Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо 3-11-93 от 06.03.2008 г. на НАП

17 Jun 2008 11:04ч, видяна 4557 пъти
реклама
Прилагане на разпоредбите на ЗДДС във връзка с дерегистрацията на лице, регистрирано на основание чл. 132 от закона

Според изложеното в запитването на 19.12.2007 г. с решение на ПОС е вписано в регистъра за търговските дружества новосъздаденото вследствие на отделяне от „Х” АД акционерно дружество с фирма „У” АД. На основание чл. 132, ал. 2 от ЗДДС новосъздаденото дружество се регистрира по ЗДДС.

Поставен е въпроса за изясняване процедурата за дерегистрация по ЗДДС, тъй като „У” АД няма осъществени сделки от момента на регистрация и няма намерение да развива дейност.

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС /обн. ДВ, бр. 63 от 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 113 от 2007 г./ и ППЗДДС /обн. ДВ, бр. 76 от 2006 г., посл. изм. бр.16 от 2007 г./ изразяваме следното становище:

Преобразуването на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон не се разглежда като доставка по смисъла на ЗДДС. Задължително се регистрира по ЗДДС лице, което придобие на някое от основанията по чл. 10, ал. 1 стоки и услуги от регистрирано по този закон лице, като регистрацията се извършва по реда на чл.101 от същия закон. Съгласно чл. 132, ал. 2 от ЗДДС лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от вписване на обстоятелството по чл. 10, ал.1 в търговския регистър. За дата на регистрация в случаите по чл. 132, ал. 1 от ЗДДС се счита датата на вписване на съответното обстоятелството по чл. 10 в търговския регистър.

Прекратяване на регистрацията (дерегистрация) по ЗДДС е процедура, въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява данък и да приспада данъчен кредит.

Съгласно чл. 106, ал. 2 от ЗДДС дерегистрацията може да бъде извършена:

по инициатива на регистрираното лице, когато е налице основание за задължителна дерегистрация или за дерегистрация по избор;

по инициатива на органа по приходите, когато той е констатирал наличие на основание за задължителна дерегистрация или регистрираното лице не може да бъде открито от органите по приходите на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на ДОПК; лицето е променило този адрес и не е уведомило за това по предвидения ред; регистрираното лице системно не изпълнява задълженията по ЗДДС или има данъчни задължения, общата сума на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения.

По силата на чл. 107 от ЗДДС основанията за задължителна дерегистрация са:

1. смъртта на физическото лице;

2. смъртта на физическото лице – едноличен търговец, със или без заличаване от търговския регистър;

3. заличаването на едноличния търговец от търговския регистър, освен ако лицето подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 за облагаемия оборот за извършените от него доставки, представляващи независима икономическа дейност, или ако са налице основанията по чл. 108, ал. 2;

4. прекратяването на лицето в случаите на:

а/ прекратяване на юридическо лице–търговец, със или без ликвидация;

б/ прекратяване на кооперацията;

в/ прекратяване на юридическо лице, което не е търговец;

г/ прекратяване на неперсонифицираното лице или осигурителната каса.

В случаите по т. 3 и т. 4 лицето подава заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на НАП в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство по чл. 107 от закона (чл. 109, ал. 1 от ЗДДС). В съответствие с чл. 77, ал. 3 от ППЗДДС към заявлението за прекратяване на регистрацията се прилага и копие от съдебно решение, удостоверяващо възникването на обстоятелствата за прекратяване на регистрацията.

Основанията за дерегистрация по избор са регламентирани в чл. 108 от ЗДДС. Предвид регистрацията на дружеството по реда на чл. 132 от ЗДДС липсва законова възможност за дерегистрация по избор на същото.

Съгласно цитираните законови разпоредби за лице, регистрирано по чл. 132 от ЗДДС ще е налице основание за дерегистрация по негова инициатива единствено при наличие на хипотезата по чл. 107, т. 4, б. „а” от закона.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР