 лв. месечно. Погасяване на задължението ще започне от 1.04.2008 г.

За по-бързо погасяване на задължението от неправомерно получени суми от пенсия, може да се приложи и процедурата по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като преписката по дълга се изпрати за събиране от Агенцията за държавни вземания.

Неправомерно получената сума от пенсия ще се събира до окончателното й издължаване, независимо от това дали тя ще се удържа от единия или от двамата наследника.

15. С §15 от постановлението в чл. 88 думите "на чл. 341 от Гражданския процесуален кодекс" се заменят с "на чл. 85, ал. 1, т. 3, когато се удържат надвзети пенсии и неправилно извършени други осигурителни плащания, и на чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс, когато се удържат други задължения".

След промяната разпоредбата придобива следната редакция:

"Чл. 88. При определяне размера на удръжката се вземат предвид размерът на пенсията, в това число пенсия и други плащания, отпуснати от чуждестранни осигурителни институти, както и другите доходи, ако пенсионерът получава такива, при спазване разпоредбите на чл. 85, ал. 1, т. 3, когато се удържат надвзети пенсии и неправилно извършени други осигурителни плащания, и на чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс, когато се удържат други задължения. От пенсионера се изисква декларация за установяване на доходите."

Промяната в разпоредбата на чл. 88 от НПОС се разглежда в две посоки:

- при определяне размера на удръжката за погасяване на задължение от надвзета пенсия, суми за недобросъвестно получени парични обезщетения и помощи, както и парични обезщетения за временна неработоспособност и за безработица, се вземат предвид размерът на пенсията в това число пенсия и други плащания, отпуснати от чуждестранни осигурителни институти, както и други доходи, ако пенсионерът получава такива. В този случай размерът на удръжката се определя по реда на чл. 85, ал. 1, т. 3 от НПОС. При наличие на писмена декларация от пенсионера, няма пречка размерът на месечната удръжка да бъде по-голям от определения в разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 3 от НПОС.

- когато върху пенсията се налага удръжка за погасяване на други задължения, които не са посочени в чл. 85, ал. 1, т. 3 и т. 4 от НПОС, се прилага разпоредбата на чл. 446 от ГПК. В този случай в запорното съобщение съдебният изпълнител следва да посочи точния размер на месечната удръжка. При постъпване на запорни съобщения в ТП на НОИ след 1.03.2008 г., в които не е посочен размера на месечната удръжка, определен от съдебен изпълнител по реда на чл. 446 от ГПК, то същите следва да се върнат на съдебния изпълнител за уточняване размера на удръжката, в случай, че това е възможно.

При обработване на запорните съобщения от съдебен изпълнител - частен и държавен, да се има предвид, че удръжките по тях следва да бъдат преустановени само след писмено уведомление от съответния съдебен изпълнител на основание чл. 512, ал. 5 от ГПК. В тази връзка по данните от опис обр. 5 два месеца преди изтичане на срока на удръжката, който е определен от пенсионния орган, се уведомява запороналожителя за предстоящото издължаване на сумата по запорното съобщение. Удръжката от пенсията продължава да се прави до получаване на ново съобщение за вдигането й от запороналожителя.

16. С §16 от постановлението в чл. 91 се създава ал. 3:

"(3) Пенсията на лице, обявено от съда за отсъстващо, се спира от датата на влизане в сила на решението на съда за обявяване на отсъствието. Ако отсъстващият се окаже жив, пенсията на лицето се възстановява за целия период".

Във връзка с приложението на новата разпоредба е необходимо юрисконсултите в ТП на НОИ да извършват периодични проверки на всеки 6 месеца (през м. януари и м. юли) в Районните съдилища на територията на ТП на НОИ за наличие на постановени решения за лица, обявени за отсъстващи. След уточняване на датата на влизане в сила на съответното решение, в 7 - дневен срок писмено се уведомява сектор/отдел "ОП" за постановяване на разпореждане на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, с което пенсията се спира от същата дата. Ако впоследствие отсъстващият се окаже жив, пенсията се възобновява от датата на спирането, като се изплаща за цялото време. В тези случаи не се прилага разпоредбата на чл. 105, ал. 2 от КСО по отношение на давността.

Промените в НПОС влизат в сила от 23.02.2008 г., с изключение на §5, т. 1, който влиза в сила от 1.01.2008 г., §5, т. 2, който влиза в сила от 23.12.2006 г., а §14 и 15 влизат в сила от 1.03.2008 г.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР