Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 96-00-33 от 23.01.2008 г. на НАП

16 Jun 2008 17:01ч, видяна 3937 пъти
реклама
Доставка на услуга и облагането и по ЗДДС

Във връзка с поставен въпрос във Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № 96-00-33/ 23.01.2008г. е изложена следната фактическа обстановка:

„…………………..”АД има сключен договор с гръцка фирма за предоставяне на специализирани автомобили /снегорини/ заедно с квалифициран технически персонал за обучение на гръцките работници във връзка със зимно почистване на шосе на гръцко-турската граница.

Поставени са въпроси как се прилага ЗДДС - каква фактура следва да се издаде – с начислен ДДС 20 % или 0 %, приложими ли са чл.31, т.3 във връзка с чл.7, ал.5, т.9 и чл.12, т.2 от ЗДДС.

Предвид посочената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразявам следното принципно становище:

Съгласно чл.7, ал.5, т.9 от ЗДДС, не е вътреобщностна доставка изпращането и транспортирането на стоки /в случая – специализираните автомобили/ от територията на страната до територията на друга държава членка с цел същите стоки да бъдат използвани за извършване на услуги на територията на другата държава членка, при условие че след извършване на услугите стоките се връщат на изпращача на територията на страната.

По смисъла на чл.8 от ЗДДС, услуга по смисъла на този закон е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обръщение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. Съгласно чл.9, ал.1 от закона, доставка на услуга е всяко извършване на услуга.

Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбите на ЗДДС, за да се определи начина на облагане на доставките на услуги в настоящия случай е необходимо правилно да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка. В зависимост от това място, тези доставки са облагаеми на територията на страната и приложимата ставка е 20 % или са с място на изпълнение извън страната, което е основанието за неначисляване на данък.

Основния принцип при определяне на мястото на изпълнение на доставката на услуга е разписан в чл.21, ал.1 от ЗДДС. Мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект - мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.

Изключенията от този принцип са посочени в чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗДДС. Нормата на чл. 21, ал. З се прилага както при случаите, когато получателят е лице, установено извън общността, така и при случаите, когато получателят е данъчно задължено лице, установено в държава-членка, различна от установяването на доставчикът и услуги са сред изчерпателно изброените от буква „а” до буква ”н”.

При систематичното тълкуване на цитираните разпоредби и предвид приложения договор се налага изводът, че дейността, която извършва „……………” АД е отдаването под наем на снегорини - превозни средства и обучение на гръцките работници.

Предвид разпоредбите на чл. 21, ал. З, т.2, буква „ж” от ЗДДС, в тази хипотеза попадат услугите по отдаване под наем на движими вещи, с изключение на всички видове превозни средства.

По смисъла на параграф 6, т.10 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, "пътно превозно средство" е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата. Тъй като снегорините са вид самоходни машини – т.е. превозни средства, услугата по отдаване под наем не попада в хипотезата на чл.21, ал.3 от закона.

Съгласно разпоредбите на чл.128 от ЗДДС, когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка.

В случай, че горната хипотеза е налице във вашия случай и цената за наема и обучението е определена общо, ще са приложими разпоредбите на чл.21, ал.1 от ЗДДС.

При отдаване под наем на специализирани автомобили и обучението на гръцките работници, когато плащането е уговорено общо, е приложима нормата на чл.21, ал.1 от ЗДДС, а именно - мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект - мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване-в случая-това е територията на страната.

Независимо, че получател по доставката е гръцка фирма, същата е облагаема по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС и е приложима ставката от 20 %, предвид разпоредбите на чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС. Доставката се документира с издаването на данъчен документ – фактура по смисъла на чл.114 от ЗДДС.

В настоящия случай не са приложими текстовете на чл.31, т.3 от ЗДДС - облагаема доставка с нулева ставка е доставката на услуги по строителството, поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на кораби и самолети, с изключение на тези по т. 2, буква "в"; това не се отнася за кораби и самолети, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди. В тази хипотеза попадат определени услуги, свързани с кораби и самолети.

В случай, че цената за наема и обучението са определени отделно, за наема е приложима горната хипотеза на чл.21, ал.1 от ЗДДС, а за обучението – чл.21, ал.2, т.3 от ЗДДС.

При обучение на гръцките работници – следва да се има предвид следното: Съгласно чл.21, ал.2, т.З, б. "а" от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където фактически се извършва услугата, при услуги, свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или други подобни мероприятия, включително дейността по организирането им. В конкретния случай мястото на изпълнение на проведеното обучение на гръцките работници, което попада в горната хипотеза, е на територията на държавата, където фактически се извършва обучението - Гърция. Съгласно чл.86, ал.3 от ЗДДС, не се начислява данък при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” ПЛОВДИВ:
/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР