Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 3-830 от 13.02.2008 г. на НАП

13 Jun 2008 11:15ч, видяна 3239 пъти
реклама
Коригиране на погрешно съставени документи по ЗДДС /в сила от 01.01.2007 г./

Според изложеното в запитването на 21.12.2007 г. с решение на ГОС се променя правната форма на дружеството от „А” ЕООД на „А” ЕАД. Съдебното решение е получено на 15.01.2008 г. На 23.01.2008 г. е подадено заявления за дерегистрация по ЗДДС на „А” ЕООД и за регистрация на „А” ЕАД. За периода от 21.12.2007 г. до 22.01.2008 г. дружеството е получавало и издавало фактури на и от името на „А” ЕООД и с ЕИК на „А” ЕООД.

Поставени са следните въпроси:

1. Как да се процедира с вече получените и издадени фактури до 22.01.2008 г.?

2. Ще се признае ли данъчен кредит за получените фактури до 22.01.2008 г. с отразени в тях правна форма и ЕИК на заличеното дружество?

3. Ще се признае ли данъчен кредит на клиентите по издадените фактури през този период?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС /обн. ДВ, бр. 63 от 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 113 от 2007 г./ и ППЗДДС /обн. ДВ, бр. 76 от 2006 г., посл. изм. бр.16 от 2007 г./ изразяваме следното становище:

Преобразуването на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон не се разглежда като доставка по смисъла на ЗДДС. Задължително се регистрира по ЗДДС лице, което придобие на някое от основанията по чл. 10, ал. 1 стоки и услуги от регистрирано по този закон лице, като регистрацията се извършва по реда на чл. 101 от същия закон. Съгласно чл. 132, ал. 2 от ЗДДС лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от вписване на обстоятелството по чл. 10, ал.1 в търговския регистър. За дата на регистрация в случаите по чл. 132, ал. 1 от ЗДДС се счита датата на вписване на съответното обстоятелството по чл. 10 в търговския регистър.

На основание чл. 264, ал. 1 от Търговския закон търговско дружество (преобразуващо се дружество) може да се преобразува чрез промяна на правната форма, като се превърне в търговско дружество от друг вид (новоучредено дружество). Новоучреденото дружество става правоприемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация.

На задължителна дерегистрация по смисъла на ЗДДС подлежат търговски дружества, които се прекратяват със или без ликвидация. Основанието за това е чл. 107, т. 4, б. „а” от ЗДДС.

Издадените фактури от името на прекратеното дружество, както и фактурите, по които същото е получател, следва да бъдат анулирани и съответно издадени нови с доставчик, съответно изпълнител новообразуваното дружество на основание чл. 116 от ЗДДС.

В тази връзка, относно реда за анулирането на тези фактури и упражняване правото на данъчен кредит по доставките, трябва да имате предвид следното:

Погрешно съставени или поправени документи, съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗДДС се анулират и се издават нови. Редът за анулирането на тези фактури, отразени в отчетните регистри на доставчика и получателя, е регламентиран с чл. 116, ал. 4 от ЗДДС. Тази норма предвижда съставяне на протокол-за всяка от страните, който съдържа:

1. основанието за анулирането;

2. номера и датата на документа, който се анулира;

3. номера и датата на издадения нов документ;

4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.

Отделно от това, тъй като се анулират фактури след периода, в който са издадени, същите се посочват в дневника за продажбите на доставчика, съответно в дневника за покупки на получателя, касаещи данъчния период, през който се анулират, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Основанието за това е записано в Приложение № 12 към чл.113, ал. 4 от ППЗДДС в частта „Изисквания към записите при анулиране на документи".

В този смисъл, протоколът по чл. 116, ал. 4 от ЗДДС не се отразява в отчетните регистри по ЗДДС на доставчика и получателя на погрешно съставените фактури.

Във Вашия случай следва да имате предвид разпоредбата на чл. 82, ал. 4 от ППЗДДС съгласно която, когато след вписване на обстоятелства по чл. 10 в търговския регистър възникнат основания за анулиране на данъчен документ по чл. 116 от закона, в новия данъчен документ и в протокола по чл. 116, ал. 4 от закона като доставчик, съответно получател, се посочва правоприемникът по чл. 10 от закона.

Независимо от горното, по повод правото на данъчен кредит по доставките се прилагат общите правила, регламентирани с Глава седма - „Данъчен кредит" от ЗДДС. Прилагането на реда за анулирането на погрешно издадените данъчни документи, не се обвързва с условията, касаещи правото на данъчен кредит за начисления данък по доставките, поради което последното ще е налице, когато са изпълнени общите разпоредби, регламентиращи това право.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР