Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 96-00-113 от 26.02.2008 г. на НАП

13 Jun 2008 11:10ч, видяна 3475 пъти
реклама
Разходи, свързани с вътреобщностен транспорт на стоки и определяне на данъчната основа при доставка на услуги, предвид разпоредбите на ЗДДС

Уважаема г- жо ……,

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № 96-00-113/ 26.02.2008г. и 06.03.2008г. е изложена следната фактическа обстановка:

Българска фирма извършва транспорт на стоки в Европейската общност. Спедитор на българската фирма е австрийска фирма с регистрация по ДДС в своята държава, като на нея се издават фактурите за извършен транспорт. За извършените услуги се получават фактури от фирми в Европейската общност, като голямо перо са пътните такси.

Поставени са въпроси – начислява ли се ДДС с протокол за извършените услуги или не, това доставка на услуга по обработка на стоки във връзка с международен транспорт ли е или не.

Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразявам следното принципно становище:

Българската фирма извършва транспортни услуги между държави членки на Общността. Съгласно чл.22, ал.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки е на територията на страната, когато транспортът на стоките започва на територията на страната и завършва на територията на друга държава членка. По смисъла на ал.2, когато получател по горната доставка е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата. Предвид разпоредбите на чл.22, ал.3 от ЗДДС, извън горните две хипотези, мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки между две държави членки е на територията на държавата членка, в която транспортът на стоките започва.

В този смисъл, ако българската фирма извършва транспорт на стоки между две държави членки на Общността и получател е регистрирано лице в Австрия, мястото на изпълнение на тази доставка е Австрия и доставката за българската фирма - доставчик е с място на изпълнение в тази държава членка.

Следва да се има предвид, че в случаите, когато българската фирма е получател по доставка по чл.22, чл.23 от ЗДДС, предвид разпоредбите на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, същата има задължение за начисляване на данък. Когато доставчикът не е регистрирано по закона лице и не е установен на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставки на услуги по чл. 22, 23 и 24 - когато получателят е регистрирано по този закон лице и доставчикът е установен на територията на друга държава членка.

Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.

По смисъла на чл.26, ал.З от ЗДДС, данъчната основа по ал. 2 се увеличава с няколко компонента, както следва:

1. всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката,

2. всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката,

3. съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисионна, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката,

4. стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако не подлежат на връщане или ако получателят не е данъчно задължено лице; ако тези опаковъчни материали или контейнери бъдат върнати от получателя, данъчната основа се намалява със стойността им при връщането.

Предвид гореизложеното и на основание чл.26, ал.3, т.1 от ЗДДС, платените пътни такси във връзка с транспорта на стоки в рамките на Общността, следва да увеличат данъчната основа на доставката по транспорт.

В случай, че се извършват услуги по обработка на стоки във връзка с международен транспорт, следва да се съобразят разпоредбите на т.26 от ДР на ЗДДС. "Транспортна обработка на стоки" са услугите по разтоварване, натоварване, претоварване, подреждане и укрепване на стоката, предоставяне на контейнери, както и други услуги, предоставяни пряко във връзка с транспорта. Ако те представляват съпътстваща доставка на услуга към услугата по смисъла на чл.22 от ЗДДС, те увеличават данъчната основа на същата, предвид разпоредбите на чл.26, ал.3, т.3 от ЗДДС.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” ПЛОВДИВ:
/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР