Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 26-T-95 от 31.01.2008 г. на НАП

13 Jun 2008 10:38ч, видяна 2660 пъти
реклама
Задължение за регистрация по ЗДДС на чуждестранни лица, неустановени на територията на страната

Уважаема госпожо,

По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 26-Т-95/ 28.09.2007г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:

По т. 1 от запитването

С разпоредбата на чл.95, ал. 2 от ЗДДС се въвежда задължение за регистрация за целите на закона за всяко данъчно задължено лице. което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12. различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя.

Данъчно задължено лице, съгласно чл.З, ал.1 от ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от [делите и резултатите от нея.

С ал.2 е определено понятието „независима икономическа дейност" и това е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или но занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

С чл. 96, ал.1 се въвежда задължение за регистрация на всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Сам по себе си вносът не е извършване на доставка па територията на страната по смисъла на ЗДДС и не формира облагаем оборот по реда на чл.96, ал.2 от закона, а следователно и не поражда задължение за регистрация по смисъла па закона.

По т.2 от запитването

Продажбата на внесената стока на територията на страната е облагаема доставка по смисъла на чл. 12 от ЗДДС. ако не попада сред освободените доставки по реда на глава четвърта от закона. В този случай лицето доставчик ще формира облагаем оборот за целите на ЗДДС по смисъла на чл.96, ал.2. във връзка с чл.95. ал.2 и на основание чл.96, ал.1 ще възникне задължение за регистрация по ЗДДС.

По т.З от запитването

Правото на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на регистрация е уредено в чл.74 от ЗДДС и според него регистрирано лице по чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3, чл. 102 или 132 има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на регистрацията.

Условията, които трябва едновременно да са налице, за да възникне това право са изброени в ал.2 на чл.74, както следва:

1. да са налице изискванията на чл. 69 и 71;

2. доставчикът да е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата:

3. регистрационният опис по образец на наличните активи да е съставен към датата на регистрация по този закон и подаден не по-късно от седем дни от датата на регистрация;

4. активите да са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на регистрация по този закон.

Съгласно ал. З на чл.74 от закона регистрираното лице по ал. 1 има право на приспадане на данъчен кредит и за получените услуги преди датата на регистрацията му по този закон, когато са налице едновременно следните условия:

1. услугите са пряко свързани с регистрацията на лицето по реда на Търговския закон;

2. услугите са получени не по-рано от един месец преди регистрацията на лицето но Търговския закон;

3. лицето е подало заявление за регистрация по този закон в 30-дневен срок от вписването му в регистъра по чл. 82 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

4. за получените услуги лицето притежава фактура по чл. 71, т. 1;

5. доставчикът на услугата е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към гази дата:

6. регистрационният опис по образец за получените услуги е съставен към датата на регистрация по този закон и е подаден не по-късно от седем дни от датата на регистрация.

От казаното е видно, че законодателят не е поставил като ограничение на правото на приспадане на данъчен кредит ненавременното изпълнение на задължението за регистрация по зддс.

По т.4 от запитването

Административно-наказателната разпоредба при неспазване на срока за подаване на заявление за регистрация по чл.96 от ЗДДС е уредена с чл.178 от закона и според нея данъчно задължено по този закон лице, което е длъжно, но не подаде заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в установените по този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв.

Изпълнителен Директор на
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/Мария Мургина/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР