Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 96-00-26 от 16.01.2008 г. на НАП

25 Jun 2008 10:56ч, видяна 4167 пъти
реклама
Прилагане на ЗДДС по отношение на получени целеви субсидии за отглеждане на животни и производство на сурово мляко

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:

Получени са целеви субсидии от ДФ „Земеделие” за произведено и продадено качествено сурово краве мляко и за подпомагане изхранването на животните от Национален генофонд и контролираната част на популацията.

Във връзка с така описаната фактическа обстановка и договорите приложени към запитването изразяваме принципно становище:

Съгласно чл. 26, ал. 3, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, данъчната основа на доставката се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката. Съгласно § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС /изм. в сила до 31.12.2007 г./, за целите на този закон "субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка" са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с количеството, качеството или цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за покриване на загуби или за финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.

От приложените към запитването договори е видно, че субсидиите се предоставят на основание, чл. 12, ал.1, т. 2 и т. 5 и ал. 2, т.1, б.”а” от Закона за подпомагане на земеделските производители, т.е.

1. за производство и преработка на местна земеделска продукция с цел продажба на вътрешния и външните пазари;

2. опазване и подобряване на почвеното плодородие, развитие на екологичното земеделие и отглеждането и други дейности по запазване на генетичния фонд, на застрашени от изчезване породи, както и на породи с намаляваща популация;

3. субсидии, включително за покриване изцяло или отчасти на разходите им за лихви по банкови кредити.

По отношение на отпуснатата целева субсидия за произведено и продадено качествено краве мляко през 2007 г. считаме, че същата попада в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС и с нея следва да се увеличи данъчната основа на доставката, тъй като е пряко свързано с доставката /субсидията в конкретния случай е пряко обвързана с качеството на стоката/.

По отношение на отпуснатата целева субсидия за изхранване на животни от Националния генофонд и контролираната част на популацията през 2007 г., както и за субсидиите, с които се покриват изцяло или отчасти разходи за лихви по банкови кредити следва да имате предвид, че със същата на основание чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, във връзка с § 1, т. 15, б. "б" от ДР на ЗДДС /изм./ не следва да се увеличи данъчната основа, тъй като са предназначени за финансиране на разходи.

С ДВ, бр. 113 от 2007 г. се измени текста на § 1, т.15. от ДР на ЗДДС. От 01.01.2008 г. "Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка" са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за покриване на загуби, финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи. Тази разпоредба следва да имате предвид за субсидии отнасящи се за 2008 г.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР